4
Setando Yesus Tewoongowolo
(Mak 1:12-13; Luk 4:1-13)
Ngu naluno, Yuka Kundingiyimbo Yesus yolo, oni kini kingo melako toongetoni, Setando nguno tewoongowolo. Yesus ngu, ene sa onibi elaya, ko suwoo onibi elaya nguno oowali neweloyi oo ma yowolo. Ene kingo oode oode ombulo, ngu naluno, ene oodoolo ulungga kumoowolo. Ngundilo oodoolo kumoolo oodoni, ene tewoongoweloyi oninggaku Setan, ngu tunootelo, enendo Yesusya ewolo. Ge Anut Nangoni tetoningga ngu, ge etooga, digi nga yowoolengoya, oomanangoyingo tunootetoningga nelo ewolo. Ngundilo etoni, ene Yesusndo mande gumi ngandilo ewolo. Anutlo nakayano ngandilo ete.
Oowali nelo, nguno nangge, oni sugi sugi keda ngu yunoweloyi nguya, ereremo kini. Kini, mande bidodo Anut manggowoomonggo tunooteteku, ngundo nangge, oni sugi sugi keda oluweloyi ngu yunowalo ewolo. Dutoronomi 8:3
Ene ngundilo etoni, Setando yolo, ende kundingiyimo Yerusalem oololo, ngu yolo, Yudalo goobooyingo ya ulungga oowooyi Tempel ngu sanganimo oolewolo. 6-7 Oolelo, enendo ewolo. Ge Anut Nangoni tetoningga ngu, ariya, ge paleya amuno sole. Ndawugalo ngulo, Anutlo mandeno ngundilo ete. Anutndo enengo Sambono Engel nguno etoni, geno ombulo, ngundo kandeye sanganiwoole goyolo utoyi, ge digibo ma gosanggawewa, ewolo. Ariya, Yesusndo enengo mande ngu ingolo, enebana gumi ewolo. Anutlo oo nakayano ngandilo nguya ete. Gedo Oo Bidodo Sembuli Sembuge, ngu ma tewoongowelo. Ngu gengo Anut Ulungga! Elo ewolo.
Ngundilo etoni, asa, Setando Yesus ko mela pulingga awuno oolengomu, nguno yolo oolewoli. Setando nguno mela bidodo dulidalini, ko, oo gome gome nguya etungowolo. Ene ngundilo oo gome gome etungolo ngu, asa, ngundo Yesusya ewolo. Ge nono boodoo oondookelo, penggootelo, yambo mande tewaku ngu, ariya, nondo mete nga oo nga, ge gunowanolo ewolo. 10 Ene mande ngundilo etoni, asa, Yesusndo mande yanggango gumi eneno ewolo. Setan, ge toonge! Anutlo mandeno ngandilo ete. Ge Oo Bidodo Sembuli Sembunaye, nguno nangge, yambo mande teyato! Ngu gengo Anut, ko, ge enengo ko nangge dowooya ootoo! Elo ewolo.
11 Ngundilo ngulo, Setan ene yokootoni, ngu naluno nguno, Sambono Engel onikundo ombulo, Yesus hooloowewonggori.
Yesus Galili Melako Ko Damoni Yelo Tewolo
(Mak 1:14-15; Luk 4:14-15)
12 Ngu naluno nguno, Yesus ngu ene Yon ngu dowoolo, ya biyomimo yewonggoku, ngu ingolo, ngulo ene Galili melako oolouwolo. 13 Ene oololo, enengo ende damoni Nasaret yokolo, yade oololo, ene Kaperniyam endemo tunootelo, nguno ko tewolo. Kaperniyam ngu sono koongewo ngu namoko, Sebulan, ko, Naptalayi mela elayaga ngulo suleyembolo melako nguno oluwolo. 14 Yo, ene ngundilo ooloutoni, ngulo kuli Anutlo ingondudu eyingo oni Ayisayando mandega ewoko, ngu engge tunootete. Enendo kuli ngandilo ewolo.
15-16 Sebulan ko Naptalayi oni simoo bale ngulo musiyo oolootenggoku, ngu oole wendeyi tanggeyisina utenggoku, ngu Yodan sono anduloko, Galili mela gumisina, nguno oni sowe oowooyingga ulungga nguno oolootenggo. Ngu melangga ngu bidodomo, damoni biyomi oowooyingga telo oolootenggoku, ngundo solu himi ulungga kenootenggo! Ngu oni simoo bale ngu, ene nowoondoyemo hamoo kini oonateweloyi musiyomo oolouwelo telo oolootenggoku, nguno kuli solu himi eneno tunootewoku ngu! Elo ewolo.* Ayisaya 9:1-2
17 Ngu nalunggano nguno, Yesus ene damoni yelo, mande wesiyolo ewolo. Ye nowoondoye yowoolengoyi! Ndawugalo ngulo, Anut Oo Bidodo Sembuli Sembunaye, ngundo nalu enengo oni simoo bale soboyelooteku, ngu kuli namoko ombutelo ewolo.
Oni Namolaya Yesusndo Negoyelootoni, Ene Keyowonggori
(Mak 1:16-20; Luk 5:1-11)
18 Ngu naluno nguno, Yesus ene Galili sono koongeyingo dabemiwoole ombulo, elabasa elaya ngu Sayimon oowooyi gula Pita, ko ngulo koneyo Enduru ngu yeyowolo. Elabasa enengo isolo si sono koongeyingomo oolongoolo, iso yolo, ngu uliyoweloyimbolo. 19 Ene elayaga nguya ewolo. Yali no keneloya endeyoli. Yali oni simoo bale yoyolo, Anutlo mandeno yoyoweloyi ngu etuyelowanolo ewolo. 20 Ene ngundilo etoni, asa, sodedonangge elayagaku isolo si yokolo, ene Yesus keyolo sawonggori.
21 Ene ngundilo telo, ene songgula bodaga oololo ngu, ene elabasa elaya nguya yeyowolo. Ngu Yems, Sebedilo nangoni, ko ngulo koneyo Yon. Elayaga ngu awayali Sebediya wanggo sanganimo ootoolo, ene isolo si yomosiyolo, oodoli yeyowolo. Yeyolo, asa, Yesusndo elayagaku negoyelowolo. 22 Ngundilo negoyelootoni, ariya, sodedonangge elayagaku awayali ko wanggo nguya yokolo, ene ombulo, Yesus keyowoli.
Yesusndo Oni Sayi Oowooyingga Yomosiyelowolo
(Luk 6:17-19)
23 Yesus Galili mela bidodomo endeyolo, ene Yuda onilo goobooyingo ya newendemo ulo, oni simoo baleno Anutlo mande damoni, ngundo enengo oni simoo bale soboyelooteku, ngulo mandeni gome wesiyolo yunoote. Ene mande ngundilo wesiyolo, ngunonggo oni simoo bale sayi oowooyingga moondeye yombuliyeloyingomu nguya yomosiyelowolo. 24 Enengo mandeni Siriya mela bidodomolo endeyowolo. Ngundilo ngulo, oni sayi damoni gula gula yolo; ogingoyingo ulungga ingolo oolootenggoku, ngu yoyolo mayelo; oni yuka biyomidodomu; oni gaboye kumoolo kekandeye mboolomboolo ulooteku; ko, oni wembuye bingo yeyingomu nguya, ngu bidodo yomosiyelowolo.
25 Oni simoo bale oowooyingga oolengo Galilinonggo, ko Dikapolissinonggo, ende kande elaya ngulo musiyo ulungga, Yerusalemnonggo, Yudiyanonggo, ko, Yodan anduloko nguya ene Yesus keyowolo.
* 4:15-16 Solu himi ulungga, ngu Yesus.