14
Lamatualain Dula-dalen fee Eni atahori nara, esa-esaꞌ no ue-tataon
Tao mihereꞌ fo esa sue-lai esa sia basa dalaꞌ ra. Huu nda hambu dalaꞌ laen manaseliꞌ lenaꞌ sa. Sangga dalaꞌ fo Lamatualain Dula-dalen fee nggi koasa ma babꞌanggi-babꞌaꞌeꞌ fo ama bisa tao dala-dala maloleꞌ. Boe ma malolen, naeni mete ma ama hambu babꞌanggi-babꞌaꞌeꞌ fo dui-bꞌengga Lamatualain hehelu-fufulin. Huu mete ma atahori hambu babꞌanggi-babꞌaꞌeꞌ fo dui-bꞌengga pake dedꞌeat laen, Lamatualain Dula-dalen fee ne koasa fo nafadꞌe dalaꞌ feꞌe mana maꞌafuniꞌ. Ana nda olaꞌ no atahori laen sa, te ana olaꞌ noꞌ a Lamatualain. Nda hambu atahori mana raꞌabꞌue sia naa, rahine atahori naa oꞌolan sa. Te mete ma atahori hambu babꞌanggi-babꞌaꞌeꞌ fo dui-bꞌengga Lamatualain hehelu-fufulin, ana helu-fuli neu basa atahori mana sia naa ra. Ana nafefela atahori ra nemeheren neu Lamatualain, tao manggatee rala nara, boe ma tao namahoꞌo mana susa-sonaꞌ ra. Atahori mana olaꞌ nendiꞌ dedꞌeat laen, tao maꞌadꞌere a aon. Te atahori mana olaꞌ dui-bꞌengga Lamatualain hehelu-fufulin, ana tao maꞌadꞌere basa atahori mana maꞌabꞌueꞌ ra, naa fo basa atahori saraniꞌ dadꞌi maꞌadꞌere lenaꞌ.
Au hiiꞌ a basa hei olaꞌ mendiꞌ dedꞌeat laen. Te au hii lenaꞌ fai, mete ma hei olaꞌ dui-bꞌengga Lamatualain hehelu-fufulin. Huu atahori mana olaꞌ dui-bꞌengga Lamatualain hehelu-fufulin, nggunan lenaꞌ mia atahori mana olaꞌ nendiꞌ a dedꞌeat laen. Mete ma hita olaꞌ tendiꞌ dedꞌeat laen, naa maloleꞌ boe, sadꞌi hambu atahori rafadꞌe rahine dedꞌeat naa sosoan. No taꞌo naa, hehelu-fufuliꞌ a boe tao basa atahori saraniꞌ ra basa se rahine.
Toronoo susue nggara, e! Duꞌa sobꞌa dalaꞌ ia. Onaꞌ au uma sia hei e, fo au olaꞌ endiꞌ dedꞌeat fo ama nda mihine sa, hei hambu onton saa? Nda hambu sa, to? Te mete ma au olaꞌ o nggi, malole lenaꞌ mete ma au dui-bꞌengga Lamatualain hihii-nanaun. Malole lenaꞌ au utudꞌu dalaꞌ fo maꞌahulun nda feꞌe manggareloꞌ sa. Malole lenaꞌ au tulun hei fo mihine dalaꞌ ra no maloleꞌ lenaꞌ fai. Malole lenaꞌ au fee nesenenedꞌaꞌ soꞌal Lamatualain Dedꞌea-oꞌolan. Malole lenaꞌ au unori nggi. Naa, feꞌe naꞌena ngguna soaꞌ neu nggi, to?
Onaꞌ naa boe no sudꞌi a saa mana maliiꞌ ra. Ara nda masodꞌaꞌ sa, ma ara tao liiꞌ mataꞌ-mataꞌ. Pake sulin do, sasando do, gitar, te mete ma nda ubꞌa not na sa, na neꞌo atahori nda bisa rahine oi naꞌaminaꞌ sosodꞌat bee sa boe, to? Mete ma tao tarompet liin sambu-sambu na, taꞌo bee fo soldꞌadꞌu ra rena ma bubꞌuluꞌ fo rahehere reu ratati? Hokoꞌ, to? Hei o onaꞌ naa boe. Mete ma hei olaꞌ mendiꞌ dedꞌeat laen, do olaꞌ mendiꞌ a dedꞌeat fo atahori nda rahine no matetuꞌ sa, naa onaꞌ hei olaꞌ mo anin. Parsumaꞌ a, huu atahori nda rahine masud ma sa! 10 Hambu dedꞌeat mataꞌ hetar sia raefafoꞌ ia. Dedꞌeat ra esa-esaꞌ no eni sosoa-ndandaan! 11 Te mete ma au nda uhine atahori laen dedꞌeat na sa, naa nda naꞌena sosoan saa fee au sa boe. Au nda uhine se sa, ma ara o nda rahine au sa boe. Hai esa mo esa dadꞌi onaꞌ atahori fuiꞌ ra.
12 Hei o onaꞌ naa boe. Hei nau hambu koasa ma babꞌanggi-babꞌaꞌeꞌ mia Lamatualain. Naa malole. Te malole lenaꞌ hei tao mihereꞌ fo hambu koasa no babꞌanggi-babꞌaꞌeꞌ fo ama bisa pake fo tulun tao maꞌadꞌereꞌ neu atahori saraniꞌ hetar!
13 Dadꞌi atahori mana olaꞌ nendiꞌ dedꞌeat laen, malole lenaꞌ hule-oꞌe noꞌe Lamatualain fee ne babꞌanggi-babꞌaꞌeꞌ fo bisa nafadꞌe dedꞌeat laen naa sosoan. 14 Mete ma au hule-oꞌe endiꞌ dedꞌeat laen, au hule-oꞌe siaꞌ a rala ngga, te nda uhine ae au olaꞌ saa sa boe. 15 Dadꞌi malolen, au tao taꞌo bee? Au pake ruꞌa se, te esa-esaꞌ no fain. Au ae hule-oꞌe endiꞌ a rala ngga. Ma au o ae hule-oꞌe endiꞌ dedꞌea-oꞌolaꞌ fo uhineꞌ a. Au ae koa-kio sia rala ngga neu Lamatualain endiꞌ sosodꞌa koa-kioꞌ. Boe ma au o bisa sodꞌa sosodꞌat endiꞌ dedꞌeat fo uhineꞌ a. 16 Huu mete ma ho pake dedꞌeat laen fo koa-kio Lamatualain mia rala ma, ma hambu atahori sia naa nda nahine dalaꞌ naa ra sa, taꞌo bee fo ana bisa ralaꞌ sa no nggo? Leleꞌ ho moꞌe makasi mbali Lamatualain mendiꞌ dedꞌeat laen, taꞌo bee fo ana naꞌahei no nggo nae, “Naa, tebꞌe!” Nda bisa sa, to? Huu nda nahine dedꞌeam sa. 17 Ho bisa moꞌe makasi mbali Lamatualain taꞌo naa. Te naa nda tao maꞌadꞌere atahori laen ralan sa.
18 Mbei ma hei nda bubꞌuluꞌ sa, te au olaꞌ endiꞌ dedꞌeat laen lenaꞌ basa nggi. Au oꞌe makasi mbali Lamatualain, huu Ana tao au bisa olaꞌ taꞌo naa. 19 Te mete ma atahori mamahereꞌ ra raꞌabꞌue, malole lenaꞌ au olaꞌ endiꞌ a dedꞌeat eꞌekuꞌ dekeꞌ limaꞌ a, mana tao se bisa rahine, fo au unori se, afiꞌ losa au olaꞌ loa-naruꞌ endiꞌ dedꞌeat laen, ma pake dedꞌeat mana leꞌu-loloꞌ, fo ara nda rahine.
20 Toronoo susue nggara e! Mete ma hei nau mihine sobꞌa dalaꞌ sa, na hei musi minori dudꞌuꞌa onaꞌ atahori lasiꞌ ra. Afiꞌ dudꞌuꞌa onaꞌ anadikiꞌ ra! Te neu dala deꞌulakaꞌ, hei musi onaꞌ anadikiꞌ, nda mana nahine tao dala deꞌulakaꞌ ra sa, huu rala nara meuꞌ. 21 Sia Lamatualain Susura Meumaren, nenesuraꞌ oi:
“Hita Lamatuan olaꞌ nae,
‘Au ae pake atahori mana olaꞌ nendiꞌ dedꞌeat laen ra,
fo Au olaꞌ fee neu atahori nusa Israꞌel.
Te mae au olaꞌ taꞌo bee boe o,
ara nda nau rena Au sa.’ ”
22 Huu naa, hei mita, mete ma atahori olaꞌ rendiꞌ dedꞌeat laen, naa dadꞌi tanda fee atahori nda feꞌe ramahere Lamatuaꞌ sa, fo rita koasa Na. Naa nda tulun atahori mana ramahere ena neu Lamatuaꞌ sa. Te mete ma atahori olaꞌ dui-bꞌengga Lamatualain hehelu-fufulin, naa tulun atahori mana ramahere ena neu E. Naa nda tulun atahori mana nda feꞌe ramahere neu E sa. 23 Mete ma basa hei miꞌibꞌue, ma basa nggi olaꞌ mendiꞌ dedꞌeat laen-laen, ma atahori nda feꞌe mamahereꞌ ra sa, do atahori mana nda feꞌe nahine dalaꞌ ia ra sa, masoꞌ sia taladꞌa mara ena, na dei fo ara duꞌa taꞌo bee? Tantu ara rae, “Atahori mana sia ia ra ramulu ena!”
24 Onaꞌ itaꞌ basa hei ola-olaꞌ dui-bꞌengga Lamatualain hehelu-fufulin, ma atahori nda feꞌe namahere sa, do atahori nda feꞌe nahine dalaꞌ ia ra sa, ara masoꞌ risiꞌ hei taladꞌa mara. Tantu atahori naa nae rena saa fo hei ola-olaꞌ naa. Dadꞌi saa fo hei olaꞌ naa, natudꞌu sala-kilu nara, de ana nau paresaꞌ masodꞌan no lutuꞌ-leloꞌ. 25 Boe ma dala-dalaꞌ deꞌulakaꞌ fo ana naꞌafuniꞌ sia ralan, dei fo tabuka fo basa atahori rahine. Basa ma atahori naa sendeꞌ lululanggan mbali Lamatualain nae, “Wee! Lamatualain sia taladꞌa mara ena!”
Basa dalaꞌ fo hita tao, na, tao tungga matetun. Afiꞌ nemue-neanggi
26 Dadꞌi toronoo susue nggara, e! Leleꞌ hei miꞌibꞌue, atahori esa-esaꞌ no babꞌanggi-babꞌaꞌen. Ruma sodꞌa sosodꞌa koa-kio Lamatualain. Ruma ranori atahori soꞌal Lamatuaꞌ. Ruma fai rafadꞌe dalaꞌ mana mia Lamatualain, fo maꞌahulun feꞌe mana maꞌafuniꞌ a. Ruma olaꞌ rendiꞌ dedꞌeat laen. Boe ma ruma fai bisa rafadꞌe dedꞌeat naa sosoan. Basa dalaꞌ naa ra, ara musi tao fo tao maꞌadere atahori laen ra nemeheren.
27 Mete ma hambu ruma hiiꞌ a olaꞌ rendiꞌ dedꞌeat laen, na naa malole. Te itaꞌ atahori rua do telu o, dai ena. Nda parlu atahori hetar sa. Esa olaꞌ basa, dei fo esa olaꞌ fai. Boe ma musi hambu atahori mana bisa nafadꞌe sira dedꞌean sosoan. 28 Mete ma nda hambu atahori bisa nafadꞌe dedꞌeat naa sosoan sa, na, afiꞌ olaꞌ mendiꞌ dedꞌeat laen sia atahori hetar matan. Hela fo ara olaꞌ onaꞌ naa siaꞌ a rala nara. Sira o bisa olaꞌ ro Lamatualain onaꞌ naa boe.
29 Leleꞌ ama miꞌibꞌue, mae atahori rua do telu o olaꞌ rafadꞌe Lamatualain hehelu-fufulin. Laen ra musi timba-tai malolole oꞌola nara. 30 Te mete ma Lamatualain natudꞌu fo mihine dalaꞌ sa dalahulun feꞌe maꞌafuniꞌ, fee neu atahori esa mana endoꞌ rena sia naa, atahori naa musi nafadꞌe hehelu-fufuliꞌ na neu basa mana sia naa ra. Boe ma atahori mana olaꞌ sia mataꞌ musi naloeꞌ, fo fee kakaꞌeꞌ neu atahori mana feꞌe nema rena mia Lamatualain, fo ana olaꞌ. 31 Matetun, basa hei bisa dui-bꞌengga Lamatualain hehelu-fufulin. Te helaꞌ atahori esa olaꞌ dei, dei fo feꞌe fee nonoon ena. No taꞌo naa, basa atahori bisa rena, basa se bisa ranori, ma ara bisa medꞌa rala nara boe manggatee lenaꞌ fai. 32 Misinedꞌa te, atahori mana olaꞌ dui-bꞌengga Lamatualain hehelu-fufulin, musi nauli nahine aon. Boe ma, esa bisa nahani esa, ma laen ra raꞌatataaꞌ rala aon. 33 Te sia Lamatualain nda hambu nemue-neanggiꞌ sa. Basaꞌ e nenelinu-afiꞌ no maloleꞌ. Sia bee-bꞌee, mete ma atahori mamahereꞌ ra raꞌabꞌue, eni onaꞌ ia:
34 Inaꞌ ra musi endoꞌ nee-nee. Sira afiꞌ olaꞌ naeꞌ. Musi tao rerenaꞌ neu malangga nara. Huu Lamatualain Hohoro-lalanen olaꞌ naꞌo naa boe, to? 35 De mete ma inaꞌ ruma rae ratane dalaꞌ esa, na, hela fo baliꞌ na natane siaꞌ a saon. Te mete ma inaꞌ ra ramue-raanggi sia ume hule-oꞌeꞌ a, naa tao neꞌemamaeꞌ a!
36 Hei dudꞌuꞌa mara ona bee? Huu Lamatualain Dedꞌea-oꞌolan nda nema mia nggi sa! Boe ma Dedꞌea-oꞌolan nda fee neuꞌ a hei mana sia kota Korintus sa! Dudꞌuꞌa malolole dei! 37 Mete ma hambu atahori sa nae eni bisa dui-bꞌengga nala Lamatualain hehelu-fufulin, do, duꞌa oi eni simbo koasa mia Lamatualain Dula-dalen, na, eni mesaꞌ ne bubꞌuluꞌ, au mana suraꞌ dalaꞌ naa fee neu nggi na, hohoro-lalaneꞌ naa nda mia au sa, te parendaꞌ naa mia Yesus, hita Lamatuan. 38 Mete ma hambu atahori nda nau simbo dalaꞌ ia ra sa, na, ama afiꞌ simbo e boe.
39 Toronoo susue nggara, e! Tao mihere no maꞌadꞌereꞌ fo hambu koasa dui-bꞌengga Lamatualain hehelu-fufulin. Boe ma afiꞌ ena-ai atahori mae, sudꞌi boe olaꞌ mendiꞌ dedꞌeat laen fai. 40 Dadꞌi mete ma hei miꞌibꞌue, na, milalao basa dalaꞌ ia ra no matetuꞌ, tungga ndoon. Dalaꞌ esa laoꞌ dei, dei fo laen ra tungga. Milalao basa dalaꞌ ra no maloleꞌ. Afiꞌ mimue-mianggi.
14:21 Yesaya 28:11-12