3 YON
Yondo So Uyi Kabusayiga Nga Nakangoyingo
3 Yonro Mande Tabango
Nga so uyi kabusayiga nga ngu, Yondo nakangoro ngu, enengo oowooyi so uyino ma nakangoyingo. Enendo ngundiro ewo, No, ndawu oni dogoningga, ngu gengo tabango oorengo ooroote, nga ngu, nononggo ombuyingo, ero eyingo. Nga so uyingga nga ngu, oningga oowooyi Gayiyus, ene newende hamoo teyingo, nguro nakangoro soweyoyingo. Ngu oningga, ngundo kongga tewoku, ko, Anutro ko oni ngu gome soboyeroro, oowooyi bingami okootoni, nguro enendo nguro oni oni teyingo. Ene oni gura ngu newendemo hamoo teyingo ngu, oowooyi Diyootirepis. Enendo ngu mande yanggango oorengo, ngu oningga, ngundo muri biyomingga tewoku, nguro eyingo.
Nga bukga ngaro mande gumi gumi ingoweroyi ngu, ngandiro ooroote:
* Kambayeroyingo mande. 1:1-4.
* Gayiyusro oni oni teyi. 1:5-8.
* Yondo Diyootirepis bungomo sanggiri mande eyingo.1:9-10.
* Dimitiriyasro mande gome. 1:11-12.
* Okeyi ero, mande eyingo. 1:13-15.
1
No Kristen oni, ngaro tabango koreteyingo, nondo Gayiyas gengo nga so uyingga, nga nakangooteno. Ge komo nenengo Kristen doboone oorengo, no gengo nowoondone hamoomonggo, ge gunooteno.
Ge noro Kristen doboone oorengo, nondo Anutno yemboongeteno. Gedo Gayiyasdo ko teteku, ngu yega, gome metemi tunooteweroyimboro, ko, enengombo nguya gome metemi orini ero, geno yemboongeteno. No kuri ingooteno. Gayiyas, gengo nowoondoge hamoo teyingo, ngu gome yanggango, ero ingooteno. Kuri dobookurine gidarega, nono mayero ero, geya ngandiro ewonggo. Gedo Anutro mande hamoo muringga, ngu keyoro endeyoote, ero etoyi, ingoro, nguro no gengo oni oni urungga oorengo tewono. Ndadiro nguro, gedo Anutro mande nenengo keyooteku, nguro ngundiro eteno. Yo, no nenengo simoonemboro mandeye, ingoro ngu, simoonembo hamoo mande muri ngu keyootoyi, no nguro oni oni urungga tero, oorooteno. Yo, hamoo, ngu oni oni tetenokungga, ngundo noro oni oni gidarega tetenoku, ngu dagayeroote.
Gayiyasdo Ko Gome Teyingo
Ge noro Kristen doboone, gedo Anutro ko oni gome soboyeroro kawararayerooteku, ngu kewooroyemo ko oni gidarega ngu amana tunootewonggoku ngu, ge watayi kini. Ene geno mayetoyi, gedo ene nguya gome hoorooweyeroote. Ngundiro muringgega, ngu gome oorengo. Yo, Anutro ko oni gidaregado, ene Kristen simoo bare doongeyemo, gengo nowoondoyiga teteku, ngu yootunoro ewonggo. Ngu hamoo, gedo oo teteku ngu metemi, ene Anutro ko oni ootoogero, gengo ya yokoro, Anutro koni tewero satoyiga ngu, asa, gedo oo gidarega nguya ene hoorooweyeroya yunootooga, yoya sayi. Ngundiro muringga, teteku ngu, asa, Anutdo, nguro gome ingowa. Ene nga kongga, ngaro oororo, ene Yisas oowooyi bingami ero okooweroyiga ngu tetenggo. Ene oni gidarega, Yisasro nowoondoyemo hamoo ma teyingo, ngu kandeyemonggo, oo gura ma yowero. Ngundiro nguro, noore komo oni, ngundiro ngu hoorooweyerowato. Ngundiro muringgano nguno, noore Anutro hamoo mandega, ngaro koni nga gobooro yowuruwooro tewato.
Diyootirepis, Ene Muri Biyomi Teyingo
Nondo Kristen, simoo barero, mande gidarega nakangoro yunowono. Ene Diyootirepis ngu enengo koreteyingo oruwero ingoro, nguro ene noorengo mande ma ingoote. 10 Ngundiro nguro, no oororo, yeno toongero ngu, no enendo mande teteku, nguro mande yootunoro ewano. Enendo nooreya mande biyomi gura gura ero, konokono tero endeyoote. Ene ngu nangge ma teyingo, kini, enengombo Anutro ko oni yoyoro, enengo yano uro, ene nguya ma yomosiyeroote. Oni songo gidaregado, ko oni yoyoro, enengo yano uro, yomosiyerowero etoyi ngu, enendo ngu soreyeroro, ene, Kristen oni simoo bare kewooroyemonggo, nguya oweyeroote.
Dimitiriyasdo, Muri Gome Teyingo
11 Ge, noro Kristen doboone oorengo, ge mande muri biyomingga, ngu ma keyowero. Kini, ge komo mande muri gomengga, ngu nangge keyoya ko te. Hamoo, oni ene mande muri gome metemi teteku ngu, ene Anutro oni. Ngundiro nangge, oni ene mande muri biyomi teteku ngu, ene Anutro oni kini.
12 Oni bidodo, ngu Dimitiriyas, oowooyi bingami ero okootenggoku ngu. Ene ngu Anutro hamoo mandega, ngu gome keyootoni, nguro Anutdo enengo oni oni tetoni, nondo nguya enengo oni oni teteno. Ge ngu ingoote, nondo mandega etenoku nga ngu, hamoo oorengo.
Mande Wenga
13 Nondo gengo mande oowooyingga, ewero ingootenoku, ene nondo ngu so uyimo nakangowero ma ingooteno. 14 Ndadiro nguro, no sodedomangge, no geno nguno oororo, geya gobooro bibitero, mande ero ingoweroyi, nguro ingooteno.
15 Gengo nowoondoge ngu ayibinonggo orini. Gengo, Kristen dobookurige, ngundo ge kambagerooteto. Nguro ngu, ge komo ooroya, noorengo Kristen dobookurinani, ngu bidodo songo songo kambayero. Ngu hamoo.