24
Atahori Yahudi ra rema radꞌedꞌea ro Paulus sia Kaisarea
Seli fai lima ma, atahori Yahudi mana rae radꞌedꞌea ro Paulus ra losa kota Kaisarea. Sia nononggoꞌ naa, hambu Ananias. Eni malangga agama Yahudi ra malangga monae na. Malangga feaꞌ ra o rema boe. Ara rema ro atahori feaꞌ esa, nara na Tertulus. Ana olaꞌ nahine. Naa de ara ro e, dadꞌi sira mana ola-ola na fo labꞌan Paulus. 2-3 Atahori ra basa se raꞌabꞌue mia mamana nggenggero dedꞌeat ena ma, hofernor denu ro Paulus masoꞌ. Boe ma Tertulus fela nambariiꞌ, nae olaꞌ naꞌatutudꞌaꞌ Paulus. Ana fee hadaꞌt neu hofernor, ma olaꞌ nae,
“Ama hofernor! Dꞌoo basa ia, eniꞌ a amaꞌ toꞌu parendaꞌ sia ia, amaꞌ bubꞌuluꞌ maloleꞌ saa fo fee nema hai. Ma amaꞌ tao maloleꞌ dalaꞌ naeꞌ, losa hai atahori Yahudi ra misodꞌa no sodꞌa-moleꞌ. De faiꞌ ia hai mae moꞌe makasi naeꞌ neu amaꞌ. Te se fai, mana bisa tao maloleꞌ naeꞌ sia bee-bꞌee onaꞌ amaꞌ ia. Au nda olaꞌ naeꞌ sa. Au olaꞌ neuꞌ a sosoa na. Dadꞌi au oꞌe amaꞌ rena malolole, saaꞌ fo au ae ufadꞌe soꞌal Paulus ia.
Taꞌo ia, amaꞌ. Sia hai atahori Yahudi ra, Paulus ia, onaꞌ hedꞌis esa mana lali mia mamanaꞌ esa nisiꞌ mamana feaꞌ. Ana hiiꞌ a labꞌan hai agama ma, ma tao nalulutu hai adat ma sia bee-bꞌee. Ana bee neu o, atahori Yahudi ra radꞌedꞌea esa no esa. Eni, malangga mana matatale mia partei agama mana tungga atahori Nasaret esa, fo hai mae ‘partei Nasarani’. Te saa fo ranoriꞌ naa, sala no hai agama na nanori ma. Atahori ia, nae nanggenggeo hai Ume Hule-oꞌe Huu meumare ma, huu ana nendi atahori dintiu nisiꞌ rala neu. Naa de, hai toꞌu e. [Tungga hai hihii ma, hai mae hukun e tungga hai atoran ma. Te malangga soldꞌadꞌu Lisias nema lea nala e mia hai lima mara. Ana parenda oi, mete ma hambu atahori rae radꞌedꞌea ro Paulus, naa, rema randaa ro amaꞌ sia Kaisarea. Ana nauꞌ a, hofernor mana nggero dedꞌeat ia]* Naa de, hai ima fo amaꞌ paresaꞌ dedꞌeat ia. Dei fo amaꞌ bubꞌuluꞌ basa saa fo hai olaꞌ ia, memaꞌ tebꞌe.
Hai oꞌola ma, taꞌo a ia ena. Makasi, amaꞌ.”
Tertulus olaꞌ basa ma, atahori Yahudi feaꞌ ra raꞌaheiꞌ tungga rae, “Tebꞌe, amaꞌ! Memaꞌ taꞌo naa.”
Paulus nasalaꞌe ao na mia Feliks mata na
10 Basa naa ma, hofernor sein Paulus oi, “Au fee ho musulaꞌe ao ma.”
Paulus fela nambariiꞌ ma olaꞌ nae, “Amaꞌ hofernor! Amaꞌ parenda sia nusaꞌ ia, dooꞌ ena. Amaꞌ bubꞌuluꞌ basa hai atahori Yahudi masodꞌa ma sia ia. huu naa, au nda umutau usulaꞌe ao ngga sia amaꞌ mata na sa. 11 Mbei ma fai sanahulu rua mana neuꞌ naa, au isiꞌ Yerusalem fo uu hule-oꞌe sia Ume Hule-oꞌe Huuꞌ a. Amaꞌ bisa natane atahori mana hule-oꞌe ro auꞌ ra. 12 Au nda ureresi saa saꞌ boe sia Ume Hule-oꞌe Huuꞌ a. Ma sia ume hule-oꞌe feaꞌ ra o, au nda uꞌubꞌue atahori fo ramue sa. Au o nda tao haras sia Yerusalem saꞌ boe.
13 Te ia naa, atahori ia ra rae raꞌatutudꞌaꞌ au. Te saa fo ara olaꞌ faaꞌ ra, naa nda ma bukti saa saꞌ boe. 14 Taꞌo ia, amaꞌ hofernor. Au musi utaa dalaꞌ esa neu amaꞌ. Au tungga partei feuꞌ esa, fo atahori ra ranara e oi, ‘Lamatuaꞌ Yesus Dala Masodꞌa Na.’ Au hule-oꞌe neu Lamatualain, onaꞌ a au bei-bai nggara hule-oꞌe neu E boe. Au o tungga baꞌi Musa atoran nara, ma umuhere tebꞌe-tebꞌeꞌ neu saa fo Lamatualain mana ola-ola Nara suraꞌ hela fee hai. 15 Au umuhena Lamatualain onaꞌ atahori ia ra, fo mana rambariiꞌ labꞌan au ra. Hai mimihere mae, Lamatualain tao nasodꞌa baliꞌ atahori mates ra: mae atahori maloleꞌ, do deulakaꞌ o, ona esaꞌ. 16 Naa de, au manggate tao-taoꞌ fo usodꞌa no rala ndos sia Lamatualain ma atahori mata na. No taꞌo naa, nda hambu atahori raꞌatutudꞌaꞌ au sa.
17 Au tao ues too hira ena sia rae Israꞌel deaꞌ, dei de au baliꞌ Yerusalem uma. Au uma endi doiꞌ fo atahori raꞌadꞌuru, fo tulu-fali neu hai atahori manasusaꞌ ra. Boe ma, au o isiꞌ Ume Hule-oꞌe Huuꞌ a, fo ae hule-oꞌe ma fee tutunu-hohotuꞌ mataꞌ-mataꞌ neu Lamatualain. 18 Te, au feꞌe umeu ao ngga sia naa tungga hai atoran adat na ma, ara rema rae toꞌu au. Leleꞌ naa, atahori mbeiꞌ a mia naa, ma esa nda namue saa mia naa saꞌ boe! 19 Sia naa, akaꞌ a atahori Yahudi hira rema mia nusaꞌ Asia rae hule-oꞌe. De mete ma ara raꞌena soꞌal ro au, naa, sira mana rae radꞌedꞌea ro au sia ia. Te nda ama nggara ia ra sa! 20 Te atahori naa ra nda rema sa. De amaꞌ natane sobꞌa atahori ia ra, au sala ngga saa? Faiꞌ naa, ara paresaꞌ au mia mamana nggenggero dedꞌeat agama, te ara nda hambu au sala ngga saa saꞌ boe. Amaꞌ natane se a! 21 Akaꞌ a mbei ma dalaꞌ esa, mana tao se ramue ma nda hii au sa. Leleꞌ au olaꞌ uhereꞌ ae, ‘Hei mae hukun au, huu au umuhere ae, Lamatualain bisa tao nasodꞌa baliꞌ atahori mates ra!’ ”
22 Paulus olaꞌ taꞌo naa, te hofernor Feliks nahine naeꞌ ena, soꞌal ‘Lamatuaꞌ Yesus Dala Masodꞌa Na’. Naa de, ana nateꞌe neꞌebuꞌet naa oi, “Taꞌo ia! Au ae oꞌe malangga Lisias, fo rena dudꞌui na dei. Au olaꞌ basa o e, fo au feꞌe uꞌetuꞌ dedꞌeat ia ena.” 23 Boe ma ana denu malangga soldꞌadꞌu esa neu ai hela Paulus. Te ana parenda fo fee fai loaꞌ mbei neu Paulus, ma afiꞌ naꞌangge nonoo nara rema tao mata neu e.
Paulus olaꞌ no Feliks no sao na Drusila
24 Hofernor Feliks sao na, atahori Yahudi, nara na Drusila. Seli fai hira ma, ana sangga fai loaꞌ fo no sao na rae ola-olaꞌ ro Paulus. Naa de, ana denu rendi Paulus neu nandaa no ruꞌa se. Boe ma Paulus nafadꞌe ruꞌa se taꞌo bee fo atahori ramahere neu Yesus Kristus, atahori fo Lamatualain helu basa mia dalahulu na. 25 Ana o nafadꞌe taꞌo bee fo atahori rasodꞌa ndos, ma ranea ao nara fo afiꞌ tao salaꞌ. Ana o nafadꞌe oi, dei fo Lamatualain hukun basa atahori.
Feliks rena nala ma, ana namatau, de nafadꞌe Paulus nae, “Paulus. Dai ena. Losaꞌ a ia leo! Mete ma hambu fai loaꞌ fai fo, au oꞌe seluꞌ nggo.” 26 Mae Feliks rala na namatau, te onaꞌ o ana sangga dalaꞌ fo Paulus soro fee ne dꞌoiꞌ, fo ana mboꞌi e. Naa de, ana akaꞌ a noꞌe Paulus fo ola-olaꞌ no e.
27 Te huu sia dala esa fai, hofernor Feliks o haꞌi ralaꞌ no malangga agama Yahudi ra. Naa de, ana nda naꞌetuꞌ Paulus dedꞌea na lai-lai sa. Ana hela dedꞌeat naa too rua. Basa ma, hofernor feuꞌ sa, nara na Porkius Festus, nema nggati e. Te ara feꞌe ranea rahereꞌ Paulus.
* 24:8 Dedꞌea sia kurun ia, nda hambu sia Alkitab dedꞌea Yunani lasiꞌ a sa. 24:18 Dedꞌenuꞌ ra Dudꞌuin 21:17-28 24:21 Dedꞌenuꞌ ra Dudꞌuin 23:6