26
Paulo Agripa Wairanai Kipona Pouna Ehinana.
Agripa ehore Paulo ehina bena etibaha, “Aba bero nabeni'o kipomu poumu mohinana.” Ba Paulo imana ea'i taeanakia e'abi etibaha, “Obia 'arana hauna Agripa e, au kipo'u nababataina bariu rani neianai oi wairamuai akoroti hanona enamo, pokina Iuda haukia ekia hinau 'abikia here'uai hauna kipo'u pouna kahinana. Neiana hanona taba tohana, oi o'iobina Iuda haukia ekia hoahoa mai ekia atetua, ua buonai nanoini'o kobai'ima au ka'abi.
“Iuda haukia ikoikiai te'iobina'u ko'iko'i'uai a'iramana emai mo bariu, e'u miaho maurina kipo'u e'u aiarai abomo Ierusalema ai. Aba wa'i baha te'iobina'u abomo au hanona Parisea haunai tebaona'u, ekia kuti rauhubukia pahihikia katebabai aokiai au abomo baiatakiai, ia katenuatae hanona katehina pouna. Bariu bakai 'ekanai akoroti, pokina Tirama e'abi 'uai 'aba'abaka herekiai hauna nabuabena paunai. Itubu harauhaea rua rabi mai mararani Tirama nahakuti aina mai 'abi'uai neiana nahabuabena kerama. Hau apa'uana e, buabeni weiana paunai Iuda haukia au ṯehinau aina'u. Taba buonai wai tu'abi Tirama nihore maearima 'ariai nibamikiri muenakia a'i katoa'i taeana ṉa tuho?
“Au abomo ao'uai araonana Iesu Nasareta hauna atana a'oatana ia'i ki'ana akakia bo'ona pababai hanona penamo. 10 Au Ierusalemai ua ababai aiho, robe haukia apa'uakia hiabu tebena'u, aeao Tirama ena maearima a'inakia abawapuranakia, abomo kateahu 'arinakia 'abina tehinana au ima'u a'itaeana. 11 Rani bo'ona aeao marea ha ha aokiai ahunakia abahaiaranakia, abahobona ahina benakia ekia a'ikakauma kate buniaina, au aopuereai ki'a bahanakia, weiana hanopaka haeai abomo aeao ahunakia.
Paulo Eraona kabe Pouna Ehinana.
(Ih 9.1-19; 22.6-16)
12 “Raona neiana paunai au rani ha robe haukia apa'uakia hiabu tebena'u teuhuna'u kaeao Damaseko. 13 Obiamu, taearai atiaha tohanai ea ha aihana kupa 'ubinai, ea ki'a baha ba beraura, te'abana'u haukia kipokia ebaea obonamai. 14 Ikoimaiai ta'eho 'anoai aia ha aona Heberu maeakia ehina bena'u etibaha, ‘Saulo e, Saulo e, taba buonai au nu'oatana'u? Au nubaki'ana'u hanona kipomu kobahaiarani'o akana nubabaina.’ 15 Abakaina atibaha, ‘Obiapaka e, oi tai?’ Obiapaka e'abi, ‘Au Iesu oi nu'oatana'u hau'u. 16 Momikiri aemu tohanai mokoroti, au heremuai awaira tina hanona ka'itaeaini'o e'u ta'ara'i haunai koao, bariu oi aea oiha aihona'u abomo wairai kabaihani'o haukia poukia maearima kohina benakia. 17 Au Iuda mai rama haeai haukia imakiai oi kabamaurini'o, haeamona kauhuni'o rama haeai haukia herekiai. 18 Mahakia kobano'anakia wapurai koba kabanainakia katemai ea, ba Satani ena hiabuai katekabanai katemai Tirama herena, weiana kate a'ikakaumana'u ekia ki'a ihina hao mai ekia 'eka katea'ina Tirama ena maearima robekia baiatakiai.’
Paulo Ena Aka Robana Eahuna.
19 “Obia 'arana haumu Agripa e, kupai aia weiana aona hauna aka'ai tohana. 20 Kori'uaina hanona weia Damasekoai, haeamona Ierusalemai mai Iudea aiarakia ikoinai eaomo rama haeai haukia herekiai airoro aina kateraona kabe katemue Tirama herenai, aka namokia katebabainakia weiana ia aba teraona kabe haukia katebatohanakia. 21 Weiana buonai Iudea haukia marea robe aonai tea'ina'u, ekia nuatae hanona kateahu 'arina'u. 22 Au hanona Tirama ebarai to'ona'u emai mo bariu au wairamiai akoroti nabatohana, maearima papakia 'ao apa'uakia ikoikiai herekiai teihobo. Au nahinana hauna hanona taba hamona mo mahabanai haukia mai Mose ia robana teahuna kerama hauna. 23 Keriso hanona kehaiara ba 'ariai kemikiri 'uai, Isaraela haukia mai rama haeai haukia ikoikiai herekiai ena bamauri eana kemaiaina.”
Paulo Agripa Ehina bena Kea'ikakauma.
24 Paulo kipona pouna nehinana aonai Festo eio etibaha, “Paulo e, oi hanona aba nubeau 'ari, emu aotipa apa'uana ehore aba ebabeau 'arini'o.” Paulo ia ehina bena etibaha, 25 “Festo Apa'uamu e, au hanona a'i nabeau'ari, au nahina haukia hanona 'abi tohakia abomo mai anikia. 26 Au ahina 'abikia hanona obia 'arana hauna abomo neiakia e'iobi buonai au mai ao'u ikoinai na'abi. Au a'iobina ia neiakia ikoikiai aba ea'i harainakia, pokina taba neiakia hanona eua'a haiahaiai a'i terama. 27 Agripa Obia haumu e, oi mahabanai haukia nubatohanakia? Au a'iobina oi ia nubatohanakia.”
28 Agripa Paulo ehina bena etibaha, “Rani papana neiana aonai oi nuraonana au Keriso ena maearima ai aba kobaona'u, 'u?” 29 Paulo e'abi etibaha, “Rani eko'o ko'o 'ao rani ehoma'a, ia au Tirama nanoina, oi ikupaiamu aha'i, ia aia'u tuona haumi ikoimiai bariu beraura neianai hanona patomai au 'abanai patoao, iamo heremiai tabiri hamona ṉahomana a'i nanuatae aina.”
30 Ba Obia 'arana hauna, Kabana hauna, Berenike mai weia temiati haukia ikoikiai temikiri, 31 ikaihuri weiana tehabona tekarahi, ha ha te'abi'abi tetibaha, “Hau neiana taba ha a'i ebabai ki'ana weiana ia ke'ari 'ao kewapura hauna a'i ebabaina.” 32 Agripa ehore Festo ehina bena etibaha, “Hau neiana hanona pahabakarahina, ia Kaisa mo atana ehinana ua'a kebakai.”