Apocalipsa lui Ioan
1
Aceasta este Revelația lui Isus Hristos, pe care i-a dat-o Dumnezeu ca să arate robilor Săi lucrurile care trebuie să se întâmple curând, pe care a trimis-o și a făcut-o cunoscută prin îngerul Său robului Său, Ioan, care a mărturisit cuvântul lui Dumnezeu și mărturia lui Isus Hristos, despre tot ce a văzut.
Ferice de cel ce citește și de cei ce ascultă cuvintele proorociei și păzesc cele scrise în ea, căci timpul este aproape.
Ioan, către cele șapte adunări care sunt în Asia: Har vouă și pace de la Dumnezeu, care este, care era și care va veni, și de la cele șapte duhuri care sunt înaintea tronului Lui, și de la Isus Hristos, martorul credincios, întâiul născut dintre cei morți și conducătorul regilor pământului. Celui care ne iubește și ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele său — și ne-a făcut să fim un regat, preoți ai Dumnezeului și Tatălui său — lui să fie gloria și stăpânirea în vecii vecilor. Amin.
Iată, El vine cu norii și orice ochi Îl va vedea, chiar și cei ce L-au străpuns. Toate semințiile pământului îl vor plânge. Chiar și așa, Amin.
“Eu sunt Alfa și Omega, zice Domnul Dumnezeu, Cel ce este și Cel ce era și Cel ce va veni, Cel Atotputernic.”
Eu, Ioan, fratele vostru și partenerul vostru în asuprire, în Împărăție și în perseverența în Hristos Isus, am fost pe insula numită Patmos, din cauza Cuvântului lui Dumnezeu și a mărturiei lui Isus Hristos. 10 Eram în Duhul Sfânt în ziua Domnului și am auzit în spatele meu un glas puternic, ca o trâmbiță 11 care spunea: * “Ce vezi, scrie într-o carte și trimite la cele șapte adunări: la Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia și Laodiceea”.
12 M-am întors să văd vocea care vorbea cu mine. După ce m-am întors, am văzut șapte sfeșnice de aur. 13 Și printre sfeșnice era unul ca un fiu de om, îmbrăcat cu o haină care-i ajungea până la picioare și cu o cingătoare de aur în jurul pieptului. 14 Capul și părul lui erau albe ca lâna albă, ca zăpada. Ochii lui erau ca o flacără de foc. 15 Picioarele lui erau ca arama lustruită, ca și cum ar fi fost rafinată într-un cuptor. Glasul lui era ca un glas de ape multe. 16 Avea șapte stele în mâna dreaptă. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu două tăișuri. Fața lui era ca soarele care strălucește la maxim. 17 Când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca un mort.
Și-a pus mâna dreaptă peste mine și mi-a zis: “Nu te teme. Eu sunt Cel dintâi și Cel de pe urmă, 18  și Cel viu. Am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Amin. Eu am cheile Morții și ale Hadesului. § 19  Scrieți, așadar, lucrurile pe care le-ați văzut, lucrurile care sunt și lucrurile care se vor întâmpla în viitor. 20  Taina celor șapte stele pe care le-ai văzut în mâna Mea dreaptă și a celor șapte sfeșnice de aur este aceasta: Cele șapte stele sunt îngerii* celor șapte adunări. Cele șapte sfeșnice sunt cele șapte adunări.
* 1:11 TR adaugă: “Eu sunt Alfa și Omega, Cel dintâi și Cel de pe urmă”. 1:11 TR adaugă “care sunt în Asia” 1:13 Daniel 7:13 § 1:18 sau, iad * 1:20 sau, mesageri (aici și oriunde sunt menționați îngerii)