3
Oni Ene Kristusno Newendemo Hamoo Tewaku Ngu, Ene Oni Gome Nenengo Oolengo
Ye Kristen konebane, no nga mandega nga wenga yokowelo ngandilo eteno. Ye ngu, Oo Bidodo Sembuli, ngulo simoongo, ngulo ngu, ye oni oni teyi. Nondo nga mande oni etuyeloyingombolo, mande ebe ganagana etenggoku, ngulo nondo yengo ko nakangowelo, nowoondone kowuli ma ingooteno. Ndatelo ngulo, nga mandega nga, ngu ye hoolooweyelootoni, enengo mande biyomi etenggoku, yendo ngu kootusina yunowanggo. Ye oo ngulo ingondale teyi! Ngu ngandilo: Etuyeloyingo oni ebe ganagana, ngundo ganayelolo etenggo. Ye oni, yengo goweye doongoolo yomosiyowaku ngu, Anut doongeyimo, ngu damoni nenengo, elo ngundilo etenggo. Ngu oni ngundilo etenggoku, ngundo ye ganayelolo, ko biyomi tetoyi, ngulo ye ingondale teyi! Ngu oni, ngu se goki biyomimbo, ye yokitenggoku ngundilo. Ndatelo ngulo, enendo mande etenggoku, ngu ebe ganagana mande nangge. Ngundo ye Kristusno nowoondoyemo hamoo teyingo, oni simoo bale ingootenggoku, ngu yoyeni hamoo mande yokolo, enengo mande ebe ganagana, ngu nangge, keyowanggo. Ngulo ene ngundilo ingowelo. Yuda onindo goweyi doongoolo yomoosiyoweloyi sunggiga, ngundo ene oni simoo bale etuyelolo, ene Anutlomu. Ene ye enendo mande ebe ganagana etenggoku, ngu ingootoyi, nowoondoyemo hamoo ma tewelo! Ngu oni, ene goweye doongootoyi ngu, nguno ngu Anutndo oni nenengolo ma ewa. Kini, noole komo Anutlo nowoondonayi hamoo teyingo oni. Noole ko oo tetetoku, ngunonggo Anutndo noole oni nenengolo ma ete. Kini, goweye doongooweloyi sunggi hamoo ngu ngandilo: Noolendo Anutlo Yukanimo, ngu yambo mande telo, Kristus Yesuslo, oowooyi bingami nangge elo okooteto. No nguya, no mete damoni oowooyingga telo, ye etuyelowanoku, ngulo oni simoo baledo, kenolo, etenggo. Nga oningga nga ngu, ene oni nenengo nangge, elo ingootenggo. Yo, hamoo, no oo gome oowooyinggado, no hoolooweneloweloyi moole. Ngu ngandilo: nolo nalune, kandegula gidembolo kabusagomo ngu, Yudalo tabango oninggado, no gowene doongoolo yomosiyowolo. No osisambaye, Iserel, ngulo nangoni, Beniyaminlo sowe. No ngu Hiburu mande eteno. No ulungga teyingo naluno, no ngu Parisi oni, ngulo mamana mande, ngu hamoo gome keyoyingo oni, tunootewono. Kuli, no Kristen oni yombuliyeloweloyi koyi, ngu yanggango tewono. Ene oni sungombo nono mamana mande, nondo keyootenoku, ngulo no wilikonelowonggoku, ngu ene biyomi gula, nono ma kenowonggori. Kuli, nondo oo ngu ngundilo elo ingowonoku ngu, ene nolo ingondudune, ngu Anut doongeyimo, ngu nenengo kini. Ngundilo ngulo, ataga, nondo ingondudune kulimi inowonokungga, ngu kootuyinolo, ko Kristuslo ingoyingo yooteno. Ngundilo ngulo, oo ngu bidodomo yowonoku ngu, kingo oo ngundilo tete. Ngu hamoo, oo bidodo no kuli, ngundo no hooloowenelowalo ingowonoku, ngu ataga, no mete yokowano. Hamoo oolengo, no oo ngu tewonoku, ngulo no hamoo ingooteno. Kristus Yesus, ngundo nolo, Oo Bidodo Sembuli Sembune, ingowono. Ngundo oo bidodo dagate. Ngunonggo ngu, oo ngu tewonoku ngu, kuli yokowono. Ooku kandangetoowe, ngu kingo oo ngundilo temukootoni, ngulo ngu, Kristuslo damoni yanggango dowoowelo ngulo nangge ingondudu teteno. Ngundilo ingowelo, ingondudu telo, no eneya sugi sugi oolootelo. Nondo mamana mande, ngano oni gome nenengo oolengo ootoolo, ngulo mande damoni ngu gome keyolo, oluweloyi nguya kini. Kini, no Kristusno nowoondonemo hamoo tetoni ngu, Anutndo ngu nowoondonemo hamoo teyingongga, nguno ngu, oni gome nenengo oolengolo ewa. 10 No ngu Kristuslo hamoo oolengo ingoweloyi ingootenoku, ngulo no enengo damoni, no mete watayi, ingowelo teteno. No ingowono, Kristus melenonggo, ko, keda ootookooweloyi nalu, nguno enengo yanggangoni yowoku ngu, nondo oo ngundilo, ngu yowelo ingooteno. No ataga, Kristusdodo ko goboolo telo, ngulo enendo noolengo ogingoyingo, koolowoowoku, no nguya, ngundilo koolowoowelo ingooteno. Yo, onindo nowoondone hamoo teyingo, ngulo nuleyi kumooweloyingga ngu, no ngulo, nguya meyeteno. 11 Yo, nondo kumoowanoku, naluno ngu, nondo ngundilo ingooteno. Anutndo ene mete noyeni, ko keda tewanolo ingooteno.
Polndo Yanggango Oolengo Kendutelo Oolouwolo
12 Nondo ngandilo ma ingowono. Nondo ngu kuli Kristuslo mande damoni, ngu bidodo yowonolo ingolo, no komo mete bidodo tetenolo ingootenoku, ngu kini. Kini, no suwoo suwoo Kristuslo mandeni damoni nenengongga, nondo ngu yowelo, ngulo no tewootewoongooteno. Ngundilo ngulo, Kristus Yesus, enengombo no kuli sunggi yenunowoku, ngulo no ngundilo ingooteno. Kristusndo, nono oo tetoni tunooteweloyiku ngu, kootusina, bidodo nono tetoni tunootewalo ingooteno. 13 Ye Kristen konebane, nondo ngu enengo mande damoningga, ngu kuli yomukowonolo ma ingooteno. Ene, no oo gulananggembolo ingooteno. No oo koleteyingo yowonoku, ngu bidodobo, kuli kapengoyelo, no oo kootusina, Kristusndo oo nunoweloyi, ngulo koyi yanggango teteno. 14 Anutndo no Kristus Yesuslo, elo negonelowoku ngu, enengo damoni, gome nenengongga ngu, no tewoongolo keyolo, nguno ngu, no ko yanggango telo, enengo damoni, ngu nangge, keyolo, yade yade oololo, Anut enengombo noyolo, Sambo endemo oolelo, enengomboya oluwalo. 15 Noole Kristen oni simoo bale, onendo Anutlo damoni nenengo teweloyi, ngu gome watayi ngu, noole ngu damoningga, ngu nangge, keyolo oluwato. Ene ye ingondudu sungo gula moole tetoni ngu, Anutndo ngu yowoolengootoni, ye gome kenolo, tunoo ingowanggo. 16 Ene noole mande ataga, yootetokungga nga, ngu komo gome dowoolo keyolo, yade yade oololo, noolengo damoninaye, ngu nenengo oolengo tunootetoni, nguno ngu kinitewa. 17 Ye Kristen konebane, ye bidodo, ngu komo nolo mande damonine, nga kenoya, ngundiya nangge teya keyoyi! Ye, Pilipayi Kristen oni simoo bale gidalega, ngundo Kristuslo damoni, ngu gome keyootoyi ngu kenoya, ko nondo damonine tetoowe, yeno tunootewoku, ngu naluno, no yeya oluwonokuno, ye komo noolengo damoninayi, ngu gome kenoya, ngu nangge keyowanggo. 18 Nalu oowooyingga no yeno ewono. Ngu oni onendo, ngundilo etenggo. Noole Kristen oni elo etoyi, ene enengo endeyoyingo, ngu biyomi oolengo nangge, elo ewono. Ngu oni, ngulo endeyoyingo biyomiye ngu, oni gidalegano tunoo etuyeloyingo, ngu ene Kristuslo me oni. Ngundilo oni, ngu Kristusndo, enengo mbumbuwa andangeyunowoku, ngulo nowoondoyi, ma tetenggo. Ngundilo ngulo, sendo solewelo tetoni, no ko yeno eteno. Ngano ngu, oni oowooyingga oolengo, ngu Kristuslo me oni oolootenggo. Yo, ene suwoo suwoo mbumbuwadodo tetoyi, nguno ngu, ene oni gidalega tunoo etuyelolo, ene Kristuslo mande hamoo ngu ma keyootenggo. 19 Ngundilo oni ngu, ene Setanlo ende biyomi nguno ulo, suwoo suwoo oonatewanggo. Ngu oni ngu Anut enengombo elo oo tetoni tunooteweloyi, ngu ma tetenggo. Kini, ene enengo goweye, ngulo oni oni teweloyim, ngu nangge tetenggo. Ene ngundilo oo mande damoni biyomi oowooyingga tewonggoku, ngulo oni gidalegaya, mande mande oowooyingga elo, ene ngulo oyumo kini. Ene, mela ngalo, oo nggilinggala, ngulo nangge ingootenggo. 20 Ngundilo ngulo, ene noolengo ende hamoo, ngu Anutndo Sambo endega oolooteku ngu, nguno noolengo ingondudunayi oolooteku ngu! Noolengo, Oo Bidodo Sembuli Ulungga, Yesus Kristus, ngundo endega yokolo, melako ngano ombulo, ngu noole ko yoyowa. Ngundilo ngulo, noole enengo ko ombuweloyi, naluningga, ngulo noole hahangelo sobowoowato. 21 Ngu naluno nguno, ombutoni, enengombo oo bidodo Sembuli telo, sobowoolo ootoolo, ngunonggo, ene noole gowenayi biyomingga nga, ngulo yanggango kini, nga tetoni, ngu Kristus, enengo goweyi ngundilo dulidalinidodo tunootewa. Enengombo ngu yanggangododo telo, ngunonggo, Oo Bidodo Sembuli Sembunayi, enengombo oo bidodo yeni, enengo keyi damonimo ombuwa.