Ughubulo weng'ighwe
Yohane
Ichilongole
Chitabu cha Ughubulo cha ichitabu ichimalitsila laghano lya sambi, kuya cha kutsigha ukwandikighwa. Chandikighwa na mtumighwa Yohane mna miyaka ya tisini na tano kulawa Yesu helekighwe, (Ughu 1:1). Pfipfila Yohane kandika Imbuli inoghile ya Yohane na tsibaluwa tsingi ndatu, ibaluwa ya mwanduso ya Yohane, ya keli na ya kadatu. Kuya yeye tsakamanyika ka imunu iyanoghelighwe na Yesu (Ughu 13:23). Kandika chitabu chino hayang'ali ka mne chisiwa cha Patimo kwaapfila tsakohighwa ako kwaajili ya ukuwapeta Imbuli Inoghile ya Yesu (Ughu 1:9).
Chinu chikulu chimtendile Yohane yandike chitabu chino, kuwaghuma ghumoyo Wakiristu waghendelele kumtoghola Yesu Kiristu na waghendelele kumlolela yeye kwaapfila ghamatsuwa ghake gho ukuya gha habehi (1:3, 22:7). Ichitabu chino kawandikila Wakiristo wose na kaghandikila makanisa saba ka isula ya keli na ya kadatu pfatsilonga. Yohane kolonga achi chayandike Imulungu kamghubulila, na keka imifano mingi mne chitabu chose yalonge pfinu pfayonile. Chitabu chake cheghala na pfitabu pfa laghano lya ghumwande, ka chitabu cha Zakalia (6:1-8). Malati saba na nungo saba tseghala ghendo na majanga ghayatumile Imulungu kwe isi ya Misiri (Kul 7-9). Chitabu chino cholonga ukamala kwe iisi, ukuhuma kwa Yesu mna matsuwa gha ukutsigha, na iwanu wose iwomlolela watsokala naye ghamatsuwa ghose. Chitabu chino chikukanye na chikutende uwe na lolelo ka Yesu kakuya sambi.
Ghali mno
Mne isula ya 1:1-1:20, Yohane kakwanza kwa kulonga yeye yali nani na kolonga pfayabokele mbuli tsino tsa chinabii.
Mne isula ya 1:1-3:22, Koghalongela makanisa saba mbuli itsilawile kwa Yesu
Mne isula ya 4:1-11:19, Kolonga mbuli tsa mihuli saba na malati saba.
Mne isula ya 12:1-14:20, Yohane kolonga imwana mmale pfayesongile na litsoka kulu line matwi saba.
Mne isula ya15:1-16:18, kolonga mbuli tsa ghamabakuli saba gha maya ye Imulungu.
Mne isula ya17:1-20:15, kuya kolonga Imulungu pfahayatsowahuma iwomuhila ako kulanga.
Mne isula ya 21:1-22:21, Yohane komalitsila kwa kulonga mbuli tsa kulanga kwa sambi na iisi ya sambi itsikutsa ghamatsuwa gha ukutsighila.
1
Auno ughubulo wa Yesu Kiristu, weng'ighwe ne Imulungu yawalanguse iwatumwa wake aghala ighatsolawila habehi. Kiristu tsakamtuma malaika wake amlongele mbuli atso mtumwa wake Yohane. Naye Yohane tsakalonga ghose ghaghonile ka ukalangama, ka pfila Imbuli ye Imulungu na chila chinu chalongile na chatendile Yesu Kiristu. Kabweda imunu yula iyosoma mbuli tsino tsa unabii, na wabweda awala iwohulika na kugheka mmoyo aghala ighandikighwe mne chitabu chino, kwaapfila ghamatsuwa gha ukulawila ghano gha habehi.
Yohane koghalamsa makanisa saba
Nene Yohane noghandikila makanisa saba ighali mne isi ya Asiya.
Imulungu yawatendeleni uluso na yamwikeni tseghamba, yeye yalibaha na yakalile baho na iyatsakuwa baho na kulawa kwa muhe saba iwali hambele he chighoda chake che undewa, na Yesu Kiristu, mkalangama yotogholighwa, iyalongole kutsilihulighwa kulawa mne lifwa, na iyali mkulu we iwandewa we isi yose.
Na kulawa kwa ayula iyotunoghela na iyatulapfile mne nzambi tsetu kwa idamu yake, na katutenda tuwe watambika mne undewa wake, tumsang'anile Imulungu, Aba wake. Kuna yeye Kiristu kuwe na ukulu na ngupfu ghamatsuwa ghose! Amina. Lola, kakutsa mmawingu,
chila munu katsomwona,
hata awala iwamuhomile,
na iwanu wose iwali mne isi yose watsolila kwaajili yake.
Apfo pfipfo pfaitsakuwa. Amina.
Imtwatsa Imulungu Iyane ngupfu, yalibaha na iyakalile baho na iyatsakutsa, kolonga, “Nene mwanduso na utsighilo we pfinu pfose.”
Ghamaono gha Yohane pfamonile Kiristu
Nene na Yohane ndughu yenu, na miyenu mna maghayo, mna undewa, mna ukududumila kwaajili ya Yesu. Nene tsangalighwa mchifungo mne chisiwa cha Patimo kwaapfila tsaniwapetela iwanu mbuli ye Imulungu na kwaapfila tsanikala mkalangama wa Yesu. 10 Litsuwa limwe, mna litsuwa lya Imtwatsa Ghumuhe we Imulungu kanongotsa, nihulika litsi kulu kuchughu kwangu ka litsi lya malati. 11 Litsi alyo tsalilonga, “Wandike mchitabu aghala ghukona, ughaghalile makanisa ghano saba ighali Efeso, Simulina, Perigamo, Tiyatira, Sade, Filadefiya na Laodikiya.” 12 Tsanihunduka nimwone iyang'ali yolonga na nene, hanihunduke mbona pfinu saba pfa nzahabu pfa kwikila pfitasa. 13 Mna pfinu apfo saba pfa nzahabu pfa kwikila pfitasa, mbona ichinu ka imunu, tsakapfala gholole ilipfikile mmaghulu na msipi we nzahabu iubitile muyegha mbaka mlubapfu mwake. 14 Mvili tsake tsoneka nzelu chwee ka sufi, na nenge tsake ka lambi lya ghumoto, 15 Maghulu ghake tsaghang'ala ka ishaba iilawile mmoto, na litsi lyake tsalikala ka litsi lye ghamatsi ighoghuluma mwipalu. 16 Naye tsakakala na tsinondo saba mna ghumoko ghwake ghwa kujilo, na mna mlomo wake lilawa limaghe ilitema kosekose, na chihanga chake tsaching'ala ka litsua lya nemisi.
17 Hanimwonile, tsandaghala mmaghulu mwake ka munu yafile. Kanyikila ghumoko ghwake ghwa kujilo, kanongela, “Uleke kupfuka! Nene na mwanduso na utsighilo we pfinu pfose. 18 Nene na mghima! Tsanyifa, lekeni sambi na mghima ghamatsuwa ghose, na ninatso tsipfughulo tsa lifwa na tsa kutsimu.
19 “Apfo wandike ghukona, ghano gha sambi na aghala ighatsolawila hambele. 20 Aino ano mbuli iipfisike ya tsinondo tsawonile mna ghumoko ghwangu ghwa kujilo, na mbuli ya pfinu pfila saba pfa nzahabu pfa kwikila pfitasa. Tsinondo tsila saba wamalaika wa makanisa, na pfinu pfila saba pfa nzahabu pfa kwikila pfitasa makanisa saba.