Marere
HEBERU
Haukia Herekiai
Puka Aona Irerena 'Abina
Puka neiana ererena hanona a'ikakauma haukia baika kebarainakia weiakia ekia a'ikakauma tihabona pokina maearima baika ia tebapo'onakia ba atetua aonai temiaho. Weiana buonai puka neiana ererena ekia a'ikakauma kebataburana. Weiana Keriso ikupaianamo herenai etaina Tirama ena taeara tohakia kebaihanaka.
Puka neianai taba apa'uakia aihau robakia niahunakia. Kori'uaina hanona Iesu hanona Tirama nahuna tohana. Iesu hanopakai emiaho aonai, ia hanona puma bo'ona ehoainakia, mai haiara rarikia ea'inakia ba taeara weianai Tirama ehore Iesu hanona maearima ikoikiai ibaraikia hauna apa'uanai ebaona (2.10). Weiana paunai Iesu hanona mahabanai haukia mai aneru mai Mose etara haonakia. Ibaruana hanona Tirama kipona ehore Iesu ea'i taeana robe haunai keao banaibanai. Ia hanona robe hauna apa'uana kupai, ia hanona herenai etaina maearima ia tia'ikakauma tohana haukia kebamaurinakia. Mose ena hoahoa mai ena rauhubu robakia eahunakia. Weiana hanona Iesu taba ebabaina hauna aubaubana 'abana.
Puka neiana aonai Isaraela maearimakia 'uaikia haukia ekia a'ikakauma orikia bo'okia ṯemiaho (11), ba maearima ekia a'ikakauma nibataburana. Orena hanona ia nibataburanakia weiana atetua taba taba katetabu ahinakia, 'a ia hanona ekia a'ikakaumai katekori 'ini keaomo 'ariai. Ia mahakia hanona Iesu herenai kemiaho, ena taearai kateka'a, weiana puma mai haiara hanona ekia a'ikakauma a'i katea'i parena (12.1-12).
Puka Paipana Apa'uakia
a. Roba iahu: Keriso hanona Tirama ibawaira tinana. (1.1-3)
b. Keriso hanona aneru etara haonakia. (1.4—2.18)
c. Keriso hanona Mose mai Iosua etara haonakia. (3.1—4.13)
d. Keriso ena robe akana ena apa'ua. (4.14—7.28)
e. Keriso ena 'abi'uai ena apa'ua. (8.1—9.28)
f. Keriso ena baibeni akana ena apa'ua. (10.1-39)
g. A'ikakauma hanona taba apa'uana. (11.1—12.29)
h. Bahiahi 'abina mai 'abi orekia. (13.1-25)
1
Tirama Ena 'Abi Nahuna Pinanai Ehina benaka.
Wa'i baha raninai Tirama ehore mahabanai haukia pinakiai rani bo'ona taeara haeaihaeai ai 'aba'abaka herekiai ehina benakia. Ia bariu rani neiakia puakiai hanona Nahuna pinanai aika ehina benaka. Tirama ehore Nahuna imanai kupa mai hanopaka ebabainakia, ia ehore Nahuna etina'ana taba ikoikiai ebena ia 'euna. Nahuna neiana hanona ne'imare Tirama nuabina nibawaira tinana, ia hanona Tirama ihobona tohana, ia ena 'abi hiabunai taba ikoikiai ne'imanakia. Ia maearima ekia ki'a eutu obonakia murinai kupa 'ubinai hiabu ikoinai Tiramana itipana taina imariki aina 'ekanai emiati nemiaho.
Tirama Nahuna Hanona Aneru Etara Haonakia.
Ia hanona aneru etara haonakia pokina Tirama ia atana ebena hauna hanona aneru atakia etara haonakia. Tirama ehore ia ehina bena,
“Oi hanona au Naha'u.
Bariu beraura neianai
Au oi abaramani'o,”
Sal 2.7
ia aneru ha herenai ua a'i e'abi aiho. Ia haeamona e'abi,
“Au hanona ia Hamanai kaeao,
ia abomo au Naha'u ai keao.”
2 Sam 7.14
Haeamona Nahuna apa'uana euhuna hanopakai emai raninai e'abi etibaha,
“Tirama ena aneru ikoikiai
hanona ia temekuti aina.”
Deu 32.43
Aneru robakia eahuna etibaha,
“Tirama ehore ena aneru
hanona baurai ebaonakia,
ena aneru baika ta'ara'ina tia'i
haukia hanona iruba upakiai
ebaonakia.”
Sal 104.4
Ia Nahuna robana eahuna etibaha,
“Oi hanona Tirama, emu obia
imia'auna kemiaho banaibanai,
oi hanona bero ai emu aiara
nupoki aina.
Aka bero onuatae aina,
babai ki'a hanona o'oatana.
Ua buonai Tirama emu Tirama
ehore aonamo tehoronai
eheini'o emu obia hoana,
atamu ebapa'uana
'abamu wairakiai.”
Sal 45.6, 7
10 Haeamona etibaha,
“Obiapaka e,
popouna 'akinai hanopaka
hanona oi obabaina,
kupa abomo oi imamuai obabaina.
11 Kupa mai hanopaka
hanona kate'akauma,
iamo oi hanona komiaho
banaibanai,
ia taba ikoikiai kateburuburu
habuni 'ai'aina 'abana.
12 Kupa mai hanopaka kounakia
habuni iro'abu 'abana,
weiakia ihakia katehaeai
habuni ni'ai'ai 'abana.
Ia oi hanona 'ekamuai mo,
emu mauri ihaukia hanona
a'i kepua.”
Sal 102.25-27
13 Rani ha Tirama aneru ha ṉa a'i ehinabe aihona a'i etibaha,
“Itipa'u tainai momiati
keaomo oi i'oatamu haukia
'apumu ba'anai kahorotinakia.”
Sal 110.1
14 Aneru hanona taba? Ia ikoikiai hanona auba, Tirama ta'arana tia'i haukia, euhunakia bamauri katea'ina haukia katebarainakia.