16
Tsibakuli saba tse maya ye Imulungu
Kuya nihulika litsi kulu mng'anda mwe ing'anda ye Imulungu ako kulanga iliwalongele wamalaika wala saba, “Ghendeni mkatsikutule muisi tsibakuli tsila saba tsine maya ye Imulungu.”
Malaika wa mwanduso kaghenda kakutula ibakuli yake muisi. Ghalawila mapute ghehile na ighotama kwe iwanu wala iwane chitango cha imnyama yula mkali na iwachitamanile chinyagho chake.
Malaika wa keli kakutula ibakuli yake mwibahali. Nayo ibahali ighaluka iwa ka idamu ye imunu iyafile, na pfilumbe pfose pfine ughima ipfili mwibahali tsapfifa.
Malaika wa kadatu kakutula ibakuli yake mne imito na mne tsimbwibwi tse ghamatsi, nagho ghaghaluka ghawa idamu. Nimuhulika malaika wa ghamatsi kolonga,
“Ghweghwe wenzeluke, yukala baha na iyukalile baho,
Ghweghwe kutenda pfinoghile, kuhigha pfino.
Kwaapfila tsawamwagha idamu ye iwanu wako na manabii wako,
naghwe kuweng'a idamu yanwe,
acho chicho chawabamighwe wabokele.”
Kuya nihulika litsi kulawa hanu ha kutambikila, lyolonga, “Ona ghwee Imtwatsa Imulungu Yune Ngupfu, ghweghwe kohighagha ghoya na kwa ukweli.”
Malaika wa kane kakutula ibakuli yake mchanya mwa litsua, nalyo ling'ighwa ngupfu yo kulakatsa iwanu kwa mfughuto ghwake. Apfo iwanu tsawalakala sideke, wamligha Imulungu iyang'ali yolongotsa majanga ghose ghano. Ng'awalekile bae ghehile wala ng'awamtunyile bae Imulungu. 10 Kuya malaika wa tano kakutula ibakuli yake mchanya mwe chighoda che undewa che imnyama yula mkali. Ichisi chighubika undewa we imnyama ayo, ne iwanu wadafuna milimi yawo kwa usungu iwawonile, 11 na wamligha Imulungu iyali kulanga kwa usungu iwawonile na kwa mapute ghawapatile, lekeni walemesa ghendo kuleka kutenda ghehile.
12 Malaika wa sita naye kakutula ibakuli yake mna ghumto mkulu ghwa Efulati. Ghamatsi ghake ghanyala, ili ilawile nzila kwa wandewa iwolawa ubali wa kwalilawila litsuwa. 13 Kuya mbona muhe ndatu tsihile itsoneke ka pfibutwa, imwe ilawa mna mlomo ghwa tsoka lila kulu, na ingi ilawa mna mlomo ghwe imnyama yula mkali, na ingi keli ilawa mna mlomo ghwa nabii yula wa ughutsu. 14 Hawo iwo muhe wa pfinyamkela iwotenda pfihulo, iwoghenda kwe wandewa we isi tsose na kuweka hamwe kwa ing'ondo mna litsuwa kulu lya Imulungu Iyane Ngupfu.
15 “Lola! Nakutsa ka mbapfi! Kabweda ayula iyokala bila kuwasa, na kupfala maghwanda ghake, ili yaleke kwanga chidako na kwighuma chinyala.”
16 Pfinyamkela awo wawalundika hamwe iwandewa hanu hakemighwe Amagedoni kwa Chihebulaniya.
17 Kuya malaika wa saba kakutula ibakuli yake kulanga. Litsi kulu ililawile hane chighoda che undewa ichili mng'anda mwe ing'anda ye Imulungu lilonga, “Ghamala.” 18 Kuya kulawila lumwesa, litsi, mdumo na mdedemo mkulu we isi. Mdedemo ka awo ng'ana ulawile bae kulawa Imulungu hayamlumbe imunu. 19 Na ghumji mkulu ghugholeka mala ndatu, na imiji ya isi tsose ighwa. Baho Imulungu kaghukumbuka ghumji mkulu ghwa Babeli, kaghunwesa chikombe che idipfai ye maya yake ng'ulu. 20 Pfisiwa pfose tsapfihupa na pfidunda pfose pfihinyighwa. 21 Kuya kulanga kulawila mvula ng'ulu ya ghamabwe ghane utito ka wa kilo alubaini kwa libwe limwe, ghawaghwila iwanu. Nawo wamlighita Imulungu kwa mvula ayo ng'ulu ya ghamabwe, kwaapfila tsaikala mvula ng'ulu ghendo.