2
Dios Yayapa rasumpacag juzgacuynin
Tsaymi gamcunapita ni maygayquipis runamajiquicuna imanö cawacunganta musyapar mana allipag churar juzgarga, quiquiquicunallam alläpa jutsata rurarnin condenacuycäyanqui. Tsay mana allicunata rurayangallantam, gamcunapis paycunanö iwallla rurar caycäyanqui. Cananga musyantsicmi Dios Yayapa contran mana alli ruragcunataga, quiquin Dios Yaya rasumpacagllawan juzgananpag canganta. ¿Gamga yarpanquicu Dios Yayapa castïgunpita geshpiyänayquipag, runamajiquita mana allipag churar juzgarnin imaycatapis paycunanölla mana allicunata ruraycar? ¿Gamcunaga manacu despreciaycäyanqui, alli paciencianwan mana ajayaypa Dios Yaya llaquipäcuyninwan cuyashungayquita? ¿Manacu musyanqui Dios Yayapa cuyacuy yanapacuyninga arepenticur canayquipag canganta?
Pero alläpa curtïdo mana wanacug shongoyquiwanmi, mana arepenticurnin tucuyläya mana alli ruraycunata mana dëjayta munarnin jutsasapa caycäyanqui. Tsaymi cada junag Dios Yayata rabiatsirnin mas atsca castïguyquicuna goriycanqui, cay patsachö llapanta juzganan junag chäramuptin juzgar castigashunayquipag. Dios Yayagam “cada ünuta juzgarnin segun imatapis ruranganpita päganga.” Alli rurag runagam Dios Yayata respetarnin cäsur gloriachö mana ushacag cawayta ashin, quiquin Dios Yayapis aläbananpag. Tsaynöllam tsay runacunata Dios Yayaga garanga cieluchö mana ushacag cawaywan gloriachöpis cushishga cawacuyänanpag. Pero rasumpacagcunallata mana cäsucur alläpa orgullöso crïyïdo ambiciösu mana allicunata ashigcunatam, alläpa rabiarnin mantsacaypag mana llaquipar castiganga. Tsaynö mana allita rurayanganpitam, tsay runacuna alläpa llaquicuywan sufriyanga judiucunapita gallaycur asta mana judiucagcunayagpis. 10 Pero allillata ruragcag runacunatagam Dios Yayapis alläpa väleg runatanö ricanga cay patsachöwan gloriachöpis, shumag alli päsacuychö cushishga cayänanpag judiucunapita gallaycur asta mana judiucagcunayagpis. 11 Tsaymi Dios Yayaga ni pitapis mana juc faborëcernin, llapan imanöcag runacunatapis iwallla juzganga.
Moisés gellgangan leycuna
12 Moisés gellgangan leycunata mana regernin mana alli jutsacunata rurayanganpitam, leyninnagnölla castigashga cayanga. Tsaynöllam llapan leycunata musyaycar jutsacunata rurayanganpitapis, tsay regeyangan leycunallawan Dios Yaya juzgarnin mana llaquipar castiganga. 13 Tsay leycuna mandacungacunata wiyarnin musyangantsicllaga manam välentsu Dios Yayapa puntanchöga. Pero tsay leycuna mandacunganta rasumpa cäsurnin cumpligcag runacunapagmi sïga, Dios Yayapis willacurgan: “Cay runaga rasumpa alli ruragmi” nir. 14 Tsay mana judiucagcunaga unay Moisés gellgangan leycunata mana catsirpis, ley mandacungancunata rasumpa cumplirnin allillata rurarmi shumag cawacuyan. Tsaynöpam paycunaga rasumpacag ley mandacungancunata cumplirnin quiquincuna leynö cayan. 15 Tsaynö rasumpacag leycunanö carmi, paycunaga shongoncunachö yarparnin musyayan imaycatapis allillata rurar, Dios Yaya munangannö shumag cawacuyänanpag. Tsaymi allita o mana allita rurayaptinpis, quiquincunapa yarpaynincunalla abesesga acusan y abesesga defendin. 16 Tsaymi Dios Yaya Señor Jesucristotawan juzgatsinga, Alli Willacuyninta willacungänölla imatapis pacayllapa mana allicunata rurayanganpita, cay patsa ushacangan junag chäramuptin.
Moiséspa leynincunawan judiucuna
17 Gamcunaga judiucayniquicunawanmi, Dios Yayata alläpa regeyangayquita aläbacuyanqui. Tsaymi Moisés gellgangan leycunaman alläpa confiacur salvayäshunayquipag yarpäyanqui. 18 Dios Yayapa voluntäninta musyarmi, Moisés gellgangan leycunata yachacurnin mas allicagcunallata chasquiyangayquita yarpäyanqui. 19 Tsaynö carmi gapranö mana musyagcunata allish yachatsir, “Tutapaychönö caycag runacunatapis actsignö pushayä” nir, confiacuyanqui. 20 Dios Yaya mandacungan leycunachö rasumpa llapan canganta musyarnin yachaycarga, imanirtan alläpa aläbacur niyanqui: “Nogaga wamracunatawan mana ni ima musyag upacunatam yachatsiyä” nir. 21 Tsaynö juccunata yachatsicuycarga ¿imanirtan quiquiquicunarag mana puntata yachacuyanquitsu? Runacunata mana suwacuyänanpag yachatsicurnin willacuycarga, ¿imanirtan quiquiquicunaga suwacuyanqui? 22 Tsaynöllam yachatsicuyanqui casädo caycarga manana jucnin jucninwan llutan mana alli jutsata rurar puricuyänanpag. Pero ¿tsaypunga imanirtan quiquiquicunaga jucnin jucninwan puricuycäyanqui? Gamcunagam ïdolocunata chiquirnin melanäyanqui. Pero tsaypunga ¿imanirtan templuchö ïdolocunapa imaycancunatapis suwaycäyanqui? 23 Gamcunaga leycuna mandacunganpagmi alläpa aläbacuyanqui. Pero tsay aläbacuyangayqui leycunata mana cäsurga, ¿imanirtan Dios Yayata mana allipag churarnin despreciaycanqui? 24 Tsaymi Diospa Palabran gellgashgachöpis nirgan: “Israelcuna mana allita rurarnin jutsayog cayanganpitam, mana israelcagcunapis Dios Yayapa contran parlayan.”
25 Moisés gellgangan leycuna mandacungancunata rasumpa cäsurnin cumpliyaptinmi, Israel runacuna cuerpuncunachö señalacuyanganpis alli canman. Pero, tsay leycuna mandacunganta mana cäsurga, cuerpuncunachö señalacuyanganpis manam ni imapagpis välenmantsu. Tsaymi gam tsay leycunata mana cumplirga, imayca mana señalacushganölla caycanqui. 26 Si rasumpa tsay ley mandacungancunata cumplirga, cuerpunchö mana señalacushga caycarpis, rasumpa señalacushganömi caycäyanman. 27 Tsay ley mandacunganta rasumpa cäsurnin alli cawacugcunagam cuerpuncunachö mana señalacushga caycagcunam, juzgarnin condenayäshunqui cuerpuyquicunachö señalacushga caycar ley gellgashga mandacunganta caycätsir mana cäsuyangayquipita.
28 Manam judiu caymanga chätsin cuerpuncunallachö señalacurnin, leycunata mana cäsur janan shongolla cayangantsu. 29 Sinöga rasumpa judiu caygam, firmi criyicuyninwan Dios Yayata llapan shongonwan cuyarnin cäsungan. Aumi, rasumpa judiu canapag señalacuyga shongontsicchö Espïritu Santota catsirnin, imatapis allillata rurar cawangantsicmi, aunqui ley gellgashga mandacungannö cuerpuncunachö mana señalashga caycarpis. Tsaymi tsay alli rurag runacunataga manam runamajintsu aläbanga, sinöga quiquin Dios Yayam aläbanga.
2:6 Sal 62:11-12; Pr 24:12; Jer 17:10. 2:24 Is 52:5; Ez 36:22.