2
Ichihungo cha ukukwela ako Kana
Litsuwa lya kadatu hambele, tsakukala ne ichihungo cha ukukwela ako Kana mne isi ya Galilaya. Na mai wake Yesu tsakabaho. Yesu ne iwanang'ina wake pfipfila tsawakemighwa mne ichihungo acho. Idipfai haimalile, mai wake kamlongela, “Wahela idipfai.”
Yesu kamwidika, “Mai, uleke kunongela cho kutenda isaa yangu ng'ana ipfike bae.”
Mai wake Yesu kawalongela iwatumwa, “Mtende chochose chowalongelani.”
Baho tsahana mabigha sita gha ghamatsi, ighekighwe kwaajili ye ichihendo cha Wayahudi cha ukwihopfugha. Chila bigha lyodaha kumema pfiya ishilini mbaka selasini. Yesu kawalongela iwatumwa, “Mghamemetse ghamabigha ghamatsi.” Nawo waghamemetsa.
Kuya kawalongela, “Mdeghe, mmwing'e imkulu we ichihungo.”
Nawo watenda ka pfawalongele, nae imkulu we ichihungo kalanza ghamatsi ighaghaluke idipfai. Ng'amanyile bae kwailawile, lekeni iwatumwa iwadeghile ghamatsi tsawamanya. Kuya imkulu ayo kamkema imunu iyokwela hambalimbali, 10 kamlongela, “Chila imunu tanu kolapfa idipfai inoghile. Kuya wahenza hawomalitsa kunwa ng'ani, kolapfa idipfai ihile. Lekeni ghweghwe kuika idipfai inoghile mbaka sambi!”
11 Yesu katenda chinu chino cha kukangawatsa cha mwanduso ako Kana, mne isi ya Galilaya. Ako kalangusa utunitso wake, ne iwanang'ina wake wamtoghola.
12 Hambele Yesu na mai wake, hamwe na ndughu tsake ne iwanang'ina wake wahulumka Kaperinaumu. Wakala ako matsuwa chidogho.
Yesu kowawinga iwanu mne Ing'anda ye Imulungu
(Matei 12:12-13; Maliki 11:15-17; Luka 19:45-46)
13 Ipasaka ya Wayahudi haikalile habehi, Yesu kagheluka Yerusalemu. 14 Mne Ing'anda ye Imulungu, Yesu kawapfika iwanu woutsa wang'ombe, iwang'olo ne iwanjiwa, ne iwanu wangi wakala hane tsimetsa wobena tsisendi. 15 Yesu kabota ichiboko che lutsabi, kawawinga iwanu wose mne Ing'anda ye Imulungu, hamwe ne iwang'olo ne wang'ombe. Pfipfila katsibidula tsimetsa tse iwobena tsisendi na kutsipwililisa sendi tsawo. 16 Kuya kawalongela iwanu iwang'ali woutsa iwanjiwa, “Pfilapfeni hano pfinu pfino! Ule ing'anda ye Aba wangu mwoitenda ghulilo?”
17 Iwanang'ina wake wakumbuka ichandikighwe, “Imulungu, unoghelo wangu kwe ing'anda yako wakwaka mghati mwangu ka ghumoto.”
18 Kuya iwakulu wa Wayahudi wamghutsa Yesu, “Apfi kwodaha kutenda chinu chachi cha kukangawatsa kutulangusa ka kuna uwetso wa ukutenda agha ghose?”
19 Yesu kawedika, “Muimwaghe Ing'anda ino ye Imulungu, nene nitsoitsenga keli kwa ghamatsuwa madatu!”
20 Wayahudi wamwidika, “Ing'anda ino ye Imulungu itsengighwa kwa miyaka alubaini na sita, naghwe utsoitsengatse kwa matsuwa madatu?”
21 Lekeni Ing'anda ye Imulungu iyang'ali yoilonga Yesu tsaikala ulukuli lwake. 22 Apfo, hayatsilihuke, iwanang'ina wake wakumbuka achila chayalongile. Kuya waghatoghola Ghamaandiko Mahenzeluka na watoghola mbuli tsila tsayalongile Yesu.
Yesu koimanya imimoyo ye iwanu wose
23 Yesu hayang'ali Yerusalemu mne Ichihungo che Ipasaka, iwanu wangi wona pfinu pfa kukangawatsa pfayang'ali yotenda, wamtoghola. 24 Lekeni Yesu tsang'awatoghole bae, kwaapfila tsakawamanya iwanu wose. 25 Ng'abamile bae imunu wowose amlongele mbuli tse iwanu, kwaapfila Yesu tsakamanya ighali mghati mwe imimoyo yawo.