12
Deus tsyhyryze hyrizikosokdawy tsimykaranahaze mykurẽtsa tsimoziknaha.
Iwatsahi katukytsa Deus tawahi mytuk mynapykyryk mymysapywyikik iwaze — ikia zuba mypehakatsa — ipe tsimahaktsa! Amy ty sa mozihikik ikiahatsa tihi:
— Katsaktsa anatyhi tsimykaranaha, aharere bo zuba hyỹ tsimyzihikiknaha hỹ — tsimaha. Iwa tsimyzurukunaha zeka ahakurẽtsa tsimoziknaha. Iwaze wasani tsimykaranaha.
Mybarawy ezektsa sopyk tsimoewybaiknahaktsa! Hawa mytsaty tsimykaranaha Deus mekywaha tu mozihikik. Iwaze hawa Deus mozihikik tsipinymyrykynaha. Nawa wasani tsimykaranaha. Nawa tisapyrẽnikia ty tsipinymyrykynaha. Hawa Deus okzeka tsimyzurukunaha ana humo hi tsipinymyrykynaha, hawa Deus mozihikik ana humo hi ahahyrinymyrẽtsa tsimoziknaha.
Deus zikwy botu katuk mynapykyryk ihyriziktsokzawy humo. Ana tarabajawy humo hi wasania ty motsasokoro. Ana humo hi ahape:
— Ahatuk batu tyso “utakta abazubata” — iwa batu tyso. Ahasoho bo mytsatyziutaha! Amy ty ihokdaha byizeka anaty kino tsimahaktsa! Tarabajaziu tahaktsa. Deus hi ahyriziktsokzawy humo zahapeha. Amy skaraba ahatarabajawy Deus pahapeha, ana bo hi tsimahaktsa kytsa!
Katsaktsa mynury nanabyi meky watu, mytsyhyrypetsa, mypyrytsa, myhyriziktsa, myhyrytsa iwatsa tsizubarẽna tsimaha. Iwata katsaktsa Sesus harere bo hyỹ tsimykaranaha inury wata tsimoziknaha. Katsaktsa myzubarẽtsa tsimaha, hawa ha tsimyzihikiknaha estuba zubata watsa atsatu mytsaty tsimykaranaha. Amy ty Kiristu mozihikik ana humo hi tsimynakaranaha. Estuba estuba zuba tahahyrizitsokzawy humo mynakaranaha katsaktsa tsinaharapetsumuẽhĩkĩnaha hỹ.
Deus myhumo tsimypokzitsiarẽta isapyrẽnikia ty mybo nyny mynakara. Ihyriziktsokzawy humo izikwy mytuk mynapykyryk. Iwatsahi estuba estuba zuba izikwy mymypehaka ana humo kino tsimahaktsa! Wastuhutsa izikwy ty mynapykyrykze Deus wasania ty motsasoziukunaha. Asaktsa wasania ty tytsasokonaha za. Ustsa izikwy situk mynapykyryk iwatsahi Sesus tuktsa bo mysitsumuẽhĩkĩ iwaze asaktsa Sesus harere bo hyỹ mykaranaha, asa bo hi tysitsumuẽhĩkĩnaha. Ustsa izikwy situk mynapykyryk iwatsahi Sesus tuktsa mysihyrinymyrynaha. Iwaze asaktsa Sesus humo sispirikporẽtsa. Asa bo hi tysihyrinymyrynaha. Ustsa izikwy situk mynapykyryk iwatsahi sipehawy kytsa bo mynasiakuwyky. Asaktsa sipehawy tytsasokonaha. Ustsa izikwy situk mynapykyryk iwatsahi sinamyrẽtsa moziknaha batu taha bo zuba mykaranaha, asaktsa Deus zikwy humo sinamybyitsa bo nyny mykaranaha. Ustsa izikwy situk mynapykyryk iwatsahi kytsa humo mysipokzitsikinaha, iwaze asaktsa ustsa kytsa humo tysipokzitsikinaha. Ustsa simypokzitsiukbyitsa bo mysitsumuẽhĩkĩnaha iwatsahi asaktsa sakurẽtsa Deus zikwy humo wasani mykaranaha.
Tyharape pokzitsikinahaktsa! Iwa tsimykaranaha zeka ba zikmyspihikbata. Isapyrẽnikia ty ahakparawy! Ahasopyksapybyri tsimoewybaiknahaktsa! 10 Ikiahatsa Sesus humo ahatukytsa tsimaha. Iwatsahi tyharape pokzitsikinahaktsa! Ahawahoro ezektsa watsa humo ahamypokzitsirẽtsa. Tyharape pokzitsinahaktsa. Iktsazubataha tsimahaktsa! 11 Deus harere bo yhỹ tahaktsa! Ihyriziktsokzawy humo tsimykaranaha. Ahazikara byihu ja. Ahakurẽtsa tu Deus harere bo yhỹtahaktsa!
12 Kiristu taperyky iwatsahi ahakurẽtsaktsa! Ustsa kytsa pahaknikinahaze ahapunihikrẽtsaktsa! Deus bo typamykysoikiknahaktsa! 13 Ustsa kytsa Sesus harere bo hyỹ mykaranaha batu sinamyky ahanamy ty sibo tsibiaknaha nyny nyny tahaktsa! Ahabo mozumunaha zeka ikiahatsa tihi:
— Pany pakutynaha. Mytuk tyzadisahanaha. Kawahoro eze tu ahawanu tsihahaĩnaha — tsimaha.
Kytsa sizubarẽtsa mysipokzitsikinaha. Mysukyrytsitsa humo kino niwatihi tysipokzitsikinaha.
14 Asaktsa pahasukyrikiknahaze sitsyhyryze batu Deus bo:
— O Deus myzo tysitsapusarekta — iwa batu zikaha. Ikiahatsa tihi:
— O myzo asahi nimysukyrykynahatsa tu tysisapywyky — tsimaha. 15 Kytsa sakurẽtsa tuk zeka ikiahatsa kino ahakurẽtsa tsimoziknaha! Siakubyitsa tuk mykaranaha zeka ikiahatsa kino batu ahaku. 16 Kytsa sizubarẽtsa tysipokzitsikinahaktsa! Tyhapepokzitsikinahaktsa! Sinamybyitsa kino ahaharereziuwytsa moziknaha. Batu tyso:
— Katsaktsa myhyrinymyrẽtsa — iwa batu abazubatsa tsimaha.
17 Asahi simysapybyitsa tu ahabo nikaranaha zeka batu isty tsapusare. Hawa kytsa okzeka wasani tsimykaranaha. Iwaze kytsa ahasoho ty batu tyso:
— O asaktsa batu simysapy maha — iwa batu zikaha. 18 Aha humo batu ihokdaha byizeka kytsa tuk yhỹ tsimaha, batu ahamyiki. Tsahamykpyriziurẽtsa. 19 Batu aty tohi ba ziktatsapusare. Kytsa imysapybara ty mykaranaha Deus zuba tsihyrinymyrẽta, atahi sinini ykarawy bo mysipeha. Deus harere papeu humo ziwatahaka:
— Utakta kytsa bo asaktsa kytsa nisisapybyrikinaha,
mysitsapusare, simysapybyitsa nikaranaha humo mysisininiwy sihuak waha humo mysisininiwyky — niy.
20 Usta Deus harere papeu humo ziwatahaka:
— Asukyrytsitsa saraparẽtsa zeka, adisahawy ty sibo nyny tsimy.
Sarapurukrẽtsa zeka pihik ty sibo nyny tsimy.
Iwa tsimy zeka sisikpybyrẽtsa moziknaha — niy.
Iwa Deus harere papeu humo ziwatahaka.
21 Iwaze simysapybyikitsa ahape maha zeka:
— Katsa mywatu tahaktsa! — maha. Ikiahatsa ispe tsimaha:
— Batu hỹ — tsimaha. Ahatsapusarebyitsa tu kytsa tysisapywykynahaktsa. Iwa tsimyzurukunahaktsa kytsa!