7
Casaracuy ejempluwan willacur yachatsicuy
Waugecuna y panicuna, gamcunagam rasumpa llapan leycunata musyayanqui. ¿Acäsu manacu musyayanqui juc runa cawaycarllaragga, tsay leycunapa mandädunchö canganta? Masqui juc ejempluwan niyäshayqui: Juc casäda warmi gojan cawaycaptinga casarangan ley mandangannömi tsay gojanllawan cawacunan. Pero gojan wañusquiptinmi sïga, tsay casarangan leypitawan gojanpitapis librina tsay warmi quëdacunga. Tsaymi si gojan cawaycaptinllarag juc runawan casararninga adulterio niyangan llutan mana alli jutsata ruraycan. Pero gojan wañusquiptin tsay casarangan ley mandacunganpita librina carmi sïga, yapay jucwan casararpis manana jutsatanatsu ruraycan.
Tsaynöllam gamcunapis waugecuna y panicuna, leypa mandädunchö cayargayqui. Pero nogantsicraycu Señor Jesucristo cruzchö cuerpunwan wañurmi, tsay leypa mandacuyninpita libramashcantsic. Tsaymi cananga Señor Jesucristo wañunganpita cawamushga captin, imayca casäda warmi gojanllapa cangannö, gamcunapis Señor Jesucristollapana car, Pay munangannö allicunallata rurarnin cawacuyay. Puntata mana alli ruraynintsicuna cuerpuntsicta dominaptinmi, leycunapa mandacuyninchö cawarnin mana cäsucur, cuerpuntsicpa munayllanchö cawargantsic. Tsaynöpam jutsantsicpita wañushwan cargan, imayyagpis infiernuchö sufrirnin ñacanapag. Pero cananga Señor Jesucristo cruzchö wañunganpitam, leycuna mandacunganpa poderninchö manana cawar, wañushga runanö leycunapa poderninpita librina cawacuntsic. Tsaymi cananga unaycag gellgashga leycunapa mandacuyninchö manana cawar, juc shumag alli cawacuychöna cawashga Espïritu Santo yachatsimangantsicnö Dios Yayallata servishun.
Jutsacunawan lüchagnörag cangantsic
¿Caytaga imanötan ushashun? ¿Dios Yaya mandacungan leyga jutsacu canman? ¡Manam tsayga tsaynötsu! Dios Yaya mandacungan leycunawanragmi musyatsimargan, ima jutsäcuna cangantapis. Manam codiciacug cangäta musyämantsu cargan, si Dios Yaya mandacungan leycunachö mana gellgashga captinga: “Ama runamajiquipa imantapis codiciar munapaytsu.” Pero jutsasapa runa captïmi, Dios Yayapa mandacungan leyninta musyasquiptirag, codiciösu caywan tucuyläya mana alli munaycuna cäsi venceman. Pero leycunata manarag yachacurga juc runa manam musyantsu ni ima mana alli cangantapis. Tsaynömi Dios Yaya mandacungan leycunata manarag yachacurga, manam imanö jutsa cangantapis musyargätsu. Pero tsay leycunata yachacusquirmi sïga, tucuyläya jutsata rurayta munarnin, imayca rurangäcunawan jutsasapa car, 10 condenacar wañushganöna cangantapis musyargä. Dios Yayam leycunata mandacurgan runacuna cumplir shumag allillata rurarnin, Pay munangannö cawayänanpag. Pero tsay ley mandacunganta yachacusquir mana cäsurmi, llapan jutsäwan condenacashga cargä, infiernuman aywanäpag. 11 Tsaymi jutsa ruray engañamargan Dios Yaya mandacungan leycunata musyaycarpis mana cumplinäpag. Tsay leyta mana cumpliyta puediptïmi, jutsa rurayga imayca infiernuman cachamar wañutsimagnö catsimargan.
12 Tsaynöpam Dios Yaya mandacungan leyga alläpa santo car, cada mandacunganpis mana jutsannag rasumpacag alläpa allish. 13 Tsaypunga, ¿tsay alli leycunacu almä wañushganö cananpag ticratsimargan? ¡Tsayga manam tsaynötsu! Sinöga quiquïpa mana alli ruraynïwan jutsämi almäta wañutsirgan. Tsay jutsa ruraymi Dios Yayapa alli mandacuy leyninwan infiernuman cachamar wañutsimänan cargan. Tsay mandamientucunata rasumpa regermi, jutsa rurayga alläpa mana alli canganta musyantsic.
14 Musyantsicmi Dios Yaya Espïritu Santowan leycunata mandacunganta. Pero nogaga jutsasapa caynïwanmi, imayca juc esclävunö jutsapa poderninchö caycä. 15 Nogaga manam musyätsu ni ima päsamangantapis. Manam imatapis munangätaga rurätsu. Mas bienmi chiquir melanaypag mana munangäcunallata ruraycä. 16 Rasumpam musyä mana allicunata rurangäta. Pero mana allicunata ruraycangäta musyaycarpis, Dios Yaya mandacungan leycuna alläpa allish cangantam acuerdu caycä. 17 Tsaynöpam cananga manana quiquïnatsu tsay mana munangäcunata ruraycä, sinöga nogachö jutsam mana allitapis ruratsiman. 18 Nogam musyaycä shongöwan mana alli rurag cuerpüchö ni ima alli canganta. Allita rurayta munaycarpis manam alli ruraytaga puedïtsu. 19 Allicunallata rurayta munangätaga manam rurätsu. Mas bienmi mana munangäcag jutsacunallata imaypis ruraycä. 20 Tsay mana alli munangäcunata rurarga, manam quiquïnatsu ruraycä. Sinöga nogachö jutsam mana alli munaycunata ruratsiman.
21 Tsaymi nogata imaypis caynö päsaman: Allita rurayta munaptïpis, mana alli ruraynïcunam mas venceman. 22 Llapan voluntänïwanmi alläpa cäsucuyta munä, Dios Yaya mandacungan leycunata. 23 Pero quiquïpa shongöchö voluntänïpa contran jutsacuna canganta musyaptïmi, ruraynïtawan yarpaynïtapis atajaman allicunata ruranäpagpis. Tsay jutsam yarpaynïtawan munaynïtapis imayca juc carcelchö gaycurätsignö caycätsin. 24 ¡Ay nogalla! ¡Imanörag calläshag! ¿Pitan cay jutsasapa wañutsicug cuerpupita salvamanga, infiernuman mana aywanäpag? 25 ¡Dios Yayatam alläpa agradëcicü, Señornintsic Jesucristowan libramar salvamanganta!
Tsaymi cananga llapan shongöwan y yarpaynïwan, Dios Yaya mandacungan leycunata cumplir, imayca esclävunö Payllatana serviyta munä. Pero mana alli rurag cuerpümi jutsa ruraypa poderninchö caycätsiman.
7:7 Ex 20:17; Dt 5:21.