21
Haramukuka okyrysaro ty ikatyhi Deus bo nynybaik niy.
Sesus Deus wahoro zubata isturupeze anaeze kytsa okyrysaro suk bo pokpok nikaranaha. Iwaze hi Sesus sinamynikitsa tahaokyrysaro typok pok nikaranaha ana bo hi Sesus nizoko. Iwaze Sesus haramukuka bo iktsa niy. Atatsa inamybyitatsa tu petok zuba pok niy. Sesus tatuktsa pe niy:
— Atatsa hi wasani mykara. Okyrysaro ty ikatyhi nynybaik niy. Sinamynikitsaktsa okyrysaro ty nynytohi nikaranaha. Deus okze ka atatsa abazuba nyny niy. Sinamynikitsaktsa okyrysaro ty tsizubarẽna zerekeknaha. Atatsa katsa batu. Atatsa inamybyitatsa tu okyrysaro ty tadisahawy huakzetu haty nynybaik niy. Atatsa katsa okyrysaro ty nynybaik niy. Sinamynikitsa Deus okze ka tsikaeni zuba nyny niaha — Sesus niy.
Sesus Deus wahoro zubata mynakbi naha soho nitsasoko.
Kyze kytsa Deus wahoro zubata soho humo nipamykysokonaha:
— O haraharetsa taparaka siziurẽtsa niaha. Iktsa taha. Haraharetsa watahawytsa zuba Deus bo nyny niy. Haraharetsa siwatahawy zuba tisapyrẽna — niaha. Nipamykysokonahatsa tu Sesus ispe niy:
— Haraharetsa bo iktsataha. Haraharetsa sisapyrẽtsa bo iktsa taha. Aibatohi haraharetsa ba harape betektsa mynatsubanaha. Mopaparahabaiknaha harahareziktsa natsubanaha. Deus wahoro zubata eze haraharetsa mytõtõbanahaze iwaze mopykba.
Hawa sa kytsa mysininiwykynaha ana soho humo Sesus nisihyrinymyryky.
Zinymyrykynahatsa tihi:
— O myhyrinymyrytsa hawaze skaraba Deus wahoro zubata mopykba. Hawaha humo sa mybo tsipiwatawy — nikaranaha.
Niytahi Sesus iwatawy soho nitsasoko:
— Pykyhytutaha! Kytsa pahaspihikbatakanaha. Kytsa sizubarẽtsa mozumunahaze:
“O utakta Kiristu. Aba Deus zipehata kytsa mysioktyhyryk” maha. Pahaspihikbatakanaha zeka situk ka pão pão byitaha! Nanabyi soho tsipiwabynaha zeka kytsa ẽryktsa mowatsoronaha. Kytsa bytykara eze kino niwatihi mowatsoronaha ana hi tsipiwabynaha zeka ahapyby byihu ja! Tapara niahawatihi. Mybarawy pykbara tu.
10 Sasabyitsa myharape banaha. Kytsa sizubarẽtsa mowatsorokonaha. 11 Nanabyitaba wytyk mytydydyky tu morapa humo kino niwatihi. Iwatsahi kytsa sizubarẽtsa tarahapapiyknaha. Kytsa sizubarẽtsa sinini maha. Bijoikpe eze mypybywy natakaha.
12 Tapara ana bo zuk ahabyizetu kytsa ikiahatsa ahasukyrytsitsa bo pahaoktyhyryknaha. Ikiahatsa kino sihumo sinini tsimykaranaha. Deus wahoro bo pahaoktyhyryknaha iwaze sakyriukrẽnikitsa hurukwy bo pahahuruknaha. Kahumo pahasukyrykynaha. 13 Ispehatsa okze pahasukyrykynaha. Pahasukyrykynahaze ikiahatsa wasaniha soho ty tsimypamykysokonaha.
14 Aba ahahyrinymyrẽtsa. Kytsa ispehakatsa okeryk pahaoktyhyryknahaze ahaharere soho bo batu mytsaty tsimykaranaha. Mytsaty mytsaty byitaha! 15 Uta kino aharere ty ahabo nyny my. Ahahyrinymyrẽtsa tsimoziknaha. Kaharere ikiahatsa bo motsaso. Ahasukyrytsitsa ahaharere humo ba zikaha.
16 Iwaze ahazotsa siharereziubyitsa tu ahasukyrytsitsa bo pahaoktyhyryknaha. Ahazikytsa ahatukytsa kino niwatihi siharereziubyitsa tu ahasukyrytsitsa bo pahaoktyhyryknaha. Wastuhu pahabanaha. Atyryktsa tuk pahabanaha. 17 Ikiahatsa kahumo ahaspirikporẽtsa iwatsahi kytsa ahahumo batu siakparawy. 18 Iwatsatu ahabyri typykyknaha. Deus pahapokzitsiki. Aharadi estuba mohokda zeka tsihyrinymyrẽta. 19 Ikiahatsa sinini tsimaha zeka, awahi Deus tuk tynapykyryknaha. Ikiahatsa Deus tuk tsimynaopykyryknaha — Sesus niy.
Sesus Serusarẽhe mynakbi ana soho nitsasokozo.
20 Sesus ispe niy:
— Kyze sodadutsa Serusarẽhe myziharapyryryknahaze tsimykozonahaze atsoko naktsihyripetoktokba iwazeka ahahyrinymyrẽtsa. Serusarẽhe naktsihyripetoktokba.
21 Iwaze asaktsa Sudeja eze mopykyryk zeka hara bo tywaknaha! Asaktsa tahahudikhudikwy eze mopykyknahatsaktsa aidy pãotaha! Asaktsa jeruk bara eze mopykyryknahatsaktsa sihudikhudikwy bo erete erete byitaha. 22 Iwahaty sinini mykaranaha. Deus sohokotsitsa botu ziwatahakanaha atsatu mysisininiwykynaha.
23 Wytykyryk sihyryzahaza sisukatsihikrẽza moziknaha. Sijeza kino niwatihi tahabykytsa tuk sisukatsihikrẽza moziknaha. Nawa puruze kytsa sizubarẽtsa sinini mykaranaha. Deus kytsa sisopyksapybyikitsa humo sinini ty ka niy.
24 Sizubarẽtsa sokorotsaputsa ty mysibezenaha. Ustsa meky botu mysioktyhyryknaha. Bipyritsa asaktsa Deus humo batu sispirikpo Serusarẽhe bo mozumunaha. Anaeze tuze Serusarẽhe pisapybyrinaha. Serusarẽhe ezektsa bipyritsa pokso sipybyrẽtsa mykaranaha. Kyze Deus tihi: “O niwazubakta!” my — Sesus nikara.
Sesus Deus zipehata mywata myziksizo.
25 — Bijoikpe eze myziwatawy nanabyi piwatawy. Iwatawy haramwe eze byzoje eze byrisoiktsa eze iwahatsa natakaha. Mybarawy ezektsa sinyhybyitsahi iwatsahi sipybyrẽtsa. Iwatawy pokso sipybyrẽtsa. Buburu zuba ykpyri waha humo. Aparakbaha sipybyrẽtsa. 26 Batu siaku sipybyrẽtsa zuba. “Hawa sa my” maha. Bijoikpe ezektsa mytydydykyknahaze mokurunaha. Iwatsahi sipybyrẽtsa babatsa. Kytsa babyitsa tu mynatsunaha.
27 Iwaze uta Deus zikpehata ahawata myziksizo iwaze aparakbaha tsipiknynaha. Bijoikpe zatata eze tu mynasik. Iwa uta myziksizoze kasapyrẽta kazikwyrẽta my. 28 Iwa myze ahakurẽtsa tsimoziknaha! Ahapyby byihu ja. Ahapunihikrẽtsa tsimoziknaha. Atsoko uta katyryktsa bo pahaoktyhyryk.
Umaha soho nitsasoko.
29 Kyze Sesus kytsa bo nipamykysokozo. Myziksizo ana soho humo hi ziwatawyky. Iwa nisihyrinymyryky.
30 — Umaha bo iktsatahaktsa! Ustsa hwitsa bo iktsatahaktsa! Okyrysaropoktsa myponahaze ikiahatsa ahape tu ahasopyk. “O takarasapyky” tsimaha. 31 Iwa ahahyrinymyrẽtsa. Iwa my zeka ahahyrinymyrẽtsa. Iwata iwatawy tsizubarẽna bijoikpe bo tsimykozonahaze ikiahatsa ahape tu ahasopyk. “O abahi zuba Sesus tatyryktsa tuk myziksizo. Atahi abazubata mozik tsimaha”. 32 Wasani tsimykaranaha. Wastuhu abaktsa kytsa anabo hi iktsa maha. Kaharere ty atsatu mykara, bykyzehu zuba mohyrikosokdanaha 33 Bijoikpe mohokda. Mybarawy kino niwatihi mohokda. Kaharere zuba ba zikokza. Kaharerebaba ka tawahi mynapykyk — Sesus niy.
Tsikasuparakanahaktsa iwaze iktsaziutaha.
34 Sesus ispe niyzo:
— Iktsaziutaha! Ahadisahawy bo mytsaty mytsaty byitaha. Ahamyitsapyri humo mytsaty mytsaty byitaha. Ahamyikaha bo kino mytsaty mytsaty byitaha. Iwaze nawa puruze sizubarẽtsa sinini mykaranahaze anahumo ja ahapyby byihu. 35 Iwa puruze atsoko mozumu. Hawa siraratsa taokarawy bo mynapupunaha sinyhybyitsa tu mynapupunaha ikiahatsa batu siwatsa tsikahasukparanahaktsa iwatsahi nawa puruze mozumuze batu ahapyby.
36 Iwaze ahabyi ahaspihik tsiwabykynaha. Tsipiperykynahaktsa Deus bo tsimypamykysoikiknaha “O Deus ikia tymytsumuẽhĩkta! Kytsa mymysininiwykynaha humo ikia mybo iktsa tsimyze tymytsumuẽhĩ iwatsahi mypunihikrẽtsa tsimoziknaha. Katsa tsimywaknaha iwaze Sesus myziksizoze mypunihikrẽtsa” tsimaha — Sesus nikara.
37 Kyze zikzibyituhukutu Sesus Deus wahoro zubata isturupeze nisihyrinymyryky, zunubakaze hara Oriwereja inarokota bo nidoko. 38 Miwa botu Deus wahoro zubata bozo niy. Kytsa sizubarẽtsa Deus wahoro zubata bo niukurunaha. Sesus natawabyhyk niahatsahi ziwabykynaha.