6
Tyharape tsumuẽhĩnahaktsa.
— O katukytsa aty zeka imysapybyikia ty my zeka ikiahatsaktsa Deus hyrikoso myzahakse ibo tsitsumuẽhĩnaha — ipe tsimaha:
— O katsy amysapybyikia ty tsikapybywykta! — tsimaha. Ahaharereziu tuktu ja taha! Pykyhytutaha. Atsawatu tsimyzihikiknaha zeka ahamysapybyitsa tsimykaranaha. Aty zeka iakubyikita bo iktsa tsimaha zeka ibo tsakusuknikinaha. Tyhapetsumuẽhĩnahaktsa kytsa! Iwaze anaharere humo Kiristu zahahyrinymyryky hyỹ tsimykaranaha. Aty tapetu isopyk zeka:
— O utakta abazubata — mytsaty ahabyita mykara, myhyrizikwybyita tu tapetu isopyk mybarapetu mykara. Hawa tsimykara ana soho bohi mytsatyziu tsimykara. Tsipisapyky zeka tsakurẽtakta! Apetu asopyk. — Wasani mykara iwatahi kakurẽta — my. Hawa ustsa mykaranaha sibo batu iktsa tsimy. Batu tyso:
— Ustsaktsa batu wasani mykaranaha iwatahi utakta wasani mynakara — my. Iwa batu tyso. Ahazikara byihuja kytsa! Ahahyriziktsokzawy humo Deus ahabo nyny niy iwatsahi tsikahasopykziubanahaktsa!
Aty Deus harere ty pahahyrinymyryky tahanamy ty ibo nyny tahaktsa! Ahanamy isapyrẽnikia ty ibo tsipibiaknaha.
Deus harere ty katy myi myiwy byitaha! Tsimytsasonaha zeka: — O uta kamysapyrẽta my zeka Deus piksapywyky hỹ — tsimy. Iwa batu tyso tapetu zuba isopyk mybarapetu tsimy. Deus ta ba zik mospihikbata, atahi tsihyrinymyrẽta hỹ. Hawa tsimykaranaha humo tsihyrinymyrẽta. Aty zeka amytsa mysiparikik zeka astsatu zuba pusukuknaha. Batu mektsatu zikaha. Katsa niwatihi siriktsa mysiparikik nahatsa watsa tsimaha. Hawa ha ty mysapybyitsa tsimykaranaha zeka Deus tuk batu mywahi tsimynapykyryknaha. Katsaktsa Deus hyrikoso harere bo hyỹ tsimykaranaha Deus tuk mywahi tsimynapykyryknaha.
Iwaze tysapywykynahaktsa! Ahazikarabyitsa tu tsipisapywykynaha iwaze Deus isapyrẽnikia ty ahabo nyny mykara. Iwatsahi mykurẽtsa tsimaha. 10 Iwatsahi tyharapetsumuẽhĩkĩnahaktsa kytsa! Asaktsa mytukytsa Sesus tuktsa asa bo hi tsipisapywykynaha hỹ.
Abaka mopykykze katukytsa bo mytsaty mykara.
11 Abaka kamywatahawy ty okok iky. Iwahahi ipamabara ty piwatahaka. 12 Kytsa pahahyrinymyrykynaha asa hi:
— O ahanury ty tsizyzykiknahaktsa! iwa tsimaha zeka Deus okzeka ahamysapyrẽtsa tsimoziknaha — mybarapetu mykaranaha. Iwa motsasokonaha kytsa harere humo zuba. Iwaze sizubarẽtsa nisisokonaha:
— O simysapyrẽtsa mykaranaha. Hawa ha ty mysihyrinymyryky wasani my, Sudeutsa sopykwy bo yhỹ mykaranaha — maha. Iwa aparakbaha sisoho motsasokonaha anawahi mozihikiknaha. Sesus iharapatawy humo mysapyzeky nihyrikosokda motsasokonaha zeka aparakbaha mysisukyrikiknaha ana pokso sipybyrẽtsa iwatsahi ahanury tsizyzykiknahaktsa mykaranaha. 13 Asahi ahanury pizyzyk tsihikiknaha iwatsahi Deus okzeka ahamysapyrẽtsa tsimoziknaha baija mytsaty ahabyitsa mykaranaha, asahi Moises harere tsizubarẽna bo batu yhỹ mykaranaha. Aparakbaha mozihikiknaha tihi:
— O Karatas ezektsa sinury zizyzykiknaha myharere humo abaka Sudeutsa sopykwy bo hyỹ mykaranaha — iwa mozihikiknaha hỹ.
14 Niwazubakta! Utakta Sesus Kiristu soho zuba motsasoko. Hawa mysapyzeky iharapatawyhyta humo zihyrizikiknaha iwa zibezenaha. Iwatsahi katsaktsa Deus okzeka mysapyrẽtsa tsimoziknaha. Ana humo zuba motsaso tsihikik. Hawa ha ty aparakbaha bo ipokzitsianikia ty mytsaty mykaranaha kahumo ka hana bo ja batu waby. Anasoho ty hi batu hỹ my. Sisopykwy humo batu hỹ my. 15 Iwatsahi myty piak zyk zeka Deus mysoho humo ba mytsaty ziky. Myty piak zyk ahabyizeka mysoho humo ba mytsaty ziky. Sesus Kiristu harere bo hyỹ tsimykaranaha ana humo zuba mytsaty mykara. Katsaktsa mysapyrẽtsa tsimoziknaha Sesus humo ana humo hi zuba wasani my. 16 Ikiahatsaktsa kaharere bo yhỹ tsimykaranaha. Deus bo mopamykysokoze ahasoho tihi:
— O Deus myzo Sesus tuktsa Karatas ezektsa tysisapywyky. Aharere bo hyỹ mykaranaha iwatsahi ahumo sispirikporẽtsa moziknaha. Sispirikporẽtsa tu ba paikpa mytsaty zikaha tysiakusukniki tsimy — my. Ana hi Sesus tuktsa sizubarẽtsa mozihikik.
17 Abaka mopykyk. Batu aty tohi zikykni. Deus wasania ty iktsasoziuku. Utakta Sesus harere humo aparakbaha ziksukyrykynaha. Kapunihikrẽta tu Sesus harere iktsasokoze sinini ikykara. Sesus pokzi sinini ikykara kanury humo iwatahawy, ana bo hi iktsa tsimykaranaha.
Deus pahasapywyky.
18 O katukytsa ahatsyhyryze Deus bo mopamykysoko:
— O Deus mypehakatsa Sesus Kiristu Karatas ezektsa tysisapywyky — my. Iwa mozihikik hỹ. Niwazuba. Deba.
Pauro