16
Yesu kaghendelela kulonga, “Niwalongela ghano ghose ili mleke ukwaghitsa ukutoghola kwenu. Iwanu watsowawinga mne Ing'anda ya Ukulombela, na chipindi chakutsa chila yatsowakoma katsopfikitsa komlapfila Imulungu inambiko. Iwanu watsowatendelani ghano kwaapfila ng'awommanya Aba, wala ng'awonimanya nene. Nimlongelani ghano, ili chipindi hachitsakutsa mkumbuke aghala ghaniwalongele.
Ng'onde ya Ghumuhe Mwenzeluka
“Siwalongele ghano kulawa mwanduso kwaapfila tsanahamwe namwe.
“Sambi noghenda kwa ayula iyanitumile, haduhu imunu iyonighutsa, ‘Ughenda kwani?’ Kwaapfila niwalongela agha ghose, mimoyo yenu imema usungu. Lekeni nowalongela ghendo, pfinogha kuna mwemwe nene mbuke, kwaapfila ka sikuka bae, Mwapfitsi ng'atsowatsilani. Lekeni ning'aghenda, nitsomghalilani. Naye hayatsakutsa, katsolangusa iwanu wa iisi ka wakwalangula pfihile mne mbuli tsa nzambi, na mne mbuli tsa kutenda haki na Imulungu pfayohigha. Tsawatotsa mne mbuli tsa nzambi, kwaapfila ng'awanitoghole, 10 Tsawatotsa mne mbuli tsa haki, kwaapfila noghenda kwa Aba, wala ng'amtsombona keli, 11 na watotsa mne mbuli tsa kuhigha, kwaapfila Setani ma kahighighwa.
12 “Nina mbuli nyingi tsa kumlongelani, ila sambi ng'amdaha bae kutsidudumila. 13 Ghumuhe ghwe Imulungu hayatsokutsa, katsowalongotsa mmanye ukweli wose. Ng'atsolonga kwa uwetso wake bae, katsolonga aghala ghayahulike na katsowalongela aghala ighakutsa. 14 Hayo katsonitunya nene, kwaapfila katsowalangulitsa ghose ghayapatile kuna nene. 15 Pfinu pfose iyali napfo Aba pfa kwangu. Ndo mana tsaniwalongela Ghumuhe Mwenzeluka katsowalangulitsa aghala ghayapatile kuna nene.
Usungu na Ndeng'elelo
16 “Mne ichipindi chidodo ng'amtsombona keli, kuya ichipindi chidodo hambele mtsombona.”
17 Iwanang'ina wake wangi weghutsa, “Angu mbuli yachi ino hayalongile, ‘Mne ichipindi chidodo ng'amtsombona keli, kuya ichipindi chidodo hambele mtsombona?’ Kuya kolonga ‘Kwaapfila noghenda kwa Aba?’ 18 Waghendelela kwighutsa, ‘Ichipindi chidodo’ choni? Ng'atumanyile kolonga imbuli yachi.”
19 Yesu kamanya chawabamile kumghutsa, apfo kawalongela, “Pfii mweghutsa tsanongile choni hanilongile, ‘Mne ichipindi chidodo ng'amtsombona keli, kuya ichipindi chidodo hambele mtsombona’? 20 Nowalongela ghendo, mtsolila na kwona usungu mne mimoyo, lekeni isi itsodeng'elela. Mtsakuwa na usungu, ila usungu wenu utsoghaluka ndeng'elelo. 21 Ipinga hayakweleka, kana usungu kwaapfila ichipindi chake cha kudununzika chipfika, lekeni imwana ang'oneka kosemwa usungu wake, kodeng'elela kwaapfila imwana koneka muisi. 22 Namwe pfipfila, sambi mna usungu, lekeni nitsomwonani keli, namwe mtsodeng'elela, kuduhu imunu iyodaha kuwaboka ndeng'elelo yenu.
23 “Mne litsuwa lila ng'amtsonilomba chinu chochose. Nowalongela ghendo, Aba wangu katsomwing'ani chinu chochose chamlomba kwa taghwa lyangu. 24 Mbaka sambi ng'amlombile chinu chochose kwa taghwa lyangu. Mlombe, mtsobokela, na ndeng'elo yenu itsotimila.
Yesu kaihuma iisi
25 “Niwalongelani agha ghose kwa tsimbuli. Ichipindi chitsakutsa sitsolonga namwe kwa tsimbuli bae, ila nitsolonga mwatsimwatsi mbuli tsa Aba wangu. 26 Mne litsuwa lila mtsolomba kwa taghwa lyangu. Siwalongela ka nitsowalombela kwa Aba, 27 Aba imwenyegho kowanoghelani. Kowanoghelani kwaapfila tsamninoghela nene na mtoghola ka ndawa kwe Imulungu. 28 Ndawa kwa Aba, nitsa muisi, lelo noileka iisi nakuya kwa Aba.”
29 Kuya iwanang'ina wake wamlongela, “Sambi kwolonga mwatsimwatsi bila ya tsimbuli. 30 Lelo twomanya kwomanya ghose, apfo ng'atubama bae kukughutsa keli. Chinu achi chotutenda tutoghole ka kulawa kwe Imulungu.”
31 Yesu kawedika, “Pfii sambi mtoghola?” 32 Ichipindi chakutsa, kuya ma chipfika, mwemwe wose mtsopwililika, chila imunu na ukaye yake. Mwemwe wose mtsondeka niliyeka. Lekeni siliyeka bae, kwaapfila na hamwe na Aba wangu. 33 “Niwalongela agha ghose, ili mwilunge na nene na mkale tseghamba. Mne iisi ino mtsodununzika. Lekeni mwighangamitse! Niihuma iisi ino.”