5
Ichitabu na Mwanang'olo
Kuya mbona ichitabu mne ghumoko ghwa kujilo ghwa yeye iyokala mne chighoda che undewa. Tsachandikighwa kunze na mghati na kughelighwa gundi mala saba. Kuya mbona malaika yane ngupfu, yang'ali yopeta kwa kukemelela, “Yuhi iyotogholighwa kubandula gundi tsake na kuchifughula chitabu chino?” Lekeni tsakuduhu imunu kulanga, wala muisi, wala hasi mwe isi iyodaha kuchipfughula chitabu acho na kulola mghati. Tsandila kwa usungu kwaapfila tsahaduhu imunu iyatogholighwe kuchipfughula au kulola mghati. Baho imbala yumwe kanongela, “Uleke kulila! Lola! Simba wa kabila lya Yuda, mtsukulu wa Daudi, kahuma. Yeye kodaha kubandula gundi atso saba na kuchipfughula.”
Kuya nimwona Mwanang'olo, kema haghatighati habehi ne chighoda che undewa, katsungulukighwa na pfilumbe wane ughima wanne, na wala iwabala. Mwanang'olo ayo tsakoneka ka kachinjighwa. Yeye tsakana membe saba na nenge saba itsili muhe saba tse Imulungu itsitumighwe muisi mwose. Mwanang'olo ayo tsakaghenda, kachisola chitabu chila mne ghumoko wa kujilo wa ayula iyakalile mne chighoda che undewa. Na baho hayachisolile chitabu acho, pfilumbe wane ughima wanne, na wala iwabala ishirini na wane waghwa hambele he Mwanang'olo. Chila yumwe kakinda chilimba chake na tsibakuli tsa nzahabu itsimemile ubani, agha ghagho malombi ghe iwanu we Imulungu. Nao wemba wila uno wa sambi.
“Ghweghwe kutogholighwa kuchisola chitabu
na kubandula gundi tsake.
Kwaapfila tsakuchinjighwa,
kwa idamu yako tsakumghombolela Imulungu
iwanu kulawa chila kabila, chila lugha na iwanu wa chila langi, na chila isi.
10 Kuwatenda wawe watambika mne undewa wamtumikile Imulungu wetu,
nawo watsotawala muisi.”
11 Kuya handolile, nihulika litsi lye iwamalaika iwali wengi sideke, na kuduhu imunu iyodaha kuwapeta! Wachitsunguluka chighoda che undewa, awala pfilumbe iwane ughima wane na iwabala, 12 walonga kwa kukemelela,
“Mwanang'olo iyachinjighwe kotogholighwa kubokela
ngupfu, mali, mbutsi, bapfu, heshima, utunitso na ukutogholighwa!”
13 Kuya nihulika chila chilumbe kulanga na muisi, hasi mwe iisi na mne ibahali; pfilumbe pfose ipfili mumo, nipfihulika pfolonga,
“Yeye iyokala mne chighoda che undewa na Mwanang'olo,
yatunyighwe, yaheshimighwe, yatunitsighwe na yawe na ngupfu ghamatsuwa ghose na ghamatsuwa ghose!”
14 Pfilumbe wala wane iwane ughima walonga, “Amina.” Na wala iwabala waghwa chiduliduli, watamanila.