10
Kytsa hozipyrykzatsa watsa soho nitsasoko.
Sesus nisihyrinymyryky. Hozipyrykzatsa soho humo nisiwatawyky. Kytsa hozipyrykzatsa hyrity watsa nisiwatawyky. Iwa nisihyrinymyryky:
— O kytsa wabyziutaha! — niy. Aty hozipyrykzatsa okarawy hokbowybyita buruk tu mytsuk zeka isoho humo:
— O atakta titsyhyryboarẽta. Atahi hozipyrykzatsa mysibykyryk iwatahi inatsuk hokbowybyita buruk tu — tsimykaranaha.
— Atahi hozipyrykzatsa okarawy hokbowy buruk tu paku my tahi sitsihitsa babata my — tsimykaranaha. — Hozipyrykzatsa tsihitsa mozumuze hokbowy bazekta. Atahi hokbowy ty zoksapare myraratsa bo mytsuk. Hozipyrykzatsa tsihitsa iaksoho piwabynahaze sakurẽtsa moziknaha iwaze mysinaropykze estuba estuba zuba zipokonaha. Tahanaro piwabykynahaze ape bo mosisakpare. Hozipyrykzatsa sizubarẽtsa ape bo pipokonahaze sitsihitsa siharaze mynaukuru. Hozipyrykzatsa iapik ziknaukurunaha. Iaksoho humo zinymyrynahatsa hi mykaranaha.
Sitsihitsabyitsa tu zeka batu iapik zikaha. Iaksoho humo batu sihyrinymyry iwatsahi iapik batu zikaha. Tahatsihitsabyita yksoho piwabykynaha zeka paikpa mynatururukuknaha. Sipybyrẽtsa moziknaha — Sesus niy.
Kytsa Sesus harere hozipyrykzatsa soho humo batu sihyrinymyry. Amy piwatawy naha humo tsihokdaharẽna.
Sesus hokbowy wata my.
Iwaze Sesus ispe niyzo:
— O kytsa wabyziutaha! Hozipyrykzatsa siokarawy eze tu zeka batu aty tohi ziksiba. Batu aty tohi ziksiakse. Anaeze batu aty tohi ba ziksiboro. Uta katuktsa mysiperyky. Katuktsa hozipyrykzatsa watsa uta hi mysipokzitsiki niy. Hozipyrykzatsa tahatsihitsa byitsa yksoho humo batu sihyrinymyry. Katuktsa niwatihi. Asaktsa zispihikbatakanahatsitsa humo batu sispirikpo. Tapara kaharaze izumukunahatsa wasanibara ty nisihyrinymyrykynaha. Iwatsahi batu siwabyziuhu.
Utakta hokbowy wata my iburuk mynapupunaha. Zoksapare mahaze tahadisahawy bo mynakaranaha bykyze mynapupuzonaha. Siokarawy eze batu aty tohi ba ziksiba. Asaktsa kahumo sispirikporẽtsa mysipokzitsiki. 10 Sitsyhyryboanikitsa mozumunahaze hozipyrykzatsa humo tahatsyhyryboanaha mysiba tsihikiknaha. Utakta meky watu my. Ikzumuze aparakbaha kahumo sispirikporẽtsa simysapyrẽtsa moziknaha. Sakurẽtsa moziknaha katuk mynapykyryknaha.
Sesus hozipyrykzatsa tsihitsa wata my.
11 Katuktsa mysipokzitsiki hỹ. Hozipyryktsa tsihitsa wata my. Uta katuktsa sapyzeky mohyrikosokda. 12 Aty hozipyrykzatsa tsihitsa tsumuẽhĩtsa atahi okyrysaro soho humo zuba tarabaja mykara. Batu istsihitsa babata byita tu. Sitsumuẽhĩtsa zuba. Parini mozumuze tsipybyrẽta ipokso moparakik. Hozipyryktsa myserekek. Iwaze parini mozumuze hozipyrykzatsa paikpa motururukuknaha. Nanabyitaba motururukuknaha. Parini hozipyrykzatsa mysiboro mykara tahi iwatsahi ipokso sipybyrẽtsa mykaranaha. 13 Tsumuẽhĩtsa niparakik. Okyrysaro humo tarabaja mykara. Iwaze hozipyrykzatsa batu sipokzitsinymyhy.
14-15 Utakta hozipyrykzatsa tsihitsa wata my. Kamypokzitsiukrẽta. Kazo humo kahyrinymyrẽta kazo kahumo tsihyrinymyrẽta. Nawatu katuktsa kahumo sihyrinymyrẽtsa. Utakta katuktsa iksinyba. Katuktsa pokzi mohyrikosokda. Estuba katukta pibeze zeka sisapyzeky mohyrikosokda — niy.
16 — Nanabyitaba ustsa sizubarẽtsa my. Usa okarawy eze mopykyryknaha. Asahi Deus bo mysioktyhyryk kaharere bo hyỹ mykaranaha. Sizubarẽtsa kaharere bo hyỹ mykaranaha. Utakta sizubarẽtsa kazo bo mysioktyhyryk hỹ.
17 Katuktsa pokzi mohyrikosokda. Mohyrikosokda bykyze mynahyrizikpo. Iwaze kazo kahumo tsimypokzitsiarẽta. Katuktsa pokzi mohyrikosokda kazo kahumo tsimypokzitsiarẽta. 18 Utakta mohyrikosokda ahabyi zeka ba zikbezenaha. Tubabatu kazo tihi:
“Tsimyhyrikosokda zeka tsinahyrizikpo”. Iwatahi tsimyhyrikosokda tsihikik yhỹ tsimy. Bykyze tsimynahyrizikpo tsihikikze yhỹ tsimy kazo niy. Iwa — Sesus niy.
19 Sudeutsa iharere soho niharapepehakanaha.
20 Wastuhu:
— O atakta hyrikoso sapybara ituk napykyryk. Iwatahi paikpa mytsaty nikara. Amy sa tsipiwabykynaha — nikaranaha.
21 Ustsa Sudeutsa tihi:
— O batu. Maku hyrikoso sapybara ituk mopykyryk zeka ba ziktsaso. Maku hyrikoso sapybara ituk mynapykyryk zeka ihyrizikubyrita bazizororowy batu zik — nikaranaha.
Sudeutsa Sesus harere bo batu yhỹ ahabyitsa nikaranaha.
22 Kyze Sudeutsa Sesus bo niaha. Serusarẽhe ezektsa myikaha niaha. Pororo ziknakaranaha, nawa Deus wahoro zubata nizukninahaze mytsaty ziknakaranaha. Hyritsikze imyikaha bo pororo ziknakaranaha. 23 Sesus Deus wahoro zubata zikarazik buruk paikpa nikaranaha. Tubabatu ispehatsa Soromao sapy zinaroko. 24 Anaeze Sudeutsa Sesus pauk baze niriktotohokonahaze ipe niaha:
— Ikia hisa Deus zipehata ja Kiristu. Hawaze sa mybo asoho tsipiwatawyky. Ikia Deus zipehata tsimyzeka mybo tytsaso — niaha.
25 Sesus hi:
— Botu kasoho iktsaso. Ikiahatsa kaharere humo batu ahaspirikpo. Hawa mykara Deus zikwy humo iwaze utakta Deus zikpehata mykara ana hi piwatawyky. 26 Ikiahatsa kaharere humo batu ahaspirikpo. 27 Katuktsa kaharere bo hyỹ mykaranaha. Asahi hozipyrykzatsa watsa mykaranaha. Hawa hozipyrykzatsa tsihitsa hapik mokurunaha. Katuktsa niwatihi kaharere bo hyỹ mykaranaha. Kaksoho piwabynahaze sispirikporẽtsa. Uta kino mysiny. Katuktsa mynamopykyryknaha niy.
28 Kahumo simysapyrẽtsa moziknaha. Batu aty tohi ziksiakse. Batu estuba kino ba ziaksenaha. Tahawahi katuk mozurukunaha hỹ, mohyrikosokdanahaze Deus sihumo tsimypokzitsiukrẽta ituk tahawahi mynapykyryknaha 29 Kazo atahi zikpehahik iwatsahi sizubarẽtsa kahumo sispirikporẽtsa. Kazokta abazuba zikwy. Ba aty tohi iekze ziksiokty. Ba aty tohi katuktsa ziksiokty — niy. 30 — Kazikwy kazo zikwy kino atsatu my — Sesus niy.
31 Iwa Sesus niyze Sudeutsa haraharetsa ty inasikyknaha iwatsahi ity zibezekyzykynaha.
32 Sesus ispe niy:
— Uta kazo zikwy humo tisapyrẽna ty mykara. Amo sa haraharetsa ty tsipikbeze tsihikiknaha. Hawa sa ikykara — niy.
33 Sudeutsa:
— Amy ty isapyha ty tsimyzeka ba zabezenaha. Hawa Deus zikwy tsipiwatawy anahumo hi ba zabezenaha. Aharere batu imysapy mytsaty tsimykaranaha. Ikiakta maku zubata. Maku tuze “Kazikwy kazo zikwy kino atsatu” tsimy. Iwatsahi haraharetsa ty tsipabeze tsihikiknaha — niaha.
34-35 Sesus:
— Amy ty Moises ziwatahaka wasani niy. Deus harere ziwatahakaze wasani niy. Botu ziwatahaka Deus harere papeu humo “Ikiahatsa deustsa watsa tsimaha” botu ziwatahaka. Iwa kytsa bo asahi sinarohotsa. 36 Deus hi zikpeha. Aparakbaha Deus bo mysioktyhyryk my. Utahi mymyoktyhyrykta. Amy skaraba tsimaha: “O iharere ty Deus okzeka batu imysapy my.” Mytsasokoze “Utakta Deus tse my”. O iharere ty batu imysapy mybarapetu tsimykaranaha — niy.
37 — Utakta Deus zikwy humo watawy abyizeka kahumo batu ahaspirikpo wasani tsimykaranaha. Utakta Deus zikwy piwatawyky iwatsahi batu ahamysapy tsimykaranaha. 38 Kaharere humo ahaspirikpo ahabyizeka hawa mykara anahumo hi ahaspirikporẽtsa. Tsimyspirikponaha zeka ikiahatsa:
“O Sesus zikwy izo zikwy kino atsatu my” tsimaha — niy.
39 Iwatsahi Sudeutsa itsipa humo asiba zioktyhyrykzonaha. Batu zik hawa tohi zikaha Sesus niwakik.
40 Iwaze Sesus buburu Sorodão inarokoha koikny zitsikzazo. Anaeze tapara Suão Batista sizubarẽtsa nisiharasusuku. Anabo hi Sesus niukuru. 41 Sizubarẽtsa ibo zumunaha. Asahi nipamykysokonaha:
— O Suão Batista Deus zikwy ty batu mybo tywatawy. Amo ata maku soho botu nitsasoko wasani nikara — nikaranaha. 42 Iwaze kytsa sizubarẽtsa iharere bo hyỹ nikaranaha. Asahi amykta taba buburu Sorodão ezektsa ihumo sispirikporẽtsa niaha.