8
Mydisahawy deusbyita suknihi bo nyny ziknakaranaha hawa sa tsimykaranaha.
Aba apapeu humo kabo botu tsikziwatahakanaha kape:
— Mydisahawy deusbyita hyrikoso suknihita bo zikzinynykynaha bykyze tsipiboronaha zeka wasani ja tsimykaranaha — tsikaha. Aba uta ahape my. Ikiahatsa tsikykaranaha:
— Katsaktsa tsinymyrybanaha — tsikaha. Yhỹ my tsinymyrynaha. Amy ty abazuba tyharapehapokzitsikinaha ana hi wasani. Ikiahatsa hi my:
— Katsaktsa myhyrinymyrẽtsa ikiahatsa batu ahahyrinymyry iwa tsimaha zeka ustsa bo mysiakubyriwyky. Ahasopyksapybyrihu ja. Tyharape hapokzitsikinaha zeka ustsa bo tysiakuwykynaha. Iwatsahi tyharape hapokzitsikinaha — tsikaha. Wastuhu ahatuktsa:
— Katsaktsa tsinymyrybanaha. Myhyrinymyrẽtsa hỹ — tsikaha. Deus okzeka batu. Ahape tu tsimynakaranaha humo iwaze batu ahahyrinymyry tsimaha. Katsa Deus humo mymypokzitsirẽtsa zeka Deus mymyny. Atahi myhumo tsimypokzitsiukrẽta, katsa ituk kytsa tsimoziknaha hỹ. Ana humo hi tsihyrinymyrẽta katsa batu.
Abaka mydisahawy deusbyita hyrikoso suknihi bo zuba zikzinynykynaha ana soho hi motsaso. Deusbyitakta mahani awatutatu Deus babata ta estuba zubata, ana humo hi myhyrinymyrẽtsa. Mybarawy ezektsa okzeka:
— O deustsabyitsa humo astsatu tsa watsa Deustsabyitsa sasabyitsa byrisoiktsa watsa. Deustsabyitsa sasabyitsa hwitsa watsa. Iwatsatu — mytsaty ahabyitsatu mykaranaha. Katsaktsa Sesus tuktsa Deus estuba zubata tsimaha. Ana humo hi myhyrinymyrẽtsa hỹ. Atapehe myzo tsimykaranaha. Ihumo tsimyzurukunaha. Atahi mybarawy nizukni. Sesus Kiristu mypehakatsa harere humo Deus mybarawy nizukni, ihumo hi tsimyzurukunaha. Iwa hỹ.
Wastuhu hani zuba Sesus humo sispirikporẽtsa tahasopyk humo deusbyitsa sispitu maha iwa ziknakaranaha. Iwatsahi mydisahawy deusbyita hyrikoso suknihita bo nyny ziknakaranaha zeka deusbyita disahawy maha. Mytsaty ahabyitsa tu mykaranaha. Iwatsahi ba ziktahadisanaha. Abaka iwa mytsaty mykaranaha, deusbyita mahani ana humo kino batu sihyrinymyry iwaze ana sidisahawy pihauknaha zeka batu siaku moziknaha. Deus mymysapywyky. Batu mydisahawy humo zuba zikmysapywyky. Mydisahawy ty tsipahadisahanahaze kino iokzeka wasani, mydisahawy ty haukbyize kino iokzeka wasani atsatu. Iokzeka batu mydisahawy humo mysapyrẽtsa tsimoziknaha.
Ahatukytsa humo pykyhytu tahaktsa kytsa! Asahi Sesus humo tsikaeni zuba sispirikpotsa hi:
— O deusbyita hyrikoso suknihita disahawy humo ka batu hauk zikaha, ana sidisahawy ty hauk zeka batu wasani my — maha. Iwatsahi ikiahatsa siokzeka batu sidisahawy ty hauk zikaha. Tsipiboronaha zeka mysimyiwynaha iwa ahasopyksapybyi tsimaha. 10 Ikiahatsa hi:
— O katsa deusbyita wahoro bo zeka ana mydisahawy deusbyita bo nyny nikaranaha ana ty hi mymydisahanahaktsa! Deusbyita hyrikoso mahani iwatsahi tsipiboronaha. Iwaze atakta Sesus Kiristu humo tsikaeni zuba tispirikporẽta ahabo iktsa myze atahi:
“Uta niwatihi ana disahawy pihauk zeka wasani my” — my. Atakta batu, ihumo batu wasani my. Deusbyita hyrikoso zoknihita disahawy babaha mytsaty myze ihumo batu wasani pihauk. Ihumo deusbyita isopyk. 11 Atahi zasopykduku iakubyita mozik. Tozeka ja tapetu mykara:
— Aba mohyrikosokda. Kamysapybyita ikykara anahumo hi mohyrikosokda tawata — my. Atakta Sesus humo tsikaeni zuba ispirikpo. Sesus isapyzeky nihyrikosokda ahaspiriktsokdabyihu ja. Atakta ahamysapybyi humo batu iaku. 12 Iokzeka ba hauk zikaha. Ahatuky humo ja ahasopyksapyhu. Tsipihauk naha zeka Kiristu okzeka batu isapy tsimaha. Ahamysapybyitsa tu tsimykaranaha. 13 Iwaze uta katuky humo kamypokzitsiarẽta. Katuky pe:
— Deusbyita hyrikoso suknihita disahawy pihauk zeka batu wasani my. Uta niwatihi ba ziborozo hỹ. Ana sidisahawy ty hauk byizeka iwaze katuky tsakurẽta. Ana sidisahawy pihauk zeka katuky pimyiwyky ana kino batu imysapy. Iwatsatu ahatukytsa humo ahamypokzitsiuhu, batu simysapybyiwy sibo ahasopyksapybyrihu ja! — my.