10
Ukombotsi kwe iwanu wose
Ndughu tsangu, ghumoyo ghwangu ghwobama ghendo na nomlomba Imulungu Waisiraeli weyangu wakombolighwe. Mana nowalongelani ghendo, wawo welapfa ghendo kumsang'anila Imulungu, lekeni si kwa kumanya pfinoghile bae. Kwaapfila ng'awamanyile bae Imulungu pfayowatenda iwanu wanogha hambele hake, nawo wandusa inzila yawo iwenyegho, ng'awoiwinza bae inzila ye Imulungu ya kuwatenda iwanu wanogha hambele hake. Kwaapfila Kiristu hayatsile, ghamalaghitso ghatimila, ili chila munu iyotoghola yapetighwe kanogha kwe Imulungu.
Mne mbuli ye ukutogholighwa ne Imulungu kubitila ukukinda Ghamalaghitso Musa kandika pfino, “Imunu wowose iyoghakinda Ghamalaghitso katsakuwa mghima kubitila Ghamalaghitso agho.” Lekeni imbuli ya ukutogholighwa ne Imulungu kubitila ukutoghola ya pfino, “Uleke kulonga mmoyo mwako, yuhi yatsogheluka mbaka kulanga yamghale Kiristu hasi yatse kutukombola?” au ukulonga, “Yuhi yatsohulumka kutsimu yamwinule Kiristu kulawa mlifwa yatse kutukombola?” Lekeni Ghamaandiko Mahenzeluka gholonga pfino. “Imbuli ye Imulungu yahabehi naghwe, ya mumlomo mwako na ya mmoyo mwako.” Ayo iyo imbuli ya ukutoghola yatuwapetela iwanu. Ung'atoghola kwa ukulonga kwa mlomo wako, Yesu kamndewa, na ung'atoghola mmoyo mwako ka Imulungu kamtsilihula kulawa mlifwa, kutsokombolighwa. 10 Kwaapfila kwa ghumoyo imunu kotoghola na kakoneka kanogha kwe Imulungu, na kwa mlomo imunu kolonga na kokombolighwa. 11 Ka Ghamaandiko Mahenzeluka pfagholonga, “Imunu wowose iyomtoghola ng'atsoghelighwa chinyala bae.” 12 Mana kuduhu ubaghutsi kwa Myahudi wala kwa imunu iyali si Myahudi bae, kwaapfila Imulungu ka Imtwatsa we iwanu wose na kamluso kwe iwanu wose iwomlomba, 13 Mana ghamaandiko Mahenzeluka gholonga, “Chila imunu iyolomba kwa taghwa lya Imtwatsa, katsokombolighwa.”
14 Lelo watsomlombatse ayula ng'ana wamtoghole bae? Kuya watsomtogholatse ayula ng'ana wahulike bae mbuli tsake? Na watsohulikatse ka kuduhu bae imunu wa kuwapetela? 15 Na iwanu watsopetatse Imbuli Inoghile ka ng'awaghalighwe bae? Ka pfayandighwe, “Kunogha ghendo ukutsa kwa iwanu wala iwopeta Imbuli Inoghile!” 16 Lekeni si Waisiraeli wose bae iwatoghole Imbuli Inoghile ye Imulungu. Ka Isaya pfayalongile, “Imtwatsa, yuhi iyatoghole usenga wetu?” 17 Lekeni ukutoghola kwakutsa kubitila ukuhulika usenga, na usenga awo wakutsa kwa mbuli ya Kiristu.
18 Lekeni noghutsa, pfii ng'awahulike bae? Ona kuhulika wahulika, ka Ghamaandiko Mahenzeluka pfagholonga,
“Litsi lyawo lyenela muisi mwose
mbuli tsawo tsipfika muisi mwose.”
19 Noghutsa keli, pfii Waisiraeli ng'awamanyile bae? Imulungu tsakalongola kulonga kubitila Musa,
“Nitsowatenda mwone chepfu kubitila
iwanu wa isi tsingi.
Nitsowatenda mwone maya kubitila
iwanu ing'awamanyile.”
20 Imulungu tsakalonga kubitila Isaya bila kupfuka,
“Tsamboneka kwe iwanu wala ng'ana wambame bae.
Tsaniwalawila awala ing'awaghutsile bae mbuli tsangu.”
21 Lekeni kwa Waisiraeli, Imulungu kolonga,
“Misi yose tsaniwagholosela ghumoko ghwangu kuwakema iwanu iwolema kutoghola na wasughu.”