6
Ata musi nggari hendi sala tara, fo tasodꞌa tungga Lamatuaꞌ hihii-nanaun
De ia na tae saa fai? Neꞌo hei duꞌa mae, “Lamatuaꞌ liliiꞌ hendi sala tara ena, huu ralan maloleꞌ. Naa de, malole lenaꞌ ata tao salaꞌ takandoo, fo Lamatuaꞌ natudꞌu rala malolen lenaꞌ neu nggita.” Nda taꞌo naa sa! Nda nandaa sa mete ma ata tao salaꞌ takandooꞌ a, huu taꞌetuꞌ basa ena tae, ata hiruꞌ tasadꞌea hela sala-kilu tara ena. Huu hita nda nenefutu-paꞌaꞌ to deꞌulakaꞌ sa ena, naa onaꞌ hita mate ena! Te atahori mana mateꞌ a nda bisa tao sala-kiluꞌ sa ena, to? Mete ma hita mate onaꞌ naa ena, na, taꞌo bee de hita feꞌe tasodꞌa fo tao salaꞌ fai? Nda bisa saa, to?
Mbei ma hei nda mihine sa mae, leleꞌ hita sarani, naa dadꞌi tatandaꞌ oi, hita lao hela masodꞌa mbara tara ena de dadꞌi atahori feuꞌ, naeni, mana nenefutu-paꞌaꞌ to Yesus Kristus. Naa onaꞌ hita mate to E ena. Leleꞌ Kristus mate, ara raꞌoi E. Leleꞌ hita sarani, naa onaꞌ hita mate lao hela masodꞌa mbara tara, de ara raꞌoi nggita. Naa, Ama Lamatuaꞌ pake koasa manaselin, fo tao nasodꞌa baliꞌ Kristus mia mamaten. Ama Lamatuaꞌ o nau hita simbo koasan naa, fo tasodꞌa baliꞌ dadꞌi atahori feuꞌ.
Naa onaꞌ hita mate to Yesus. Dadꞌi hita mana nenefutu-paꞌaꞌ to E, neꞌo hita o tasodꞌa baliꞌ mia mamates, onaꞌ Ana nasodꞌa baliꞌ ena.
Feꞌesaꞌan, hita dadꞌi atahori mana tao salaꞌ mataꞌ-mataꞌ. Te masodꞌa mbara tara naa, nambalulutu ena, onaꞌ ara mbaku risa nggita sia hau ngganggeꞌ to Kristus ena. Ia naa, deꞌulakaꞌ mana sia rala tara nda naꞌena koasa fo nalalao nggita sa ena. Ia naa, hita nda nenefutu-paꞌaꞌ fo tao salaꞌ sa ena. Huu hita nda afiꞌ onaꞌ ate mana nda naꞌena hak fo pili nae tao saa. Mete ma atahori mate ena, eni nenemboꞌit ena, to? Nda hambu esa sa boe bisa naꞌasusuuꞌ e tao salaꞌ.
Dadꞌi, huu naa onaꞌ hita mate ena to Kristus, na, hita tamahere tae, dei fo ata tasodꞌa takandoo to E boe. Hita tahine tae, huu Kristus nasodꞌa baliꞌ mia mamaten ena, de Ana nda mate seluꞌ sa ena. Huu nda hambu esa naꞌena koasa fo tao nisa E sa boe. 10 Feꞌesaꞌan, Ana mate lao esaꞌ a, fo lea hendi salaꞌ koasan ena. De ia na, Ana nasodꞌa fo natudꞌu hadꞌa-hormat neu Lamatualain.
11 Hei o musi tao ao mara taꞌo ia. Onaꞌ hei mate ena, naa de salaꞌ nda naꞌena koasa neu nggi sa ena. De ia naa, hei musi misodꞌa fo mitudꞌu hadꞌa-hormat neu Lamatuaꞌ, huu hei nenefutu-paꞌaꞌ mo Yesus Kristus ena.
12 Afiꞌ hela deꞌulakaꞌ mana sia ralam hambu koasa fo nalalao nggo fai, fo akaꞌ tungga ao sisim hihii-nanaun fo tao deꞌulakaꞌ ra. Te neꞌo ho mate boe. 13 Boe ma afi fee aom fo tao dꞌala nda maloleꞌ ra sa, te naa sala boe. Te fee aom neu Lamatualain, fo Ana nalalao nggo. Onaꞌ ho mate ena, basa ma musodꞌa baliꞌ. Dadꞌi fee basa masodꞌam fo tao dꞌala ndoo-tetuꞌ ra, fee neu Lamatuaꞌ. 14 Afiꞌ fee salaꞌ ra ralalao nggi, ona salaꞌ ra dadꞌi hei malanggam. Ia naa, hei nda parlu misodꞌa tao tungga baꞌi Musa hohoro-lalanen fai fo malole baliꞌ mo Lamatuaꞌ. Te hei misodꞌa ndoos, huu Lamatuaꞌ natudꞌu rala malolen neu nggi. De ia naa, rala malolen naa, mana nalalao nggi.
Hita dadꞌi onaꞌ ate mana tao ues tungga Lamatuaꞌ hihii-nanaun
15 Dadꞌi, taꞌo bee? Mbei ma hei duꞌa mae, “Huu hita nda afiꞌ tasodꞌa tungga baꞌi Musa hohoro-lalanen sa ena, fo maloleꞌ to E, de hela neu fo ata tao salaꞌ takandooꞌ a leo. Huu Lamatuaꞌ feꞌe nau natudꞌu rala malolen neu nggita!” Hei duꞌa taꞌo naa, to? Au ufadꞌe, e! Naa sala!
16 Au fee conto onaꞌ malangga no ate. Mete ma hei fee ao mara fo tao ues fee atahori sa, na, hei musi rena e, ma tao ues tungga hihii-nanaun. Huu eni, hei malanggam. Ma hei, eni ate nara. Onaꞌ naa boe, hei bisa pili mae tungga bee ka. Huu hei bisa pili fo tao salaꞌ, fo dadꞌi salaꞌ a aten. Te mete ma hei pili taꞌo naa ena, na hei tao ao mara saranggaa mia Lamatualain. Ma, hei o bisa pili fo tao ndoo-tetuꞌ, ma dadꞌi ate fo tao tungga saa fo Lamatuaꞌ denu nggi. Mete ma hei pili taꞌo naa, na, hei bisa dadꞌi maloleꞌ mo E!
17 Feꞌesaꞌan, hei hela salaꞌ nalalao nggi, te ia naa, hei tungga rala mara, fo tao tungga saa fo atahori saraniꞌ ra ranori neu nggiꞌ a. Naeni de au oꞌe makasi neu Lamatuaꞌ. 18 Huu Lamatuaꞌ mboꞌi nggi mia salaꞌ koasan, losa salaꞌ a nda nalalao nggi sa ena. De ia naa, dꞌala ndoo-tetuꞌ a nalalao nggi.
19 Au olaꞌ ia, endiꞌ conto fais-fais mia malangga no aten, naa fo mihine no malolole au masud ngga. Feꞌesaꞌan, hei fee ao mara dadꞌi ate fo tao salaꞌ, mana tao nggi dadꞌi manggenggeo-malaafuꞌ, tungga Musa Hohoro-lalanen. Te ia naa, hei musi fee ao mara dadꞌi ate fo misodꞌa tao ndoo-tetuꞌ a, fo tao nggi dadꞌi meumareꞌ sia Lamatuaꞌ matan.
20 Feꞌesaꞌan, leleꞌ ama akaꞌ rena ma tao tunggaꞌ a salaꞌ hihii-nanaun, hei nda afiꞌ rena ma tao tungga ndoo-tetuꞌ a sa ena. 21 De au ae utane taꞌo ia: Hei hambu buna-bꞌoa maloleꞌ saa mia tatao-nonoꞌi mara naa? Nese to? Tao-tao te, buna-bꞌoaꞌ fo hei hambuꞌ naa, tao mamaet fee nggi. Huu Hei tao salaꞌ taꞌo naa, de neu mateꞌen, hei saranggaa mia Lamatualain.
22 Te ia naa, Lamatuaꞌ mboꞌi hendi nggi ena mia malangga mbaraaꞌ a, de ama sudꞌi boe tao salaꞌ fai. Ia naa hei musi dadꞌi Lamatuaꞌ atahori mana tao ues na. Te mateꞌen, dei fo hei dadꞌi meumareꞌ fee neu E, ma bisa misodꞌa ndoo-tetuꞌ nda namaꞌetu sa. 23 Huu leleꞌ hita tao salaꞌ, eni hahambun, naeni hita saranggaa mia Lamatuaꞌ losa doo nduꞌu-dꞌoon neu. Mate nggita ena. Te huu Lamatuaꞌ sadꞌia nala dala sosoiꞌ sa ena. Huu, Ana nae fee mudaꞌ ngita masodꞌa ndoo-tetuꞌ nda manaꞌetuꞌ sa. Ma hita hambu masodꞌaꞌ naa, Mete ma ata tungga dadꞌi teu hita Lamatuan Yesus Kristus atahorin.
6:4 Kolose 2:12