15
Ara ro Lamatuaꞌ Yesus neu nandaa no hofernor Pilatus
(Mateos 27:1-2, 11-14; Lukas 23:1-5; Yohanis 18:28-38)
Feꞌe fefetu anaꞌ na, basa atahori sia mamana nggengero naa, maꞌiraꞌ fo rae risa Yesus. Basa ma ara paꞌa ro E neu nandaa no Hofernor Pilatus. Losa hofernor, ana natane Yesus nae, “Taꞌo bee? Ho ia, tebꞌe-tebꞌe atahori Yahudi Mane na, do?”
Yesus nataa nae, “Tebꞌe! Papa hofernor olaꞌ ndaa.”
Basa ma malangga agama ra olaꞌ ro hofernor rae, “Atahori ia tao salaꞌ nda mbei-mbeiꞌ a sa!” Boe ma ara rafadꞌe sala nara, esa-esaꞌ. Basa ma hofernor natane seluꞌ Yesus nae, “Ho nda rena oꞌola nara sa, do? Ara fee salaꞌ nae-nae neu Nggo. Sobꞌa mutaa dei!”
Te Yesus nda nataa saa-saa sa bee, losa hofernor a ndii-ndiiꞌ a, de kakaus langga na.
Hofernor Pilatus naꞌetuꞌ hukun mate neu Lamatuaꞌ Yesus
(Mateos 27:15-26; Lukas 23:13-25; Yohanis 18:39—19:16)
Tungga too, nandaa no atahori Yahudi ra fefeta Paska na, hofernor mboꞌi hendi atahori bui esa. Leleꞌ naa, atahori bui esa, nara na Barabas. Fai maꞌahulu na, ara humu e de tao e bui rala neu, huu ana labꞌan mana parenda Roma ra, ma nisa atahori boe. Fefeta Paska deka-deka ena, naa de atahori naeꞌ risiꞌ Hofernor Pilatus, de rameli rae, “Papa Hofernor! Fai Paska nema ena! Meta ma bisa, Papa Hofernor tulun mboꞌi atahori bui sa sama onaꞌ biasa!”
Basa ma hofernor naselu nae, “Au mboꞌi see? Mete ma Au mboꞌi hendi atahori Yahudi mane na naa, hei nau, do?” 10 Hofernor olaꞌ taꞌo naa, tao-tao te ana nahine malangga agama ra ro Yesus nisiꞌ eni, huu ara nda hii E sa, ma rambedꞌa ralaꞌ ro E.
11 Te, malangga agama ra dudunggu-mbau atahori naa ra, de basa se roꞌe mbali hofernor rae, “Hai nda nau mboꞌi Yesus sa! Mboꞌi hendiꞌ a Barabas!”
12 Basa ma Hofernor natane seluꞌ nae, “Mete ma taꞌo naa, au musi tao saa mbali Yesus, fo ara roꞌe rae, ‘Mane Yahudi’?”
13 Boe ma basa se rameli randaa rae, “Tao misa E! Mbaku E neu hau ngganggeꞌ a!”
14 Basa ma hofernor natane nae, “Te Ana sala saa? Au paresaꞌ basa ena, te au nda hambu sala na saa-saa saꞌ boe!”
Te basa se randuꞌ rahereꞌ seluꞌ rae, “Tao tisa E! Mbaku E neu hau ngganggeꞌ a leo!”
15 Hofernor nae tao namahoꞌoꞌ atahori naa ra rala nara, naa de, ana mboꞌi hendi Barabas, tungga hihii-nanau nara. Basa ma ana parenda atahori mana maneaꞌ ra, fo reu filo Yesus rendiꞌ ue. Filo basa ma, soldꞌadꞌu ra haꞌi rendi E, de reu mbaku risa E sia hau ngganggeꞌ a.*
Soldꞌadꞌu ra filo raꞌamiminaꞌ Lamatuaꞌ Yesus
(Mateos 27:27-31; Yohanis 19:2-3)
16 Basa ma, soldꞌadꞌu ra nore rendi Yesus nisiꞌ sira nembeleo monae na. Sia naa, ara roꞌe rala sira nono nara nononggo esa. 17 Boe ma ara fee Yesus pake badꞌu naruꞌ esa dula na mbila-maranggeoꞌ onaꞌ a maneꞌ biasa pake. Basa ma, haꞌi rala hau manggouꞌ a dana na de hano neu soloꞌ. Boe ma ara ndeni solo manggouꞌ a neu Yesus langga na, de tao raꞌamiminaꞌ onaꞌ a sira rae soꞌu mane feuꞌ pake solo panggat.
18 Boe ma, basa se fee hadꞌat neꞌemiminaꞌ neu E rae, “Sodꞌaꞌ Papa Mane Yahudiꞌ!” 19 Boe ma ara beꞌutee eꞌedik fee hadꞌat neu Yesus. Ma ara puras miru bali-baliꞌ neu mata na. Basa ma, ara hemba rasafafali E no hau. 20 Ara raꞌamiminaꞌ basa E, boe ma olu hendi badꞌu naruꞌ a, de olu baliꞌ badꞌu na. Ara rendi E lao hela kota Yerusalem, de reu mbaku E sia hau ngganggeꞌ a losa mate.
Ara mbaku Lamatuaꞌ Yesus sia hau ngganggeꞌ
(Mateos 27:32-44; Lukas 23:26-43; Yohanis 19:17-27)
21 Leleꞌ ara lao hela Yerusalem, randaa ro atahori esa mia dalaꞌ taladꞌan. Ana feꞌe nema mia kota Kirene. Nara na Simon, Aleksander no Rufus papa na. Ana nae nisiꞌ Yerusalem, te soldꞌadꞌu ra toꞌu rala e, de raꞌasusuꞌe lemba Yesus hau nggangge na. 22 Ara rendi Yesus losa mamanaꞌ esa, nara na Golgota. Sosoa na nae, ‘mamana langga ruiꞌ’. 23 Sia naa, ara rae fee Yesus ninu oe anggor maꞌeiꞌ sambor no modꞌo, fo Ana naꞌatataaꞌ nembeta na. Te Yesus nda nau ninu sa. 24-25 Basa de, ara mbaku raꞌalelenggaꞌ Yesus mia hau ngganggeꞌ a. Boe ma ara raririi hau naa, nandaa no liꞌ sio fefetu na. Boe ma soldꞌadꞌu ra lea lot fo rae rahine seka hambu Yesus badꞌu na. 26 Basa ma ara suraꞌ sia papaꞌ esa rae,
“Ia, Atahori Yahudi Mane na.”
De ara mbaku neu Yesus langga na ataꞌ. No dalaꞌ naa, rafadꞌe saa de sira hukun Yesus. 27 Sia naa o, ara mbaku risa atahori naꞌo rua. Esa sia Yesus bobꞌoa ona na, ma esa sia bobꞌoa dii na. 28 [No taꞌo naa, memaꞌ ara tungga Lamatualain susuraꞌ na nae, “Ara tao E, onaꞌ a atahori deꞌulakaꞌ.”]
29 Basa atahori mana laoꞌ tungga naa, rita Yesus mana mbakuꞌ sia hau ngganggeꞌ. Boe ma ara kakaler langga nara de olaꞌ raneneut Yesus rae, “Hoi! Ho mae, Ho bisa ndefaꞌ Ume Hule-oꞌe Huuꞌ a. Basa fo mufefela baliꞌ sia fai telu rala, to? 30 Sobꞌa Ho onda mia hau ngganggeꞌ a, fo mboꞌi hendi ao ma leo! Mete ma taꞌo naa, dei fo hai mimihere mae, Ho memaꞌ Lamatualain Ana na.”
31 Atahori Yahudi malangga agama ra, ma meser agama ra raneneut Yesus rae, “Ana tao nasodꞌa atahori laen, te nda nasodꞌa nala ao na sa! 32 Eni nafadꞌe Ao na nae ‘Kristus’, ia eni atahori fo Lamatualain helu memaꞌ mia maꞌahulu na. Atahori laen rae, ia Eni atahori Israꞌel mane na. Mete ma tebꞌe taꞌo naa, hela Eni onda mia hau ngganggeꞌ a fo hita tita dei. Naa, dei fo hita tamahere E.”
Atahori karuaꞌ mana mbakuꞌ raꞌabꞌue ro Yesus sia hau ngganggeꞌ a, ara o raneneut boe.
Lamatuaꞌ Yesus mate
(Mateos 27:45-56; Lukas 23:44-49; Yohanis 19:28-30)
33 Basa naa ma, maꞌahatuꞌ a tatana nala mamanaꞌ naa mia reorenduꞌ losa liꞌ telu bobꞌon. 34 Liꞌ telu bobꞌon boe ma, Yesus nameli no dedꞌea Aram nae, “Eloi! Eloi! Lama sabaktani?” sosoa na nae, “Au Lamatualain ngga! Au Lamatualain ngga e! Taꞌo bee de Papa hiruꞌ musudea hela Au taꞌo ia?”
35 Hambu atahori hira deka-deka sia naa rena Yesus hara na. Boe ma rae, “Hoi! Rena dei. Ana noꞌe Elia, Lamatualain mana dui-bꞌengga maꞌahulu na!” 36 Basa ma atahori esa nela-nelaꞌ neu haꞌi lolombuꞌ, de dombo neu oe anggor maꞌeiꞌ a rala. Boe ma ana dunggu lolombu naa neu teteas tonggo na, de deta neu Yesus nudꞌu na fo Ana musi. Basa ma, atahori naa olaꞌ nae, “Mihati fo mete sobꞌa! Se bubꞌuluꞌ mbei fo Elia nema na ondaꞌ E mia hau ngganggeꞌ a.”
37 Basa ma Yesus nameli seluꞌ fai, boe ma Ana mate.
38 Sia Ume Hule-oꞌe Huuꞌ a, hambu teme pepele monaeꞌ esa mana londaꞌ babata Lamatualain kama meumare na. Etu Yesus hahaen na, boe ma teme pepele naa sika banggi neu rua, mia ata losa raeꞌ.
39 Sia Golgota, hambu malangga soldꞌadꞌuꞌ esa nambariiꞌ deka Yesus hau nggangge na. Leleꞌ ana nita Yesus mamate na, ana nggengger nae, “Awi! Atahori ia, memaꞌ tebꞌe-tebꞌeꞌ Lamatualain Ana na, o!”
40-41 Hambu inaꞌ bꞌaꞌubꞌe rita Yesus mamate na mia a dodꞌooꞌ. Maꞌahulu na ara tao mataꞌ neu Yesus se mia Galilea. Inaꞌ naa ra, Salome, Maria mia kamboꞌ Magdala, ma Maria esa fali (Yakobis soruꞌ a no Yoses mama na).§
Ara raꞌoi Lamatuaꞌ Yesus
(Mateos 27:57-61; Lukas 23:50-56; Yohanis 19:38-42)
42-43 Basa ma, hambu atahori esa sangga dalaꞌ fo naondaꞌ Yesus ao sisi na mia hau ngganggeꞌ a. Atahori naa, nara na Yusuf. Ana mia kota Arimatea. Eni o mana nggero-furi sia mamana nggenggeroꞌ agama Yahudiꞌ a. Rala na maloleꞌ. Eni o nahani Lamatualain parenda na nema.
Yesus mamate na, nandaa no hari lima. De mbilaꞌ neu ma, nandaa no atahori Yahudi fai hule-oꞌe na. Naa de, Yusuf nda nau nahati losa mbilaꞌ fo feꞌe naondaꞌ Yesus ao sisi na. De ana nambararani rala na, fo neu noꞌe Yesus ao sisi na mbali Hofernor Pilatus. 44 Hofernor rena Yusuf noꞌe taꞌo naa, ana titindindii. Basa ma nae, “Awi! Atahori naa mate haelai! Au ae neꞌoko nda dadꞌi taꞌo naa sa!”
Boe ma ana denu atahori reu roꞌe malangga soldꞌadꞌuꞌ a, de natane nae, “Taꞌo bee, e! Yesus mate ena, do feꞌe hokoꞌ?”
45 Malangga soldꞌadꞌuꞌ a nataa nae, “Ana memaꞌ mate faꞌ ra, Papa.” Hofernor rena taꞌo naa, boe ma nanggoloꞌ Yusuf fo neu haꞌi Yesus ao sisi na.
46 Basa de Yusuf lao Golgota neu, de naondaꞌ Yesus ao sisi na mia hau ngganggeꞌ a. Ana mboti malolole no teme feu mafelit. Leleꞌ naa, ara feꞌe paa basa rates sa sia mbuku fatuꞌ. Boe ma Yusuf se oꞌo rala Yesus ao sisi na, de tao rates rala neu. Boe ma ara lolir rala fatu bebelaꞌ monaeꞌ esa, de tatana ralolole neu rates a bafa na. Boe ma Yusuf se baliꞌ.
47 Leleꞌ naa, Maria mia Magdala no Maria laen (Yoses mama na), ara tungga losa naa. Ruꞌa se mete fo rasanedꞌa matalolole mamanaꞌ fo ara tao Yesus ao sisi na.
* 15:15 Soldꞌadꞌu Roma ra filo pake ue mana tao mia tali rouꞌ hira. Ara paꞌa rui tandeꞌ do tima tandeꞌ sia taliꞌ ra tonggo na. Mete ma liꞌu bali-baliꞌ pake ue naa, atahori rou nara kufa hendi se. 15:16 Soldꞌadꞌu ra mamana naa, ara roꞌe sia dedꞌea Latin nae praetorium. Mamana naa sia ume panggat soldꞌadꞌu ra. 15:21 Roma 16:13 15:24-25 Sosodꞌat Koa-kioꞌ ra 22:19 15:28 Susura dedꞌea Yunani mbaraaꞌ a, nda hambu lalane karuanulu falu na sa. 15:28 Yesaya 53:12 15:29 Sosodꞌat Koa-kioꞌ ra 22:8; 109:25; Markus 14:58; Yohanis 2:19 15:34 Sosodꞌat Koa-kioꞌ ra 22:2 15:36 Sosodꞌat Koa-kioꞌ ra 69:22 15:38 Kalua mia Masir 26:31-33 § 15:40-41 Hambu susura Yunani ruma rae ‘Yoses mama na’, laen fai oi, ‘Yosef mama na’. 15:40-41 Lukas 8:2-3