Ibaluwa ya Mwanduso ya Pauli kwe
Iwanu wa Kolinto
Ichilongole
Ibaluwa ya mwanduso ya Wakolinto tsayandikikighwa na mtumighwa Pauli mne ghumwaka ghwa hamsini na tano kulawa Yesu helekighwe (1:1). Aino tsaikala ibaluwa ya mwanduso mna tsibaluwa mbili tsandikighwe na Pauli kwa kanisa lya Kolinto. Tsakandika ibaluwa ino hang'ali yokala Efeso ahala ng'ana yalamle ukwangila Kolinto hang'ali yoghenda na ukuya kulawa Makedoniya (16:5-9).
Mne ibaluwa ino Pauli kakwidika mbuli itsighalighwe ne iwanu kuna yeye, itsilonga ghehile ighatendighwe mne kanisa lya Kolinto, ghehile agho hamwe ne ukwibaghula na ughoni. Ghumji ghwa Kolinto tsaghumanyika ghendo kwa ughoni, apfo ng'achiwile chinu cha kukangawatsa bae Pauli kulyandikila likanisa alyo pfinu apfo. Pfipfila ibaluwa ino ya mwanduso kwa iwanu wa Kolinto, isula ya 13 ina mbuli tsa unoghelo.
Ighali mno
Mne isula ya 1:1-9, Pauli kowalamsa Wakorinto na kumlongela Imulungu mighede kwaajili yawo.
Mne isula ya 1:10-4:21, kolonga mbuli tsa ukwibaghula mne likanisa lye iwanu wa Korinto.
Mne isula ya 5-6, kolonga mbuli tsa ughoni na ukwighala mne libalatsa wawo kwa wawo.
Mne isula ya 7-15, Pauli kolonga mbuli tsa ukukwela, kulapfa nambiko kwe pfinyagho, na ukutsilihuka.
Mne isula ya 16, Pauli komalitsila kwa ukulonga mbuli tsake na sang'ano tsake.
1
Nene Pauli yanikemighwe niwe mtumighwa wa Kiristu Yesu ka Imulungu pfayabamile, na ndughu yetu Sostene.
Twomwandikilani mwemwe kanisa ilili mne ghumji ghwa Kolinto, mwemwe imkemighwe muwe iwanu wake wahenzeluka kwa ukwilunga na Yesu Kiristu, hamwe na wala wose iwali chila hanu iwomlomba Imtwatsa wetu Yesu Kiristu.
Imulungu Aba wetu na Imtwatsa wetu Yesu Kiristu wawatendeleni uluso na yamwikeni tseghamba.
Mighede kwa Kiristu
Nolonga mighede kwe Imulungu ghamatsuwa ghose kwa uluso iyawatendele mwemwe kubitila Yesu Kiristu. Mana kwa ukwilunga ne Kiristu, mwemwe mbweda kwa chila chinu, mbweda mne ukulonga na mne ukumanya. Usenga wa Kiristu wima pfinoghile mghati mwenu. Apfo ng'amuhungukighwe bae na ghweko lyolyose kulawa kwa Ghumuhe Mwenzeluka, ka pfomumbeta Imtwatsa Yesu Kiristu yaghubulighwe. Naye katsowakindilisa, katsoweng'a ingupfu mbaka utsighilo, ili mkale mwahela litotso mne litsuwa lye Imtwatsa wetu Yesu Kiristu. Imulungu iyotogholighwa, kamkemani muwe sale wa Mwanaghe Yesu Kiristu, Imtwatsa wetu.
Ubaghutsi kwe iwanu iwomtoghola Imulungu
10 Ndughu tsangu, nowalomba kwa taghwa lye Imtwatsa wetu Yesu Kiristu mwilaghane kwa chila chinu chomlonga ili mleke kwibaghula mwemwe kwa mwemwe. Ghendoghendo mwalangule chinu chimwe na mlonge chicho. 11 Ndughu tsangu, iwanu wangi kulawa ing'anda ya Kiloe wanongela ka mwemwe mwisonga. 12 Nobama nilonge chanihulike kuna mwemwe, munu yumwe kolonga, “Nene nomuwinza Pauli,” na munu yungi kolonga, “Nene nomuwinza Apolo,” na yungi kolonga, “Nene nomuwinza Kefa” na yungi “Nene nomuwinza Kiristu.” 13 Angu Kiristu keghola? Angu Pauli tsakawambighwa mna msalaba kwaajili yako? Angu tsambatisighwa mughwe wanang'ina wa Pauli?
14 Mighede Imulungu kwaapfila simbatitse imunu wowose bae ila Kirispo na Gayo waliheka. 15 Apfo imunu wowose aleke kulonga ka mwemwe mbatisighwa muwe wanang'ina wangu. 16 Nikumbuka, pfipfila tsanimbatisa Stefana na iwanu iwali mng'anda mwake, kuya imane ka nimbatisa imunu yungi. 17 Kwaapfila Kiristu ng'anitumile bae kubatitsa, ila kuwapetela iwanu Imbuli Inoghile, na si kwa mbuli tsa kuwanogheletsa iwanu, ili lifwa lye Kiristu mna msalaba lileke kwoneka si chinu bae.
Kiristu iyo nzewele ne ingupfu ye Imulungu
18 Kwaapfila usenga wa lifwa lya Yesu mne msalaba wakoneka ubotsi kwe iwanu iwakwagha, lekeni twetwe itukombolighwa twowona ngupfu ye Imulungu. 19 Ghamaandiko Mahenzeluka gholonga,
“Nitsotsihinya nzewele tse wanu wane nzewele,
na tsimbutsi tse iwanu wane chisomo nitsotsasa kutali.”
20 Walikwani wanu wane nzewele? Walikwani walangulitsi wa ghamalaghitso? Walikwani wane tsimbutsi sideke? Imulungu kalangusa ghendo ka nzewele ye iwanu we isi ina ubotsi.
21 Kwa nzewele ye Imulungu, ng'aidahika bae iwanu kummanya yeye kwa nzewele tsawo wenyegho, Imulungu tsakanoghelighwa kuwakombola iwanu iwotoghola kubitila usenga watuwapetela, aula iukoneka ubotsi kwa awala wane nzewele. 22 Wayahudi wobama kwona pfinzonza, Wagiriki wobama nzewele. 23 Lekeni twetwe, twowapetela imbuli ye Kiristu iyawambighwe mna msalaba, imbuli iikoneka ng'walo kwa Wayahudi na ubotsi kwe Iwanu iwali si Wayahudi. 24 Lekeni kwa awala iwakemighwe ne Imulungu, wose Wayahudi na Wagiriki, Kiristu iyo ngupfu ye Imulungu na nzewele ye Imulungu. 25 Kwaapfila achila ichikoneka ubotsi we Imulungu, china nzewele kubita nzewele ye imunu, na achila ichikoneka chahela ngupfu kwa Imulungu china ngupfu kubita ngupfu ye imunu.
26 Ndughu tsangu, lelo mkumbuke hamkemighwe ne Imulungu, wengi mna mwemwe tsamkala mwahela nzewele ya chimunu, na si wengi bae imkalile ne ngupfu na si wengi bae imkalile ne ubala. 27 Lekeni Imulungu kasaghula pfinu ipfikoneka pfa ubotsi ipfili muisi kuwaghuma chinyala iwanu wane nzewele, Imulungu kasaghula ipfinu ipfilihela ngupfu, kuwaghuma chinyala awala wane ngupfu. 28 Imulungu kasaghula aghala ghawabetsile iwanu na aghala ighoneke si chinu bae, ili kughahinya aghala ghawonile iwanu chinu chikulu. 29 Imulungu katenda apfi ili imunu wowose aleke kwighoda hambele he Imulungu. 30 Imulungu iyo iyawatendike mwemwe mwilunge na Yesu Kiristu, iyawile nzewele yetu kulawa kwe Imulungu, twakoneka tunogha hambele he Imulungu, twenzeluka na tukombolighwa. 31 Apfo ka pfayandikighwe, “Iyobama kwighoda, yeghodele chayatendile Imtwatsa.”