6
Hawa sizotsa tahahyrytsa humo mysisakihikynaha.
— O jabyitsa ahazotsa harere bo hyỹ tahaktsa! Siharere tsipiwabyziunaha zeka ma tsimaha. Ahajeza harere bo niwatihi hyỹ tahaktsa! Siharere bo ma tsimaha zeka Deus ispe my: “O asaktsa wasani mykaranaha” — my. 2-3 Tubabatu Deus tyryktsa pe niy. — Ahazotsa harere bo hyỹ taha. Ahamyharerewabyrẽtsa zeka aibani zuba tsimyhyrikosokdanaha — niy. Deus harere tisapyrẽna iwatsahi ahazotsa ahajeza kino niwatihi siharere bo ma taha. — O myzotsa ahahyrytsa humo ahahokani byrihuja ahaharere humo siakubyitsa mykaranaha. Siaku byizeka sioktsiukrẽtsa moziknaha. Ikiahatsa hi ahahyrytsa Kiristu harere humo tysihyrinymyrynaha. Iwaze Sesus sopyk wa mozurukunaha iwa ikiahatsa soho humo ahasopykwatu mykaranaha — my.
Hawa sipehatsa tahatsumuẽhĩtsitsa humo sisopyk.
Abaka kytsa ahahyriziktsokzaharẽtsa kaharere bo wabyziutaha! Ahapehakatsa pahapehanaha zeka yhỹ tsimykaranaha. Sihyriziktsokzawy soho pahapehanahaze yhỹ tsimykaranaha. Ahape tu ahasopyk batu tyso. — O ana hyriziktsokzawy humo batu hỹ — tsimaha. Ahahyriziktsokzawy humo ahapykyhytutaha! Ahapehatsa harere bo yhỹ tsimykaranaha watihi Kiristu harere bo hyỹ tynakaranaha. Tarabajaziu tykaranahaktsa! Ahapehatsa pahasukparanaha zeka tarabajaziutaha. Ahapehatsa ahaty sukpara habyize kino niwatihi tarabajaziutaha. Kiristu tuktsa humo ahasopykziurẽtsa hỹ. Iwa Deus mozihikik ana humo hi ahasopykziurẽtsa tsimoziknaha. Ahape tu ahasopyk:
— O kahyriziktsokzawy kapehatsa bo mykara. Sesus Kiristu bo kino niwatihi. Iwatahi pisapybaka — tsimaha. Sesus Kiristu mypehakatsa babata. Atakta abazubata. Mybarawy ezektsa pehakatsa babata my, atahi ihuak ty sihyriziktsokzawy humo kytsa aparakbaha bo nyny my. Anabo hi mytsatyziu tahaktsa kytsa! O sipehatsa abaka ikiahatsa pe my:
— Asaktsa ahatsyhyryze ahahyriziktsokzawy humo mykaranaha tysisapywykynaha. Ahamypybyty byihuja. Ahasakimyskyry byihujataha. Asaktsa ahatsyhyryze tarabaja mykaranaha. Deus hyrytsa maha ikiahatsa kino niwatihi Deus hyrytsa tsimaha. Iokzeka astsabani. Iwatsahi ahakzoziuhuktsa! Myzo bijoikpe eze mybarawy ezektsa aparakbaha bo mysisapywyky. Ana humo hi ahaspiriktsokda byihuja kytsa! — my.
Deus sodadu suk imiokbyita wata ahabo nyny my, iwaze ahapunihikrẽtsa tsimoziknaha.
10 Aba pepykyk, kaharere ahabo motsaso pahatsumuẽhĩ tsihikik. Ahapunihikrẽtsa tsimoziknaha ana humo hi pahatsumuẽhĩ. Ikiahatsa Sesus Kiristu humo ahaspihikrẽtsa iwatsahi ahaspirikporẽtsa tsimoziknaha. Atahi ipunihikrẽnikita my ba hawa tohi zikzukninaha. Iharere bo ma tsimykaranaha zeka izikwy ahatuk mynapykyryk.
11 Sodadutsa pehakatsa sisuk ty mekywahaty ty sodadutsa bo nyny my. Sisuk ty imiokbyita iwatsahi sisukyrytsitsa ba ziksibanaha. Deus zikwy mytuk mynapykyryk. Iwatsahi mypunihikrẽtsa tsimoziknaha izikwy sodadutsa suk imiokbyita wata my. Katsahi:
— O myzo azikwy ty mybo nynytyny — tsimaha. Yhỹ mykara. Iwaze Satanas harere bo batu hỹ tsimaha Deus zikwy humo, Satanas pahaspihikbatakaze iharere bo batu hỹ tsimaha.
12 Mybarawy ezektsaktsa mysukyrybyitsitsa maha. Hyrikoso sapybara watsa mysukyrytsitsa maha. Sinurybyitsa tu mysukyrytsitsa babatsa maha. Hyrikoso sapybara myhumo batu siakparawy mymysukyryikiknahatsa maha. Iwatsahi siharere bo batu hỹ tsimaha. Asaktsa mysukyrytsitsa babatsa hỹ. Asahi namysapybyrikinaha. Kytsa Sesus humo sispirikpobyitsa hi siharere bo yhỹ mykaranaha. Sizubarẽtsa mysipehakanaha iwatsahi sisopyk watsa mozurukunaha. Asaktsa Sesus harere bo batu hỹ zikaha sispirikpobyitsa tu hyrikoso sapybara pehakatsa sipehakatsa niyzik. Asaktsa unata zuba siakparawy kytsa papa tu simysapybyitsa tu nikaranaha iwaze miwa siakparawy.
13 Iwatsahi Deus zikwyty tsimyzapykykynaha. Sodadutsa sisuk imiokbyita watsa ikiahatsa hi Deus zikwy tsimyzapykykynaha. Deus zikwy ahatuk mynapykyrykze ahapunihikrẽtsa tsimoziknaha. Ahaspirikporẽtsa tsimoziknaha Deus zikwy humo hyrikoso sapybara harere bo batu hỹ tsimaha.
14 Mybarawy ezektsa niwatsorokonahaze sisuk ty mekywaha tu korobyk niaha. Sisuk imiokbara ty korobyk niaha iwatsahi sisukyrytsitsa ba ziksibanaha. Ikiahatsa sodadutsa watsa tsimaha. Tapara sodadu tasukpesuk ty izezeharẽnikia ty korobyk niy. Tazikoikaĩwy ty haĩ niy. Ikiahatsa batu ahamyspihikbata. Wasani zuba tsimytsasonaha ikiahatsa sodadu zikoikaĩwy watsa. Iwaze wasani tsimyzurukunahaze ikiahatsa sodadu suk imiokbyita ty korobyk niy tawata tsimaha. Hawa isuk imiokbyita humo ba zibezenaha, ikiahatsa wasani tsimykaranaha humo hyrikoso sapybara humo ahakyzohokbyitsa maha.
15 Deus mybarawy ezektsa humo tsimypokzitsiarẽta iwaze wasania ty Sesus Kiristu soho tsimytsasokonahaze sodadutsa watsa. Sodadutsa pyrysuktsa ty simiokbyitsa ty korobyk maha siwatsa tsimaha.
16 Sesus Kiristu humo ahaspirikporẽtsa! tsimynakaranaha. Ihumo tsimyspirikponahaze sodadutsa watsa tsimaha. Sodadutsa orokpedawy imiokbyita. Iwaze sisukyrytsitsa orobiktsa ty iharazõrõ ba zizaknaha. Atawahi hyrikoso sapybara pehakatsa mybo nimykzoikik iwatahi imysapybara myhumo nazihikik. Niwazubakta! Katsaktsa Sesus Kiristu humo myspirikporẽtsa imysapybara humo ba hỹ tsimaha.
17 Sesus Kiristu mymyoktyhyrykta tazo bo mymyoktyhyryk. Sesus watsa tsimoziknaha ana hi mozihikik. Taperykyze sodadutsa watsa. Sodadutsa tsorik imiokbyita taharek humo pu maha. Ikiahatsa hawa mytsaty tsimykaranaha pykyhytutaha. Iwaze Deus harere humo mytsaty tynakaranahaktsa! Deus hyrikoso iharere ty pahahyrinymyryky iwatsahi ikiahatsa sodadutsa watsa tsimoziknaha. Sodadutsa sokorotsapuzeze tyryeze kihiwa. Hawa sodadu isukyrytsa nisiba sokorotsapuzeze tyryezekihiwa ty ikiahatsa Deus harere humo Satanas harere nepykba.
18 Deus bo tynapamykysonahaktsa! Hawa Deus hyrikoso mozihikik ana hi tyzapykynahaktsa! Ahazikara byihuja tsiperykynahaktsa. Deus bo typamykysonaha. Tsibyituhukutunaha. Ikiahatsa tihi:
— O myzo Sesus tuktsa tsyhyryze tsimyzapykynaha. Nanabyitaba atyryktsa tsyhyryze tsimyzapykynaha. 19 Asaktsa mysitsumuẽhĩ. Pauro kino niwatihi tsipitsumuẽhĩ. Hawa wasania ty Sesus soho motsasoko tsipitsumuẽhĩkĩ iwaze ustsa kytsa bo ihumo sihyrinymyrẽtsa moziknaha. Tsiakusukniki. Atahi ahumo ipybybyita tu wasania ty motsasoziu! myzo tsimaha — my. Taparaka Deus Sesus Kiristu soho humo batu mymyhyrinymyry abaka kytsa sizubarẽtsa mymyhyrinymyrykynaha.
20 Deus zikpeha iwatahi iharere motsasoikik. Abaka iharere humo kytsa siakyriukrẽnikitsa hurukwy bo zikoktyhyryknaha. Iwatsahi Deus bo katsyhyryze tsimyzapykyikiknaha. Wasani mykara ana hi ibo tsimyzapykyikiknaha. Ikiahatsa tihi:
— Myzo azikwy ty Pauro bo nyny tsimy iwaze aharere motsasoziuku. Ipybybyita azikwy humo tsipunihikrẽta mozik — tsimaha.
Aba mopykykze kytsa bo mytsaty mykara.
21 Tikiko kasoho ahabo motsaso. Ata humo kamypokzitsiarẽta mytsy babatawa my. Mypehatsa Sesus tsyhyryze tarabajaziu mynakara. Tsiakzoziurẽta tarabaja my. Tsiakubyrisorokrẽta. 22 Iwatahi ahabo pipeha, hawa mynakara ana soho ahabo motsaso. Iwaze ikiahatsa batu tyso:
— Pauro ja. Yhỹ ja — tsimaha. Atahi ikiahatsa tuk mopamykyso.
Deus pahasapywyky.
23 Deus bo ahatsyhyryze mopamykysoikik. Ipe my:
— O Deus myzo, mypehakatsa Sesus Kiristu niwatihi ahyrytsa bo tysisapywykynaha. Ba paikpa mytsaty zikaha, ikia hi tysiakuwyky. O myzo tysitsumuẽhĩ ustsa kytsa wasani sisopyk. Sesus Kiristu harere bo hyỹ mykaranaha iwaze ihumo mospirikpotohinaha iwa tysitsumuẽhĩkta!
24 O myzo tysisapywyky. Amy humo siaku byizeka sibo tyzapykykta iwaze atuk tahawahi mynapykyryknaha. Sesus humo sipunihikrẽtsa moziknaha — my.
Iwa Deus bo ahatsyhyryze mopamykysoikik. Nepyk niwazuba.
Pauro