9
Dose zinymyrykynahatsa nispeha.
Kyze Sesus dose zinymyrykynahatsa nisiwatawy. Tazikwy ty sibo nyny niy. Iwatsahi simyitsapyritsa mysizororowynaha. Hyrikoso sapybara mysiksiwyhiknaha. Iwaze Sesus tazikwy ty sibo nyny niy. Iwatahi nisipehakaze Deus tyryktsa soho tytsasokonaha simyitsapyritsa tysizororonaha. Nisipehakaze:
— Aparakbaha tysizororowykynahaktsa! Hyrikoso sapybara tysiksiwyhiknahaktsa!
Nanabyitaba tsipomokonaha zeka nanabyi ty ka pu pu byitaha! Azozowy humo kino niwatihi wabe wabe byitaha! Boroho ty pu pu byitaha! Ahadisahawy humo kino niwatihi pok pok byitaha! Okyrysaro ty pok pok byitaha! Ahasuk ty kino pok pok byitaha! Ahahumo ky ty zuba. Tsipomonahaze wahoro bo tsinapupunahaze anaeze zuba tsimypykyknaha.
Myzubaha bo tsipomonahaze ahahumo yhỹ ahabyi zeka. Meky hudikhudikwy botu tsimytururuknaha. Anabo ahaharere ty waby byizeka mekybotu tykurunaha. Tsimyzonahaze ahapyrysuktsa ty bok boktaha. Wytyk tazy natõze. Myzubaha ezektsa Deus harere bo batu yhỹ niaha piwatawy — niy. Iwa Sesus tuk zinymyrykynahatsa bo nitsasoko.
Niahatsahi zinymyrykynahatsa niukurunaha. Paikpa zikzumukunaha. Nanabyitaba Deus wasania ty ziknapamykysokonaha. Simyitsapyritsa ziknasizororowykynaha.
Erodes paikpa mytsaty nikara.
Erodes Karireja ezektsa pehatsa niy. Zinymyrykynahatsa soho ziwabyze batu iaku. Sesus soho ziwabyze batu iaku. Erodes tsipybyrẽta. Kytsa harere humo batu ihyrinymyry. Kytsa wastuhu nikaranaha:
— O Suão Batista inahyrizikpo — nikaranaha. Ustsa iwa nikaranaha:
— O Erias mydiri zumuzo — nikaranaha. Mektsatu kino:
— O taparaktsa Deus sohokotsa nahyrizikponaha — nikaranaha. Iwatahi Erodes tapetu niy:
— O uta tu Suão Batista sodadutsa pe tsiharekzykiknahakta iky. Aty skaraba maku kytsa soho piwabyky — niy.
Niytahi Erodes Sesus ziny tsihikik.
Sesus sizubarẽtsa nisidisahawyky.
10 Sakzohotsa Sesus bo ziksizonahaze ibo nitsasobanaha. Zinykynaha ty nipamykysokonaha. Iwatsahi Sesus tuk niukurunaha. Betesaida bo niaha. Asa zuba Sesus jerukbara bo nisioktyhyryk. 11 Myzubaha ziwabynahaze Sesus tuk zinymyrykynahatsa jerukbara bo niukurunaha. Ana humo kino ziwabynahaze Sesus hapik jerukbara bo nitururuknaha. Sesus sibo nikozoze sihumo tsimypokzitsiarẽta. Deus tyryktsa soho humo nisihyrinymyryky. Simyitsapyritsa nisizororowyba.
12 Kyze zunubakaze zinymyrykynahatsa ibo zumunaha:
— O Sesus tykara eze ka batu mydisahawyky. Jerukbara eze ka batu mydisahawyky. Abaka punubaka kytsa tysipehakta! Ziksinaha — niaha — “Ahadisahawy tyziskyknahaktsa! Anaeze wahoro tsarawybara bo tsipomonaha!” tsimy — niaha. Batu niy.
13 Sesus tihi:
— O ikiahatsa zakta sidisahawy ty sibo nynytaha! — niy. Iwatsahi:
— O batu. Atsikara mytsyhyry wa zuba. Piknutsa petok zuba niaha. Batu sidisahawy ty kõpara zikaha — niaha. Iwa nikaranaha. Sĩko miutsa ahatsahi nikaranaha.
14 Iwaze Sesus tuk zinymyrykynahatsa pe niy.
— Ikiahatsa kytsa pe:
“Tyk humo dyhy dyhytahaktsa!” — niy.
Yhỹ niaha.
15 Iwaze metutu tahadyhydyhykynaha! Yhỹ niaha. Sizubarẽtsa itahadyhydyhybanahaze, 16 Sesus atsikara ty okok niy. Piknutsa ty kino petoktsa okok niyze bijo bo iktsa Deus pe niy:
— Ikia humo ka mykurẽtsa — niy.
Niytahi atsikara zitsakze tatuktsa bo nyny niy.
— O sibo nynytahaktsa! — niy. Piknutsa petoktsa sizubarẽtsa niyziknaha sibo nyny niy. Kyze zinymyrykynahatsa myzubaha bo zibiakaknahaze tsizubarẽna niyzikik iwa sizubarẽtsa tahadisahakanaha.
17 Itahasuruknaha. Tahadisahabanahaze itsatsakyhy jerehe peryktsa bo zipupukunaha. Dose peryktsa inasihareknaha.
Peduru Sesus pe niy: — Ikia hi Deus zapehata — niy.
18 Kyze Sesus atazuba Deus bo nipamykysoko. Zinymyrykynahatsa ibo zumukunaha. Niytahi Sesus zinymyrykynahatsa bo nipamykysoko. Sesus:
— Hawa skaraba kahumo maha myzubaha mytsaty mykaranaha — niy.
19 Zinymyrykynahatsa ipe niaha:
— O wastuhu “O ikia pe Suão Batista mykaranaha”. Ustsaktsa ata hi “Erias” mykaranaha. Mektsatu batu niaha. “Ikia taparakta Deus sohokotsa inahyrizikpota ja” mykaranaha — iwa nikaranaha.
20 Sesus ispe niy:
— Ikiahatsa ja. Aty skaraba uta ahaokze ka — niy.
— O Deus pehaha babata — Peduru niy.
Sesus tabezewy soho nitsasoko iwaze tahyrizikpowy soho niwatihi nitsasoko.
21 — Kytsa bo soso byitaha! Utakta Deus zikpehata — Sesus nikara. — Kytsa bo ka ja soso byitaha!
22 Tapara utakta Deus zikpehata iknasikta maku babata ahawatihi sinini my. Sudeutsa taparaktsa kapitãotsa kaharere bo batu yhỹ zikaha. Taparaktsa ziknapamykysokonahatsa Deus wahoro batu kahumo yhỹ mykaranaha. Siwatahakatsitsa kino niwatihi batu kahumo yhỹ mykaranaha. Uta pikbezenaha. Petok puruze mynahyrizikpo — nikara.
23 Niytahi Sesus aparakbaha bo nipamykysokozo:
— Aty katuk babata mozihikik. Atakta pibyituhukutu ta humo tu mospiriktsokda. Pibyituhukutu takparawybara humo kino yhỹ mynakara Deus pokzi mohyrikosokda tawata. Iwa tsikahazozikymybanahaktsa! Hawa sinini mykara atakta niwatihi katuk babata mozik zeka kawata sinini mynakara, iwatsahi tsikahazozikymybanahakta kytsa — niy.
24 — Aty tapokzitsihikik zuba zeka Deus okze ka mohokda. Aty ziktapokzitsi byizeka ata kino Deus tuk tawahi mynaopykyryk. 25 Ahanamyrẽtsa zeka tsimyhyrikosokdanahaze ahanamy ka mohokdaba. Ikiahatsa kino niwatihi ahahyrizikarawy mohokda. Kahumo tispirikporẽta ziknakara zeka, katuk tawahi mynapykyryk — niy.
26 — Utakta Deus zikpehata. Myziksizoze kazo zikwy katuk mynapykyryk. Deus tisapyrẽta katuk mozumuzo. Bijoikpe iknyktsa Deus tsumuẽhĩtsa katuk mozumunaha. Myziksizoze: “Aty kahumo tisikpybyrẽta zeka uta kino ihumo kasikpybyrẽta. Aty kaharere humo tisikpybyrẽta zeka. Uta kino iharere humo kasikpybyrẽta.” iwa my — niy.
27 Ikiahatsa tazaharaeze tu sihyrikosokda byizetu Deus pehatsa parakbaha moziknaha. Deus tyryktsa mysinynaha.
Moises Erias ahatsa Sesus tuk inatakahanaha.
28 Kyze estuba mytsyhyrytsa nisipyk naha sapy bo Sesus Peduru, Tsiaku, Suão ahatsa nisioktyhyryk. Asa zuba hara bijobonita bo nidokoroknaha. 29 Deus bo nipamykysokoze meky watu tahyrity tisukbarazarẽta tsimoksapyrẽta niyzik.
30 Kytsa petoktsa ibo inatakahanaha. Erias, Moises ahatsa. 31 Taparaktsa Deus sohokotsa. Nihyrikosokdanahatsa ituk nipamykysokonaha. Sesus Serusarẽhe eze sinini mykara. Kytsa pibezenaha, mohyrikosokdaze Deus myzihyrizikpowy iwaze Deus bijo bo mydozo iwa Deus mozihikik ana soho ty hi nipamykysokonaha.
32 Peduru tatuktsa tuk tahaõtutsaspyk zurubakanaha. Inapoponahaze Sesus tisapyrẽta bo nikozonaha. Sesus tisapyrẽta niyzik. 33 Kytsa petoktsa ahatsa bo nikozonaha. Iwaze Peduru:
— O mypehatsa tykara eze harakykbyihi ahaparik tsipizinaha! Estuba ikia bo, estuba Moises bo, usta Erias bo iwa tsimaha — niy.
Ihyrinymyrybyita tu nitsasoko. 34 Nitsasokoze joktsĩ haramwe ziharasu. Bijo satata nasiharak bo. Bijo satata pokso sipybyrẽtsa nikaranaha. 35 Bijo satata buruk iaksoho ziwabynaha Deus nikara:
— Tahi katse, uta iwatawyta. Ihumo kakurẽta. Iharere bo wabyziutaha! — niy.
36 Nitsasobaze Sesus zuba nitare. Paikpa iktsa nikaranaha. Batu aty tohi niy. Sesus bo zuba nikozonaha. Zinymyrykynahatsa batu harere. — Iwahahi tsinynaha tyka kytsa bo soso byitaha — Sesus niy.
Sesus jypykyhyzytykta zizororowy.
37 Kyze hinipỹ are niahaze hara jobonita ekze inasiknahaze sizubarẽtsa Sesus zihobyknaha. 38 Maku estuba myzubaha tazahara eze hua nikara:
— O myhyrinymyrykytsa katse humo tsiktsumuẽhĩkta. Katse tohi zuba. Iktsaziu tsimy. 39 Hyrikoso sapybara ibo mozumukunahaze opykani ka mynakara niy. Hyrikoso sapybara humo ziknatahyrikywyky. Atsoko itsipa myziboro. Isake saraporo mozipo atsoko mynaraha hyrikoso sapybara pokso, asahi ibo pororo mynakaranaha. 40 Zinymyrykynahatsa pe iky:
“Hyrikoso sapybara tysiksiwyhiknahaktsa” iky. Sihyrinymyrybyitsa hi iwatsahi batu katy tsumuẽhĩ — niy.
41 Sesus ispe niy:
— Ikiahatsa batu kahumo ahaspirikpo. Iwatsa tu ahabaze mynapykyryk. Ikiahatsa ahaharere bo zuba hyỹ tsimykaranaha, kaharere bo ka batu yhỹ zikaha — niy.
Iwaze Sesus izo pe niy:
— Atse tyzioktyhyrykta — niy.
42 Izumuze atsoko ihyrikoso sapybara inapapykzo. Itsipa ziborozo wytyk bo inaraha. Sesus ihyrikoso sapybara zipehahik:
— Nabo pãoty! — niy. Kyze jypykyhyzytykta zizorororwy izo bo zisizo. 43 Aparakbaha Deus zikwy humo sipybyrẽtsa niyziknaha.
Sesus tabezewy soho nitsasokozo.
44 Kytsa sizubarẽtsa nisipybybaiknaha Deus zikwy humo sipybyrẽtsa. Kyze Sesus tuk zinymyrykynahatsa pe niy:
— Wabyziutaha utakta Deus zikpehata ahawata ikyzik. Kasukyrytsitsa bo pikoktyhyryknaha — niy.
45 Iharere tsihokdarẽna. Iwaze zinymyrykynahatsa batu sispirikpo. Iwatsahi amy ty iharere piwatawy batu siwabyziuhu. Sisikpybyrẽtsa. Iwatsatu batu ipe aha.
Aty sa myhyrizikwanita Deus tuk niy.
Bykyze zinymyrykynahatsa asa zuba nipamykysokonaha.
46 — Aty skaraba myhyrizikwanita mytuk mynapykyryk — nikaranaha. 47 Hawa zinymyrykynahatsa mytsaty nikaranaha. Ana humo ka Sesus zinymyryba iwatahi jabastatsa tsibik tahatazaha eze tyrikto niy.
48 Sesus ispe niy:
— Jabyitsa humo tsinasipokzitsiki zeka niwaha humo ka kakurẽta. Utakta ikiahatsa humo kakurẽta zeka Deus kino niwatihi. Atahi zikpeha. Ituktsa tsimypokzitsiukrẽta atahi myhyrizikwanita mozik. Tsimypokzitsiukrẽta Deus mytsaty my “O atahi myhyrizikwanita kytsa mysitsumuẽhĩ” niy. Atahi katyryktsa tukta Sesus nikara. Aty ahatukze kytsa mysipokzitsiki atahi myhyrizikwanita — niy.
Aty ahahumo ahabyizeka atahi ahahumo iakparawy.
49 Niytahi Suão Sesus pe niy:
— O myhyrinymyrykytsa katsa maku hyrikoso sapybara azikwy humo nisiksiwyhikta tsinynaha niy, iwaze katsa tsispehakanaha: “Kyzekta niwazubakta tsikaha. Ikiakta mytyrykbyita tsikaha” — Suão niy.
50 Sesus ispe niy:
— O awatutaha. Atahi ahahumo ahabyi zeka iwatahi mytuk moziknaha. Ikiahatsa tysioktyhyryknaha katuktsa moziknaha.
Samarija ezektsa Sesus humo batu yhỹ niaha.
51 Kyze Sesus tazo bo piksi naha soho zumukuze iwaze:
— O tapara Serusarẽhe bo hi my — niy. 52 Niytahi kytsa taharaze nisipeha. Iwatsahi niukurunaha. 53 Zumunahaze siwanu sapy ziberikinaha Samarija ezektsa batu yhỹ niaha. Sesus Serusarẽhe bo niukuruze iwatsahi kytsa batu yhỹ niaha. Samarija ezektsa, Serusarẽhe ezektsa humo batu siakparawy iwatsahi batu yhỹ niaha. 54 Suão, Tsiaku iwatsa nikozonahaze ipe niaha:
— O izo bijoikpe iknyky tynazipikta iwaze tysiharazohikta — niaha.
55 Sesus uwok niyze nisibetsakik. 56 Kyze usa hudikhudikwy bo niaha.
Sesus tuktsa niyziknahatsa soho humo nisihyrinymyryky.
57 Iwatsahi mekybotu niukurunaha. Ske buruk niukurunahaze. Estuba maku Sesus pe niy:
— Uta kino ikia tuk. Ikia tuk paikpa mynakara — niy.
58 Sesus ipe niy:
— Tsoromamatsaktsa tahahoke eze tu mynapykyryknaha. Piyktsa kino niwatihi tahasuk eze tu mynapykyryknaha. Utakta Deus zikpehata ahawata ikyzik batu kawanu sapyky. Ba haneze tohi zikuru — niy.
59 Niytahi Sesus usta pe niy:
— Pany katukta! — niy. Maku ipe niy:
— Byrikta tapara kazo myziytykare — niy.
60 Sesus tihi:
— Nihyrikosokdata ty ka arekekty. Mohyrikosokdaze itukytsa tu piytyknaha. Ikia kino Deus wasania ty ityryktsa soho tytsasoko. Tapara Deus tsyhyryze tarabaja tsimy — niy.
61 Niytahi usta niwatihi niy.
— O mypehatsa uta ikia tuk mozihikik. Tapara katukytsa nasipehare “Aba mokuru my” — niy.
62 Sesus tihi:
— Ikia maku wata. Atahi wywyk myzibykze iwaze tasukpe bo iktsa mykara. Paikpa iktsa mykara. Batu tarabaja ziky. Tarabaja ziky byizeka iwa mytakta ba Deus tukta zikyzik. Iwa my zeka ba katukta babata zikyzik — Sesus niy.