12
Myspihikbatawy soho humo nisihyrinymyryky.
Myzubaha Sesus bo inauzuzukbanaha, iwaze niharapebakanahatu. Niytahi Sesus tuk zinymyrykynahatsa pe niy:
— Pykyhytutaha! Pariseutsa harere humo pykyhytutaha! Pariseutsa tihi: “katsaktsa zuba wasani tsimaha” iwaze mytsaty ahabyitsa nikaranaha. Batu ba, mybarapetu nikaranaha. Hawa ha ty kytsa papatu tsimahaze iwaha humo tu kytsa pinymyrynaha. Hawa ha ty tsiksakzikinaha humo tu kytsa pinymyrykynaha.
Hawa ha ty ikiahatsa miwa eze tsikpamykysokonaha ana hi kytsa mypubara piwabykynaha. Hawa ha ty awahoro eze tsiktsasokonaha iwahatu ahahudikhudikwy eze opykani mopamykysonaha — niy.
Aty pokso sa mypyby.
Sesus nipamykysokozo:
— O katukytsa! Ahapyby byihu ja! Kytsa pahabanaha sipokso ahapyby byihu ja! Asaktsa pahabanaha zeka iwaze batu zikaha. Batu amy tohi zikaha. Ahahyrizikararawy ba ziksibanaha iwaze sipokso batu ahapyby Deus pokso zuba ahapybyrẽtsaktsa! Atahi kytsa mohyrikosokdanahaze sinini ykarawy bo mymypeha ziky. Iwatsahi Deus pokso ahapybyrẽtsa!
Kyze nawa mytsyhyry wa piyktsa hana wa skaraba sihuak ty okyrysaro ty nyny maha “O tsikaeni zuba nyny tsimaha”. Deus ta piyk tsibik humo ba zikspiriktsokda. Deus tsihyrinymyrẽta sihumo tsimypokzitsiarẽta. Iozeka tsipokzitsarẽna. Ikiahatsa ja. Deus hi ahasoho humo tsihyrinymyrẽta atahi ahahumo tsimypokzitsiukrẽta — Sesus nikara.
Kiristu katukta my. Kiristu batu kanyhy my, ana soho humo nisihyrinymyryky.
Sesus ispe niy:
— Utakta Deus zikpehata ahawata ikyzik. Ikiahatsa kytsa okze: “Uta Sesus tukta my. Sesus iny” tsimaha. Ikiahatsa tsimytsasokonaha zeka uta niwatihi my. Bijoikpe iknyktsa Deus tsumuẽhĩtsitsa okze uta tihi: “Atakta katukta atahi iny” my. Ikiahatsa kytsa okzeka: “Sesus batu kanyhy tsimaha”. Nawa tsimytsasokonaha zeka uta niwatihi. Bijoikpe iknytsa Deus tsumuẽhĩtsitsa okze: “Atakta batu kanyhy” my.
10 Aty kasoho humo tsiharerewabymybarẽta zeka imysapybara tu mynakaranaha iwatsa tu Deus mysiokzohik. Aty Deus hyrikoso humo tsiharerewabymybarẽta zeka imysapybara tu mynakaranaha atahi Deus ba zikokzowy my — niy.
11 — Kytsa ahatsipa humo pahaokytyhyryknaha zeka ispehatsitsa okeryk tsimytsasonaha, Deus wahoro bo pahaoktyhyryknaha zeka ispehatsitsa okze tsipahabetesanaha. 12 Iwatsahi ba paikpa mytsaty zikaha. Iwatahi Deus pahatsumuẽhĩ pahahyrinymyry. Ahaharere Deus hyrikoso humo mytsaty tsimaha iwatsahi atahumo ahahyrinymyrẽtsa iwa pahatsumuẽhĩ — Sesus niy.
Tsinamyrẽta imytsatyhybyita.
13 Maku estuba myzubaha tazahara eze Sesus bo nipamykysoko:
— O myhyrinymyrykytsa kaziky pe tykta “Azo nihyrikosokda. Aba azo hyrikyky ty tsapukte buruk atsy bo nynyty tsimy” — niy.
14 Sesus ipe niy:
— Batu aty tohi kape nawaty aha. Ikia hi myharere bo wabyty tsimy, mynamy soho tsimytsasoko — niy.
15 Wabyziutaha! Ispe niy:
— Pykyhytutaha! Ahasorokbyihu ja! Pykyhytutaha ahanamybyihuktsa. Nanabyi humo tsipahanamy tsihikinaha zeka batu Deus tuk zikykpykyknaha. Deus kytsa nisisukni iwatsahi Deus tuk mynapykyryknaha. Kytsa mynamy bo zubabyitsa Deus nisisukni — niy.
16 Niytahi Sesus nipamykysoko. Tsinamyrẽta soho kytsa bo ziwatawyky ispe niy:
— Kyze maku estuba tsinamyrẽta waratok tadisahawy ziubara niy. 17 Iwatahi tsinamyrẽta tatuk tuka mytsaty nikara:
— Hawa sa my. Hana bo sa kadisahawy pidodo. 18 Iwatahi kadisahawyzozowy pipaparahik. Iwaze ustsa disahawyzozowy mozukni. Disahawy zozowy zuba puẽtsikbyita mozukni. Iwaze hi kadisahawy pidozik. Kanamy niwatihi wahoro zuba tabo pidodo — niy. 19 Iwatahi tapetu nikara:
— O abaka kakurẽta. Pikbyry pikuikik kakurẽta mozik! Kadisahawy tsizubarẽna ty hauk my. Kanamy kino tsizubarẽna ba zikpykba — niy. 20 Deus hi tsinamyrẽta pe niy:
— O ityrykmyita. Ikia mytsatybyita tu kyze unata tsipomoza. Tsipomozaze ahyrikoso sa hana bo my. Anamy ja. Aty baze sa anamy motare. Nezeba anamy tsidodoko. Aty baze sa anamy mopykyk — niy.
21 Sesus tihi:
— Kytsa ustsa mysisapywykynaha zeka sinamy Deus baze dodo maha. Asaktsa ba tahanamy pidodonaha zeka asahi tsinamyrẽta wata imytsatyhybyita — niy.
Deus humo sispirikporẽtsa babatsa.
22 Iwaze Sesus sibo mynamy soho nisispirikpoko. Zinymyrykynahatsa pe niy:
— Ahanamy bo ka mytsaty mytsaty byitaha. Iwa zeka paikpa mytsaty tsimykaranaha “O amy ty sa tsimymydisahanaha ba zikaha. O amy ty sa mysuk tykorobyk tsimaha ba zikaha.” Ahadisahawyky zeka wasani tsimaha. Ahasukok zeka wasani tsimaha. 23 Ikiahatsa hi iwatsa tu tsimykzokonaha Deus baze mywahi tsimynapykyryknaha zeka mysapyrẽnikia baba niy.
24 Piyktsa bo iktsaziutaha! Piyktsa tahadisahawy ba ziksipariknaha, ba tahadisahawy zizoziknaha ba ziktahatsohoknaha. Wahoro eze batu sidisahawy zozowyky. Deus piyktsa humo tsimypokzitsiarẽta sidisahawy ty sibo nyny isopyk. Piyktsa bo sidisahawy ty nyny mynakara. 25 Deus ikiahatsa humo tsimypokzitsiarẽta. Amy skaraba ana bo hi mytsaty tsimykaranaha. Mytsatyziu tsimaha zeka ja usta puruze mynakubazo. Batu ba. Mytsaty tsimaha zeka ja ba zikara 26 Iwatsahi ikiahatsa tsikaeni zuba ba zikaha zeka amy skaraba disahawy humo mytsaty tsimykaranaha. Amy skaraba ahasuk humo kino niwatihi mytsaty tsimykaranaha — Sesus nikara.
27 Sesus ispe niyzo:
— Isazik bo iktsataha amytsĩ bo iktsataha. Iktsaziutaha! Isazik taypykze, anatu ba ziktatsazik ba anatu pyryryk pyryryk ziky, anatu zeka tasuk ba ziwowo. Wasani mykaranaha. Tapara Saromao tsinamyrẽta. Inamy tisapyrẽna. Isuk tsiziuwyrẽna ty zuba korobyk ziknakara. Nanabyi sazik ka abazuba tsiziurẽna baba. 28 Iwaze Deus nanabyi sazik humo tsimypokzitsiarẽta. Abaka okyry saro ispitu byriri ka mohokda. Izo bo mokoroba. Ikiahatsa ja. Deus ikiahatsa humo tsimypokzitsiukrẽta. 29 Iwaze Deus ahasuk ty ahabo nyny my. Ikiahatsa Deus humo jokboha zuba ahaspirikpo zeka atahi ahanamy ty ahabo nyny my — niy. — Iwatsahi mytsaty mytsaty byitaha. Batu tyso:
“Amy ty sa tsimymydisahanaha. Amy sa tsipikunaha” niy.
30 Kytsa Deus humo batu sispirikpo iwa mytsaty nikaranaha. Deus ahazo tsihyrinymyrẽta. Ahasuk ty ahabo nyny my. Ahazo bijoikpe eze tuze ahasoho humo tsihyrinymyrẽta. Atahi ikiahatsa bo ahadisahawy ty nyny mykara. Ahasuk humo kino niwatihi nyny mykara. 31 Ikiahatsa Deus tyryktsa bo mytsaty tsimykaranaha. Iwa mytsaty tsimykaranaha zeka Deus ahanamy ty nyny my. Deus ikiahatsa bo ahanamy ty nyny mykara — niy. Iwa Sesus sizubarẽtsa namy soho humo nisispirikpoko.
Sinamy bijoikpe eze ky.
32 Sesus tihi:
— O kahyrytsa ahapyby byihu ja! Ahazo tyryktsa tsimoziknaha zeka ana hi mozihikik. Amy humo ahaku byri zeka nyny my! 33 Ikiahatsa ahaokyrysaro ty sinamybyitsa bo nyny tsimaha! Iwatsahi ahanamy baba tsizubarẽna bijoikpe eze. Anaeze ahanamy ba hawa tohi ziky. Ahanamy bijoikpe eze niy. Anaeze sitsyhyryboabyitsa ba zibyknaha. Anaeze ka ahanamy ba wazazatsa ziworonaha.
34 Ahanamy bijoikpe eze tu zeka, ikiahatsa bijoikpe bo mytsaty tsimykaranaha. Ahanamy bo bijoikpe eze iwaze bijoikpe soho bo mytsaty tsimykaranaha — niy.
Sitsumuẽhĩtsa botu tazozikba.
35 Kyze Sesus myziksizo naha humo kytsa piperykynaha. Nisihyrinymyryky:
— Tsikahazozikbanahaktsa kytsa! Ahasuk ty opyk haĩtaha! Rika ty poktaha! 36 Kytsa watsa tahapehakatsa piperykynahaze ky wa. Ispehakatsa mysukzawy bo zumukuta myziksizoze tawata. Kytsa pehakatsa piperykynahaze hokbowy humo tototo maha piwabynahaze atsoko zoksapare niaha. 37 Inatsukze sitsumuẽhĩtsitsa sakurẽtsa. Sitsumuẽhĩtsitsa ziperykynahatsa hi ispehakatsa ziksize sakurẽtsa. Wasani nikaranaha. Sitsumuẽhĩtsa disahawyzozowy baze dyhy niy. Iwaze atahi tsakurẽta nikara. Ispehakatsa tsakurẽta nikara kytsa taperytsitsa humo. Iwatahi sidisahawy ty sibo nyny my. 38 Sispihikrẽtsa nikaranaha tozeka ja ispehakatsa unopokte ja mozumu. Tozeka ja iwariknakyrize ja mozumu Sitsumuẽhĩtsa piperykynaha zeka sakurẽtsa mykaranaha — Sesus niy.
Sesus:
— Aparakbaha katy peryhabyize watu myziksizo. 39 Kyze wahoro tsihitsa nawa taeze itsyhyryboanikita mynatsuk zeka iwahoro bo ba ziktsuk. Tsihyrinymyrẽta zeka itsyhyryboarẽta iwahoro bo ba ziknatsuk. Aparakbaha ba sihyrinymyry wahoro tsihitsa wata. Uta niwatihi kytsa katy pery ahabyitu myziksizo — niy.
40 Sesus nikarazo:
— Tsipiperynaha. Utakta Deus zikpehata ahawata ikyzik atsoko myziksizoze iwatsahi tsipiperynaha! — niy.
Sitsumuẽhĩtsa wasani isopykta usta pykyhytu zikybyikita iwatsa humo nisihyrinymyryky.
41 Peduru Sesus pe niy:
— O mypehatsa, aty bo sa aharere tsipiwatawyky. Katsa mybo zuba sa tsipiwatawyky. Sizubarẽtsa bo tihi sa tsipiwatawyky — niy.
42 Sesus nipamykysokozo. Sitsumuẽhĩtsa soho ty nipamykysoko.
Ipehakatsa tatsumuẽhĩtsa pe niy:
— Kawahoro ja typery niy hawa kytsa disahawy ty wasani eze zuba sibo nyny ty ka — niy. 43 Sitsumuẽhĩtsa imyperyziuta zeka ipehakatsa ihumo tsakurẽta. Ata soho hi nitsasoko. Hawa mykara nisihyrinymyryky. Atahi:
— Sitsumuẽhĩtsa pehakatsa harere bo yhỹ mykara zeka tsakurẽta. 44 Wasani mykara. Ipehatsa namy tsizubarẽna perytsa mozik — niy.
45 — Tozeka ja sitsumuẽhĩtsa tapetu isopyk my:
“O kapehatsa azymyny batu aidy erete ziky” niy. Iwaze tawa kytsa mysikiki. Sitsumuẽhĩtsiza kino niwatihi mysikiki. Tadisahaikik. Siopuwy pikuikik iwatahi tsiopyryrykrẽta. Atsoko ipehatsa ipapatu iziksi.
46 Sitsumuẽhĩtsa nispihikbyize. Haramwe hana eze ja batu ihyrinymyry. Ihyrinymyrybyita tu ipehatsa atsoko ziksi. Ipehakatsa sitsumuẽhĩtsa zizukutu niy. Sinini ykarawy bo pipehahik. Kytsa Deus harere bo hyỹhabyi zeka anabo mysipehahik.
47 Amakta tsumuẽhĩtsa sininiwy my. Tsihyrinymyrẽta tu ipehatsa harere bo “batu yhỹ” niy. Pykyhy izozikbyitu. Atahi Deus namy perytsa wata. Deus ibo iktsa niyze: “O atakta ‘batu imysapy’ ” my. Niytahi sitsumuẽhĩtsa tisikpybyrẽta. Tsihyrinymyrẽta humo tisikpybyrẽta. Sinini tynakara.
48 Usta tsumuẽhĩtsa tsikaeni zuba sinini tynakara. Ipehatsa harere ihyrinymyrybyita tu, iwatahi tsikaeni zuba sinini tynakara. Iktsataha! ahanamy tsizubarẽna zeka nyny tahaktsa. Deus kytsa bo sinamy nyny niy zeka asahi ustsa bo nyny ahabyi zeka sisikpybyrẽtsa. Iwaze Deus tihi:
“Uta ahabo tsizubarẽna ty nyny my iwaze ikiahatsa kytsa bo batu nyny tsimaha, kaokze ikiahatsa batu ahamysapy tsimykaranaha” — niy.
Sesus humo meky watu niyzikiknaha.
49 Sesus ispe niyzo:
— Utakta mybarawy ezektsa bo ikzumu niy. Ikzumuze izo waha. Izo waratok pipopokoknaha ziktawata iwaze tisapyrẽna mozik. Ikiahatsa ahamysapybyitsa tu tsikykaranaha Deus mysiokzohik. Kytsa pikbezenahaze iwaze simysapybyitsa mykaranahatsa Deus mysiokzohik. Botu mohyrikosokda zeka kakurẽta. Bykyze zuba. 50 Tapara sinini my. Iwatahi batu kaku. Nawa humo hi mykara — niy. 51 Ikiahatsa mytsaty ahabyitsa tsimykaranaha. — O Sesus mybarawy ezektsa bo izumu iwatsahi kytsa harape wa metutu byinahatsa — iwa mytsaty ahabyitsa tsimykaranaha. Utakta mybarawy ezektsa boze kytsa kahumo meky watu mytsaty mykaranaha.
52 Iwaze kytsa mytsyhyrytsa wa wahoro eze tuze mopykyryknaha. Harakykbyihi mytsaty maha:
— O ta batu wasani — maha. Petoktsahatsa:
— O na wasani — maha. Iwaze harakykbyihi petoktsa bo mysimyijakanaha. Petoktsa harakykbyihi bo mysimyijakanaha. Wastuhu — O Sesus tsimysapyrẽta — mykaranaha. Ustsa — O batu ba — mykaranaha. Iwa metutu moziknaha. 53 Sizotsa tahahyrytsa humo batu siakparawy. Sihyrytsa tahazotsa humo batu yhỹ zikaha iwatsahi metutu mopaparahanaha. Sijeza tahahyryza humo batu siakparawy. Sihyryza tahaje za humo batu yhỹ zikaha iwazahi metutu mopaparahanaha. Sipyijeza tahahyrytsa okeza humo batu siakparawy. Sihyrytsa okeza tahapyje humo batu yhỹ zikaha iwazahi metutu mopaparahanaha.
Iwatawy soho humo nitsasoko.
54 Sesus kytsa bo nipamykysokozo.
— Ẽryk ioktsĩ bo iktsa tsimahaze ikiahatsa atsoko: “O hyritsik kok mynawõ” wasape ahasopyk. Hyritsik mynawõ hỹ. 55 Zopok nabybykykze. Ikiahatsa:
“O na haramwe zeka tsizõhanina mozik” wasani ahasopyk. Tsizõhanina mozik hỹ.
56 Ahaharawatahatsitsa! Iwatawy bijoikpe eze humo ahahyrinymyrẽtsa. Iwatawy mybarawy eze kino niwatihi ahahyrinymyrẽtsa. Kawatahawy humo ka batu ahahyrinymyry niy. Deus watahawy ahabo nyny my. Kawatawy humo hi ikiahatsa ba ahaspirikpo — niy.
Mykyriwytsitsa humo batu zikaha.
57 — Amy skaraba batu wasani tsimykaranaha. Wasani tsimaha zeka aba kahumo ahaspirikpo. Ikiahatsa batu wasani tsimaha zeka maku wata atahi niharapesohometukuta.
58 Iske buruk tsimokurunahaze kytsawabytsitsa bo sisukmobyi tu harape humo tsimynakokonaha. Iske buruk kokoha byizeka maku itsipa humo pioktyhyryk. Ikia sakyriukanikitsa hurukwy bo tsipahurukwy. 59 Aokyrysaro ty nyny ahabyizeka ba zikzoik. Aokyrysaro ty nynybaik ahabyizeka ba zikzoik.