2
Kuhigha kwa Imulungu
Apfo ghwe miyangu, ka kwowahigha iwanu wangi, ng'udaha bae kwiyamila hata ka uli nani. Kwaapfila hauwahigha wanu wangi aku naghwe koghatenda aghala ghawotenda wawo, kwehigha imwenyegho. Na twetwe twomanya ka ukuhigha kwe Imulungu kwolongesa kwa awala iwotenda pfinu ka apfo. Lekeni ghweghwe yauwahigha awala iwotenda agho, naghwe mwenyegho koghatenda ghagho, angu kopfikitsa kutsohepa ukuhighighwa ne Imulungu? Au koubetsa unoghelo mkulu we Imulungu na ukududumila kwake na kufinya kwake ghumoyo, angu ng'utanga bae ka unoghelo we Imulungu wokulongotsa ili uleke nzambi? Lekeni ghweghwe kuna ghumoyo mkomu na kwa msughu kuleka ghehile, apfo kwiikila imwenyegho maya ng'ulu ye Imulungu mne litsuwa lila lya ukuhigha kwe Imulungu kwa haki hakutsoghubulighwa. Imulungu katsomliha chila munu kwa achila chayasang'ane. Iwanu wala iwoghendelela kutenda ghanoghile aku wobama utunitso na ukutogholighwa na kuleka kuhinyika, iwanu wano Imulungu katsoweng'a ughima wa matsuwa ghose. Lekeni awala iwelangula iwenyegho, awala iwolema ukweli, ili waghawinze ghehile, Imulungu katsowahigha ghendo kwa maya yake. Maghayo na usungu utsompata chila munu iyotenda ghehile, tanu kwa Wayahudi kuya kwa iwanu iwali si Wayahudi bae. 10 Lekeni Imulungu katsowatunya, katsowatoghola, na katsoweka tseghamba iwanu wala iwotenda ghanoghile, tanu Wayahudi kuya awala iwali si Wayahudi bae. 11 Kwaapfila Imulungu ng'ololagha bae chihanga che imunu.
12 Awala iwotenda ghehile akuno wahela Ghamalaghitso gha Musa, watsakwagha bila Ghamalaghitso, na awala iwotenda ghehile akuno wana Ghamalaghitso gha Musa, watsohighighwa kwa Ghamalaghitso. 13 Kwaapfila si awala iwohulika Ghamalaghitso iwo iwanoghile kwe Imulungu, ila awala iwokinda Ghamalaghitso iwo iwotsopetighwa wanogha hambele he Imulungu. 14 Iwanu iwali si Wayahudi bae wahela Ghamalaghitso gha Musa. Lekeni hawotenda kulawa mne imimoyo yawo ka Ghamalaghitso pfoghobama, wawo wenyegho wakuwa na ghamalaghitso mghati mwawo hata ka wahela Ghamalaghitso gha Musa. 15 Kwaapfila wolangusa ka ighobamighwa na Ghamalaghitso ghandikighwa mne mimoyo yawo. Mimoyo yawo yolangusa ka aino kweli, kwaapfila ghamawatso ghawo gholangusa ka wotenda ghanoghile au ghehile. 16 Agha ghatsolawila mne litsuwa lya ukuhigha hala Imulungu kubitila Yesu Kiristu hayatsohigha mbuli tse chinyelenyele tse iwanu, ka Imbuli Inoghile yaniipetile pfailonga.
Wayahudi na Ghamalaghitso gha Musa
17 Lelo ghweghwe, iwikema imwenyegho Myahudi; kohuwila Ghamalaghitso, kweghodela kuwa imunu we Imulungu. 18 Kwomanya aghala ghobama Imulungu utende na kwodaha kusaghula ighanoghile kwaapfila Ghamalaghitso ghakulangulitsa. 19 Kwopfikitsa ghendo ghweghwe kwa imunu yowalongotsa pfifita na kwa chimuli kwe iwanu wala iwali mchisi, 20 kwa mlangulitsi wa wabotsi na mlangulitsi wa awala ng'ana wakomale, kwaapfila kwopfikitsa mne Ghamalaghitso kunagho ukumanya kose na ukweli. 21 Lelo ghweghwe yuwalangulitsa weyagho, ule ng'awilangulitsa mwenyegho bae? Kwowapetela weyagho waleke kwiba, pfii ghweghwe mwenyegho ng'ukwiba bae? 22 Ghweghwe yaulonga iwanu waleke ughoni, pfii ghweghwe mwenyegho ng'utenda ughoni bae? Kwoihila pfinyagho pfe imilungu, pfii ghweghwe ng'ukwiba bae mne tsing'anda tse imilungu? 23 Kweghodela Ghamalaghitso ghe Imulungu, pfii ghweghwe mwenyegho ng'umbetsa Imulungu kwa kuleka kughakinda Ghamalaghitso ghake? 24 Ka pfayandikighwe mne Ghamaandiko Maenzeluka, “Iwanu si Wayahudi waliligha taghwa lye Imulungu kwaajili ya mwemwe Wayahudi.”
25 Ukwingila ngoma kunogha ka kokinda Ghamalaghitso, lekeni ka ng'aughakinda bae Ghamalaghitso, kweghala ne imunu yula ng'ana yengile ngoma bae. 26 Iwanu iwali si Wayahudi, awala ng'ana wengile ngoma bae wang'atenda ka Ghamalaghitso pfoghobama, angu ng'awatsopetighwa ka wengila ngoma bae? 27 Iwanu iwali si Wayahudi, awala ng'ana wengile ngoma bae kwa lukuli, lekeni woghakinda Ghamalaghitso watsowahighani mwemwe Wayahudi kwaapfila ng'amghakinda bae Ghamalaghitso, hata ka mnagho Ghamalaghitso ighandikighwe. 28 Myahudi ghendo si yula Myahudi wa kunze bae, wala ukwingila ngoma si chinu hela cha kunze bae wala cha lukuli. 29 Lekeni Myahudi ghendo iyo yula iyali Myahudi kwa mghati, ayula yengile ngoma mne ghumoyo ghwake. Aino isang'ano ye Ghumuhe we Imulungu, si chinu cha ghamalaghitso ighandikighwe. Imunu iyali apfi kotogholighwa ne Imulungu, si ne iwanu bae.