Lamatuaꞌ Yesus Dudꞌui Malolen,
tungga
Lukas
1
Saa de Lukas suraꞌ dudꞌuit ia
1-3 Ama Teofilus nene fee hadꞌat.*
Sodꞌa-moleꞌ.
Atahori hetar sobꞌa suraꞌ dudꞌuit soꞌal dalaꞌ mana dadꞌiꞌ sia hai taladꞌa mara ena. Ara suraꞌ dudꞌuit ra, rendiꞌ dudꞌuit mana nenedꞌuiꞌ neu-nema mia hai, nisiꞌ hai ma sia hai eniꞌ a dalahulun, fo hai bubꞌuluꞌ mia Lamatuaꞌ Yesus atahori mana tungga nara, ma mia atahori feaꞌ mana rita no mata nara. Basa dudꞌuit naa ra, ndaa no Lamatualain hehelu-fufulin eniꞌ fai dalahulun. Dadꞌi au paresaꞌ lutuꞌ-leloꞌ basa dalaꞌ naa ra, eniꞌ a mia teteri-netehun. Dei de au uꞌetuꞌ fo suraꞌ basa naa ra no malole tungga tutute nara. No taꞌo naa, amaꞌ bisa bubꞌuluꞌ no matetuꞌ saa mana dadꞌiꞌ ena.
Ma amaꞌ o mumuhere, saa fo atahori ra dꞌuiꞌ naa, nda dudꞌui peko-lelekoꞌ sa. Basa naa ra, tebꞌe-tebꞌeꞌ dadꞌi!
Lamatuaꞌ aten esa mia sorga nafadꞌe memaꞌ Yohanis mana saraniꞌ a dei fo nenebonggiꞌ
Dudꞌuit ia teteri-netehun taꞌo ia: leleeꞌ mane Herodes toꞌu parendaꞌ sia propinsi Yudea, hambu atahori sa, naran Sakaria. Eni, malangga agama Yahudi esa. Boe ma eni o, esa mia baꞌi Abia nononggoꞌ malangga agaman. Sakaria saon, naran Elisabet. Eni o tititi-nonosiꞌ mia malangga agama ra, huu eni ia, baꞌi Musa aꞌan Harun tititi-nonosin. Ruꞌa se rasodꞌa ndoos tungga basa Lamatualain parendan ma hohoro-lalane nara. Atahori fee hadꞌat neu se boe. Ruꞌa se lasiꞌ ena, te nda ma anaꞌ sa, huu Elisabet mamana anan maꞌatemeꞌ.
Lao esa, Sakaria no nononggon Abia hambu babꞌanggi tao ues sia Ume Hule-oꞌe Huuꞌ sia kota Yerusalem. Tungga sira hadꞌat na, malangga agama naa ra lea lot, fo rahine seka mana hambu babꞌanggiꞌ nisiꞌ kama Meumareꞌ sia Ume Hule-oꞌe Huuꞌ a. Sia naa, atahori naa musi dedꞌe hau maꞌameniꞌ sia Lamatualain matan. Faiꞌ naa, lot tudꞌa neu Sakaria. 10 Boe ma ana rala neu. Leleꞌ ana hotu hau maꞌameniꞌ mia kama rala, atahori hetar hule-oꞌe sia ume sodꞌan. 11 Aiboiꞌ ma, Lamatualain aten esa mia sorga, nambariiꞌ sia mamana dedꞌe hau maꞌameniꞌ bobꞌoa onan.
12 Nita taꞌo naa, ma Sakaria namatau nae mate, de nda nitaꞌ nae tao saa sa boe. 13 Te ate mana mia sorga olaꞌ nae, “Sakaria! Afiꞌ mumutau e! Huu Lamatualain rena hule-oꞌem ena. Dadꞌi dei fo saom bꞌonggi fee nggo ana touꞌ sa. Musi babꞌae naran, Yohanis. 14 Dei fo atahori hetar ramahoꞌo ro nggi, huu hei hambu anaꞌ ena. Dei fo anaꞌ ia tao ralam namahoꞌo. 15 Lamatuaꞌ Dula-dale Meumaren koasan naꞌabꞌue no e, eniꞌ a maman nairu e. Ana musi naluli basa nininuꞌ mana nendi mamafut. Leleꞌ naꞌamoko dei fo Lamatualain, pake e dadꞌi atahori moko-monaen. 16 Dei fo ana kokoe atahori Israꞌel hetar fo tungga baliꞌ sira Lamatuan, naeni Lamatualain. 17 Ndolu-hadꞌan ma koasan onaꞌ baꞌi Elia, naeni Lamatuaꞌ mana ola-olan eniꞌ a mia dalahulun. Ana nema naꞌahuluꞌ hita Lamatuan. Ana tao ama-inaꞌ ra rala nara sue baliꞌ ana nara. Ma atahori mana lao hela Lamatuaꞌ ena o, ana ubꞌa rala nara fo ara tungga baliꞌ Lamatuaꞌ hihii-nanaun. No taꞌo naa, ana tao atahori ra sadꞌia rala nara fo simbo Lamatuaꞌ neneman.”
18 Te Sakaria natane baliꞌ ate a nae, “Bisa taꞌo naa, do?! Au ꞌo sao ngga lasiꞌ onaꞌ ia ena! Taꞌo bee fo au uhine basa ia ra bisa dadꞌi?”
19 Boe ma, ate a nataa nae, “Taꞌo ia! Au Gabriel, Lamatulain dedenun. Ana mana denu au uma, ufadꞌe hara-lii malolen neu nggo. 20 Te nda nau mumuhere oꞌola ngga sa. Dadꞌi tatandaꞌ fo moꞌeꞌ a taꞌo ia! Maa ma naꞌaꞌeꞌeku ma nda olaꞌ mala sa eniꞌ a mia oras ia, losa hambu mala anaꞌ naa. Dei fo mete neuꞌ ena. Saa fo au olaꞌ ia dei fo dadꞌi, nandaa no fain.”
21 Atahori hetar mana hule-oꞌe sia deaꞌ ra, duꞌa-duꞌaꞌ a, huu Sakaria nda nau kalua-kalua sa. 22 Leleꞌ ana dea nema, ana nda olaꞌ nala sa ena. Boe ma ana lalaes mbali se, ma rahine boe rae, Lamatuaꞌ natudꞌu e manadadꞌi manaseliꞌ sa mia Kama Meumare Manaseliꞌ a.
23 Ue-taos nara basa, boe ma Sakaria baliꞌ ume neu. 24-25 Nda dooꞌ sa ma Elisabet nairu. Boe ma ana kama aon siaꞌ a ume losa fula lima. Ana olaꞌ nae, “Koa-kio Lamatuaꞌ! Mateꞌen ma Lamatuaꞌ natudꞌu rala malolen neu au ena. Mete ma au hambu tititi-nonosiꞌ ena, atahori nda raꞌamamaeꞌ au sa ena.”
Lamatuaꞌ aten mia sorga nema nandaa no Maria
26 Leleꞌ Elisabet ambun fula nee, boe ma Lamatualain haitua aten mia sorga, nisiꞌ kamboꞌ sa sia profinsi Galilea, naran Nasaret. Ate a naran, Gabriel. 27 Sia Nasaret hambu ana fetoꞌ sa, naran Maria. Maria tunangan no touꞌ sa, naran Yusuf. Yusuf naa, mane Daud tititi-nonosin. Gabriel neu nandaa no Maria. 28 Ana natudꞌu aon neu ana fetoꞌ a, ma nae, “Sodꞌa-moleꞌ, ana feto! Lamatualain pili nala nggo, fo nae tao dꞌala maloleꞌ sa fee nggo. Lamatualain naꞌabꞌue no nggo, Maria.”
29 Maria rena nala naa, ma ana tintindindi no ate a oꞌolan. Ana nda nahine naa sosoan saa sa boe. 30 Boe ma ate a ola seluꞌ nae,
“Maria! Afiꞌ mumutau.
Te Lamatualain sangga nae natudꞌu rala malolen neu nggo.
31 Nda doo sa te, muiru ena,
Ma, dei fo bꞌonggi ana touꞌ sa.
Ho musi babae naran, Yesus.
32 Dei fo Ana dadꞌi Atahori monaeꞌ.
Dei fo Lamatuaꞌ noꞌe E nae, ‘Eni, Au Ana heheli ngga.’
Naeni, Lamatualain manaseliꞌ a anan.
Dei fo Lamatualain soꞌu E fo toꞌu parendaꞌ,
onaꞌ baꞌin, mane Daud.
33 Dei fo Eni mana toꞌu parendaꞌ nakandooꞌ a neu atahori Israꞌel ra.
Huu parendan nda mana basaꞌ sa.
34 Te Maria natane Gabriel nae, “Au, nda feꞌe sunggu o tou esa sa boe! Taꞌo bee fo au bisa uiru?”
35 Ma Gabriel nataa nae, “Taꞌo ia! Dei fo Lamatuaꞌ Dula-dale Meumaren nema nisiꞌ nggo. Ma Lamatualain Manaseliꞌ a koasan mboti nala nggo. No taꞌo naa, Anaꞌ, dei fo bꞌonggi malaꞌ naa, tebꞌe-tebꞌe meumareꞌ. Huu Eni, Lamatualain Anan.
36 Afiꞌ titindindi! Te bobꞌonggi ma esa, naran Elisabet, nairu ena boe. Atahori rae ana nda bisa bꞌonggiꞌ sa, huu namalasi ena. Tao-tao te ia na ambun fula nee ena. 37 Huu, soaꞌ neu Lamatualain, basaꞌ e bisa dadꞌi!”
38 Boe ma Maria nataa nae, “Malole. Au ia Lamatualain aten. Hela neu fo basa e dadꞌi tungga oꞌolam naa. Au sadꞌia tungga a Lamatuaꞌ hihii-nanaun.”
Basa ma ate mana mia sorga lao hela e.
Maria neu seꞌu Elisabet
39-40 Seli fai hira ma, Maria lao halalai mia Nasaret nisiꞌ Zakaria kambon propinsi Yudea mamana mbuku leteꞌ. Losa naa ma, ana masoꞌ tuteꞌ nisiꞌ Sakaria umen rala. Ma ana fee hara sodꞌa-moleꞌ neu Elisabet.
41 Leleꞌ Elisabet rena Maria haran ma, anadikiꞌ a natingga-nasamba sia Elisabet ambun rala. Ma Lamatuaꞌ Dula-dale Meumaren masoꞌ nisiꞌ Elisabet boe. 42 Boe ma ana olaꞌ nae, “Maria! Dei fo atahori ra soꞌu rananaru naram lenaꞌ basa inaꞌ sia raefafoꞌ ia! Ma atahori o soꞌu rananaru Anaꞌ mana sia ambum rala boe! 43 Au o nene nenanaru boe, huu Lamatua ngga maman nema nandaa no au. 44 Leleꞌ rala uma fee hara sodꞌa-moleꞌ neu au, ma ana ngga natingga-nasamba tuteꞌ sia ambu ngga huu namahoꞌo. 45 Lamatualain natudꞌu rala malolen neu nggo, huu mumuhere mae, Ana nae tao tungga hehelu-fufulin.”
Maria koa-kio Lamatualain
46 Maria olaꞌ nae,
“Mia au rala ngga,
au soꞌu unanaru Lamatuaꞌ
47 Au rala ngga namahoꞌo,
huu Lamatualain fee au masodꞌaꞌ!
48 Ana tao mataꞌ neu au,
atahori dedenun nda mana naꞌena sosoa-ndandaaꞌ ia sa.
Mia leleꞌ ia basa atahori rae au ia,
ina uanale maloleꞌ,
49 huu Lamatuaꞌ tao dala manaseliꞌ ra fee au.
Eni, mana koasa manaseliꞌ no Meumaren manaseliꞌ.
50 Lamatualain akaꞌ natudꞌu rala susuen neu basa atahori mana fee hadꞌa-hormat ma beꞌutee neu E.
mia tititi nonosiꞌ sa losa tititi nonosiꞌ laen.
51 Ana pake koasan,
fo tao atahori mana koaoꞌ ra ramue-raanggiꞌ.
52 Ana naꞌatutudꞌaꞌ atahori mana toꞌu koasa ra,
huu sira rananaru ao nara.
Te Ana soꞌu nananaru atahori mana maloe-madꞌae rala nara.
53 Ana nahao atahori mana ndoeꞌ ra losa raꞌabeta,
te Ana oi hendi atahori mamasuꞌi ra
lao ro lima rouꞌ
54 Ana tulu-fali atahori Israꞌel nara,
ma akaꞌ natudꞌu rala susuen neu se.
55 Dalahulun, Ana tao hehelu-fufuliꞌ no bei-baꞌi tara,
naeni, baꞌi Abraham no basa tititi-nonosi nara.
Losa faiꞌ ia hehelu-fufuliꞌ naa feꞌe nenepaꞌaꞌ nakandoo.”
56 Basa de, Maria leo no Elisabet losa fula telu. Dei de ana baliꞌ nisiꞌ umen sia Nasaret.
Elisabet bꞌonggi Yohanis
57 Leleꞌ fain losa ma, Elisabet bꞌonggi ana touꞌ sa. 58 Haraꞌ naa nenedꞌui-bꞌenggaꞌ losa bobꞌonggin ma basa kambo isiꞌ ra oi, Lamatualain natudꞌu rala malolen ma fee Elisabet anaꞌ sa. Ma basa se o ramahoꞌo boe.
59 Anaꞌ naa fai falu ma, ara sunat e tungga atahori Yahudi ra adꞌat na. Ara rae babꞌae naran, Sakaria, tungga aman naran. 60 Te inan nda nau sa nae, “Nda taꞌo naa sa! Naran, musi Yohanis!”
61 Te rataa rae, “Saa de nauꞌ a naran Yohanis? Sia hei bobꞌonggi mara nda hambu esa naran onaꞌ naa sa boe!” 62 Boe ma ara laes Sakaria, fo rae rahine nae babꞌae anaꞌ a naran neu se.
63 Sakaria laes noꞌe fatu lei. Ara fee, de ana suraꞌ nae, “Naran Yohanis!” Boe ma basa atahori ra titindindii.
64 Aiboiꞌ ma, Sakaria maa maꞌaꞌeꞌekun, bangganaꞌu neuꞌ ena. Boe ma ana soꞌu koa-kio Lamatualain. 65 Basa atahori mana leo deka naa ra, ramatau ma heran. Boe ma dudꞌuit naa neneduiꞌ, losa basa atahori sia lete-leteꞌ propinsi Yudea ra o bubꞌuluꞌ boe. 66 Atahori mana rena dudꞌuit naa, dꞌuꞌa-dꞌuꞌa rae, “Lamatualain koasan memaꞌ no anaꞌ ia, De naꞌamoko nema na, ana dadꞌi atahori onaꞌ beek o?”
Sakaria koa-kio Lamatualain
67 Basa ma, Lamatuaꞌ Dula-dale Meumaren masoꞌ nisiꞌ Sakaria. Naa de ana olaꞌ nae,
68 Koa-kio Lamatuaꞌ, atahori Israꞌel Lamatuan!
Huu nema de tefa-soi nala atahori nara ena,
naa fo ara afiꞌ onaꞌ ate fai.
69 Lamatuaꞌ soꞌu nala Atahori sa koasan manaseliꞌ,
fo ana fee masodꞌaꞌ neu nggita.
Eni ia, laoꞌ mia mane Daud tititi-nonosin.
70 Lamatuaꞌ helu basa ia ra eniꞌ a lele uluꞌ a,
pake Eni mana ola-ola nara fo rala nara mana maꞌatataaꞌ ra.
71 Ia naa nae mboꞌi nggita
mia musu tara,
ma atahori mana rala nara mera ro nggita.
72-73 Ana natudꞌu rala malolen neu bei-baꞌi tara,
huu akaꞌ nasanedꞌa hehelu-fufulin neu se,
fo Ana henggenee no baꞌi Abraham a.
74 Ana mboꞌiꞌ nggita mia musu tara ena,
fo ata bisa beꞌutee neu E,
ma sudꞌi tamatau fai.
75 Ana mboꞌiꞌ nggita ena,
fo tasodꞌa takandoo no ndoo-tetuꞌ ma meumareꞌ sia matan.
76 Yohanis! Ho ia, au ana ngga.
Dei fo atahori rahine nggo rae, ho Lamatualain manaseliꞌ a mana ola-olan.
Dei fo muu mufadꞌe atahori ra,
fo ara simbo no malole Lamatuaꞌ neneman.
77 Dei fo muu mutudꞌu dalaꞌ neu Lamatuaꞌ atahori nara,
fo bisa rahine rae, sira o bisa hambu masoi-masodꞌaꞌ boe,
huu Lamatuaꞌ fee ambon neu sala-kilu nara ena.
78-79 Huu Lamatuaꞌ ralan bꞌangganaꞌus ma sue-lai nggita,
naa de Ana fee seluꞌ nggita kakaꞌe feuꞌ,
onaꞌ fai feuꞌ nendi manggarelo feuꞌ.
Hita mana leo-lao sia maꞌahatuꞌ a
ma tamatau mate,
huu nda feꞌe malole to Lamatuaꞌ sa,
dei fo hambu manggareloꞌ fo nalalao nggita tisiꞌ dꞌala mole-dꞌameꞌ.”
80 Basa boe ma, Yohanis boe naꞌamoko. Lamatuaꞌ Dula-dalen tao e maꞌadere. Naꞌamoko nema, boe ma neu leo sia mamana rouꞌ, losa ana soꞌu ue-tataos na fee atahori Israꞌel ra.
* 1:1-3 Teofilus naran sia dedꞌea Yunani sosoan nae, ‘atahori mana sue Lamatuaꞌ’. Ia Lukas susura kaesan fo ana suraꞌ fee Teofilus. Karuan, naeni Dedꞌenuꞌ ra dudꞌuit na. 1:5 1 Israꞌel no Yahuda Dudꞌuin 24:10; Kalua mia Masir 7:7 1:15 Reken 6:3 1:17 Meleaki 4:5-6 1:19 Daniel 8:16; 9:21 1:27 Mateos 1:18 1:31 Sia dedꞌea Ibrani, Yeshua sosoan, ‘Lamatualain fee masodꞌaꞌ neu atahori’. ‘Yeshua’, naa naeni Yesus sia dedꞌea Yunani. Mete sia Mateos 1: 21. 1:33 Dedꞌea Yunani suraꞌ nae, ‘Ana parenda Yakob umen’. Sosoan nae, ‘Ana parenda atahori Israꞌel ra’. 1:33 2 Samuel 7:12, 13, 16; Yesaya 9:7 1:37 Dudꞌuit Fefeuꞌ a 18:14 1:48 1 Samuel 1:11 1:52 Ayub 5:11; 12:19 1:55 Dudꞌuit Fefeuꞌ a 17:7; 1 Samuel 2:1-10 1:59 Malangga Agama ra Atoran na 12:3 1:76 Meleaki 3:1 1:78-79 Yesaya 9:2