19
Kuya Pilato kalaghitsa Yesu yasolighwe, yapfapulighwe pfiboko. Asikali wabota fiya ya tsimiwa walika mwitwi mwake. Kuya wampfatsa lighwanda lye chindewa. Wamghendela wamlongela, “Mbukwa, imndewa wa Wayahudi!” Wamtowa makofi.
Pilato kalawa keli kunze kawalongela Wayahudi, “Mlole, nomlapfa kunze na mmanye sipatile ghomba lya kumhigha.” Apfo Yesu kalawa kunze kapfala fiya ya tsimiwa na lighwanda lye chindewa. Pilato kawalongela, “Mlole! Hayuno ano!”
Iwatambika wakulu na iwabetetsi we Ing'anda ye Imulungu hawamwonile Yesu, wakemelela, “Muwambe! Muwambe!”
Pilato kawalongela, “Msoleni mkamuwambe mna msalaba mwemwe muwenyegho. Sonile bae ghomba lya kumhigha.”
Wayahudi wamwidika, “Twetwe tuna Laghitso, na kwa Laghitso alyo kobamighwa yafe, kwaapfila tsakalonga yeye ka Imwana we Imulungu.”
Pilato haulike apfi, kapfuka ghendo. Kengila keli mng'anda kamghutsa Yesu, “Angu ulawila kwani?”
Lekeni Yesu ng'edike bae. 10 Pilato kamlongela, “Kwolema kulonga na nene? Ng'umanyile bae ka nina uwetso wa kukulekelela au kukuwamba mna msalaba?”
11 Yesu kamwidika, “Ghweghwe kuna uwetso wa kunihigha kwaapfila kwing'ighwa uwetso awo ne Imulungu. Apfo ayula iyangalile kuna ghweghwe kana nzambi ng'ulu ng'ani.”
12 Pilato hayahulike apfi, kabama nzila ya kumlekelela Yesu. Lekeni Wayahudi wadama, “Ung'amlekelela, ghweghwe si sale wa mndewa wa Roma bae! Imunu wowose iyolonga ka imndewa komlema mndewa wa Roma!”
13 Pilato hayahulike apfi, kamghala Yesu kunze, kakala mne ichighoda cha mlamutsi hanu hamanyike ka “Chibwalu che Ghamabwe.” Kwa Chihebulaniya “Gabatsa.” 14 Ikala saa sita nemisi, litsuwa lya kuiyandaa Ipasaka. Pilato kawalongela Wayahudi, “Ayuno ano imndewa wenu!”
15 Lekeni Wayahudi wakemelela, “Mkome! Mkome! Mumuwambe mna msalaba!”
Pilato kawaghutsa, “Mwombama nimuwambe imndewa wenu?”
Iwatambika wakulu wamwidika, “Twetwe twahela imndewa yungi ila imndewa wa Roma yaliheka!”
16 Kuya Pilato kamlapfa Yesu, kaweng'a wakamuwambe.
Yesu kowambighwa mna msalaba
(Matei 27:32-44; Maliki 15:21-32; Luka 23:26-43)
Kuya asikali wamsola Yesu. 17 Naye kalawa aku kaughala msalaba wake, kughenda hanu hakemighwe Bombwe lya Litwi. Kwa Chihebulaniya hokemighwa Goligota. 18 Baho wamuwamba Yesu mna msalaba, pfipfila tsawawawamba iwanu weli, yumwe ubali ungi na yungi ubali ungi, Yesu haghatighati. 19 Pilato kandika chitango kachika mna msalaba. Kandika, “Yesu wa Natsareti, Imndewa wa Wayahudi.” 20 Wayahudi wengi wachisoma chitango chino, kwaapfila hanu hayawambighwe Yesu kukala habehi na ghumji, na chitango chandikighwa kwa Chihebulaniya, Chilatini na Chigiriki. 21 Iwatambika wakulu wamlongela Pilato, “Leka kwandika ‘Imndewa wa Wayahudi,’ ila imunu yuno tsakalonga yeye ka imndewa wa Wayahudi.”
22 Pilato kawedika, “Chanyandike, nyandika.”
23 Asikali hawamuwambile Yesu, wasola ghamaghwanda ghake, waghaghola mabughulu mane, chila bughulu kwa asikali yumwe. Pfipfila wasola na lighwanda lyake ing'alisonighwe bae, ilifumighwe kwandusila mchanya mbaka hasi. 24 Asikali welongetsa, “Tuleke kulidegha, leka tutowe simbi tulole yuhi yatsolipata.” Ilawila pfino ili ghatimile Ghamaandiko Maenzeluka igholonga,
“Wegholela ghamaghwanda ghangu
lighwanda lyangu walitowela simbi.”
Apfi pfipfo pfawatendile asikali awo.
25 Habehi na msalaba wa Yesu tsawema mai wake, lumbu wa mai wake na Mariya mwehe wa Kileopa, na Mariya Magidalena. 26 Yesu hawonile mai wake ne imwanang'ina wake iyamnoghele wema hala, kamlongela mai wake, “Mai, ayuno iyo imwanagho.”
27 Kuya Yesu kamlongela imwanang'ina wake, “Ayuno ano iyo mai wako.” Kulawa baho, imwanang'ina ayo kamsola Mariya, kakala naye ukaye yake.
Yesu kakufa
(Matei 27:45-56; Maliki 15:33-41; Luka 23:44-49)
28 Yesu tsakamanya ka ghose ghatimila, ili Ghamaandiko Maenzeluka ghatimile, Yesu kalonga, “Nakwona ng'ilu.”
29 Hanu hala tsahakala na siki, apfo wapfabika lidodoki mne siki, walika mne lubiki lwa msopo, wamwikila mumlomo. 30 Yesu hayafonzile siki ayo kalonga, “Ghatimila.” Kenamisa litwi lyake, kafa.
Yesu kohomighwa mlubapfu
31 Tsalikala Litsuwa lya Kwiyandaa, na litsuwa liwinzile likala Litsuwa lya Sabato. Iwakulu we Wayahudi ng'awabamile bae ng'uli tsisighale mna misalaba mne Litsuwa lya Sabato. Kwaapfila Litsuwa lya Sabato tsalikala litsuwa kulu. Wayahudi wamlomba Pilato ghamaghulu ghe iwanu iwawambighwe ghabenighwe, kuya mitufi yawo ihulumsighwe. 32 Apfo asikali waghenda, waghabena ghamaghulu gha imunu wa mwanduso iyawambighwe na Yesu, kuya waghabena ghamaghulu gha ayula yungi. 33 Lekeni hawapfikile kwa Yesu wampfika ma kafa, ng'awabenile bae ghamaghulu ghake. 34 Asikali yumwe kamuhoma Yesu mlubapfu kwa mghowa, bahala ilawa idamu na ghamatsi. 35 Imunu iyonile ichilawile katulongela ukalangama tutoghole. Na acho chayalongile kalongesa, kuya yeye komanya ka kolongesa. 36 Ilawila pfino Ghamaandiko Mahenzeluka ghatimile, igholonga, “Kuduhu mpate wake yautsobenighwa.” 37 Kuya Ghamaandiko Mahenzeluka gholonga keli, “Watsomlola imunu yula iwamuhomile.”
Yesu kotsikighwa mmango
(Matei 27:57-61; Maliki 15:42-47; Luka 23:50-56)
38 Hambele, Yosefu imunu iyolawila ghumji ghwa Arimataya, kamlomba Pilato amwing'e lukuli lwa Yesu. Yosefu tsakakala imwanang'ina wa Yesu kwa chinyelenyele kwaapfila tsakawapfuka iwakulu wa Wayahudi. Pilato kamlongela Yosefu alusole lukuli lwa Yesu, apfo Yosefu kaghenda kalusola lukuli lwa Yesu. 39 Yosefu tsakelongotsa na Nikodemu, imunu yula iyaghendile kwa Yesu chilochilo aho mwanduso. Nikodemu tsakaghala pishi tano tse upfumba iunung'ila iutifighwe ne ubani. 40 Iwanu weli walusola lukuli lwa Yesu, walupfatsa sanda hamwe ne upfumba iunung'ila kwa ichihendo cha Wayahudi cha kutsika. 41 Hanu hayawambighwe Yesu tsakukala na mghunda we mibiki, mumghunda amwo tsakukala na mango lya kutsikila lya sambi, kuduhu imunu iyatsikighwe mmango amwo. 42 Kwaapfila likala Litsuwa lya Wayahudi kwitanda, na kwaapfila mango ikala habehi, walwika amwo lukuli lwa Yesu.