10
Toronoo nggara e! Au hii-nau saa, fee neu atahori Israꞌel ra? Au hule-oꞌe fo ara nau Lamatuaꞌ fee masodꞌaꞌ neu se mia sala-kilu nara. Mete ma dadꞌi taꞌo naa, dei fo rala ngga feꞌe namahoꞌo ena!
Au bisa ufadꞌe atahori ia ra tatao-nonoꞌi nara: ara manggate nau tungga Lamatuaꞌ. Te mae ara manggate onaꞌ naa o, ara nda rahine dalaꞌ ndoo-tetuꞌ a sa. Huu ara nda rahine dꞌala masodꞌa ndoo-tetuꞌ a sa, fo mana tao atahori maloleꞌ ro Lamatuaꞌ, naa de ara rae sangga dalaꞌ ao nara fo sobꞌa-sobꞌa maloleꞌ ro Lamatuaꞌ. No taꞌo naa, ara nda nau rena E sa.
Mete ma atahori tao tungga akaꞌ a hohoro-lalaneꞌ ra, naa fo Lamatualain simbo se, na, nda feꞌe dai sa. Naeni de Kristus tao natetu basaꞌ e ena, fo ata bisa maloleꞌ to Lamatuaꞌ. Ma ia naa, basa atahori mana ramahere neu Kristus bisa maloleꞌ ro Lamatualain ena.
Lamatuaꞌ nae fee masoi-masodꞌaꞌ neu basa atahori sala-kilu nara
Naa, dalahulun baꞌi Musa natudꞌu dalaꞌ sia Susura Meumareꞌ, fo atahori bisa maloleꞌ ro Lamatualain, sadꞌi ara tao tungga basa Lamatuaꞌ Hohoro-lalanen. Ana suraꞌ, nae “Atahori mana tao tungga basa Hohoro-lalaneꞌ ia ra, dei fo ara hambu rasodꞌa matetuꞌ.”
Te Lamatuaꞌ Susura Meumaren natudꞌu dalaꞌ laen fai nae, atahori bisa maloleꞌ ro Lamatualain sadꞌi ramahere neu Kristus. Nenesuraꞌ oi, “Sudꞌi mitane mae, ‘Seka bisa hene sorga neu?’ ” (Naa onaꞌ atahori rae reu rafadꞌe Kristus oi, hai atahori ra maeꞌ a doo bee fo Ana onda nema fee masoi-masodꞌaꞌ neu hai.) Sia Susura Meumareꞌ a o nenesuraꞌ oi, “Sudꞌi boe mitane mae, “Seka nau onda nisiꞌ Ndola Neraka, sia mamana atahori mates ra?” (Naa onaꞌ atahori rae onda reu fo ro baliꞌ Kristus mia mamaten fo fee masoi-masodꞌaꞌ neu nggita.)
Sudꞌi taꞌo naa! Huu sia Lamatuaꞌ Susura Meumaren o nenesuraꞌ oi, “Lamatuaꞌ hehelu-fufulin sia matam ena! Huu hehelu-fufulin naa sia bafam no ralam.” Hehelu-fufuliꞌ fo hita tafadꞌe neu atahori tae, “Mete ma mae sangga masoi-masodꞌaꞌ, na, musi mumuhere Kristus!” Mete ma mutaa sia bafam mae, “Yesus naa, au Lamatua ngga,” Ma mumuhere sia ralam mae, Lamatualain tao nasodꞌa baliꞌ Yesus Kristus mia mamaten, na, Lamatuaꞌ tefa-soi nggo mia sala-kilu mara. 10 Te mete ma ho pake ralam fo mumuhere neu Kristus, na Lamatuaꞌ cap nggo nae, atahori rala ndoos mana maloleꞌ no E. Ma mete ma ho pake bafam fo mutaa mae, Yesus dadꞌi Lamatuaꞌ ma, Lamatuaꞌ fee ambon neu sala-kilu mara. 11 Sia Lamatuaꞌ Susura Meumaren nenesuraꞌ oi, “Atahori mana ramahere neu Lamatualain, nda hambu mamaet sa, huu Lamatuaꞌ nae tao natetu, basa saa fo Eni olaꞌ ra.” 12 Atahori Yahudi, ro atahori nda Yahudi ra sa, ona esaꞌ. Nda laen sa. Huu Lamatuaꞌ akaꞌ esaꞌ a, Ana dadꞌi Lamatuaꞌ neu basa nusaꞌ raꞌ. Ana nau natudꞌu rala malolen nae-nae neu basa atahori mana roꞌe tulu-faliꞌ mia E. 13 Te sia Susura Meumareꞌ nenesuraꞌ oi, “Basa atahori mana roꞌe tutulu-fafaliꞌ mbali Lamatuaꞌ, dei fo Ana fee ambon neu sala-kilu nara.”
14 Te taꞌo bee atahori bisa roꞌe tulu-fali mbali atahori esa, mete ma ara nda feꞌe ramahere e sa? Boe ma taꞌo bee ara bisa ramahere e, mete ma ara nda feꞌe rena rita dudꞌuin sa? Taꞌo bee ara rena dudꞌuin, mete ma esa o nda feꞌe dui se sa boe? 15 Taꞌo bee ara bisa dui atahori, mete ma esa nda denu se sa boe? Sia Susura Meumareꞌ a nenesuraꞌ oi, “Mete ma atahori rendi hara-lii maloleꞌ, sira neneman nara, malolen seli!”
16 Te hei mihine ena mae, hambu atahori Israꞌel ruma nda nau rena Lamatuaꞌ Hara-lii Malolen sa. Te Lamatuaꞌ mana ola-olan Yesaya sura nae,
“Lamatuaꞌ, ee!
Atahori nda nau ramahere hehelu-fufuliꞌ
fo ara rena mia hai e!”
17 Dadꞌi mete ma nau tamahere neu Lamatualain, na, musi rena Dedꞌea-oꞌolan dei. Ma mete ma ata nau rena Lamatuaꞌ hehelu-fufulin, na, musi rena soꞌal Kristus dei.
18 Au utane sobꞌa, taꞌo ia: mbei ma hei duꞌa mae, atahori Israꞌel ra nda feꞌe rena rita soꞌal Kristus sa, do? Ara rena ena! Onaꞌ nenesuraꞌ sia Lamatuaꞌ Susura Meumaren mia lele uluꞌ a nae,
“Lamatuaꞌ mana ola-ola nara hehelu-fufulin soꞌal Lamatuaꞌ
nenedui-bꞌenggaꞌ ndule raefafoꞌ a;
Dedꞌea-oꞌolan nara
losa raefafoꞌ suun ena.”
19 Au ae utane dalaꞌ esa fai ae, “Atahori Israꞌel ra nda rahine Lamatuaꞌ dꞌalan sa, do?” Baꞌi Musa naa, atahori kaesan mana suraꞌ dalaꞌ naa nae, Lamatuaꞌ nafadꞌe atahori Israꞌel taꞌo ia:
“Au ae tao dalaꞌ esa
fee atahori nusaꞌ laen ra.
Dei fo dalaꞌ naa tao rala mara mera.
Ma Au ae tao dalaꞌ esa,
fee atahori fo hei mae nggoaꞌ ra.
Dei fo dalaꞌ naa tao nggi mingginggio.”
20 Mia maꞌabꞌuin, baꞌi Yesaya suraꞌ relo-relo soꞌal atahori nda Yahudi ra sa nae,
“Hambu atahori maꞌahulun nda sangga Au sa,
te ara randaa ro Au ena.
Hambu atahori maꞌahulun nda roꞌe fo rita Au sa,
te utudꞌu Ao ngga neu se ena.”
21 Ma soꞌal atahori Israꞌel ra na, Lamatuaꞌ nafadꞌe taꞌo ia:
“Hatuꞌ-rerelon, Au ukumbembela lima nggara loa-loa,
uhani atahori Israꞌel rema risiꞌ Au.
Te ara nda nau rena Au sa,
ma ara hiiꞌ a labꞌan Au.”
10:5 Malangga Agama ra Atoran na 18:5 10:8 Dui Seluꞌ Dala Masodꞌa 30:12-14 10:11 Yesaya 28:16 10:13 Yoel 2:32 10:15 Yesaya 52:7 10:16 Yesaya 53:1 10:18 Sosodꞌat Koa-kioꞌ ra 19:5 10:19 Dui Seluꞌ Dala Masodꞌa 32:21 10:20 Yesaya 65:1 10:21 Yesaya 65:2