14
Sesus humo hi Deus hyrytsa tsimoziknaha, atahi myske wata.
Sesus tuk zinymyrykynahatsa pe niy.
— O mytsaty mytsaty byijataha. Ahasukatsihikbyihu ja tynakaranaha! Ikiahatsa Deus humo ahaspirikporẽtsa. Kahumo kino niwatihi ahaspirikporẽtsaktsa kytsa! Wahoro zuba kazo baze my. Ikiahatsa tsyhyryze wahoro tsizubarẽna. Wahoro ahabyizeka ikiahatsa bo ba ziktsaso. Abaka ahatsyhyryze pahawanusapy. Ba ahabyizeka ahape ziky. Aba piksi. Ahawanu sapy pikymy zeka ahabo myziksizo. Pahaoktyhyryk. Iwaze katuk tsinapykyryknaha. Ahawahi katuk tsinapykyryknaha. Katuk tu tsipahasapynaha. Ske tsinybanaha. Hana bo mokuru naha bo hi tsinymyrykynaha hỹ — niy.
Tome:
— Hana bo sa tsimykara katsaktsa batu myhyrinymyry. Asapy sa haneze katsaktsa batu myhyrinymyry. Iwatsahi hawa sa nabo tsimykurunaha ana humo hi batu myhyrinymyry hỹ — niy.
Sesus ispe niy:
— Uta hiba ahaske wata buruk kazo sapy bo pahaoktyhyryk. Utakta Deus harere baba ty pahahyrinymyryky kahumo zuba meky watu tsimoziknaha. Ahamysapyrẽtsa kahumo tsimoziknaha. Ikiahatsa kahumo zuba Deus bo tsipomonaha. Abaka ikiahatsa botu tsiknynaha hỹ iwatsahi kazo kino niwatihi tsinynaha. Hawa ikykara naha bo iktsa tsikykaranaha zeka anawa hi kazo mykara ahahyrinymyrẽtsa hỹ — Sesus niy.
Piripi Sesus pe niy:
— Azo ty mybo tsiwatawykta! Azo bo iktsa tsimaha zeka mykurẽtsa tsimaha — niy.
— O Piripi tubabatu ahatuk ziknapykyryk. Iwatatu sa batu katyny. Ahatuk tu ziknapykyrykta tu batu katyny niy. Aty pikny zeka ata kino niwatihi kazo ziny. Iwatahi amo humo sa tsimytsasoko. “Azo ty mybo tsiwatawykta! tsimy” — niy.
10 — Uta kazo wata anatyhi yhỹ tsimaha katsa harapewatsa tu. Batu kaharere zuba ahawabyhy. Kazo harere kino ahabo motsasoko. Hawa kazo nitsasoko naha hi motsasoko. 11 Uta kazo wata. Harapewatsatu tsimaha. Kaharere bo tsikaeni zuba yhỹ tsimaha zeka iwaze kazikwy humo tsimyspirikpotohinaha — niy.
12 — O wabyziutahaktsa kytsa. Katuktsa kahumo sispirikporẽtsa kawa tu sisopyk. Uta kazo bo piksize izikwy piwatawy. Hawa kytsa bo kazikwy humo iwatawy katuktsa kino niwatihi kazikwy humo kytsa bo piwatawynaha. Kazo bo piksize iwatsahi katuktsa kazikwy tsizubarẽna kytsa bo piwatawykynaha. 13 Kabo tsinapamykysokonaha zeka “Hawa ha ty tsimyzehikiknaha ana hi tsinazapykykynaha” tsimykaranaha. Iwaze hawa ha tsinazapykykynaha anatyhi ahabo nyny mynakara. Kytsa tihi: “O Deus amysapyrẽnikita” mykaranaha. Hawa ha ty tsikzapykykynaha ty ahabo nyny myze kytsa Deus soho “imysapyrẽnikita” — mykaranaha. 14 Ikiahatsa kabo tsimypamykysokonaha zeka:
— Hawa ha tsimyzehikiknaha ty zuba tsimykaranaha. Iwaze anahi tsimyzapykykynaha atsatu ahabo nyny mynakara. Tsizubarẽna ty ahabo nyny mynakara — niy.
Sesus tazo pe: — O kazo usta atsumuẽhĩtsa kawata katuktsa bo tyzipehahikta — niy.
15 Sesus tihi:
— Ikiahatsa kahumo ahamypokzitsi zeka kaharere bo hyỹ tsinakaranaha — my. 16 Kazo pe my zeka:
— O kazo usta tsumuẽhĩtsa katuktsa bo myzipeha. Usta tsumuẽhĩtsa kawata tyzipehakta my. Iwaze ihyrikoso myzipeha. Pahahyrinymyry, tawahi ahatuk mynapykyryk. 17 Kytsa kahumo batu sispirikpo asahi iharere bo batu yhỹ zikaha. Iharere sihumo tsihokdaharẽna. Iharere humo ka batu sihyrinymyry. Ikiahatsaktsa tsahyrinymyrẽtsa. Iharere kino ikiahatsa humo batu ihokzaha — niy.
18 — Bakta kawahi paharekta ziwazy. Ahabo myziksizo. 19 Aba nurũbabatu kytsa kahumo sispirikpobyitsa ba ziknyzonaha. Ikiahatsa iwatsa tu tsipiknyzonaha. Ikiahatsa niwatihi tsimynahyrizikponaha. Iknahyrizikpo naha humo ahamysapyrẽtsa tsimoziknaha. 20 Uta kazo harere bo hyỹ mynakara. Ikiahatsa kaharere bo hyỹ tsinakaranaha. Uta kino niwatihi ikiahatsa tuk yhỹ mykara. Iwa mysopyk tsimykaranaha. Bykyze ana hi tsipinymyrykynaha.
21 Aty kaharere bo hyỹ my zeka atahi kahumo tsimypokzitsiarẽta mykara. Atahi kazo mozipokzitsiki. Uta niwatihi mozipokzitsiki. Kasoho humo pinymyryky. Kasoho humo tsihyrinymyryrẽta mozik — niy.
22 Sudas Tadeu tihi:
— Hawa skaraba mybo zuba asoho tsipiwatawyky Asaktsa ahumo sispirikpo ahabyizeka asoho batu tsipiwatawy. Hawa tsimy — niy. Iwa Sudas nitsaso. Atakta batu Sudas Iskariotses. Usta Sudas Tadeu inarokota.
23 Sesus nitsasokozo:
— Asaktsa kahumo simypokzitsirẽtsa kaharere bo hyỹ mykaranaha. Kazo sihumo tsimypokzitsiukrẽta, iwatahi situk mynapykyryk. Kazo situk mynapykyryk. Uta niwatihi katsa situk mywahi tsinapykyryknaha. 24 Sispirikpobyitsaktsa kaharere bo batu yhỹ zikaha. Kaharere kazo botu nitsasoko ana kino tsipiwabynaha. Kazo zikpeha iharere hi motsasoko.
25 Ikiahatsa tuk tihi motsasoko. 26 Kyze kazo hyrikoso ahabo pipehahik. Kaharere humo tahyrikoso ahabo myzipeha. Atahi ahatsumuẽhĩtsa mozik. Pahahyrinymyry. Uta ahahyrinymyryky ana humo hi batu ahaspiriktsokdahu. Kaharere ty pahaspirikpoziuku. Deus hyrikoso tsimysapyrẽta hỹ.
27 Kytsa kahumo batu sispirikpo paikpa mytsaty mykaranaha. Katuktsa batu sispirikpobyitsa watsa. Utakta batu paikpa mytsaty mykara. Iwatahi ikiahatsa kawata mytsaty mytsaty byitaha. Ahakurẽtsa tsimaha. Kahumo ahapyby byihu ja. Kahumo ka ahasukatsihik byihuja. Kahumo tyspirikpokonahaktsa iwatsahi tsahapunihikrẽtsa tsimoziknaha — niy.
28 Botu tsiwabykynaha:
— Utakta piksi. Bykyze myziksizoze ahatuk mynapykyryk. Anahi motsasokoze tsiwabykynaha. Uta kazo bo. Kaharere bo ma tahaktsa. Kazokta abazubata my. Iwatsahi ahakurẽtsa tsimahaktsa kytsa! Kazo humo ahamypokzitsirẽtsa. Tsipikpokzitsikinaha zeka ahakurẽtsa tsimoziknaha. 29 Aba motsasoko kyze piksi.
“Piksi zeka kahumo ahaspirikporẽtsa” — mytsaty mykara. — Aba piksi hawa ahabo iktsasoko, ana humo hi ahaspirikporẽtsa.
30 Aba Satanas harere humo kytsa kahumo batu sispirikpo ispehatsa atahi kabo mozumu. Iwatahi ahabo tsikaeni zuba motsaso. Atahi batu kakzotsabyita. Iharere bo yhỹhabyita ziknakara — niy.
31 — Uta kazo harere bo zuba hyỹ mynakara. Kazo humo kamypokzitsiarẽta mykara. Iwatahi iharere bo zuba hyỹ mykara. Kytsa kahumo batu sispirikpo asa bo hi piwatawyky. Utakta Deus harere bo zuba hyỹ mynakara anabo hi mysiwatawyky — niy.
— Kyikyitahaktsa. Tupaktsa kytsa! — niy.