18
Ukughwa kwa Babeli
Haghamalile agho, nimwona malaika yungi kohulumka kulawa kulanga. Tsakakala ne uwetso mkulu na ukung'ala kwake tsakumwemwesela iisi. Naye kalila kwa kukemelela, “Ghughwa ghumji mkulu ghwa Babeli, ghughwa ghendo! Sambi ghuwa dagho lye pfinyamkela na mango tse chila muhe tsihile na pfibali pfa pfideghe wehile iwodesa ghendo. Kwaapfila iwanu wa isi tsotse wapatika kwa mbwali ya kunoghela ng'ani ughoni wake, iwandewa we isi tsawatenda naye ughoni. Nawo watsulutsi iwali muisi wapata mali nyingi kwa kughuutsila ghumji agho pfinu pfa uhondo.” Kuya nihulika litsi lingi kulawa kulanga lyolonga,
“Mwemwe iwanu wangu, laweni hana yeye,
ili mleke kwihanganya na ghehile ghake,
ili mleke kubokela ghamaghayo ghake!
Kwaapfila nzambi tsake tsilundika mbaka tsipfika kulanga,
Na Imulungu kaghakumbuka ghehile ghake.
Mtendeleni ka pfayawatendele mwemwe,
mliheni mala mbili kwa aghala ghayatendile.
Mne chikombe chila chayahanganyile idipfai yake,
Mhanganyileni idipfai ng'ali mala mbili kubita iyaweng'ileni mwemwe.
Namwe mwing'eni maghayo na usungu,
ka yeye pfetunyile na pfeng'ile uhondo
Kwaapfila tsakelongela mmoyo mwake,
‘Nokala hano ka mndewa pinga,
sili msaka bae, wala sitsolila bae.’
Apfo mne tsuwa limwe majanga ghake ghatsomtsila,
lifwa, ukuyayana na nzala,
katsolakatsighwa na ghumoto,
kwaapfila Imtwatsa Imulungu iyomhigha kana ngupfu.”
Na iwandewa iwali muisi iwatendile ughoni naye na kuhondola hamwe naye, watsolila na kuyayana, hawatsolyona hosi lye ukulakala kwake. 10 Watsakwima kutali aku wopfuka maghayo ghake, watsolonga,
“Koghaya ghwe ghumji mkulu,
Ghwe Babeli, ghumji ghune ngupfu!
Kwaapfila mna saa limwe ukuhighighwa kwako kutsa!”
11 Watsulutsi iwali muisi nawo watsomlilila na kwona usungu kwaapfila kuduhu imunu iyoghula pfinu pfawo keli, 12 kuduhu imunu iyoghula keli nzahabu tsawo, pfesa tsawo, madini ghawo ghanoghile, lulu, maghwanda ghanoghile, maghwanda gha langi ya tsambalau, maghwanda madung'u, maghwanda mabewe na chila chinu cha mbiki ighunung'ila ghoya, wala cha membe tsa nembo, pfinu pfa bei ng'ulu pfa mbao, shaba na pfa chuma na pfa malumalu, 13 mdalasini, pfilungo wala ubani au upfumba, na udi, idipfai, ghamafuta, na usaghe unoghile wa ngano, ngano, iwang'ombe, wang'olo, wafalasi, mituka wala watumwa wawo na hata ughima we iwanu. 14 Wachulutsi womlongela, “Pfinu pfose pfinoghile pfaubamile pfiwe pfako sambi pfihupa, pfinu pfako pfose pfe ukwighodela na ipfinu ipfikwing'ile uhondo pfuka, ng'upfona keli bae.” 15 Na wachulutsi iwapatile mali nyingi kwa kumuutsila yeye ipfinu, watsakwima kutali kwa kupfuka maghayo ghake. Watsolila no kwona usungu 16 watsolonga, “Koghaya ghwe ghumji mkulu! ghupfalile maghwanda gha chitani, maghwanda ghanoghile, maghwanda gha langi ya tsambalau, maghwanda madung'u, na kwiwamba kwa pfinu pfa nzahabu na madini ghanoghile na lulu! 17 Mne saa limwe kwaghisa pfinu pfako!”
Iwakulu we tsimeli, na wose iwakwanga natso, iwachuutsi kubitila ibahali, na iwanu wose iwosang'ana mwibahali wema kutali, 18 hawonile hosi lye ghumoto ighung'ali ghumlakatsa, walila kwa kukemelela, “Apfi hana ghumji mkulu ka ghuno?” 19 Webulughitsa mtimbwisi, walila na ukuyayana, wakemelela, “Koghaya ghwe ghumji mkulu! Kwaapfila wose wane tsimeli tsawawa na tsimali kubitila ghweghwe. Na kwa saa limwe liliheka kwaghisa pfinu pfako pfose.
20 “Deng'elela ghwe kulanga! Deng'eleleni mwemwe iwanu we Imulungu, watumighwa na manabii! Kwaapfila Imulungu kamuhigha ka yeye pfayawatendele mwemwe!”
21 Kuya malaika yane ngupfu kadondola libwe ka libwe kulu lya kusaghila, kalyasa mwibahali, kalonga, “Apfi pfipfo Babeli pfautsohinyighwa na ukwagha ghendo. 22 Ng'utsohulika keli mbe wila we iwanu, wala litsi lye iwatowa pfilimba wala iwakwimba wala watowa pfimbeta wala watowa malati. Kuduhu fundi wowose iyatsokoneka keli mghati mwako na litsi lye libwe lya kusaghila ng'alitsohulikighwa keli bae mne isi ya Babeli. 23 Na ghumwanga ghwe chitasa ng'aghutsakoneka keli kuna ghweghwe, na lukenze mne chihungo che ukukwela ng'alutsohulikighwa keli bae kuna ghweghwe. Wachuutsi wako tsawakala na ngupfu kubita iwanu wose muisi, na uhawi wako utsibugha isi tsose itsili muisi!” 24 Ghumji ghwa Babeli tsaghuhighighwa kwa totso lya kuwakoma manabii na iwanu we Imulungu na iwanu wose iwachinjighwe muisi mwose.