8
Ughima kubitila Ghumuhe
Apfo kuduhu ukuhighighwa kwa awala iwali mghati mwa Kiristu Yesu. Kwaapfila kubitila Kiristu Yesu, mbuli ye Ghumuhe we ughima inikombola kulawa mna mbuli ya nzambi na lifwa. Imulungu katenda achila ing'achidahika bae kutendeka na Malaghitso gha Musa mana lukuli lune nzambi lwahela ingupfu. Imulungu kamtuma Imwanaghe nyalimwe yane lukuli ka ng'uli tsetu twetwe tune nzambi ili awe nambiko ya nzambi, apfo kahigha nzambi kwa lukuli alwo. Imulungu katenda apfo ili ukuhighighwa ikubamighwa na Malaghitso kutimile mghati mwetu, twetwe itukala kwa ngupfu tsa Ghumuhe Mwenzeluka, na si kwa ngupfu tsa lukuli lune nzambi. Awala iwokala kwa kuwinza ulukuli, mbutsi tsawo tsolongotsighwa na aghala gholubama lukuli. Lekeni awala iwokala kwa kumuwinza Ghumuhe Mwenzeluka, mbutsi tsawo tsolongotsighwa na aghala ghoyobama Ghumuhe. Kwaapfila mbutsi itsilongotsighwa na lukuli lune nzambi tsoghala lifwa, lekeni mbutsi itsilongotsighwa na Ghumuhe tsoghala ughima na tindiwalo. Imunu ang'apfikitsa mbuli itsibama lukuli lwake luliheka, ayo kakuwa mwihile we Imulungu, kwaapfila ng'okinda bae mbuli ye Imulungu, na ng'odaha bae kuikinda. Awala iwolongotsighwa na lukuli lune nzambi ng'awodaha bae kumnogheletsa Imulungu.
Lekeni mwemwe, Ghumuhe we Imulungu ang'akala mghati mwenu, ng'amlongotsighwa bae na lukuli, ila mwolongotsighwa ne Ghumuhe. Ka imunu wowose kahela Ghumuhe wa Kiristu, ayo si munu wa Kiristu bae. 10 Lekeni ka Kiristu ka mghati mwenu, Ghumuhe komwing'ani ughima, kwaapfila mwemwe mpetighwa ne Imulungu mnogha hata ka ng'uli tsenu tsitsakufa kwaajili ya nzambi. 11 Na ka Ghumuhe wa ayula iyamtsilihule Yesu kulawa mlifwa kokala mghati mwenu, yuyo iyamtsilihule Yesu pfipfila katsotsing'a ughima ng'uli tsenu itsikufa. Katsotenda apfo kwa Ghumuhe wake, iyokala mghati mwenu.
12 Apfo ndughu tsangu, tuna sang'ano, ng'atubamighwa bae kukala ka ng'uli tsetu tsine nzambi pfatsibama tukale. 13 Kwaapfila mng'akala ka ng'uli pfatsibama, mtsakufa ghendo. Lekeni ka kubitila Ghumuhe mwoghakoma aghala ghehile ighatendighwe na lukuli, mtsokala waghima. 14 Mana awala wose iwolongotsighwa na Ghumuhe we Imulungu awo iwo iwana wa Imulungu. 15 Kwaapfila ng'ambokele bae Ghumuhe iyowatenda muwe watumwa keli wa kupfuka, lekeni mbokela Ghumuhe iyowatenda muwe iwana wa Imulungu. Apfo twokemelela, “Aba, Aba!” 16 Ghumuhe we Imulungu mwenyegho kolongesa hamwe na muhe tsetu ka twetwe twa iwana we Imulungu. 17 Lelo ka twawanaghe, apfo twawahatsi we Imulungu, twohatsi hamwe na Kiristu, mana ka tughanzika hamwe naye, pfipfila tutsokala naye mne utunitso wake.
Utunitso iukutsa
18 Kwaapfila nomanya maghayo ghatughanzika sambi si chinu bae na ng'agheghala bae na utunitso ula iutsoghubulighwa kuna twetwe. 19 Pfilumbe pfose pfobetetsa kwa kusulukila ng'ani kughubulighwa kwe iwana we Imulungu. 20 Kwaapfila pfilumbe pfose pfitendighwa pfiwe si chinu bae, si ka tsapfibama pfenyegho, ila kwaapfila Imulungu tsakabama iwe apfo, hata apfo lolelo lyabaho, 21 kwaapfila pfilumbe apfo napfo pfitsolekelighwa kulawa mne utumwa wa ukuhinyika, pfingile mne utunitso wa ukukombolighwa kwe iwana we Imulungu. 22 Kwaapfila twomanya mbaka sambi hano ka pfilumbe pfose pfoghutilila kwa usungu, ka usungu wokweleka imwana. 23 Si pfilumbe pfiliheka bae, ila na twetwe wenyegho yatuli na Ghumuhe, iyali ghweko lya Imulungu lya mwanduso, pfipfila twoghutilila kwa mghati aku twobeta kutendighwa kuwa iwana we Imulungu ghendo na kukombolighwa ng'uli tsetu. 24 Kwaapfila tsatukombolighwa mne lolelo alyo, lekeni ka chinu ichilolelighwa chakoneka, aho kuduhu keli lolelo. Angu munu wachi iyololela ichinu chayalinacho? 25 Lekeni tung'alolela chinu chila ing'atuchona bae, twobetetsa kwa kududumila.
26 Pfipfila, Ghumuhe kotwapfila twetwe mna ukuhungukighwa kwetu. Ng'atumanyile bae ukulomba ka pfaibamighwa, lekeni Ghumuhe imwenyegho kotulombela twetwe kwa kughutilila ing'akudaha kulongighwa. 27 Naye iyakona mmoyo mwetu, komanya Ghumuhe chayakwalangula, kwaapfila Ghumuhe kowalombela wahenzeluka ka pfoyobama Imulungu.
28 Twomanya ghendo ka mne pfinu pfose Imulungu kotenda ghose ghanoghe kwe iwanu wala iwomnoghela, awala iwakemighwe ka yeye pfayabamile. 29 Awala Imulungu yawamanyile kulawa ghumwande, tsakalamula kulawa ghumwande weghale ne Imwanaghe, ili Imwana ayo yawe chaudele mna ndughu wengi. 30 Na awala iyawasaghule, tsakawakema, na awala iyawakemile, kawapeta wanogha, na awala iyawapetile wanogha tsakahangila nawo utunitso wake.
31 Kuya lelo tulonge choni mna ghano ghose? Ka Imulungu ka lubali lwetu, yuhi iyodaha kutubelela? 32 Imulungu ng'amwonele bae libatsi hata Imwanaghe imwenyegho, ila kamlapfa kwaajili ya twetwe twose! Katwing'a imwanaghe, angu ng'atsotwing'a bae pfinu pfose hamwe naye? 33 Yuhi yatsoweng'a lighomba iwanu iyawasaghule Imulungu? Imulungu mwenyegho kolonga wahela matotso. 34 Lelo yuhi yatsowahigha? Kuduhu! Kwaapfila Yesu Kiristu tsakafa, kuya katsilihulighwa! Na kokala ghumoko ghwa kujilo ghwe Imulungu, naye yuyo iyotulombela. 35 Yuhi lelo yatsotubaghula kulawa mna unoghelo wa Kiristu? Pfii maghayo, ukughanzika, ukudununzika, nzala, ukukala chidako, ukuhonzeka au ukukomighwa? 36 Ka Ghamaandiko Mahenzeluka pfogholonga,
“Kwaajili yako twokala mlifwa chilo ne imisi.
Tweghala ne iwang'olo iwoghenda kuchinjighwa.”
37 Bae, mna ghano ghose twetwe tuhuma ghendo kubitila yeye iyotunoghela. 38 Kwaapfila tsanimanya ghendo kuduhu ichinu ichidaha kutubaghula na unoghelo wake, si lifwa bae wala ughima, si wamalaika wala pfinyamkela wane ingupfu, si pfinu pfa sambi wala ipfikutsa, 39 si ighali hasi, wala ighali kuchanya, wala chochose ichilumbighwe, kuduhu ichidaha kutubaghula na unoghelo we Imulungu iuli mghati mwa Kiristu Yesu Imtwatsa wetu.