28
Pol Ngu Malta Meradonimo Nguno Oriyingo
Noore sagigo nenengo gome metemi mayero ngu, noore merako oni gura ngu sumoo yunoro ingoyingo. Ngu meradoningga ngu oowooyi Malta. Ngu meradoningga nguno, oni simoo bare ngundo muri gome nooreno teyingo. Sambononggo sono omburo, mera gingo yeyingo. Ngundiro tetoni, ene de karo, ene noore yoyoro oorowutoyi, noore de yakoyingo. Polndo de made gura bidodo yoro, de nombono kaworowo. Ngu de witungga nguno, sire gura de kookingo ingoro, endesina oororo, Pol kandeyimo oorero, wagaro kiyingo. Sire biyomingga, ngundo ngundiro tetoni, ngu meradonimo oni simoo bare, ngundo sire biyomingga ngu Pol kandeyimo kiro boorowooyingo, ngu kenoro, enengo nangge ero ingoro eyingo. Hamoo nga oningga nga, ngu oni yureni kumooyingo! Ene wendeyimo ma kumooyingo, ene ngano ooroote. Nguro ngu, ene muri nenengo nguro Anutga, ngundo ene keta ma orini, ero ingowo. Ero eyingo. Etoyi, Polndo ngu sire biyominggaku yoro oorongootoni, de nombono soreyingo. Ene Pol ngu sirengga ngundo kiwoku, nguro ma kumooyingo. Ngu oni ngu Pol sobowooro oruwonggoku, Pol sirembo kiwoku ngu, koongetoni, ukero, uro kumoote. Ene Pol sobowoorootoyi, naru pirungga oodoyi kinitetoni, ene Pol ma kumootoni, nguro enengo nangge enengo mandenonggo ero ingoro eyingo. Nga oningga ombuwoku nga, anut gura oorooteku nga! Ero ingoyingo.
Ngu meradoningga nguno, oni tabango koreteyingo ngu oowooyi ngu Pabiliyas nguno oruwo. Ngu oningga, ngu ene merani koni nguya urungga moore. Ngu oningga ngundo noore yoyoro, enengo yano oorowuyingo. Ene noore gome soboyerorootoni, naru kabusa yokoyingo. Pabiliyas ngu eweyi ngu sayi. Sayini ngu moondeyi ogingoro, kawuyi bisingoro oruwo. Polndo ngu oororo, kenoro, Anutno nguro yemboongero, kandeyi tabangomo yero, Anutno ngu oningga ngu sayiningga nguro yemboongeyingo. Ngundiro tetoni ngu, oningga ngu mete teyingo. Ene ngundiro tetoni, ngu meradoningga nguno, oni songoku ngu kenoro, ingoro ngu, ene nguya sayi oni gidarega yoyoro, Polno mayeyingo. Ngundiro yoyoro mayetoyi, Polndo Anutno yemboongero, kandeyi tabayemo okootoni, mete temukoyingo. 10 Ngundiro nguro, ene muri metemi ngu nooreno tero, noore gome soboyeroyingo. Kootuyisina, noore sawero tetooye, oo songomboro ingoro, wenonowootomu ngu, bidodo wiyakoro, wanggono yeyingo.
Pol Ngu Yade Yade Oororo, Romno Tunooteyingo
11 Ene koretero noore kombo kabusa ngu meradoningga nguno oriyingo. Kootuyisina, noore wanggo gura doogo urungga naruno mayero ngu, meradoningga nguno oodoni, noore ngu sanganimo ooretooye, ngundo yoyoro oorowuyingo. Ngu wanggoga ngu Alekisandariya endemonggo nguro wanggomu, ngu sosowoomo ngu, anut godange ngu simoongo sangara eraga gabogaboyari teyingo. Ngu simoongo sangara eraga ngu oowooyari ngu Kasto, ko, Polas. 12 Noore ngu wanggoga nguno oorero, yade yade Sirakiyus endemo oororo tunooteyingo. Noore nguno naru kabusa oriyingo. 13 Noore ngu endega ngu yokoro, yade yade oororo, Regiyam endemo tunooteyingo. Kootuyisina, naru gurano, doogo sa uteku, ngu biyomisina ngu tunooteyingo. Nguro ngu, noore yade yade oororo, sengetoni, noore Putiyoli endemo tunooteyingo. 14 Ngu endega nguno, ngu Yisasro keyimo oni gidarega yeyoyingo. Ngundiro yeyootooye, ene noore soreyerootoyi, eneya nguno naru kandegura gidemboro eraya (7) enedodo oriyingo. Ngundiro tero, noore Rom ende ooreyingo. 15 Rom endemo, Yisasro keyimo oni simoo bare ngu noore mayewootoku, nguro mande ingoyingo. Nguro ngu, ene ootoogero, yade omburo, Apiyasno yowuruwooro ya nguno sono oowari uriyoweroyi ya kabusa, nguno ene ooreko noore yeyoyingo. Polndo ene oniku yeyoro, ene Anutno esosootero, ene newende yanggango ingoyingo.
Polndo Rom Endemo Mande Gome Ngu Wesiyoro Eyingo
16 Noore Rom ende newendesina utooye ngu, Rom ende nguro mera sobosobo oningga, ngundo ya gura inootoni, nguno ene songo orini, ero eyingo. Nguno ngu, me oni gurananggebo nguno, Pol sobowooya orini, ero eyingo. 17 Naru kabusa yokoro, Polndo Yuda oniro tabango oni negoyerootoni, mayero yowuruwooyingo. Polndo mande yunoro, ngandiro eyingo. Ye dobookurine, no oo gura tero, noorengo oni nga ma yomburiyeroyingo. Noorengo osisambananimboro mamana mande ngu gura ma yomburiyoyingo. Ene Yerusalemno ngu, no kingo noyoro, ya biyomimo noyewonggo. Ngunonggo noyoro, Rom oni kandeyemo noyewonggo. 18 Rom onindo noro mandene ngu ingoro ngu, ene ngandiro eyingo. No biyomine gurano nureyi kumooweroyi nguya kini. Ngundiro ero, nguro ene noyokootoyi, toongewero teyingo. 19 Ene Yuda onindo ngu mandega ngu utoro, oorongooro, yokootoyi ngu, nguro, no oore gura kini. Ngundiro nguro, no oni urungga, Sisa, ngundo noro mande ingoni, ero, no nguro meno eyingo. Ene ngu noro dobookurine nguya oo gurano eneya mandega, ero kini. 20 Ngu muringga nguro ye negoyerootoowe, nga mayetenggoku nga, no ye yeyoro, mande yunowero. Noore Iserel oni bidodo ene sobowootetoku, ngu Krayis ngu Anutdo noore ko yoyoweroyi sunggi yeyingo oni, ngundo sobowootenggo. No nguya ooga newendemo hamoo tetenoku, ngundiro muringga nangge, nga uto yanggangongga nga ngu, ene no gosinerootoyi oorootenoku nga! Ero eyingo.
21 Ngundiro etoni, Yuda onikundo Polno mande gumi eyingo. Yuda merako oni ngu gurado ngu mandega nguro gengo mande ngu noorengo so uyi soweyootoyi, ngano mayetoni, noore ma kenoyingo. Yuda oni gurado ngano mayero, geya mande biyomi gura nguya nooreno etoyi, ma ingoyingo. 22 Ene noore gengo ingondudu ko gengo manggogemonggo etoyi, ingowero ingootetoku nga! Noore mande ngandiro ingoyingo. Oni simoo bare mera bidodomo, ngundo gengo Yisasro keyimo oni nguya mande biyomi kootuyisina etoyi, nguro noore gengo manggogemo mande nenengo ingowero ingowato, ero eyingo.
23 Ene naru gurano ko yowuru tewato, ero mande gosiyoro eyingo. Ngu naruno ngu, oni simoo bare oowooyingga oorengo Pol oruwoku, yangga nguno mayeyingo. Suwoononggo yade oororo suwootetoni ngundiro, nguno ngu, Polndo mande koyi ngu tero, ngu Anutro mande muriningga, ngundo simoo bare enengo soboyerooteku, ngu muri nenengo etuyeroyingo. Pol ene ko yanggango towoongoro tero, oni simoo bare enengo mandeni tunoo oorengo hamoo nangge wesiyoro etuyeroyingo. Ngu ngandiro eyingo. Kurimi Moses, Anutro ingondudu eyingo oni, ngudodo Anutdo Mesayiya Krayis, noore ko yoyoweroyi oni, enendo soweyoweroyi, nguro eyingo. Ngundiro eyingomu, ngu oo ngu bidodo Yisasno engge tunooteyingo ngu! Ero eyingo. 24 Oni gidarega ngu Polndo mande ewoku, nguno nowoondoyemo hamoo teyingo. Ene oni gidarega ngu nowoondoyemo hamoo ma teyingo. 25 Ngu onikundo enengo kewooroyemo mande mande ngu ero, ingonduduye ngu songo songo ingoro, nguro ene damoni yero sayingo. Ene koretero, Polndo mande gura wesiyoro yunoro eyingo. Yuka Kundingiyi, ngundo mande hamoo oorengo ero, noorengo osisambanani ngu yunoro, Anutro ingondudu eyingo oni Ayisaya manggowoomonggo, ene Anutdo ngandiro, ero eyingo.
26 Ge ngu oni simoo bare nguno ooroya, mande ngandiya yuno. Ye mande mande ingoro ngu, ene ye nguro muri gome ma ingowanggo. Ye doongeteroruwanggoku, ene ye oo gura gome ma kenowanggo. 27 Ngu oni simoo bare nguro nowoondoye ngu ukingoyingo. Sodeye nguya mande ingowero sureyekini yeyingo. Ene doongeye kuri ukingowonggo. Ene nga oo nga bidodo ma tero ngu, asa, doongeyembo oo gome kenoro, sodeyebo mande gome ingoro, nowoondoye ngundo mande muri ngu gome ingonduduwooro ingowanggo. Ngundiro tero ngu, asa, ene nowoondoye yowoorengoro, nono ombutoyi, nondo ene yomosiyerootoowe, mete tewanggo. Anutdo ngundiro eyingo. Nga mandega nga Anutdo ewoku, ngu ataga nguya, ngu hamoo mande. Ero eyingo. (Ayisaya 6:9-10)
28 Asa, Polndo mande gura soweyoro eyingo. Yo, ye Yuda oniro tabango ye komo ingoyi! Anutdo noore ko yoyoweroyi muringga, ngunonggo Anutdo oni sowe gidarega Yuda oni kini nguno mande ero soweyootoni oorowuwo. Enendo ngu mande ngu ingowanggoku ngu! Ero eyingo.
29 Polndo ngu mandega ngu ero yokootoni, Yuda oni ene sayingo. Enengo nangge mande ero, ronggesambi urungga teyingo.
30 Dagoma eraya bidodo, Pol enengombo ya gura uriyoro, nguno oruwo. Oni Polno mayetoyi, ene muri gomemu ngu teyunowo. 31 Polndo Anutro mande muringga, ngundo simoo bare enengo soboyerooteku, nguro gome gome wesiyoro eyingo. Oo Bidodo Simburi Yisas Krayis, nguro mande ngu simoo bare bidodomo wesiyoro ero, ene ma sosorero, ene gome etuyerowo. Ene mande yootunoro, yanggango oorengo etoni, oni gurado mande ma ewero, ero ma roogo teyinoyingo.