12
Lamatualain Dula-dalen fee koasa neu nggita fo tao ue-tataos mataꞌ-mataꞌ
Toronoo susue nggara, e! Au nau fo ama mihine soꞌal koasa no babꞌanggi-babꞌaꞌeꞌ fo Lamatualain Dula-dalen fee neu nggita fo ata pakeꞌ a. Hei bubꞌuluꞌ ena mae, leleꞌ ama nda feꞌe dadꞌi Lamatuaꞌ atahorin sa, hei akaꞌ songgo-tanggu sudꞌiꞌ a saa nda maharaꞌ ra sa. Hei tungga no poke-mbakeꞌ neu se. Huu naa, au nau fo ama mihine mae, nda bisa hambu atahori nenepaꞌaꞌ no Lamatualain Dula-dale Meumaren oi, “Sumba-ndoon neu Yesus naa!” Ma nda bisa hambu atahori fo nda nenepaꞌaꞌ no Lamatualain Dula-dale Meumaren nae, “Yesus naa, au Lamatua ngga mana naꞌena hak parenda au!”
Lamatualain Dula-dalen fee atahori esa-esaꞌ no babꞌanggi-babꞌaꞌeꞌ, fo ara ralalao ue-tataos laen-laen. Te basa babꞌanggi-babꞌaꞌeꞌ ra, laoꞌ mia Dula-daleꞌ esa. Atahori hambu babꞌanggi-babꞌaꞌeꞌ mataꞌ-mataꞌ fo mete-seꞌu atahori, te basa se rena mia Lamatuaꞌ esa. Atahori hambu ue-tataos mataꞌ-mataꞌ fo nelalao Lamatualain ue-tataon, te akaꞌ na Lamatualain, mana tulu-fali se fo ralalao basa ue-tataos ra. Lamatualain natudꞌu Dula-dalen sia atahori esaꞌ-esaꞌ masodꞌan no dalaꞌ esa-esaꞌ no enan, te masud na basa se hambu hahambun ona esaꞌ. Ana fee koasa Dula-dalen neu atahori nara. Ruma simbo koasa fo ara bisa duꞌa naruꞌ, fo fee nenoriꞌ nandaa. Ruma simbo koasa fo rafadꞌe no relo-relo saa fo sira rahine. Ruma fai simbo koasa fo ramahere rahereꞌ Lamatualain, huu sira nenepaꞌa malolole ro Eni Dula-dalen. Ruma fai simbo koasa fo tao raꞌahahaiꞌ atahori mamahedꞌiꞌ ra. 10 Ruma fai simbo koasa fo tao manadadꞌi-manaseliꞌ mataꞌ-mataꞌ fo ratudꞌu Lamatualain manaselin. Ruma fai simbo koasa fo dui-bꞌengga Lamatualain hehelu-fufulin neu atahori nara. Ruma fai simbo koasa fo rahine dula-daleꞌ bee mana maꞌokaꞌ sia Lamatualain, ma bee hokoꞌ. Ruma fai simbo koasa fo olaꞌ rahine rendiꞌ dedꞌeat mataꞌ-mataꞌ. Ruma fai simbo koasa fo rafadꞌe dedꞌeat naa ra sosoan. 11 Te akaꞌ Dula-daleꞌ esaꞌ a mana tao fo basa atahori tao rala ue-tataos naa ra. Ana fee atahori esa-esaꞌ fo bisa tao ues tungga Dula-daleꞌ a hihii-nanaun.
Aoꞌ esa, no babꞌanggin mataꞌ-mataꞌ
12 Au ae uꞌusasamaꞌ babꞌanggi-babꞌaꞌeꞌ naa ra no atahori aon. Aoꞌ esa babꞌanggin hambu mataꞌ-mataꞌ. Te babꞌanggiꞌ mataꞌ-mataꞌ naa, nenepaꞌaꞌ dadꞌi aoꞌ esaꞌ a. Naa onaꞌ Kristus atahori nara.
13 Basa nggita nenepaꞌa to Dula-daleꞌ esa. Naeni de leleꞌ sarani nggita, ata dadꞌi onaꞌ nusaꞌ esa. Mae hita atahori Yahudi do atahori nda Yahudi sa, ate do atahori nenemboꞌit o, Lamatualain fee basa nggita Dula-daleꞌ esaꞌ a. Naa onaꞌ basa nggita tinu oe mana nendi masodꞌa mia oe mataꞌ esa.
14 Memaꞌ aoꞌ naa, nda miaꞌ a babꞌanggiꞌ esaꞌ a sa. Huu eni ia, dadꞌi mia babꞌanggiꞌ hetar. 15 Onaꞌ ei ma nae, “Au ia, nda limaꞌ sa. Dadꞌi au nda dadꞌi babꞌanggi mia aom sa.” Mae ana olaꞌ naꞌo naa, te eni feꞌe babꞌanggiꞌ sa mia aom. Tebꞌe, to? 16 Boe ma onaꞌ ndiki ma nae, “Au ia, nda mataꞌ sa. Dadꞌi au nda dadꞌi babꞌanggiꞌ mia aom sa.” Mae ana olaꞌ taꞌo naa o, eni feꞌe babꞌanggiꞌ esa mia aom. 17 Dudꞌuꞌa dei! Onaꞌ ao ma dadꞌi akaꞌ mataꞌ, na, taꞌo bee fo hambu rena? Boe ma onaꞌ ao ma dadꞌi akaꞌ ndiki, na, taꞌo bee fo bisa hae mala foo-fooꞌ ra?
18 Te hei bubꞌuluꞌ ena, Lamatualain tao nggita dadꞌi onaꞌ aoꞌ esa, ma ator se no babꞌanggin mataꞌ-mataꞌ, tungga Eni hihiin. 19 Mete ma hita aon dadꞌi akaꞌ babꞌanggi mataꞌ esaꞌ a na, naran nda ‘aoꞌ’ sa ena, to? 20 Te matetun, hita aon naꞌena babꞌanggiꞌ mataꞌ-mataꞌ. Naa mana tao e dadꞌi ao teme-aoꞌ esa.
21 Atahori matan nda bisa naloe-nadꞌae liman nae, “Au nda parlu nggo sa!” Boe ma atahori langgan nda bisa olaꞌ neu atahori naa ein nae, “Au nda parlu nggo sa.” 22 Matetun, naeni aoꞌ a babꞌanggin hita tae nda mana beꞌiꞌ sa ma nda pantin sa, te hita feꞌe parlu se. 23 Hambu babꞌanggiꞌ fo hita tae nda raꞌena sosoaꞌ sa, te feꞌe taꞌabꞌoi se no maloleꞌ. Ma hambu babꞌanggiꞌ fai hita mae tatudꞌu, de talusa tahereꞌ se. 24 Te mete ma babꞌanggiꞌ nda mana tao fee nggita mae sa, na ata nda tao saa-saa neu se sa boe.
Te Lamatualain naꞌabꞌue basa babꞌanggiꞌ ra fo tao se dadꞌi reu aoꞌ sa. Ma Ana ator fo babꞌanggiꞌ fo hita tae nda pantin sa, ata taꞌabꞌoi se no malolole, 25 huu Ana nda nau hita aon nenebꞌabꞌanggiꞌ sa. Ana nau basa babꞌanggiꞌ ra, esa mete-seꞌu esa. 26 Mete ma babꞌanggiꞌ esa hambu sususaꞌ, na, basa se medꞌa sususaꞌ boe. Ma mete ma esa simbo hadꞌa-hormat, na, basa se ramahoꞌo boe.
27 Onaꞌ naa no hei boe. Huu hei onaꞌ Kristus ao teme-aon. Atahori mamahereꞌ esa-esaꞌ dadꞌi onaꞌ babꞌanggiꞌ sa mia Kristus aon. 28 Huu sia atahori mamahereꞌ ra taladꞌan, Lamatualain fee koasa fo tao ue-tataos mataꞌ-mataꞌ.
Ka esan, Ana denu atahori ruma reu dui-bꞌengga hehelu-fufulin.
Ka ruan, Ana pake atahori ruma dadꞌi mana ola-olan.
Ka telun, Ana tao ruma ranori rahine atahori soꞌal Eni.
Boe ma Ana fee koasa neu atahori ruma fo tao manadadꞌiꞌ-manaseliꞌ mataꞌ-mataꞌ fo ratudꞌu manaselin.
Ruma fai hambu koasa fo tao raꞌahaiꞌ atahori mamahedꞌiꞌ ra.
Ruma fai hambu babꞌanggi-babꞌaeꞌ fo tulun atahori.
Ruma fai hambu papala-babꞌanggiꞌ fo rauli atahori fo tao ues reu esa no maloleꞌ.
Boe ma Ana fee koasa neu atahori ruma fai, fo ara bisa olaꞌ rendiꞌ dedꞌeat mataꞌ-mataꞌ.
29 Naa, hei duꞌa taꞌo bee? Lamatualain denu basa atahori fo laoꞌ reu dui-bꞌengga hehelu-fufulin, do? Hokoꞌ. Ana tao basa atahori dadꞌi mana ola-olan, do? Hokoꞌ. Ana tao basa atahori ranori rahine, do? Hokoꞌ. Ana fee koasa neu basa atahori fo tao rala manadadꞌiꞌ-manaseliꞌ, do? Hokoꞌ. 30 Ana fee koasa neu basa atahori fo tao raꞌahahaiꞌ atahori mamahedꞌiꞌ ra, do? Hokoꞌ. Ana tao basa atahori bisa ola-olaꞌ rendiꞌ dedꞌeat mata-mataꞌ, do? Hokoꞌ. Ana tao basa atahori fo bisa rafadꞌe dedꞌeat naa ra sosoan, do? Hokoꞌ.
31 Naa! Hei musi mihehere fo simbo ma pake babꞌanggi-babꞌaꞌeꞌ mana naꞌena nggunaꞌ lenaꞌ soaꞌ neu atahori hetar.
Mae onaꞌ naa o, au feꞌe ae utudꞌu nggi dala maloleꞌ manaseliꞌ lenaꞌ fai.
12:11 Roma 12:6-8 12:12 Roma 12:4-5 12:28 Efesus 4:11