4
Makuskyry iykpykbyize batu ihyrinymyry. Batu inamyky. Puẽtsik pyk myze taypykze iwaze tisokpykziurẽta. Tsinamyrẽta. Iykpyk byizeka maku tarabaja batu okyrysaro wata, tahawatu zipehakanaha. Ustsa kytsa harere bo yhỹ mynakara. Mytaypykze ihyrinymyrytsa zihyrinymyrykynaha. Amakata inamy perykytsa. Asaktsa ihumo simypokzitsiukrẽtsa. Iwa isopyk. Kyze izo tihi:
— Aba katse itaypyk niy abaka batu zipokzitsinaha — niy.
Iwata katsa deustsabyitsa harere humo yhỹ tsikykaranaha. Sipokso mypybyrẽtsa. Kyze Deus harere ty humo tsiwabyziunaha. Kyze nawa zuruze Deus botu ziwatawy Deus tatse mybarawy ezektsa bo zipehahik. Atahi mybarawy eze nipuruk mywata niyzik. Mybarawy ezektatsa ije niyzik. Taypykykze Moises harere ibyky bo yhỹ ziknakara. Iwaze myzubaha bo Deus bo mymyoktyhyryk. Katsaktsa Moises harere ibyky bo yhỹ tsimyzihikiknaha katsa kino mymyoktyhyryk. Mysapyzeky nihyrikosokda iwatahi mysapybyitsa tsikykaranaha Deus nimyokzohik iwatsahi ihyrytsa tsikyziknaha.
Iwaze Deus tse Sesus tazo hyrikoso mybo zipeha, mytuk tawahi mynapykyryk. Ata humo zuba katsa Deus bo mopamykysoikik:
— O myzo ikia humo ka mymypokzitsiarẽta — tsimaha.
Iwa Deus niy. Tapara ikiahatsa nawaha ty batu isapy tsikykaranaha. Ahasopyksapyhu ja. Abaka Deus hyrytsa tsimoziknaha, ihyrytsa tuze isapyrẽnikia ty botu nitsaso ahabo nyny my.
Pauro Karatas ezektsa humo paikpa mytsaty ziknakara.
Tubabatu Deus harere bo batu hỹ tsikykaranaha ahaspirikpobyitsa tsikykaranaha iwaze deustsabyitsa hyrikoso sapybara harere bo zuba yhỹ tsikykaranaha. Abaka meky watu. Deus humo ahahyrinymyrẽtsa. Deus hiba zahany, iwatuze hawa skaraba deustsabyitsa harere bo yhỹ tsimykaranahazo. Siharere humo ahabyitsa tu ana humo hi tsimyzihikikzonaha.
10 Ikiahatsa hawaze ja, byzoje pirahanahaze niytyk tseheze iwa ana soho ty pykyhytu tsiwabytoktokonaha. 11 Hawa tsimykaranaha paikpa mytsaty tsimykaranaha. Iwaze kapetu kasopyk:
— Nawa ha ty Sesus harere iksihyrinymyryky batu ja — mykara.
12 — O katukytsa! Ahabo myzapykyky. Tubabatu Moises harere ty pykyhytu yhỹ ikykara. Kyze meky watu ikyzik. Ahawatu ikyzik. Abaka ikiahatsa Moises harere bo yhỹ tsimyzihikikzonaha iwatsahi Deus okzeka ahamysapyrẽtsa tsimoziknaha mytsaty ahabyitsa tsimykaranaha. Tsipimyikinaha zeka ba kahumo zikaha — my. 13 Ahaspiriktsokda byihuja tapara ahabo iknakozoreze kamyitsapyrẽta ikykara iwatatu Deus harere ahabo iktsasoko. 14 Kamyitsapyre tuze kapokso batu ahasikpyby. Kaharere humo tsiwabytoktonaha. Bijoikpe iknykta Deus tsumuẽhĩtsa Sesus Kiristu watihi ahabo my zeka ja hawa siharere tsipiwabynaha iwa kaharere tsiwabykynaha. Kahumo ka tsamyharerewabyrẽtsa hỹ. 15 Ahakurẽtsa tsikaha. Kahumo tsimypokzitsirẽtsa hỹ. Ahahyriziktsa kabo tsiksibobokyzykynaha. Hawa ha ty ahabo ipokzitsia ty kabo tsinyny tsihikiknaha. 16 Utakta Deus harere baba humo ahabo iktsaso ana humo hi ja ahakyriukrẽtsa tsimykaranaha.
17 Asaktsa Deus soho ty mybarapetu mykaranaha siharere baba zuba tsiwabyziukunaha. Ahahumo sizokdirẽtsa. Ahaokzeka wasanitsa watsa mynapykyryknaha iwa zeka kaharere bo batu hỹ tsimaha, ana hi mozihikiknaha. Iwaze siharere bo zuba yhỹ tsimykaranaha mytsaty mykaranaha. 18 Aparakbaha ahaokzeka simysapyrẽtsa mahaze pahasapywykynaha zeka wasani myhỹ. Ahatukbyitsa tuze pahasapywykynaha zeka wasani my.
19 — O katukytsa ahahumo kamypokzitsiarẽta. Utakta wytyk wata. Atywatatsa tabykyhy pepurukze tsimyitsapyrẽtatsa! Ikiahatsa Kiristu harere tsikaeni zuba ahahyrinymyrẽtsa iwatahi ahatsyhyryze sinini mykara. Hawa wytyk ibykyhy humo tsimyitsapyrẽtatsa wata ahatsyhyryze sinini mykara. Ikiahatsa Sesus tuktsa babatsa tsimoziknaha ana humo hi ahatsyhyryze sinini mykara. 20 O katukytsa ahahumo kahyrizikbarẽta. Ahabo tsimypamykyso tsihikiknaha. Batu zik utakta nokponi mynapykyryk. Kaharere humo pahatsumuẽhĩ tsihikik. Ahasoho bo paikpa mytsaty mykara — my.
Deus harere wytykyryk petokorok waza my. Sara Aka niwatihi.
21 Aty zeka:
— Utakta Moises harere ibyky bo yhỹ mozihikik iwatahi Deus okzeka kamysapyrẽta mozik — my. Ikiape my:
— O Moises harere ibyky tsiwabyziuku — my. 22 Tubabatu Abarão hyrytsa petoktsa niy. Taparaktatsa tsumuẽhĩtsa Aka inarokotatsa atatsa humo estuba zuba nihyrytsa iwaze itse nipuruk. Bykyze ioke babatatsa Sara inarokotatsa humo niwatihi estuba zuba nihyrytsa iwaze itse nipuruk. 23 Iwaze itse taparakta ije sitsumuẽhĩtsa niy. Atahi nipurukze siza siza byiki hyrytsa wa tihi niy. Usta itse iykpykyhyzytykta batu. Deus harere hi nitsaso atsatu wasani niy. Abarão Sara ahatsa nipuruk sitsaikbatsa tu Deus harere humo zuba itse iykpykyhyzytykta.
24-25 Iwa piwataha iwaze pahahyrinymyry. Wytykyryk petokokzahaza Deus harere petok zuba waha. Tapara Deus harere Moises bo nitsasoko atahi Deus tyryktsa bo nitsasoko. Anaharere wytyk sitsumuẽhĩtsa watatsa my. Bykyze Deus harere Sesus soho nitsasoko asahi ihumo sispirikporẽtsa Deus tyryktsa moziknaha. Usa harere wytyk ioke babatatsa watatsa my. Asiza harere wytykyryk petokokzahaza soho humo pahatsumuẽhĩ.
Moises iwatahaha soho ty mykara. Anaka hara bijobonita ikny inasikze anaharere aparakbaha bo nitsaso. Aparakbaha Sudeutsa hara bijobonikiha Sinija inarokoha mykaranaha. Aparakbaha Arabija ezektsa ana hara bijoboniki ha Aka inarokoha mykaranaha. Ana hara bijobonikiha atatsa watatsa atatsa katsa sitsumuẽhĩtsa niy my. Iwatatsahi itsekokatsa batu ziksibetesanaha. Serusarẽhe soho bo mytsaty ziknakaranaha. Asahi Moises harere ibyky humo zuba hyỹ mykaranaha. Asaktsa Sesus Kiristu harere bo batu hỹ zikaha. Iwatsahi asahi Moises iwatahaha bo zuba hyỹ mykaranaha sitsumuẽhĩtsa tsekokatsa watsa maha.
26 Katsaktsa Deus harere bo hyỹ tsimykaranaha iwaze ihumo myspirikporẽtsa tsimoziknaha. Iwatsahi Deus okzeka mysapyrẽtsa tsimoziknaha Serusarẽhe myjewa. Usa Serusarẽhe ezytyk bijoikpe ikny mynasik anahi myjewa. Atatsa itsekokatsa Moises iwatahaha soho tsikaeni zuba mytsaty mykaranaha. Sesus harere bo zuba hyỹ mynakaranaha. 27 Deus watahaha botu hi:
— O wytykyryk ikiahaka ahabykyhybyiza ahakurẽza!
Ikiahaka ahabykyhybyiza hi ba itsapyriziyk ahakurẽza!
Ikiahaka ahahyrytsa tsimysiubaranaha.
Ipytsakatatsa ihyrytsa sizubarẽtsa ikiahaka ahapyitsabyiza waza tsimoziknaha,
asiza hi simyiwyhyza iwazatu ikiahaka ahyrytsa tsimysiubaranaha.
Iwa Deus watahaha botu nitsasoko.
28 Iwatahi katukytsa Deus hyrytsa tsimoziknaha. Sesus harere bo hyỹ tsimykaranaha iwatsahi ihumo ahaspirikporẽtsa iwatsahi Deus hyrytsa tsimoziknaha. Tubabatu Isake Abarão tse nipuruk, Deus harere humo zuba nipuruk. Abarão tse babata. Atsawatu ikiahatsa Deus hyrytsa tsimoziknaha. Sesus harere bo zuba hyỹ tsimykaranaha iwatsahi ahaspirikporẽtsa tsimoziknaha. Ahaspirikporẽtsa ziky Deus hyrytsa tsimoziknaha.
29 Tubabatu Aka sitsumuẽhĩtsa tse Abarão ioke babatatsa Sara tse nizukyryky. Abaka atsatu mykaranaha. Asaktsa Moises harere bo hyỹ mykaranaha asahi Sesus tuktsa mysisukyrikiknaha. Aparakbaha Sesus harere bo hyỹ mykaranaha Deus hyrikoso situk mynapykyryk asa hi mysisukyrykynaha. 30 Deus watahaha hi:
— Sitsumuẽhĩtsa tse humo kino mysiksiwyhik! Abarão oke babatatsa tse zuba tazo namy ty nyny mykara — iwa taparaktsa ziwatahakanaha.
31 Iwaze katukytsa katsa batu tsumuẽhĩtsa tsekokatsa watsa tsimaha. Moises harere ibyky humo ka ba hỹ zikaha. Katsaktsa ioke babatatsa tse watsa tsimaha. Sesus harere bo hyỹ tsimykaranaha iwaze ihumo myspirikporẽtsa iwatsahi Deus hyrytsa babatsa tsimoziknaha.