13
Chila imunu awahulikitse watawala iwolongotsa, kwaapfila kuduhu imunu iyodaha kutawala ka Imulungu ng'amlekele yatawale, Imulungu yaliheka iyo iyoweng'a iwatawala ngupfu ya kutawala. Lekeni ayula iyoulema utawala, ayo kolema laghitso lye Imulungu, nawo iwotenda apfo watsohighighwa. Mana iwotawala ng'awopfukighwa bae ne iwanu iwotenda ghanoghile, ila wopfukighwa na iwotenda ghehile. Naghwe ka ng'ubama bae kumpfuka ayula iyokulongosa, utende ghanoghile, naye katsokutunya. Kwaapfila yeye komsang'anila Imulungu kwaajili yako. Lekeni ung'atenda ghehile, umpfuke, mana kodaha ghendo kukuhigha. Yeye komsang'anila Imulungu, kowalangusa maya ye Imulungu awala iwotenda ghehile. Apfo kwobamighwa kuwategheletsa iwatawala, si kwaapfila kwopfuka kuhighighwa ne Imulungu, ila kwaapfila ghumoyo wako womanya chaubamighwa kutenda.
Kwaajili ayo mwemwe mwoliha kodi, kwaapfila wawo womsang'anila Imulungu na welapfa kwaajili ya sang'ano ayo. Apfo weng'eni chochose chowomdahini, imunu wa kodi, mwing'eni kodi yake, iyobama kupfukighwa, mpfukeni.
Mwinoghele
Mleke kudaighwa chinu chochose ne imunu, ila mdaighwe ukwinoghela kuliheka. Mana ayula iyomnoghela myaghe kaghatimilitsa Ghamalaghitso gha Musa. Kwaapfila malaghitso ghano, “Uleke ughoni, uleke kukoma, uleke kwiba, uleke kutsulukila pfinu pfe iwanu,” na malaghitso ghangi ghose, ghamna laghitso lino limwe, “Umnoghele miyagho ka pfawinoghela ghumwenyegho.” 10 Ung'amnoghela myagho, ng'utsomtendela ghehile bae, apfo ukunoghela kokindilitsa Ghamalaghitso ghose.
11 Mtende pfino, kwaapfila mwomanya ka chipindi cha mwemwe kulamka kulawa mnongo chitsa, kwaapfila sambi ukukombolighwa kwetu kwahabehi kubita hala hatwanzile kutoghola. 12 Ichilo chahabehi kumala na imisi yahabehi kwingila. Apfo tuleke kutenda ghehile ghe chisi, tutende ghanoghile ghe ghumwanga. 13 Mleke tukale pfinoghile ka iwanu itukala mne ghumwanga we imisi, si kwa soyoka au kupatika, si kwa kwiha na ughoni wala ughobo na chepfu. 14 Ila mpfaleni Imtwatsa Yesu Kiristu, kuya mleke kuwinza ng'uli tsenu na kutenda dongo tsake tsa nzambi.