14
Ikonio eze Deus wasania ty nitsasokonaha.
Pauro Baranabe ahatsa Ikonio bo niukurunaha. Hawa ty nikaranaha Ãtiokia eze nikaranaha tihi Ikonio bo atsatu mykaranaha. Sudeutsa wahoro bo inapupunaha. Sesus soho myzubaha bo nitsasokonaha. Iwatsahi sizubarẽtsa Deus harere bo hyỹ nikaranaha iwaze Sesus humo sispirikporẽtsa. Sudeutsa Sudeutsabyitsa kino niwatihi Sesus humo sispirikporẽtsa. Sudeutsa asahi Sesus humo batu sispirikpo Pauro Baranabe ahatsa soho siharerewabymybarẽtsa. Sudeutsabyitsa bo sakzohotsa nisisohometukunaha. Iwatsahi Sudeutsabyitsa Deus harere bo batu waby zikaha.
Sakzohotsa Ikonio eze tu niapykyryknaha. Tahapehatsa bo Sesus soho nitsasotsasokonaha. Ziwabykynahatsa pokso batu sipyby nikaranaha. — Deus myzubaha humo mymysapywyky — nikaranaha. Sakzohotsa siwatawyhytsa nikaranaha. Amy ty kytsa batu zikaha ana kino Deus zikwy humo nikaranaha. Deus hi Pauro harere wasani my ziwatawy. Siwatawyhytsa humo wasania ty ziwatawy. Ikonio ezektsa metutu niaha. Wastuhu zuba:
— O Sudeutsa zuba wasani maha — nikaranaha. Ustsa kytsa:
— O batu nikaranaha. Asa hi sakzohotsa wasani maha — nikaranaha. Niahatsahi asa zuba nipamykysokonaha.
Iwaze Sudeutsa Sudeutsabyitsa myhyrizikwanitsa iwatsa nipamykysokonaha:
— O Pauro Baranabe ahatsa tsiksisukyrykynaha! Haraharetsa ty tahabaiknahaktsa — nikaranaha. Pauro Baranabe ahatsa ana hi ziwabykynaha. Iwatsahi Ikonio ikny inawaknaha. Risitera bo zumunaha, Derebe bo niwatihi zumunaha. Rikaonia bo paikpa niukurunaha. Anabo wasania ty Sesus soho nitsasokonaha.
Ipyrytsamyita zizororowy.
Kyze Risitera bo zumunaha. Anaeze maku estuba ziknadyhykyta. Atahi koikny batu ipyrytsamyita tu niwata tu nipuruk. Batu pão ziky. Atahi Pauro harere ziwabyziu. Iharere bo yhỹ niy. Ana humo hi Pauro tsihyrinymyrẽta iwaze ibo iktsaziu niy, tapetu isopyk:
— O atakta Deus harere humo tispirikporẽta iwatahi pizororowy — mytsaty nikara. Iwaze maku bo iktsaziu niyze opykani ipe niy:
10 — Kyiktykta. Riktotykta — niy. Iwaze pãozikybyita tu tuku niy atsoko rikto niy zitabaka. 11 Kytsa sizubarẽtsa hawa Pauro niy nikozonahaze tahaharere baba ty hua nikaranaha. Pauro siharere humo batu ihyrinymyry. Asahi:
— Deustsa mybo inasiknaha. Kytsa hyritywatsa niyziknaha. Asaktsa mydeustsa maha — hua nikaranaha.
12 Baranabe Supitero zinaropykyknaha. Amakata mydeus niwatihi. Pauro Merekurio zinaropykyknaha. Pauro nitsasoikik iwatsahi Merekurio ty zinarokonaha. 13 Kyze tohi sakzohotsa bo zumu. Atahi taparakta Supitero wahoro eze tu niy. Pikuzatsa nasioktyhyryk. Sitsohorik wihara sazik ty wabehyryk niy. Sihudikhudikwy hokbowytsa bo zebykyryknaha. Pikuzatsa Pauro Baranabe ahatsa tsyhyryze nisiba tsihikiknaha. Kytsa tihi:
— Asahi mydeustsa maha — nikaranaha. Iwatsahi pikuzatsa nisiba tsihikiknaha niaha. 14 Pauro Baranabe ahatsa hawa sa nikaranaha zinymyrykynaha sisukatsihikrẽtsa nikaranaha.
— O batu wasani tsimykaranaha — nikaranaha. Iwatsahi tahasuk zisysykbaiknaha — batu wasani — iwa ziwatawykynaha isopykwy humo. Sisukatsihikrẽtsa ziwatawykynaha. 15 Pauro Baranabe ahatsa sitazaha bo nipupunaha ispe niaha:
— O kytsa hawa sa tsimykaranaha. Niwazubakta! Katsa ahawatsa hi hỹ kytsa tihi. Katsa tsikzumunaha Deus wasania ty tsimytsasokonaha. Tsikzumukunaha iwatsahi ikiahatsa ahadeusbyitsa tyserekeknaha.
— Ahadeusbyitsa tyserekenahaktsa. Deus babata humo zuba ahaspirikporẽtsaktsa! Atahi bijoikpe, mybarawy, buburu zuba iwa nizukni. Deus koikny baktatu abazubaha nizukni. 16 Tapara kytsa sizubarẽtsa hawa wasani mytsaty nikaranaha, astsatu nikaranaha. Hawa mytsaty nikaranaha, Deus sibo yhỹ nikara. Deus nisisapywyky. 17 Hawa Deus babata mynakara namywatawyky. Atahi ahatsyhyryze hyritsik myzipeha. Ahatsyhyryze ahaparikihitsa tahaypyknahaze mysiobaranaha. Mysizozekeknaha. Atahi ahadisahawy ty ahabo nyny mynakara. Tsimysakihikrẽta. Ihumo ahakurẽtsa. Iwa nikara iwatsahi ihumo ahaspirikporẽtsa tsimoziknaha — niy.
18 Pauro Risitera ezektsa bo nitsasoko iwatsahi pikuzatsa ty batu tybeze. Iwatsa tu wastuhu kytsa pikuzatsa nasiba tsihikiknaha sakzohotsa humo. 19 Iwaze Sudeutsa izumunaha. Asaktsa Sudeutsa Sesus humo batu sispirikpo. Ãtiokia ikny, Ikonio ikny kino niwatihi izumunaha. Risitera bo zukzuk niaha. Siharere Risitera ezektsa nizihikiknaha. Asaktsa ispe niaha:
— Pauro tabezekta kytsa! Haraharetsa ty tabezehiktsa. Iwaze hi mohyrikosokda — nikaranaha.
Yhỹ nikaranaha. Iwatsahi Pauro haraharetsa ty ziharawowokonaha.
— Tsibezenaha ja — nikaranaha. Iwatsahi inury zikyrikinaha. Myhyrizikwybara bo zikyrikinaha. Anaeze zerekeknaha. 20 Iwaze Sesus tuktsa ipauk baze natahariktoriktonahaze nakyikzo niy. Tahudikhudikwy bo ziksizo. Estuba zuruze Pauro Baranabe ahatsa nitururukzonaha. Derebe bo niukurunaha.
Ãtiokia Sirija ikny ziksizonaha.
21 Anabo Sesus soho nitsasokonaha. Ahamysapybyitsa tsikykaranaha Sesus humo Deus mysiokzohik. Ana hi nitsasokonaha. Kytsa sizubarẽtsa Sesus humo sispirikporẽtsa iwaze zinymyrykynahatsa moziknaha. Iwaze sakzohotsa ziksizonaha. Risitera, Ikonio, Ãtiokia bo iwaha bo ziksizonaha Sesus tuktsa inakozorenaha. Pauro Sesus tuktsa nisitsumuẽhĩkĩ. 22 Ispe niy:
— Ikiahatsa Sesus humo ahaspirikporẽtsa. Ahaspirikporẽtsa hi batu paikpa mytsaty zikaha. Deus harere bo hyỹ tsimaha zeka kytsa pahasininiwykynaha. Wasani my. Deus tyryktsa tsimoziknahaze iharere bo hyỹ tsimynakaranaha. Iharere ty tsimysihyrinymyrykynahaze sinini tsimykaranaha — iwa nitsasokonaha. Nanabyitaba niukurunaha iwa nitsasokonaha. Niahatsahi kytsa nisiwatawyky. 23 Kytsa Sesus tuktsa nisispirikpokonahatsa. Tahasapy eze tu nisispirikpokonahatsa niapykyryknaha. Sesus tuktsa kytsa nisispirikpokonahatsa nisiwatawyhik. Hauk ahabyitsa tuze Deus bo nipamykysokonaha:
— O Sesus kytsa asahi atuktsa mysisopykyknahatsitsa ikia tysipokzitsiki! Ahumo sispirikporẽtsa iwatahi tysipokzitsikikta — nikaranaha.
24 Kyze Pauro Baranabe ahatsa niukuruzonaha. Pisidia buruk niukurunaha. Pãpiria bo zumunaha. 25 Bykyze Pereka bo Sesus soho nitsasokonaha. Niahatsahi Ataria piske bo niaha. 26 Anabo tsaraha puẽtsikbyita bo tahakokorohyknaha. Ãtiokia bo ziksizonaha. Tapara Ãtiokia ikny inatururuknaha. Anabo ziksizonaha Sesus tuktsa anaeze Deus bo sitsyhyryze nipamykysokonaha. Sihyriziktsokzawy humo Deus bo nipamykysoikiknaha. 27 Kyze zumunahaze Sesus tuktsa izumubanaha asahi Pauro ziwabykynaha. Niytahi Pauro nitsasoko. Hawa Deus sitsyhyryze nikara:
— O Deus mytsyhyryze zisapywyky. Sudeutsabyitsa sizubarẽtsa Sesus humo sispirikporẽtsa hỹ — niy. 28 Iwa Pauro Sesus tuktsa bo nitsasoko. Anaeze Sesus tuktsa tuk niapykyryk.