8
Igundi ya saba
Habandule gundi ya saba, kulanga tsakukala potsi potsi kwa chipindi chicho. Kuya niwona wamalaika saba iwemile hambele he Imulungu, tsaweng'ighwa malati saba. Malaika yungi yakindile chitetso cha nzahabu, tsakema hanu ha kutambikila. Naye tsakeng'ighwa upfumba mwingi yaudusule hamwe na nambiko ya ghamalombi ghe iwanu we Imulungu mna hanu ha kulapfila nambiko ha nzahabu hali hambele ha chighoda che undewa. Lihosi lye upfumba na ghamalombi ghe iwanu we Imulungu ghamghendela Imulungu kubitila ghamoko gha malaika iyali hambele he Imulungu. Kuya malaika ayo kasola chitetso acho, kachimemetsa ghumoto wa hanu ha kutambikila, kachasa muisi. Baho kulanga kuduma, litsi na lumwesa na mdedemo we isi tsapfilawila.
Tsimalati saba
Kuya wamalaika saba iwakindile malati tsawo wandusa kutsitowa.
Malaika wa mwanduso tsakatowa malati yake, baho kulawila mvula ya ghamabwe na ghumoto ighuhanganyike na idamu pfitika muisi mwose. Fungu lya kadatu lya isi tsailakala, fungu lya kadatu lya imibiki tsailakala na mitsani yose mibisi tsailakala. Kuya malaika wa kabili katowa malati yake, baho chinu ichoneke ka chidunda chikulu chasighwa mwibahali, na fungu limwe lye mafungu madatu gha ibahali liwa damu, fungu limwe lye mafungu madatu gha pfilumbe iwokala mwibahali wafa, na fungu limwe lye mafungu madatu gha tsimeli tsihinyika.
10 Na malaika wa kadatu katowa malati yake. Inondo ng'ulu iing'ali yakwaka ka wenge, ilaghala kulawa kulanga, ilaghalila mne fungu limwe lye mafungu madatu ghe imito na mne tsimbwibwi. 11 Inondo ayo tsaikemighwa Usungu, fungu limwe lye mafungu madatu gha ghamatsi ghawa ghosungu, wanu wengi tsawafa kwa kunwa matsi agho ghosungu.
12 Malaika wa kane tsakatowa malati yake, na fungu limwe lye mafungu madatu gha litsuwa tsalitowighwa, na fungu limwe lye mafungu madatu lya lwetsi na fungu limwe lye mafungu madatu lya tsinondo tsighelighwa chisi. Na fungu limwe lye mafungu madatu lye imisi tsayahela ghumwanga, na pfipfila fungu limwe lye mafungu madatu lya ichilo. 13 Kuya handolile kulanga, nihulika chitema yumwe koghuluka kulanga ghendo aku kokemelela, “Maghayo! Maghayo! Maghayo ghatsakuwa kwe iwanu iwokala muisi hala wamalaika wadatu iwasighale hawatsotowa malati tsawo!”