3
Petrus naꞌahahaiꞌ atahori kekoꞌ esa
Faiꞌ esa, liiꞌ telu bobꞌo na, Petrus no Yohanis risi Lamatuaꞌ Ume Hule-Oꞌe Huu Na. Rae hule-oꞌe ro atahori feaꞌ ra. Ara rae masoꞌ tungga lelesu ineꞌ esa nara na ‘Lelesu Meulauꞌ’. Sia naa ara rita touꞌ kekoꞌ esa. Tungga fai atahori luꞌa rendi e nisiꞌ mamanaꞌ naa fo ana bisa hule-huleꞌ sudꞌiꞌ a saa sia atahori mana masoꞌ risiꞌ Ume Hule Oꞌe-Huuꞌ a. Ana nita Petrus no Yohanis rae rala reu, ma ana loo lima na de noꞌe oi, “Ama nggare! Sue au dei. Fee au saa mbei dei.”
Ruꞌa se mete e, ma Petrus oi, “Aꞌa! Mete ia dei!”
Atahori naa botiꞌ mata na fo mete ruꞌa se, ma dudꞌuꞌa nae, “Wi! Ruꞌa se, rae fee au saa o.”
Te Petrus oi, “Aꞌa! Au nda ma dꞌoiꞌ sen esa saꞌ boe. Te au ae fee nggo, saa fo au hambu oras ia. Aꞌa rena malolole, e! No koasa mia Yesus Karistus, atahori Nasaret naa, au denu nggo mumburiꞌ fo laoꞌ leon!”
Boe ma Petrus toꞌu atahori kekoꞌ naa lima onan, de nafefela e. Ma ei nara hai reuꞌ ena. Aiboiꞌ ma, ana teteek nambariiꞌ, ma laoꞌ neu-nema, fo sobꞌa ei nara. Basa de ana tungga masoꞌ nisiꞌ Ume Hule-Oꞌeꞌ rala neu no ka ruaꞌ naa ra. Ana laoꞌ teteek no koa-kio Lamatualain. Ma basa atahori ra rita e laoꞌ no koa-kio Lamatualain.
10 Ara rahine e ma titindindi. Ara oi, “Eni atahori kekoꞌ mana hule-huleꞌ ma soa endoꞌ sia Lelesu Meulauꞌ a, to? Saa de taꞌo naa, e?”
Petrus soꞌu oꞌolat mia Ume Hule-Oꞌe Huuꞌ a rala
11 Basa ma, atahori naa tungga deka-deka Petrus no Yohanis. Teluꞌ se losa ume los esa naran ‘Ume Los Mane Soleman’. Boe ma, basa atahori rema heo rala se no titindindi. 12 Petrus mete atahori naa ra, boe ma olaꞌ oi, “He! Atahori Israꞌel re! Taꞌo bee de toronooꞌ ra titindindi mete dalaꞌ ia? Taꞌo bee de hei mete mimemeu mikindooꞌ a hai? Hei mae atahori ia laoꞌ huu hai pake modꞌo, do, huu hai manggate tungga Lamatualain? Do, taꞌo bee? 13 Au ae ufadꞌe taꞌo ia: Hita bei-baꞌi nara, Abraham, Isak, no Yakob, beꞌutee neu Lamatualain. Ana mana soꞌu botiꞌ Yesus, Eni atahori na, fo Ana tengga nalaꞌ a. Yesus naa, atahori fo fai maꞌahulu na hei nggari hendi fee neu Hofernur Pilatus. Hofernur nae mboꞌi hendi E, te hei labꞌan hihii na, naa fo ana nda mboꞌi E sa. 14 Te Yesus, Atahori nda masalaꞌ sa. Rala na maloleꞌ. Hofernur nae mboꞌi E, te basa nggi labꞌan e. Deꞌulakaꞌ mana seliꞌ fai, hei dunggu-mbau denu e mboꞌi atahori deꞌulakaꞌ esa, tukan tati nisa atahori, fo fee baliꞌ neu hei. 15 Hei mana tao misa Yesus. Te huu Eni mana tao hita tasodꞌa. Memaꞌ Ana mate ena, te Lamatualain tao nasodꞌa baliꞌ E mia mamate Na. Hai mita E no mata mara ena.
16 Hei mihine atahori kekoꞌ ia. Ia naa, ana maꞌadere ena, te hai nda mana tao mihaiꞌ e sa. Hai nda miꞌena koasa saa saꞌ boe. Koasa naa memaꞌ mia Yesus. Atahori ia maꞌadere baliꞌ ena, huu namahere Lamatuaꞌ Yesus. Yesus mana naꞌahahaiꞌ e sia hei mata mara.
17 Toronoo nggare! Ia naa au bubꞌuluꞌ ae hei, mo malangga mara, tao deꞌulakaꞌ neu Yesus te hei nda bubꞌuluꞌ eni nenendi na sa. 18 Te Lamatualain nafadꞌe memaꞌ soal Kristus mia doo na neu pake mana ola-ola nara nae, Atahori fo Ana tengga nalaꞌ a, musi lemba doidꞌosoꞌ. Ia naa, dalaꞌ naa dadꞌi ena. 19 Huu naa, hei musi lao hela sala mara, fo baliꞌ misiꞌ Lamatualain fo Ana fee ambon ma nda nasanedꞌa hei sala mara sa ena. 20 Dei fo Lamatualain tao manggatee hei rala mara. Ana o nae haitua baliꞌ fee hei, Kristus fo Ana tengga nalaꞌ a. Kristus naa, naeni Yesus fo maꞌahulu na Ana haitua fee heiꞌ a. 21 Maꞌahulu na, Ana olaꞌ pake mana ola-ola Nara oi, ‘Dei fo Lamatualain natetu basaꞌ e dadꞌi feuꞌ!’ Naa de, Yesus musi nahati, sia Mamana Meumare Na losa fai na nema, fo Ana nafeu basa dalaꞌ ra.
22 Maꞌahulu na, bai Musa o olaꞌ fee atahori Israꞌel ra nae,
‘Dei fo hei malangga ma, Lamatualain, denu atahori esa mia hei fo dadꞌi mana ola-ola na, onaꞌ Ana pake au dadꞌi mana ola-olaꞌ na. Dadꞌi hei musi pasa ndiki mara fo rena saa fo Ana nae nafadꞌe hei. 23 Te seka nda hii rena Atahori naa oꞌola na sa, dei fo ana saranggaa mia Lamatualain atahori Nara, ma nda ma hak no se sa fai.’
24 Nda akaꞌ a baꞌi Musa olaꞌ taꞌo naa sa. Te Lamatualain o pake atahori feaꞌ ra fo dadꞌi mana ola-ola nara. Ara rafadꞌe taꞌo naa boe. Onaꞌ a Lamatualain pake baꞌi Samuel fo nafadꞌe saa fo hita tita no mata tara aleꞌ ia. 25 Lamatualain o helu hita baꞌi Abraham na nae,
‘Mia ho tititi-nonosi mara, au fee papala-babꞌanggiꞌ neu atahori mia basa nusaꞌ sia raefafoꞌ ia.’
De ia naa, hehelu-fufuliꞌ fo maꞌahulu na Lamatualain fee neu mana ola-ola nara, dadꞌi sia hei, au toronoo atahori Israꞌel nggara. 26 Lamatualain haitua Ana Na, fo Ana tengga nalaꞌ a, nema natudꞌu dalaꞌ fo hei lao hela sala mara. No taꞌo naa, Ana natudꞌu rala malole na neu nggi. Lamatualain haitua Anaꞌ naa naꞌahuluꞌ fee hei, dei fo fee nusa feaꞌ ra. Naa dadꞌi papala-babꞌanggiꞌ fee basa hita.’
3:13 Kalua mia Masir 3:15 3:14 Mateos 27:15-23; Markus 15:6-14; Lukas 23:13-23; Yohanis 19:12-15 3:22 Dui Seluꞌ Dala Masodꞌa 18:15, 18 3:23 Dui Seluꞌ Dala Masodꞌa 18:19 3:25 Dudꞌuit Fefeuꞌ a 22:18