14
Paulus no Barnabas sia Ikonium
Paulus no Barnabas losa kota Ikonium ma, ara masoꞌ atahori Yahudi ra ume hule-oꞌe na. Sia naa, ara olaꞌ loaꞌ-naruꞌ soꞌal Lamatualain Dudꞌui Malole Na, losa atahori Yahudi hetar ro atahori feaꞌ ra o, ramahere Lamatuaꞌ Yesus. Te sia naa, atahori Yahudi hira toꞌu rahereꞌ sira agama na, de nda nau simbo Paulus se oꞌola nara sa. Ara ratatale atahori feaꞌ ra fo ramanasa atahori mana ramahere Yesus. Te Paulus se nda ramatau sa. Ara rafadꞌe Lamatuaꞌ Yesus Dudꞌui Malole Na neu sudꞌiꞌ a se. Rafadꞌe rae Lamatuaꞌ Yesus rala Na nau simbo basa atahori. Ana fee koasa fo tao manadadꞌiꞌ mataꞌ-mataꞌ, fo atahori ra bubꞌuluꞌ Lamatuaꞌ pake se.
Leleꞌ naa, Paulus se leo dooꞌ sia naa. Dꞌodꞌoo ma, babꞌanggiꞌ rua fela. Esa tungga atahori Yahudi mana toꞌu nahereꞌ sira agama na; ma esa fai nasalaꞌe Lamatuaꞌ dedenu Nara. Bꞌabꞌanggi karuaꞌ naa ra, rareresi.
Atahori Yahudi mana toꞌu rahereꞌ sira agama nara maꞌiraꞌ ro atahori feaꞌ ra, ro malangga nara, fo tao raꞌasususaꞌ Lamatuaꞌ dedenu Nara. Ara o rae mbia risa Paulus se. Te atahori nafadꞌe Paulus se rae, hambu babꞌanggiꞌ esa rae tao deꞌulakaꞌ se. De ara rela reu sangga masodꞌaꞌ sia kota Likonia, sia kota Listra ma kota Derbe, no basa kambo-kamboꞌ mana sia naa ra. Sia naa, ara o dui-bꞌengga Lamatuaꞌ Yesus Dudꞌui Malole Na boe.
Paulus se sia Listra no Derbe
Paulus no Barnabas losa kota Listra ma, randaa ro touꞌ esa. Ana kekoꞌ. De ana nda feꞌe laoꞌ nita sa. Atahori naa endoꞌ rena Paulus dudꞌui na. Paulus mete e, ma duꞌa nae, “Atahori ia nemehere na bisa tao nahaiꞌ e!” 10 De Paulus noꞌe e nae, “Aꞌa! Mumburiiꞌ!” Ana rena taꞌo naa ma, fela de teteek, ma laoꞌ neuꞌ ena.
11 Atahori rita Paulus tao taꞌo naa ma, basa se titindindi. Ara olaꞌ dedꞌea Likonia rae, “Rena dei! Atahori rua ia ra, nda atahori raefafoꞌ sa. Hita musi songgo se, huu ara onda mia lalai onaꞌ a atahori raefafoꞌ fo tulu-fali hita.” 12 Ara olaꞌ taꞌo naa, huu rae neꞌo Barnabas, onaꞌ Seus fo ara songgoꞌ a. Ma Paulus, onaꞌ a Seus mana ola-ola na, Hermes. 13 Mia lelesu kota a deaꞌ, hambu Seus ume sosonggoꞌ na esa. Seus mana songgo nara rita Paulus se ma, ara rendi bunaꞌ ma sapi mone monaeꞌ hira, fo songgo Paulus se. Boe ma atahori hetar o tungga mana songgoꞌ ra fo reu songgo Lamatuaꞌ Yesus dedenu Nara boe.
14 Paulus no Barnabas rita atahori ra rae songgo se ma, ara nda simbo sa. Boe ma rela risiꞌ atahori naa ra mata nara, de sii badꞌu nara fo dadꞌi bukti sira nda nau saa fo atahori rae taoꞌ naa sa. Ruꞌa se nggasi rae, 15 “Awi! Taꞌo bee de hei tao taꞌo ia? Afiꞌ songgo hai. Hai o atahori onaꞌ hei boe. Hai ima mifadꞌe hei dudꞌui maloleꞌ sa. Hei musi lao hela sosonggo mara, huu ara nda papakeꞌ sa. Hei musi tungga Lamatualain mana masodꞌa. Eni mana naꞌadꞌadꞌadꞌiꞌ lalai, raefafoꞌ no basa isi nara. 16 Mia dalahulu na, atahori mia basa nusaꞌ ra rasodꞌa tunggaꞌ a hihii-nanau nara. Lamatualain o hela se taꞌo a naa. 17 Te Ana nda liliiꞌ fee tanda mataꞌ-mataꞌ, fo basa atahori bubꞌuluꞌ, Lamatualain maloleꞌ. Ana mana naꞌondaꞌ udꞌan fee hita. Ana mana fee hita osi nara rambule-raboaꞌ. Ana mana fee hita nanaat ma tao namahoꞌo hita rala nara.”
18 Mae Paulus no Barnabas ai se afiꞌ tao taꞌo naa, te atahori naa ra nauꞌ a rendi sosonggot naa neu se.
19 Leleꞌ naa, hambu atahori Yahudi hira rema mia kota Antiokia ma Ikonium risiꞌ kota Listra. Ara ratatale atahori ra fo labꞌan Lamatuaꞌ Yesus dedenu Nara. Ara mbia Paulus de rae neꞌo mate ena. Basa de, ara lea rendi e nggari nisiꞌ kota a deaꞌ.
20 Te Yesus atahori mamahere nara rambariiꞌ rereoꞌ Paulus ma, ana fela. Boe ma ana baliꞌ kota rala neu. Mbilaꞌ neu ma, no Barnabas lao risiꞌ kota sa, naran Derbe.
Paulus no Barnabas baliꞌ risiꞌ jumaꞌat Antiokia sia nusa Siria
21 Paulus no Barnabas rafadꞌe Lamatuaꞌ Yesus Dudꞌui Malole Na sia Derbe, de atahori hetar ramahere E. Basa ma, ruꞌa se reu seluꞌ sia Listra. Basa de baliꞌ risiꞌ Ikonium. Mia naa, ara laoꞌ rakandoo risiꞌ Antiokia sia nusaꞌ Pisidia. 22 Ara tao manggatetee atahori mana tungga Yesus ra rala nara. Ara fee se nesenenedꞌaꞌ rae, “Toronoo nggare! Mete ma hita dadꞌi Lamatualain atahori Na, na, afiꞌ mae hita nda susa sa ena. Te taꞌo bee boe o, hita musi susa, de taꞌatataaꞌ tungga Yesus losa babasan.” Ruꞌa se ranori taꞌo naa neu Yesus atahori nara sia kota naa ra.
23 Basa naa ma, Paulus no Barnabas sangga atahori fo soꞌu dadꞌi malangga* sia jumaꞌat esa-esaꞌ. Ara hule-oꞌe ma puasa ratane Lamatualain hihii Na. De ara soꞌu lima nara, de hule-oꞌe soꞌu atahori fo Lamatualain natudꞌuꞌ ra, dadꞌi malangga jumaꞌat.
24 Basa ma, Paulus no Barnabas lao tungga nusa Pisidia, de risiꞌ nusa Pamfilia. 25 Ara losa kota sa, naran Perga, de rafadꞌe Lamatualain Dedꞌea-oꞌola Na. Basa de, ara laoꞌ rakandoo, nda dooꞌ sa ma, ara losa kota Atalia. 26 Sia naa, ara sae ofaꞌ de lao baliꞌ Antiokia sia nusa Siria. Feꞌe saꞌa naa, Lamatuaꞌ Yesus atahori Nara mana sia Antiokia denu se, ma fee se risiꞌ Lamatualain liman fo nanea se. De Paulus se rae baliꞌ fo rafadꞌe jumaat Antiokia rae sira tao basa ue-tataos naa ra ena.
27 Paulus se losa Antiokia ma, ara raꞌabꞌubꞌue basa Lamatuaꞌ atahori Nara. De ara dui loaꞌ-naruꞌ basa saa fo Lamatualain tao fee siraꞌ ra. De ara dui rae Lamatualain soi dalaꞌ de atahori nda Yahudi sa o ramahere Yesus. 28 Basa naa ma, Paulus no Barnabas leo dooꞌ ro Lamatuaꞌ atahori Nara mana sia naa ra.
14:15 Kalua mia Masir 20:11; Sosodꞌat Koa-kioꞌ ra 146:6 * 14:23 Malangga jumaꞌat sia lalaneꞌ ia, sia dedꞌea Yunani nae, presbuteros.