28
Mne ichisiwa cha Melita
Hatupfikile tseghamba kumwani, tsatumanya ichisiwa chila chokemighwa Melita. Wenye kaye watutendela uluso ghendo, watubwinila ghumoto twote kwaapfila imvula tsaing'ali itowa na tsakukala ne ichipfeghetsi. Pauli tsakadondola tsingodi, na hayang'ali yotsika mmoto, ghumoto ghula ghumtenda nzoka yalawe mne tsingodi na kumluma Pauli na kwikindilitsa mna ghumoko ghwake. Wenye kaye hawamwonile inzoka ayo kolebela mmoko mwake, welongela, “Imunu yuno kakoma imunu ghendo, hata ka kahona mne ibahali, chisasi che milungu ng'achimlekelela bae yakale mghima.” Lekeni Pauli kamkung'usila inzoka ayo mmoto na kuduhu chihile ichimpatile. Tsawapfikitsa katsopfimba au bahala katsakughwa hasi na ukufa, lekeni hawabetile kwa ichipindi chitali, na ng'awonile bae ichinu chihile ichimlawile, waghalusa mawatso ghawo, walonga Pauli tsakakala yumwe we milungu.
Habehi na hanu hala tsakukala na imighunda ye imkulu we chisiwa iyakemighwe Pabiliyo. Imunu ayu tsakatubokela ghoya na tukala iwahenza wake kwa ghamatsuwa madatu. Aba wake tsakakala kawasa mlutsatsi, koghula lihoma na kupweleta idamu. Pauli kaghenda ukumlola na hayamalitse kulomba, kamwikila ghamoko, kamuhonetsa. Haghalawile agho, iwanu wengi iwang'ali woghula mne ichisiwa chila, nawo watsa wahonetsighwa. 10 Watwing'a nzawadi ketseketse, na hatung'ali tweyandaa ukuka, tsaweka mne imeli chila ichinu chatubamile mne ghumwanza.
Kulawa Melita kughenda Roma
11 Imiyetsi midatu haimalile tughendelela na ghumwanza kwa imeli imwe ya Alekisandiliya iikemighwe “Milungu Basa,” imeli ayo tsaikala hala Melita ghamatsuwa ghe ichipfeghetsi. 12 Tupfika Sirakusa na ukukala aho ghamatsuwa madatu. 13 Kulawa ako tughenda ghumji ghwa Regiyo. Litsuwa liwinzile libeho lyandusa kuduma kulawa lubali lwa kuhisi, na litsuwa lya kabili tupfika Potioli. 14 Ako tuwapfika iwanu iwamtoghole Yesu, watulomba tukale nawo ghamatsuwa saba. Kuya tupfika Roma. 15 Iwanu iwamtoghole Yesu ako Roma tsawahulika ka tsatung'ali tukutsa, apfo watsa kutubokela mne ghulilo lya Apiyo na ng'anda ndatu tsa kuwasila wagheni. Pauli hawonile kamtunya Imulungu, tsakaghumighwa ghumoyo ng'ani.
Pauli mne ghumji ghwa Roma
16 Hatupfikile Roma, Pauli tsakalekelighwa kukala yaliyeka hamwe ne asikali iyang'ali yombetetsa.
17 Ghamatsuwa madatu hambele kawakema hamwe pfilongotsi wa Wayahudi. Hawetingane Pauli kawalongela, “Ndughu tsangu, nene sitendile chinu chochose bae chihile kwe iwanu wangu, wala silemile ipfihendo pfe iwabala wetu. Lekeni tsanighoghighwa ako Yerusalemu na kwikighwa mne ghamoko ghe Waroma. 18 Waroma hawamalitse kunighutsa wabama wandekelele, kwaapfila nahela totso ilinitenda nikomighwe 19 Lekeni pfilongotsi wa Wayahudi hawalemile, chinu acho chinitenda nibame nihighighwe ne mndewa wa Roma. Lekeni nene nahela ghomba lyolyose ne iwanu wangu. 20 Kwaajili ayo niwakema niwone na nonge namwe, kwaapfila nyohighwa minyororo ino kwaajili ya mkombotsi iwomlolela iwanu wa Isiraeli.”
21 Nawo wamlongela, “Twetwe ng'ana tubokele bae ibaluwa yoyose ilawile Yudeya, kuya kuduhu iwanu iwatsile kulawa ako kutulongela mbuli tsako tsihile. 22 Lekeni twobama tukuhulike ghweghwe ghumwenyegho ulongatse, kwaapfila chatumanya twetwe chila hanu iwanu wolilonga pfihile kingili lyako lino.”
23 Apfo welaghana wetingane na Pauli mne litsuwa lingi, na iwanu wengi wamtsila ukaye yake. Kulawa nemitondo mbaka nemihe Pauli tsakawalongela mbuli tse undewa we Imulungu, na kwa Ghamalaghitso gha Musa na ghamaandiko ghe wanabii we Imulungu, kaghetsa kuwakwegha wamtoghole Yesu. 24 Iwanu wamwenga waghatoghola ghayalongighwe na Pauli, lekeni wamwenga ng'awatoghole bae. 25 Hawang'ali wesonga wawo kwa wawo na kwandusa ukuka, Pauli kalonga imbuli ino, “Ghumuhe Mwenzeluka tsakalonga ghoya kuna iwabala wenu kubitila Isaya, nabii we Imulungu. 26 tsakalonga
‘Ghenda uwalongele iwanu wano,
mtsohulika na kuhulika lekeni ng'amtsomanya bae,
mtsolola na kulola lekeni ng'amtsakona bae,
27 kwaapfila imimoyo ye iwanu wano mikomu,
maghutwi ghawo waghadiwa,
tsinenge tsawo watsifing'ilisa.
Waleke ukwona kwa tsinenge tsawo,
na kuhulika kwa maghutwi ghawo,
na kumanya kwa imimoyo yawo,
watsileke nzila tsawo tsihile, kuya niwahonetse.’ ”
28 Kuya Pauli kalonga, “Apfo nobama mmanye imbuli ye ukombotsi wa Imulungu ighalighwa kuna Iwanu si Wayahudi, wawo watsoihulikitsa!” 29 Pauli hamalitse kulonga apfo, Wayahudi woka aku wesonga ng'ani iwenyegho kwa iwenyegho.
30 Kwa miyaka mili Pauli tsakakala baho mne ing'anda iyoilihila kodi, na kawabokela iwanu wose iwabamile kumwona. 31 Kawapetela iwanu mbuli tse Undewa we Imulungu, kuya kalangulitsa mbuli tse Imtwatsa Yesu Kiristu bila kupfuka, na kuduhu imunu yamghomile.