23
Yesu hane libalatsa lya Pilato
(Matei 27:1-2,11-14; Maliki 15:1-5; Yohane 18:28-38)
Kuya wose wenuka wamghala Yesu kwa Pilato. Wandusa kumlapfila maghomba, walonga, “Tumwona imunu yuno kowaghisa iwanu wetu. Kawaghoma kuliha kodi kwa mndewa wa Roma, kuya kolonga yeye iyo Kiristu, imndewa.” Pilato kamghutsa, “Ghweghwe kwa mndewa wa Wayahudi?” Yesu kamwidika, “Ona, ka ghweghwe pfulonga.” Kuya Pilato kawalongela Wakulu we Inambiko na mtingano we iwanu, “Sonile bae totso lye imunu yuno.” Lekeni wawo wakomangitsa ghendo, “Kwa ghamalangulitso ghake kowasongetsa iwanu iwali Yudeya yose wehisanye na undewa wa Roma. Kandusila Galilaya mbaka akuno.”
Yesu koghalighwa kwa Herodi
Pilato hahulike agho, kaghutsa ka Yesu imunu wa Galilaya. Hamanyile ka Yesu kolawila isi iyoitawala Herodi, kamghala kwa Herodi, iyakalile Yerusalemu ghamatsuwa agho. Herodi hamwonile Yesu, kadeng'elela ng'ani kwaapfila kwa ghamatsuwa mengi tsaang'ali yobama amwone. Kwaapfila tsakahulika mbuli tsake, na ang'ali yomlolela Yesu yatende pfinu pfa kukangawatsa. Apfo Herodi kamghutsa mbuli nyingi, lekeni Yesu ng'amwidike bae. 10 Wakulu we inambiko na Walangulitsi wa Ghamalaghitso tsawema hala, wamlapfila Yesu maghomba kwe ingupfu. 11 Herodi ne asikali wake wamtendela Yesu pfihile na wambetsa. Kuya wampfatsa lighwanda linoghile wamuyitsa kwa Pilato. 12 Kulawa baho Herodi tsakawa sale wa Pilato. Kwaapfila ghumwande tsawang'ali wehila.
Yesu kohighighwa yafe
(Matei 27:15-26; Maliki 15:6-15; Yohane 18:39-19:16)
13 Pilato kawakema hamwe Iwakulu we Inambiko, iwabala, ne iwanu, 14 kuya kawalongela, “Mumghala imunu yuno kuna nene ka imunu iyowaghitsa iwanu wehisanye na undewa wa Roma. Nene nilamla mbuli tsake akuno mwemwe mwolola, lekeni sonile bae chochose chihile mne maghomba ghamlongile kuna yeye. 15 Naye Herodi pfipfila katuyitsila twetwe munu yuno, kwaapfila ng'onile bae totso lyake. Apfo, imunu ayu ng'atendile chochose bae ichimtenda akomighwe. 16 Apfo nitsomtowa kuya nitsomlekelela.” 17 Kwaapfila Herodi tsakabamighwa amlekelele mwohighwa yumwe mne chihungo. 18 Iwanu wose wakemelela lumwe, “Umkome imunu ayu! Utulekelele Baraba!” 19 Baraba tsakakala imunu yekighwe mchifungo kwa kutenda hengele na ukukoma mne ghumji. 20 Pilato tsakabama kumlekelela Yesu, apfo kalonga nawo keli. 21 Lekeni wakemelela, “Muwambe mna msalaba! Muwambe mna msalaba!” 22 Kawalongela lwakadatu, “Ebali? Atendile choni chihile? Sonile bae totso lyolyose lihile ilimtenda yakomighwe. Apfo nitsompfapula, kuya nomlekelela.” 23 Lekeni wakemelela ng'ani, wabama Yesu yawambighwe mna msalaba. Na kwa kukemelela kwawo wamtenda Pilato atoghole. 24 Apfo Pilato kalamla chawabamile chitendeke. 25 Kamlekelela ayula yawambamile, ayula yekighwe mchifungo kwa hengele na ukukoma, kamlapfa Yesu yakomighwe ka pfawabamile.
Yesu kowambighwa mna msalaba
(Matei 27:32-44; Maliki 15:21-32; Yohane 19:17-27)
26 Hawang'ali womghala, watingana ne imunu yumwe yakemighwe Simoni, imunu wa Kirene, iyang'ali iyolawa kumghunda. Wamghogha wamtwika msalaba yaughale kuchughu kwa Yesu. 27 Iwanu wengi wamuwinza, hamwe ne iwapinga iwang'ali womlilila na ukunyanyana. 28 Lekeni Yesu kawahundukila kawalongela, “Iwapinga wa Yerusalemu, mleke kundilila nene, ila mwililile iwenyegho na iwanenu. 29 Kwaapfila ghamatsuwa ghakutsa hawatsolonga, ‘Wabweda iwapinga iwalihela iwana, ing'aweleke iwana na yang'awakong'ese bae.’ 30 Kuya watsopfilongela pfidunda, ‘Tughwileni!’ na pfidunda, ‘Tughubikeni!’ 31 Kwaapfila ka iwanu wotenda pfinu pfino kwa mbiki mbisi, itsokuwatse kwa mbiki iusakale?” 32 Iwanu wangi iwabapfi pfipfila waghalighwa wakomighwe hamwe na Yesu. 33 Hawapfikile hanu hakemighwe “Bombwe lya Litwi,” baho wamuwamba Yesu na awala iwanu wehile mne misalaba, yumwe ubali wake wa kujilo na yungi ubali wake wa kumoso. 34 Yesu kalonga, “Aba, wonele libatsi kwaapfila ng'awamanyile bae chawotenda.” Nawo wegholela ghamaghwanda ghake kwa kutowa simbi. 35 Iwanu tsawema baho wolola, iwakulu wa Wayahudi hawang'ali wombetsa. Walonga, “Tsakawakombola iwanu wangi, leka yekombole imwenyegho, ka yeye Kiristu, Imkombotsi iyasaghulighwe ne Imulungu!” 36 Asikali pfipfila wambetsa. Wamghendela wamwing'a isiki, 37 wamlongela, “Ka ghweghwe kwa imndewa wa Wayahudi, wikombole umwenyegho!” 38 Mchanya mwa msalaba wake tsakukala ne ichitango chino. “Ayuno iyo Imndewa wa Wayahudi.” 39 Mbapfi yumwe mna awala iwabapfi iwawambighwe kamligha Yesu, kalonga, “Pfii ghweghwe si Kiristu bae? Wikombole imwenyegho kuya utukombole na twetwe!” 40 Lekeni ayula mbapfi yungi kamkembela miyaghe kalonga, “Ghweghwe! Ng'umpfuka Imulungu bae, naghwe kuhighighwa ka yeye? 41 Nene na ghweghwe tuhighighwa kwa haki, apfo twobokela maliho gha aghala ghatutendile. Lekeni imunu ayu ng'atendile bae chochose chihile.” 42 Kuya kalonga, “Ghwe Yesu ghwe, hautsakutsa mne undewa wako, uleke kunisemwa.” 43 Yesu kamlongela, “Nokulongela ghendo, leloli kutsokala na nene kulanga.”
Yesu kakufa mna msalaba
(Matei 27:45-56; Maliki 15:33-41; Yohane 19:28-30)
44 Tsaikala saa sita, kung'ali ne ichisi muisi mwose mbaka saa tisa 45 Kuya lipatsiya lye ing'anda ye Imulungu lidegheka pfihindi pfili. 46 Baho Yesu kakemelela, kalonga, “Aba, mne ghamoko ghako nakwika muhe wangu!” Hayalongile apfo, kafa. 47 Yula imkulu we asikali ghana limwe wa chilumi honile ighalawile, kamtunya Imulungu, kalonga, “Kweli imunu ayu tsakanogha!” 48 Iwanu wose iwetingane kulola ipfinu apfo, hawonile ighalawile, waghenda mmakaye mwawo, wetowatowa mmambagha mwawo kwa usungu. 49 Lekeni awala wose iwammanyile wema kwa kutali, wolola ipfinu apfo. Mghati mwawo tsawakala iwapinga iwamuwinzile Yesu kulawa Galilaya.
Yesu kosikighwa
(Matei 27:57-61; Maliki 15:42-47; Yohane 10:38-42)
50-51 Tsakukala ne imunu yumwe, taghwa lyake Yosefu yolawila Arimataya mne ghumji ghwa Yudeya. Imunu yuno tsakanogha, na mtenda ghanoghile naye yang'ali yobetetsa Undewa we Imulungu. Hata ka tsakakala yumwe mne iwakulu we libalatsa lya Wayahudi, ng'atoghole bae chawatendile weyaghe. 52 Imunu ayo kaghenda kwa Pilato, kalomba lukuli lwa Yesu. 53 Kaluhulumsa, kalupfatsa sanda, kalwika mne likabuli ilisongolighwe mbambalawe, nalyo ng'ana litsikighwe imunu bae. 54 Tsaikala Ijumaa, litsuwa lya ukwiyandaa, na litsuwa lya Sabato tsalyahabehi kwandusa. 55 Na awala iwapinga iwatsile na Yesu kulawa Galilaya wamuwinza Yosefu na walyona likabuli na lukuli lwa Yesu halwikighwe. 56 Kuya woya akaye watanda ghamafuta ighonung'ila ghoya.
Mne litsuwa lya Sabato wabwihila ka pfailaghitsighwe.