28
Paulo Melita Kereibuanai Ekara'au.
Ikoimaiai namomai poeai takoroti raninai ta'iobina kereibua weiana atana hanona Melita. Kereibua weiana haukia terabo harai heremaiai. Abara etibo mai 'ama rarina buonai ia iruba teba'arana ikoimai haumai ehiabu tea'i taeanamai. Paulo matiu mai i'akena ea'ina iruba ahanai ehore 'auna, 'erau iruba hiabuna eonobaina hanona erobo ahi Paulo imanai e'uri to'o ekapa oreore. Kereibua weiana haukia 'erau Paulo imanai teihana raninai ha ha te'abi tetibaha, “Pa'e hau neiana hanona ahuahu hauna, 'akuai a'i e'ari maurinai ekara'au, bariu neiana erama hanona ena beho 'arana.” 'A Paulo ehore imanai 'erau weiana ebaure obona eao iruba aonai e'eho, ia haiara ha a'i eonobaina. Maearima weia haukia teraonana imana kebua 'ao kebata'u ke'eho ke'ari, ia tebai'ima rani ehoma'a ia herenai taba ha a'i erama, ba aokia tebahaeaina tetibaha, “Ia tirama mo ha.”
Ia temiaho herena tainai ua'a hanona kereibua obiana hauna atana Pubilio ena 'eka, mai aonamona ebakara'aunamai ena ituai, ba wapu aihau ai hanona ia ena baki haumai e'ima harainamai. Weiana Pubilio hamana hanona enoti itu aonai, ena inawa hanona hau hiabu mai me'ime'i, Paulo eao ena ikaihuri aonai etoto ahanai ebahuba'ari, imana ia ahanai ehao 'au ena inawa enamo. Hoa weiana erama murinai inawa maearimakia kereibua weiana aonai haukia ikoikiai temai ba eba namonakia. 10 Temariki ainamai taeara haeaihaeai ai tebanamonamai, abomo katabeau ahi raninai taearai tanuatae ainakia tabakia ikoikiai hanona teuta 'aunakia.
Paulo Romai Ekara'au.
11 Nawa aihau murikiai ai hanona Alesanderea aunohinai taehe 'au tabeau ahi 'akupakai. Aunohi atana hanona ‘Bai'apaea’, weiana hanona 'ama rarinai kereibuai weia etai'au emiaho. 12 Surakuse ai takara'au, weia tamiaho wapu aihau. 13 Weia emai parae takaina tabeau ahi taeao Regio ai tabahaha 'au, erani hanona baruru eabu, ba tabeau ahi wapu ibaruanai hanona ai Puteoli ai tabeau 'au. 14 Weia uaho'abaka baika tatabu ahinakia, tebaka'anamai taeao herekiai tamiaho hui hamomo, weia tamikiri hanona taeao Roma. 15 Uaho'abaka baika weia poumai teona hanona temai mo aiara baika wairai atakia ‘Apio kawakawa 'ekana’ mai ‘Pariki aihau’ hanona weia kipokia tabaitabu ahi. Paulo hau neiakia eihanakia raninai Tirama ebanamona abomo aona ekiro.
16 Roma ai takara'au raninai Paulo hanona ikupaiana ena 'eka teba haeaina, huari hauna ha ia ke'imana.
Paulo Romai Pou Namona Eiroro aina.
17 Wapu aihau teore murikiai Paulo ehore Iuda te'uai aina haukia eaparinakia teto'u aonai, Paulo emikiri e'abi etibaha, “Uaho'aba'u ikoimiai, au eka maearima a'i mo abareana 'ao 'aba'abaka ekia hoahoa a'i mo abakai hurina, ia au hanona weia Ierusalema ai ia tebirina'u Roma haukia imakiai teutana'u. 18 Roma haukia tebakaina'u ekia nuatae kateba karahina'u pokina ki'a ha a'i tetabu ahina weia au ka'ari. 19 Ia Iuda haukia bakai ena 'abi tebaki'a, au hanona tebahi ahina'u mo Kaisa atana ahinana, wairanai kakoroti kabakai ṉaho. 'A au e'u maearima kahinahina ainakia hanona aha'i. 20 Neiana paunai au aparinimi kaihanimi mai kipokia kaha'abi'abi. Isaraela maearimakia ia ṯebuabena hauna buonai tabiri neiana au aha'uai.”
21 Ia ena 'abi tebamuena tetibaha, “Oi 'abimu marerena weia Iudea ai ha a'i emai a'i tatabu ahina, 'ao uaho'abaka abomo ua'a ha 'abi a'i emaiaina 'ao oi emu babai ki'a obona ha pouna a'i ehinana. 22 Bariu ai hanona ṯanuatae oi emu raona 'abina kohinana aiamu kataona, pokina ai ta'iobina oi a'ito'u naiana nubabaina hauna eka maikoina maearima a'i ṯenuatae aina.”
23 Ba Paulo mai to'u haukia kipokia wapu ha teba'oruna, wapu weiana etaina hanona maearima bo'ona tera'a temai Paulo nemiaho 'ekanai teto'u mo raurani eaomo erabi. Paulo ehore Tirama ena obia aiarana hauna robana eahuna maearima herekiai mai Iesu pouna Puka robenai tererena hauna eba'iobi aina Mose ena rauhubu pukakia aokiai mai mahabanai haukia ekia pukakiai. 24 Maearima baika ena 'abi teona hanona aokia eaoaina, 'a baika hanona ena 'abi a'i tea'i taeana. 25 Aokia a'i ehamona katera'a, ekia ra'ai Paulo 'abi hamona neiana ehinana e'abi etibaha, “Auba Robe Isaia mahabanai hauna pinana hama ehina harai ki'a bahana 'aba'abami herekiai etibaha,
26 ‘Moao maearima neiakia
herekiai kotibaha,
Aia neiana kato'o o'o bena
ia obona a'i katobo,
katoihaiha bena
ia a'i katoiha tinana.
27 Pokina uru neiana haukia aokia
hanona tetubu abu haiakia
hanona tepo'o, mahakia te'iau.
Ua a'i katehoma raninai,
mahakiai kateihana,
haiakiai kateona,
aokia kate'iobi,
kateraona kabe
katekabe katemai here'u
au mauri kabenakia.’
Isa 6.9, 10
28 Ua buonai kato'iobi haraina, Tirama ena bamauri 'abina hanona aba euhuna rama haeai haukia herekia, ia kateona.” 29 (Paulo ua e'abi aiho murinai Iuda haukia terama otaraina, 'a ikoikiai 'abi weiana kipokia tebaiara aina.) 30 Paulo ihau maikoikia rua weia emiaho, itu emiaho aina hauna kipona 'arana ehorena, herena temai kateihana haukia ea'i taeanakia. 31 Ia Tirama ena obia aiarana 'abina eiroro aina mai Obiapaka Iesu Keriso pouna eba'iobi aina mai taburana, hau ha a'i ekaiabuna.