5
Yesu komuhonetsa chimbete
Hambele, Yesu kagheluka Yerusalemu kune ichihungo cha Wayahudi. Ako Yerusalemu, habehi na libani likulu ilikemighwe Libani lye Iwang'olo tsahana tsimbu ilikemighwe Betisada kwa Chihebulaniya, tsimbu alyo tsa lya habehi na pfibwalu pfitano. Iwanu wengi iwatamu tsawakala mne pfibwalu apfo, pfifita, pfimbete, ne iwanu iwaholole. Tsawang'ali wobeta ghamatsi ghatibuke, kwaapfila malaika we Imtwatsa ang'ali yohulumkagha mne ghamatsi na kughatibula. Imtamu iyakwandusa kwingila mne ghamatsi ighatibulighwe, tsakahonetsighwa utamu wowose iyali nawo. Imunu yumwe iyakalile hala, tsakakala mtamu kwa miyaka selasini na nane. Yesu hamwonile mtamu ayo kawasa hala, tsakamanya ka yang'ali yoghula kwa matsuwa mengi, apfo kamghutsa mtamu ayo, “Pfii kwobama uhone?”
Mtamu yula kamwidika, “Mtwatsa, nahela imunu wa kunyingitsa mne litsimbu ghamatsi haghotibulighwa. Hanibama kwingila, imunu yungi konongolela.”
Kuya Yesu kamlongela, “Winuke! Sola chilagho chako uke.” Bahala imunu yula kahona, kasola chilagho chake, koka.
Ichinu chino tsachilawila mne Litsuwa lye Sabato, 10 apfo Iwakulu wa Wayahudi wamlongela imunu yahonile, “Leloli Litsuwa lya Sabato, ghamalaghitso ghoghoma kuchighala chilagho chako.”
11 Lekeni imunu ayo kawedika, “Imunu iyanihonetse kanongela, ‘Sola chilagho chako uke.’ ”
12 Wamghutsa, “Angu munu wachi iyakulongele usole chilagho chako uke?”
13 Lekeni ng'ammanyile bae imunu iyamuhonetse kwaapfila iwanu tsawengi na Yesu ma tsakoka.
14 Hambele Yesu kampfika imunu yula mne Ing'anda ya Ukulombela, kamlongela, “Tegheletsa, sambi kuhona. Uleke kutenda nzambi, ung'atenda nzambi, ichinu chihile chitsokulawila.”
15 Kuya imunu yula koka, kawalongela iwakulu wa Wayahudi ka yamuhonetse Yesu.
Ughima kubitila Imwana
16 Kwaapfila Yesu yang'ali yotenda ipfinu pfino mne Litsuwa lya Sabato, Wayahudi wandusa kumhila. 17 Yesu kawalongela, “Aba wangu kosang'ana ghamatsuwa ghose, na nene pfipfila nobamighwa nisang'ane.”
18 Apfo Wayahudi wabama wamkome Yesu. Tsawabama wamkome Yesu si kwaapfila kalibetsa Litsuwa lya Sabato liliheka, ila tsakamkema Imulungu Aba wake, apfo ketenda keghala ne Imulungu.
Ukulu we Imwana wa Imunu
19 Yesu kawedika, “Nowalongela ghendo, Imwana ng'odaha bae kutenda chinu chochose yaliyeka, Imwana kodaha kutenda aghala ghomwona Aba wake koghatenda, kwaapfila ghoghose ghotenda Aba, Imwana naye koghatenda. 20 Kwaapfila Aba komnoghela Imwana na komlangusa ghose ghayotenda. Kuya katsomlangusa ipfinu pfikulu pfa kusang'ana kubita pfino, namwe mtsokangawala. 21 Ka Aba pfayowatsilihula iwanu iwafile na kuweng'a ughima, pfipfila Imwana kolapfa ughima kwe iwanu iyowabama. 22 Aba ng'omuhigha bae imunu wowose, lekeni kamwing'a Imwanaghe uwetso wa kuhigha, 23 ili iwanu wose wamuhulikitse Imwana ka pfawomuhulikitsa Aba. Imunu wowose iyolema kumuhulikitsa Imwana komlema Aba iyamtumile.
24 “Nowalongela ghendo, imunu wowose iyohulika mbuli yangu na kumtoghola ayula iyanitumile kana ughima wa ghamatsuwa ghose, ng'atsohighighwa kwaapfila kaloka lifwa kengila mne ughima. 25 Nowalongela ghendo, litsuwa lyakutsa na sambi ma lipfika iwanu iwafile hawatsohulika litsi lye Imwana we Imulungu, na awala iwahulike watsakuwa waghima. 26 Ka Aba imwenyegho pfayali mwanduso we ighima, pfipfila kamtenda Imwanaghe kuwa mwanduso we ughima. 27 Kamwing'a imwana uwetso wa kuhigha, kwaapfila ka Imwana we Imunu. 28 Mleke kukangawala mbuli ino, litsuwa lyakutsa iwanu iwafile hawatsohulika litsi lyake, 29 watsolawa mne tsikabuli tsawo, awala iwatendile ghanoghile watsotsilihulighwa wawe waghima, na iwatendile ghehile watsotsilihulighwa wahighighwe. 30 Nene sidaha bae kutenda ichinu imwenyegho, nohigha ka Imulungu pfonongela, nohigha kwa haki, kwaapfila sitenda bae chanibama, ila notenda achila chobama ayula iyanitumile.
Wakalangama wa Yesu
31 “Ning'alonga mbuli tsangu imwenyegho, ukalangama wangu wa ughutsu. 32 Lekeni kuna yungi iyolonga mbuli tsangu, nomanya chila chinu chalongile kalongesa. 33 Mwemwe tsamuwatuma iwanu kwa Yohane, na mbuli tsangu tsalongile tsolongesa. 34 Sibama bae ukalangama we imunu, ila nolonga apfi ili mwemwe mkombolighwe. 35 Yohane tsakakala ka ichitasa, iching'ali chikwaka na chomwemwesa, namwe msaghula ghamatsuwa chidogho kudeng'elela ghumwanga ghwake. 36 Nina ukalangama mkulu kubita wa Yohane. Kwaapfila ing'onde iyangaile Aba niimalitsa, isang'ano yanisang'ana, yolangusa Aba kanituma. 37 Aba imwenyegho iyanitumile kalonga mbuli tsangu. Ng'amuhulike bae litsi lyake wala kuchona chihanga chake, 38 na mbuli yake ng'aikala bae mghati mwenu, kwaapfila ng'amumtoghole yula iyamtumile. 39 Mwosoma Ghamaandiko Mahenzeluka, kwaapfila mwopfikitsa mne Ghamaandiko Mahenzeluka mtsopata ughima wa ghamatsuwa ghose. Ghamaandiko ghagho Mahenzeluka gholonga mbuli tsangu! 40 Lekeni mng'ali mwolema kunitsila muwe na ughima.
41 “Sibama bae iwanu wanitunye. 42 Lekeni nommanyani ka mwahela unoghelo we Imulungu mne imimoyo yenu. 43 Nitsa kwa taghwa lya Aba wangu, ng'amnitoghole bae, lekeni imunu yungi ang'atsa kwa taghwa lyake, mtsombokela. 44 Apfi mtsodahatse kunitoghola, ka mwemwe mwobama kubokela utunitso kulawa kuna mwemwe iwenyegho, lekeni mwolema kubokela utunitso iulawa kwe Imulungu yaliyeka? 45 Mleke kupfikitsa nitsowalongeletsa kwa Aba. Musa iyammwikile lolelo lyenu, ayo yuyo iyatsomuhighani. 46 Mng'amtoghole Musa, mng'anitoghole na nene, kwaapfila tsakandika mbuli tsangu. 47 Lekeni ka ng'amchitoghola achila chandikile, apfi mtsotogholatse chanilonga?”