27
Sodadutsa Pauro Homa bo zioktyhyryknaha.
1-2 Kyze Pestus Pauro Homa bo zipeha tsihikik. Tsaraha puẽtsikbyita ziperyky. Niytahi Pauro ustsa kytsa kino niwatihi sodadu bo nyny niy. Atahi ustsa sodadutsa ziperykyta ibo nyny niy. Surio inarokota. Sesa sodadutsa maha. Uta niwatihi Pauro tuk ikukuru. Iwa Homa bo tsikukurunaha. Aristarakus mytuk niukuru. Atahi Masedonia iknykta niy. Tesaronika eze niy. Tsaraha puẽtsikbyita eze kokokorohyk tsikaha. Tsaraha puẽtsikbyita Adaramito pupuwy ikny inao. Asia tsarahatsa pupuwy bo mynakozore. Sesareja bo tsikukurunaha. Buburu zuba tsitsikzanaha.
Byriri tuk Sidõ bo tsikumunaha. Surio Pauro humo zisapywyky ipe niy:
— Aharereziuwytsa boktsa! Amy ty tsipitsihikik abo nyny maha. Patsumuẽhĩkĩnaha — niy. Iwa hỹ.
Iwaze tsikukuruzonaha. Zopoktsa myokeryk inabybykyknaha. Iwatsahi tsikzikdihi baze Sipire inarokoha ipyrytaba tsiharamukunaha. Buburu zuba tsitsikzanaha. Sirisia tsikziharamunaha. Pãpiria niwatihi tsikziharamunahaze Miha bo zukzuk tsikaha. Miha Risias eze tu niy. Anaeze tsaraha puẽtsikbyita eze tsikmykokorohykzonaha. Sodadutsa perykytsa usta tsaraha puẽtsikbyita bo izumu. Ataeze hi Aresãdere ikny inaukuru. Itaria bo niukuru, iwatsahi katsa kokokorohyk tsikaha iwaze tsikukuruzonaha.
Tsikukurunaha myhyrizikwatu tsikukurunaha. Tsihokdaharẽna hiba iwaze Kido hudikhudikwy tykarawa tu tsikziharamunaha. Zopoktsa myokeryk inabybykyknaha humo batu myhyrizik watu tsikukurunaha. Iwaze ziharataba Saramona baze tsikziharamunaha. Iwatsahi tsikzikdihi baze tsikukurunaha. Tsikzikdihi Kereta inarokoha bo iwaze zakbaze tu tsikukurunaha. Tsihokdaharẽna Kereta tsikzikdihi jokboha tsikukurunaha. Kyze tsarahatsa pupuwy tsikzikdihi bo tsikzumunaha. Ana pupuwy — Ispupuwy tisapyrẽna — inarokoha. Raseja bytykareze tu niy.
Anaeze tsikapykyrykspyknaha. Sudeutsa zukuwy zumuze Deus simysapybyitsa ty nikaranaha mysiokzohik mytsaty ziknakaranaha nawa zuruze botu ziharamu. Iwatsahi tsaraha puẽtsikbyita eze tsimuzonaha zeka tsimyhyrikoharẽna niy. Zikbyituhukutu zopoktsa inabybykyknaha, hyritsik nawõkõ ba ziknapyk.
10 Niytahi Pauro:
— O kytsa buburu zuba tsimykurunaha zeka tsimyhyrikoharẽna. Pão pãobyi tsimaha. Tsimunaha zeka mynamy tahokzaba. Tsaraha puẽtsikbyita moharazuk, iwa zeka katsa kino niwatihi tsimybabanaha — niy.
11 Sodadutsa perykytsa iharere bo batu yhỹ niy. Tsaraha tsihitsa harere bo zuba ziwaby. Tsaraha puẽtsikbyita perykytsa kino niwatihi iharere bo zuba ziwaby. 12 Iwatahi:
— Ipupuwy batu sapy. Anaeze tsaraha puẽtsikbyita tsimynapykyryknaha zeka batu sapy — niy. Kytsa tihi:
— O tsimyzonahaktsa! Penise boktsa — nikaranaha. Penise Kereta tsikzikdihi eze niwatihi niy. Anaeze tsimypykyryknaha mytsaty nikaranaha.
Yhỹ niy.
— Tsimynahaktsa! Tsaraha puẽtsikbyita Penise boktsa — nikaranaha. Iwaze tsikukuruzonaha.
Zopoktsa inabybyknaha.
13 Tapara zopok inabybykze wasani. Zopok mysukpetaba nabybykyk. Iwatsahi asa zuba nipamykysokonaha:
— O abaka zopoktsa wasani tsimyzonahaktsa! Penise boktsa — nikaranaha. Iwaze mopykwy zizonaha. Iwaze tsikzikdihi baze tsikukuruzonaha.
14 Atsoko zopoktsa inabybykyryknaha. Zopoktsa tsikzikdihi ikny inabybyknaha. Zopoktsa Norodeste inarokoha inabybyknahaze, tsaraha puẽtsikbyita zioktykyryk. 15 Iwatsahi paikpa nimyoktykyryk. Zopoktsa tsaraha puẽtsikbyita zioktykyryk. 16 Tsaraha usta tsikzikdihi Kauda inarokoha baze ziharamu. Anabo zopok jokboha niyzikze tsaraha tsibik haĩ tsikaha iwaze bykyze tsikzizonaha. Tsihokdaharẽna hỹ. Tsaraha tsibik tsaraha puẽtsikbyita bo tsikoronaha. Iwaze sukyhykorok niaha tsazikihia ty tsihãinaha. 17 Tsaraha tsibik myboboronaha pokso tsazikihia ty tsihãinaha. Sirete tykareze tu niy. Itsakwarabara bo tasapynaha pokso nikaranaha. Imyra pokso sipybyrẽtsa nikaranaha. Tsaraha puẽtsikbyita imyra bo tazik na pokso sipybyrẽtsa. Iwatsahi panu putokwy humo zipaiknaha. Ana panu huziuwytsa humo zopok tsaraha niukuru anaty hi zozozo niaha.
18 Niytahi tsaraha puẽtsikbyita niukuru zopoktsa tuk nitubaka. Zopoktsa inabybykyknaha. Estuba zurunahaze tahanamy pihik bo zipaparakanaha. 19 Estuba zurunahaze tsaraha tarabaja ziknakaranahatsitsa tsarahaeze ky zuba inamy puẽtsik zipaparakazonaha. Tahatsyhyrypetsa ty wastuhu panu huziuwytsa iwatsa nisipaparakanaha iwaze tsiwozorẽta niyzik.
20 Iwaze mytsyhyry wa tsikurunahaze haramwe bo ba zikozonaha. Byrisoiktsa kino niwatihi ba zikozonaha. Zopoktsa zuba inabybykyknaha. Hyritsik nawõkõ. Iwatsahi katsa tihi:
— O tsimyokbabanaha — tsikaha.
21 Iwa tsikurunahaze haukbyitsa tu tsikurukunahaze. Niytahi Pauro kytsa tazahaeze tarikto ispe niy:
— O kytsa tapara ikiahatsa kaharere bo batu yhỹ tsikaha. Anaty hi Kereta tsikzikdihi eze tuze tsimypykyryknaha zeka wasani tsimaha. Nawa iktsaso naha batu ahakparawy. Tsimykurunaha byizeka mynamy ba zikokza — niy. 22 — Abaka ahape ahapyby byihu ja, mytsaty mytsaty byitahaktsa. Tsaraha puẽtsikbyita pitabokwyhy hỹ. Katsa tsimyharazuknaha zeka ba zikyrikosokdanaha. Batu aty tohi mohyrikosokda. 23 Jaba unata eze bijoikpe iknykta Deus tsumuẽhĩtsa kabo inasik. Deus kabo zipehahik. Utakta niwatihi Deus tsumuẽhĩtsa ihumo tarabaja ikykara. Bijoikpe iknykta tihi:
24 “O Pauro apyby byihukta! niy. Ikia Sesa, Homa ezektsa pehatsa bo tsimykta! Deus pahasapywyky. Iwatahi asaktsa atuk mukurunahatsa batu mohyrikosokdanaha. Deus pahasapywyky batu aty tohi mohyrikosokda” niy. Iwa bijoikpe iknykta kape nikara.
25 Iwatsahi ahapybybyihuktsa kytsa! Ahapunihikrẽtsa tsimoziknaha! Uta Deus harere bo hyỹ mykara ihumo kaspirikporẽta. Hawa nitsasoko atsatu mykara. 26 Zopoktsa humo tsikzikdihi bo tsimypupubanaha — niy. Iwa Pauro kytsa bo niy. Asahi tsaraha puẽtsikbyita eze nikaranaha.
27 Kyze unata eze tsikurunahaze nawa zuruze mytsyhyrytsa watsa ziharamuze niaha. Unopokte zopoktsa humo tsiktubakanaha. Buburu zuba Adiria inarokoha. Paikpa tsiktubakanaha iwaze tsaraha puẽtsikbyita eze tarabaja ziknakaranahatsitsa tihi:
— O abaka wytyk iokboha tsimaha — mytsaty nikaranaha. 28 Iwatsahi tsaraha tsitsiwy tsakyrikwy zioktsoknaha. Pihik tsihiri bo tadik iwa zeka tirĩta seis meteros. Tsikukuruzonaha. Kyze kytsa tsaraha tsitsiwy tsakyrikwy zioktsokzonaha. Pihik tsihiri bo tadik iwa zeka wĩte sete meteros. 29 Haraharetsa pokso sipybyrẽtsa nikaranaha. Tsaraha puẽtsikbyita haraharetsa humo moboborok naha pokso sipybyrẽtsa nikaranaha. Iwatsahi sapetoktsa sapetoktsa sipykwytsa nisiharazuzuknaha. Itsihiripyry bo sipykwytsa ty nisiharazuzuknaha. Tsaraha puẽtsikbyita pyk niy, anaeze mynakyoknahaze tsiperykynaha.
30 Kyze kytsa tsaraha puẽtsikbyita eze tarabaja ziknakaranahatsa niwak tsihikiknaha iwaze tsaraha tsibik pihik bo zioktsokzonaha.
— O usta mopykwy tsaraha pihik bo tsizioktsoknaha — mybarapetu niaha. Niwak tsihikiknaha, 31 Iwaze Pauro sodadutsa perykytsa bo nitsasoko. Sodadutsa niwatihi ispe niy:
— Tsaraha tarabaja ziknakaranahatsitsa areha byizeka pihik bo tsimokbabanaha — niy.
32 Iwatsahi sodadutsa tsazikihia ty zizykiknaha. Iwaze tsaraha tsibik pihik bo zioktsok. Nabo nitubaka. 33 Nakyokzoze Pauro kytsa pe niy:
— Aba tsimymydisahanahaktsa! Tsizubarẽna tsikurunahaze ikiahatsa batu ahaty disaha iwatsahi paikpa mytsaty tsikykaranaha. 34 Aba tsimymydisahanahaktsa iwaze ahapaikrẽtsa tsimoziknaha. Ahapybybyihuktsa! Batu aty tohi mohyrikosokda — niy.
35 Niytahi Pauro atsikara ty paik niy. Kytsa okze tu atsikara humo Deus bo nipamykysoko:
— O Deus ahumo kakurẽta ikia mydisahawy ty mybo nyny tsiky — niy. Iwaze atsikara zitsatsaka. Iwaze tadisahaka. Ustsa kytsa kino niwatihi tahadisahakanaha. 36 Tahadisahabanahaze sipunihikrẽtsa niyziknaha. 37 Sizubarẽtsa tahadisahakanaha. Sizubarẽtsa tsaraha puẽtsikbyita eze nikaranaha. Kytsa dusẽtos setẽta seis sizubarẽtsa. 38 Tahadisahabanahaze tiriko pihik bo zipaparakanaha iwaze tsaraha tsiwozorẽta niyzik.
Sizubarẽtsa nimyra bo zumunahaze. Tsaraha puẽtsikbyita niboborobaik.
39 Miwa botu tsaraha tarabaja ziknakaranahatsitsa wytyk zinynaha. Nimyra bo iktsa niahaze, anabo tsaraha puẽtsikbyita zipu tsihikiknaha. 40 Iwatsahi mopykwy hãiwytsa ty nisizyzykiknaha. Ihãiwytsa mytoriwytsa ty satuk satsuk nikaranaha. Niahatsahi panu estuba ikputokwy bo zikyikikzonaha. Iwaze tsaraha nimyra wataba niukuru. Ana panu tsaraha zopok humo niukuru. 41 Tsaraha puẽtsikbyita nimyra humo tazik. Zopoktsa inabybyknahaze iwatahi tsaraha tazik. Tsaraha tsuno humo niputazik. Anaeze nimyra pihik pukezi tsaraha nipyri. Batu hawa tohi zikaha. Iwaze pihik ihiridawy wa niukuru. Tsaraha itsihipyry taba niaktsatsakak. Iwatahi tsaraha puẽtsikbyita niboborobaik.
42 Sodadutsa kytsa mysiba tsihikiknaha. Asahi sodadutsa sakyriukrẽnikitsa hurukwy ezektsa mowaknaha pokso mysiba tsihikiknaha.
43 Sodadu perykytsa Pauro pokzi batu yhỹ niy, iwatahi sodadutsa kytsa mysibabyrikinaha. Ispe niy:
— Nimyra bo tsuk tsuktaha! Pihik bo tuharazuknahaktsa — niy. 44 Kytsa sitsuktsukbyitsaktsa peka:
— O ikiahatsa hwi bete paiktaha — niy. Iwatsahi katsa myzubarẽtsa nimyra bo tsikpupukunaha.