2
Auba Robe Emai Pentekoste Raninai.
Pentekoste berauranai a'ikakauma haukia ikoikiai 'eka hamomonai teto'una. Weia kupai 'uru rarina ha biaimo emai ta'uainakia, matoha rani rarina ha eabu 'uruna 'abana, ia temia to'u ituna ebabonu 'auna. Mai abonamo taba ha teihana ihana matoha iruba upana maeana 'abana eao ha ha kaipakia 'ubinai. Ia ikoikiai Auba Robe ai aba tebonu, ba Auba Robe ebenakia ihobonai aiara haeai haeai maeakiai te'abi.
Ua raninai Iuda haukia Tirama marikina temariki haukia hanopaka haeai haeai ṯemiaho haukia temai Ierusalemai. 'Uru weiana teona raninai, 'eka hamomonai teto'una abomo to'u hanona rarina 'akina, to'u haukia tehaorea, pokina ha ha maeakia tohanai a'ikakauma haukia pou weiana tehinana hauna teona. Ikoikia teta'u ta'u huri mai aokia tearo 'ari tetibaha, “'Ai, neiakia ti'abi haukia hanona Galilea haukia, u? Aehoma buonai aika ikoikai hanona haha maeaka tohanai ti'abi aiakia nahaona? Aika hanona hanopaka haeai haeai ai hamai, Patia, Media, Elama ai, Mesopotamia, Iudea, Kapadokia ai, Ponto, Asia ai, 10 Furugia, Pamfulia ai, Aigupito ai abomo Kurene ai, ia hanona Libia ekia 'eka ha. Roma ai tamai haumai, baika hana Iuda haumai baika hana Iuda haukia aha'i ia kuti taearanai Iuda haukiai tibaonakia haumai, 11 ai baika hanona Krete mai Arabia ai tamai. Hau weiakia maeaka tohanai Tirama hoa apa'uana ebabaina hauna tehinana 'uruna haona.” 12 Ikoikiai teraona raona mai aokia a'i etaina, ia ha ha kipokia tebakai bakai tetibaha, “Neiana hanona taba?” 13 'A baika hanona a'ikakauma haukia teiriri ainakia tetibaha, “Aba bia teinu 'ari.”
Petero Pentekoste Raninai Eiroro.
14 Weiana Petero mai 'abana harauhaea hamomo kipokia temikiri, ia aiana ebapa'uana eiroro benakia etibaha, “Iuda haumi mai Ierusalemai ṯomiaho haumi e. Aia'u tomobahu bahu aina. Taba neiana aea erama aiho hauna pouna kaba'iobinimi. 15 Ai neiamai hanona a'i ṯainu 'ari, wai turaonana 'abana aha'i, abomo bariu hanona raurani beraura hoana 'ababani hamomo. 16 Ia mahabanai hauna Ioel ṉa e'abi aiho etibaha,
17 ‘Tirama etibaha,
Hanopaka ena pua raninai,
Au Auba'u hanona maearima
ikoikiai ahakiai kabakiki oioina.
Nahumi hau haukia mai babi'ekia
kateaobero,
emi hau 'aru'arukia hanona
katemahabanai,
abomo emi anepaka katenibi.
18 Haeamona rani weianai
au e'u ta'ara ia'ina haukia
mai babi'ekia ahakiai au Auba'u
kabakikina weiana kateaobero.
19 Ta'u tabakia baika kupa 'ubinai
kabawaira tinanakia,
hanopaka ahanai abomo taba
baika katerama, weiana aruaru,
iruba abomo hiabu imukina.
20 Obiapaka ena beraura apa'uana
mai nuabina kekaibari raninai,
beraura hanona kewapura abuna,
nawa hanona kebiro
matoha aruaru 'abana.
21 'A Obiapaka atana kateaparina
haukia katemauri.’
Iol 2.28-32
22 “Isaraela haumi e, tomobahu aia'u tomona. Iesu Nasareta hauna hiabu akakia haeai haeai mai hoa akakia haeai haeai ebabainakia hanona Tirama ia aonai eaka, hoahoakia wai baiatamiai ua tewaira tina aiho haukia aba to'iobi harainakia. 23 Iesu neiana Tirama ena nuatae abomo ena 'iobi ua'i baha aba eba'oruna taearana wai ebenimi. Wai tohore maearima ki'a obokia imakiai toutana weiana matiu ibiri ropo 'ubinai tokoko 'auna toahu 'arina. 24 'A Tirama ehore ebamikiri muena 'ari ena haiara ikoinai ebapuanakia, pokina 'ari ia kea'i 'inina ua'a wapura 'ekanai hanona a'i etaina. 25 Davida abomo ia pouna ehinana etibaha,
‘Obiapaka hanona rani ikoinai
waira'uai aihana.
Pokina ia hanona au itipa'u
tainai, a'i kaibiu 'apua.
26 Ua buonai ao'u ena aonamo
hanona eapa'ua ki'a baha.
Maea'u hanona aonamo
'abikia ehinanakia,
hau'u hanona buabeni aonai
kemiaho.
27 Pokina auba'u hanona 'ari haukia
ekia 'ekai a'i kohabona,
abomo emu Robe hauna ua'a a'i
kohabona a'i kepari.
28 Oi ohore mauri taearana
obaihana'u,
emu waira tina hanona e'u
aonamo kebapa'uana.’
Sal 16.8-11
29 “Uaho'aba'u e! 'Aba'abaka Davida ena pou mahina haraina. Tomo'iobina ia hanona aba e'ari tehorena, ena 'ariahana hanona bariu neia aika hereherekai. 30 'A Davida hanona mahabanai hauna e'iobina Tirama ena 'abi'uai pahihina ebena, ia 'aba'abana ha hanona ia ena imia'au 'ekanai ua'a kemia'au. 31 Davida ehore Tirama taba kebabaina hauna eiha 'uaina Keriso* ena mikiri mue 'abina ehinana etibaha,
‘Ia hauna hanona 'ariahana aonai
ua'a a'i kehabona,
ia hauna a'i kepari.’
Sal 16.10
32 Iesu neiana hauna Tirama ehore 'ariai ebamikiri muena. Ai ikoimaiai taihana abomo ta'iobina. 33 Ia hana Tirama ehore ea'i taeana imana itipanai nemiaho. Auba Robe weiana Hamana e'abi 'uai aina hauna ea'ina. Weiana hana aba euhu ririna, bariu ena hiabu mahamiai aba ṯoihana, haiamiai aba tuona. 34 Pokina Davida hanona kupai a'i ekara'au aonai e'abi etibaha,
‘Obiapaka hanona e'u Obia
ehina bena etibaha,
Au itipa'u tainai momiati,
35 keaomo oi emu 'ou haukia
kaehe rabu tainakia aemu ba'anai
kahorotinakia.’
Sal 110.1
36 “Ua buonai, Isaraela haumi ikoimiai kato'iobi haraina, Iesu wai matiu ibiri ropo 'ubinai tokoko 'auna hauna Tirama ehore aba Obiapaka mai Kerisoai ebaona.”
Maearima Bo'ona Teraona kabe Ba'uere Robe Hoana Tea'ina.
37 Weiana 'abi neiakia teo'o raninai nuakia tetae, ia Petero mai iuhubeau haukia tebakainakia tetibaha, “Uaho'abamai e! Ai aea katababai aiho?” 38 Petero ia ehina benakia etibaha, “Katoraona kabe, ha ha Iesu Keriso atanai kato'uere robe emi ki'a ihina hao hoana. Weiana Auba Robe ena beruberu aba katoa'ina. 39 Pokina 'abi'uai neiana hanona wai 'eumi, nahumi 'eukia, abomo atau'ai ṯemiaho haukia weiakia Obiapaka eka Tirama keaparinakia haukia ikoikiai 'eukia.”
40 Petero 'abi bo'okia maearima ehinabe harainakia abomo eba taburanakia etibaha, “Uru ki'a obona neiana aonai katokaobo hanona katomauri.” 41 Petero ena 'abi tea'i taeana haukia ikoikiai 'uere robe hoana tea'ina, rani weianai maearima hanona ikoinai taha aihau (3,000) a'ikakauma haukia ekia to'u aonai tetoto.
A'ikakauma Haukia Ikoikiai Aokia Hamonai 'Eka Hamonai Temiaho.
42 Ia hanona rani ikoinai iuhubeau haukia herekiai 'iobi tetabuna, ekia miato'u mai 'abi'abi aokiai ia abokia mo weia, kipokia teaniani haeamo, 'eka hamonai tebahuba'ari. 43 Iuhubeau haukia hoa haeaihaeai mai babai haeaihaeai tebabainakia hanona maearima ikoikiai Tirama teta'u aina. 44 Weiana a'ikakauma haukia ikoikiai 'eka hamonai teto'u, ekia taba ikoikiai 'eka hamonai tewate harainakia. 45 Ekia kepu mai hano tekawakawa ainakia monikia hanona tewate wate nuatae ihobonai ha ha tebenakia. 46 Rani ikoinai wapu ha ha mai aokia hamonai marea robe aonai teto'u, abonamo ekia ituai mai aonamokia mai aokia hamonai teaniani haeamo, 47 Tirama teba namona, maearima ikoikiai ia teaonamo ainakia. Obiapaka ehore ebamaurinakia haukia rani ikoikiai a'ikakauma haukia kipokia eba hamomonakia.
* 2:31 (31) 'ao Mesia