3
Cay mundu ushacaptin ¿imanörag runacuna cayanga?
Tsaymi cananga cuyay Timoteo cay mundupa ushacaynin junagcuna chämuptin alläpa sufrimientucunawan tucuyläya mana alli ruraycuna cananpag canganta musyanayquita munä. Waquincag runacunaga quiquillan cuyacurmi imaycatapis quiquillanpag munar, gellayllapag ayrajarnin alläpa orgullöso car, runamajincunatapis allgotsäcurnin imaycatapis mana allicunata parlag cayan. Tsaynöllam taytancunatapis mana cäsurnin, ni pitapis mana agradëcicurnin mana llaquicug jutsasapa cayan. Mananam perdonanacur cuyanacuywan llaquipänacuypis canganatsu; alläpa yaga caynincunawan lluta imayca mana allicunata ashacurnin munaynincunata mana controlar ni geniuncunatapis dominayta mana puediyaptin. Tsaynömi alli ruragcagcunapa contran imayca mana allicunatapis rurayanga. Runamajincunata traicionarnin alläpa yaga cayaptinmi, lluta mana alli parlaycunapis shimillancunachö caycanga. Tsaynöllam quiquincunapura orgullöso aläbacurnin yarpaynincunallachöga cushishga cayanga. Tsaynö lluta imayca viciucunata mas cuyarnin gustarmi, munayangallanta rurar Dios Yayapagga ni musyaytapis munayangatsu. Tsaynö runacunataga quiquin Dios Yayapis manam cuyantsu. Alläpa allitucug carmi, Dios Yayapa poderninta rechazarnin shongoncunapis mana alli rurag captin, quiquincunapa ruraynincunalla allitucuyangantapis mana välegman churan. ¡Tsaynö runacunawanga ama ni mëticunquipistsu!
Tsay mana alli yachatsicugcunaga wajin wajin purirmi, dëbilcag warmicunatapis llullatsirnin imaycanöpa engañar, alläpa mana alli jutsa rurayman apaycäyan. Tsay warmicunaga tucuyläya quiquincunapa munayllanpita mana alli ruraycunachö melanaypag mana pengacurmi caycäyan. Pero tsay warmicunaga segïdu yachacuycarpis, Diospa Palabrantaga entendiyantsu ni rasumpacagta tantiyarnin musyayantsu. Unay tiempuchö Janeswan Jambres shutiyog brujucunam Moiséspa contran amatsacuyangan. Tsaynöllam cay runacunapis Alli Willacuy maytsaychö willacushga cananta amatsacuyanga. Tsaycunaga alläpa mana alli yarpayyog cayaptinmi, ni criyicuynincunapis cantsu. Tsaymi quiquin Dios Yayapis mana criyicug cayanganpita rechazashga. Pero tsay yachatsicuyanganga manam alläpaga mirangatsu, tsay ishcan brüjucunapanö mana väleg yachatsicuynincunawan mana alli rurag cayanganta llapan runacuna tantiyacuyaptin.
Pablo Timoteota encargarnin gellgangan
10 Pero, gam cuyay Timoteo noga yachatsingagta allim yachacushcanqui, firmi criyicur imapag cawangäta ricämar. Tsaynöllam musyanqui alli pacienciayog cuyacug cangätawan imaycaläya sufrimientucunatapis awantar pasangäta. 11 Antioquiachö, Iconiochö y Listrachö gaticachar alläpa sufritsiyämaptin awantangätapis musyanquim. Pero Dios Yayam llapan imayca sufrimientucunapita salvamarnï libramashga. 12 Tsaynöllam Señor Jesucristo munangannö jutsannag rasumpa llaquipäcurnin shumag cawacug runacunaga, llapanpis sufritsirnin gaticachashga cayanga. 13 Pero tsay engañacur mana alli rurag runacunaga cada vez mas peor, mana allicunata ruracarnin engañacurpis, quiquillancunam mas engañädo cayanga. 14 Pero gamga nogapita yachacungayquinölla llapan yachacungayquita yarpararnin, firmi tsaracurnin imaycatapis awantar sïginqui, musyanquim pipita yachacungayquitapis. 15 Yarpay wamra cangayquipita Diospa Palabranta yachacungayquita. Diospa Palabranmi llapan yachayniquita entenditsishunqui Señor Jesucristoman criyicungayquiraycu salvacänayquipag. 16 Diospa llapan Palabranga quiquin Dios Yayapitam nogantsic yachatsinacunapag shamushga. Diospa Palabranga piñapänacurnin plëtunacur yachatsinacunapag y willanacunapagmi. Tsaynö piñapänacurnin cawaynintsicchö alli jormal jutsannag alli rurag runa canapag. 17 Tsaynöpam Dios Yayapa yachatsicugnin runaga, Paypag llapan imayca allicunallata rurananpag listo prevenïdo caycanga.