20
Paulus se baliꞌ risiꞌ nusaꞌ Makedonia
Atahori ra nda ramue-raanggiꞌ sa ena ma, kota Efesus malole baliꞌ. Basa ma Paulus naꞌabꞌue baliꞌ atahori mamahereꞌ mana sia naa ra, fo tao manggatee rala nara. Basa naa ma, ana natea, de lao baliꞌ nusa Makedonia neu. Ana lao ndule basa kamboꞌ mana sia naa ra, fo tao manggatee atahori mamahereꞌ ra rala nara. Ana tao taꞌo naa, losa ana masoꞌ nusa Yunani neu. Ana leo fula telu mia Yunani. Basa ma, ana naote nae sae ofaꞌ nisiꞌ nusa Siria. Te ana rena, atahori Yahudi ra raꞌabꞌue fo rae risa e sia naa. Naa de, ana nda nau lao tuteꞌ nusa Siria neu sa. Dadꞌi ana lao baliꞌ tungga nusa Makedonia.
Hambu atahori nononggo anaꞌ esa tungga Paulus: Timotios no ama Pirus anan Sopater mia kota Berea; atahori rua mia Tesalonika, nara nara Aristarkus ma Sekundus; esa mia kota Derbe, naran Gayus; telu mia nusa Asia, nara nara Timotius, Tikikus, ma Trofimos.
5-6 Boe ma, au (iaeni Lukas mana suraꞌ susura ia), undaa seluꞌ o Paulus mia nusa Makedonia. Paulus ana mana tungga nara lao raꞌahuluꞌ, de rahani hai mia kota Troas sia tasiꞌ a seriꞌ. Atahori Yahudi ra fai Paska na basa ma,* hai ruꞌa nggi sae ofaꞌ, de lao misiꞌ kota Troas. Leleꞌ naa, hai fai lima sia tasiꞌ ata. Losa Troas ma, hai onda ma mindaa mo baliꞌ nono feaꞌ ra, de leo nggarei sa mia naa.
Yutikus tudꞌa mia jendela sia kota Troas
Faiꞌ naa, nggarei. Paulus naꞌetuꞌ basa nae, “Toronoo nggare. Fetu na, au ae lao ukundoo.” Dadꞌi basa hita atahori mamahereꞌ ra, taꞌabꞌue fo ata taa-tinu. Huu Paulus nae lao, de ana olaꞌ no hai losa fai banggi rua. Hai miꞌibꞌue mia ume sa tatadꞌaꞌ katelu na. Tetembaꞌ naa, ara dedꞌe lambu hetar. Sia naa, hambu ana touꞌ esa, naran Yutikus. Ana endoꞌ mia jendela. Ana o tungga rena Paulus boe. Dꞌodꞌoo ma ana nduar, de sungguꞌ nasambeta. Aiboiꞌ ma, ana tudꞌa, de mate. 10 Paulus onda, de holu nala e ma olaꞌ nae, “Afiꞌ mimitau. Masodꞌaꞌ.” 11-12 Basa hai mimihoꞌo, huu ana touꞌ naa masodꞌaꞌ. Dei de ro baliꞌ e ume na neu. Basa ma hai hene baliꞌ ata mii, de endoꞌ mia miꞌibꞌue. Ma Paulus olaꞌ nakandoo losa fetu na. Relo a todꞌa ma, hai mitea, de lao.
Mia kota Troas misiꞌ kota Miletus
13 Basa ma, hai mala ralaꞌ fo saranggaa losa mindaa sia kota esa, naran Asos. Hai sae ofaꞌ misiꞌ Asos, te Paulus lao eiꞌ a naa neu.
14 Hai losa Asos ma, mindaa mo Paulus. Ana hene ofaꞌ ata neu, de hai lao misiꞌ kota Metilene. 15 Hai nda onda mia Metilene sa, te hai laoꞌ mikindoo. Mbila fefetun ma, hai deka-deka mo pulu esa, naran Kios. Fini esaꞌ ma, hai lao mbali pulu Samos. De fini ruaꞌ ma, hai losa kota Miletus. 16 Hai lao lai-lai, huu Paulus naeꞌ a doo bee fo losa Yerusalem, fo tungga fai Pentakosta sia naa. Naa de, ana nda nau nggari fai laoꞌ Efesus neu sa, huu nda hambu fai sa ena.
Paulus ola-olaꞌ no lasi Kristen ra mia kota Efesus
17 Dadꞌi mia Miletus, Paulus fee haraꞌ neu lasi Kristen ra sia Efesus, fo rema randaa ro e. 18 Ara losa ma, Paulus nafadꞌe se nae, “Toronoo nggare. Hei bubꞌuluꞌ au masodꞌa ngga, eniꞌ a fefeu na au tabu ei ngga sia nusa Asia, losa faiꞌ ia. 19 Hei o bubꞌuluꞌ au manggate ue-tao sia taladꞌa mara, ma nda parna koa-boꞌu ao ngga sa. Sia au ue-tatao ngga ia, luu ngga titi, ma au susa seli. Au o hambu doidꞌosoꞌ naeꞌ mia atahori Yahudi ra dudꞌuꞌa deꞌulaka nara. 20 Au unori hei basa saa maloleꞌ fo au uhineꞌ ra. Ma au unori hei sia mata mara. Au o isiꞌ atahori ra ume nara esa-esaꞌ, fo fee se nesenenedꞌaꞌ soꞌal Lamatualain hihii Na. 21 Au o ufadꞌe atahori Yahudi ra, no atahori nda Yahudi ra sa, fo raloeꞌ tao salaꞌ, fo tungga Lamatualain. Ma ara musi ramahere hita malangga na, Lamatuaꞌ Yesus.
22 Dadꞌi au ae ufadꞌe taꞌo ia: aleꞌ ia, au ae Yerusalem uu, huu Lamatualain Dula-dale Na nore au fo naa uu. Mae au nda bubꞌuluꞌ saa dadꞌi neu au sia naa sa o, au tunggaꞌ a. 23 Te mia kotaꞌ esa misiꞌ esa, Dula-dale Meumare Na nafadꞌe naꞌahuluꞌ au nae, dei fo au masoꞌ bui no lemba doidꞌosoꞌ sia naa. 24 Au bubꞌuluꞌ basa taꞌo naa, huu Lamatuaꞌ Yesus mana fua ues ia neu aru ngga, fo uu ufadꞌe Dudꞌui Maloleꞌ ae, Lamatualain sue hita, ma rala Na o maloleꞌ no hita boe. Mete ma au nda tungga Hihii Na sa, fo tao ubasaꞌ ue-tataoꞌ ia ra, naa, au duꞌa ae masodꞌa ngga nda ngguna saa saꞌ boe.
25 Au unori hei dooꞌ ena soꞌal masoꞌ dadꞌi Lamatualain bobꞌonggi Nara. Ia naa, au bubꞌuluꞌ ae, hei nda afiꞌ mita au sa ena. 26-28 Huu naa, rena malolole. Au tao basa ue-tatao ngga sia hei ena. De ia naa, hei mesaꞌ nggi musi ue-tao mikindoo. Mete ma hambu atahori mia hei nda masoꞌ dadꞌi Lamatualain bobꞌonggi Na sa, naa, hei mana tanggon o! Te naa nda au sala ngga sa. Misinedꞌa malolole! Au ufadꞌe basa Lamatualain hihii-nanau Na neu hei ena. Au nda uꞌufuniꞌ saa neu hei saꞌ boe. De musi minea malolole masodꞌa mara. Ma miꞌiboi malolole basa atahori fo Dula-dale Meumare na denu hei mineaꞌ ra. Afiꞌ liliiꞌ Lamatuaꞌ Yesus mate, de bae basa atahori naa ra nendiꞌ raa Na. Ana o dudꞌu hei fo mete se, onaꞌ manatadꞌa naꞌaboi bibi-lombo nara.
29 De ia naa, au lao hela hei. Te misinedꞌa, e! Dei fo atahori rema ranori leli sia taladꞌa mara. Ara onaꞌ busa maꞌerot masoꞌ reu ero bibi-lombo ra sia lalaet rala. 30 Mana ombon-koson onaꞌ naa ra, rema mia deaꞌ. Te misinedꞌa, huu ruma o rema mia hei e boe. Ara ranori nda matetuꞌ sa, ma nauꞌ a atahori tunggaꞌ sira hihii nara. Naa de, ara nau-nauꞌ a lea atahori ra fo afiꞌ sudꞌi tungga Yesus. 31 Huu naa, hei musi minea ao mara malolole. Afiꞌ liliiꞌ, te au leo o hei too telu ena. Au o unori hei hatuꞌ-rerelon, nda duꞌa bebꞌengge ngga sa. Luu ngga titi nae-nae ena, huu hei.
32 Ia naa, hita tae saranggaa ena. Dadꞌi au fee hei mii Lamatualain lima Na, fo Ana naꞌaboi nggi. Ma hei o musi toꞌu mihereꞌ, basa saa fo au ufadꞌe eniꞌ a fefeu na, soꞌal Lamatualain rala malole Na. Lamatualain ma koasaꞌ, fo tao hei miꞌidere. Ana o helu-fuli nae fee papala-babꞌanggiꞌ neu atahori Nara. Dadꞌi mete ma hei tungga mikindoo E no rala meumareꞌ, naa, hei o hambu papala-babꞌanggi Na boe.
33 Leleꞌ au ue-tao mia hei taladꞌa mara, au nda dale hei saa ma sa boe. Au nda oꞌe ita hei lilo mbilas, do lilo fulaꞌ, do bua-baꞌus, do saa ma sa boe. 34 Hei o bubꞌuluꞌ, leleꞌ au leo o hei, au manggate ue-tao fo usodꞌa. Au ue-tao nda soaꞌ neuꞌ a au sa, te soaꞌ neu mana tungga nggara boe. 35 Dadꞌi no basa ia ra, au utudꞌu dalaꞌ neu hei fo tulu-fali atahori mana toꞌa-taꞌ ra. Misinedꞌa malolole, Lamatuaꞌ Yesus oꞌola Na nae, ‘Hita fee, malole lenaꞌ hita simbo.’ ”
36 Paulus olaꞌ basa ma, ana sendeꞌ lululangga na, fo hule-oꞌe no se, ma noꞌe Lamatualain nanea basa se. 37-38 Boe ma basa se susa, huu Paulus olaꞌ nae dei fo sira nda randaa sa ena. Dadꞌi ara rae saranggaa ma, ara holu ma idu Paulus, ma nggae mesuꞌudꞌu. Basa ma, ara ro hai misiꞌ ofaꞌ.
* 20:5-6 Susura dedꞌea Yunani oi, ‘fai malole Roti Nda Tao Bibit sa’, sosoa na nae, ‘fai maloleꞌ nahani Paska’. 20:24 2 Timotius 4:7 20:37-38 “Hai” sia ia, naeni, Lukas, mana suraꞌ susura ia, ma Paulus no nonoo nara.